توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یک کیلومتر چند سانتی متر است

  1 بازدید

  یک کیلومتر چند سانتی متر است را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  معلم5 فتحی

  =================   

    الف - واحد اندازه گیری طول = متر

  یک متر = 100 سانتی متر = 1000 میلی متر

  یک سانتی متر =.0.01 متر = 10 میلی متر

  یک میلی متر = 0.1 سانتی متر = 0.001 متر  

     1- روش تبدیل متر به سانتی متر، میلی متر:

         متر به سانتی متر= ضربدر 100 ** 

  متر به میلی متر = ضربدر 1000 ** 

  سانتی متر به میلی متر = ضربدر 10.

         مثال : سانتی متر 200= 100× 2متر

  ** میلی متر 3000 = 1000× 3 متر

  ** میلی متر 40 = 10×4 سانتی متر.

         ( برای تبدیل واحد بزرگتر به واحد کوچکتر، ضرب می کنیم )

    

    2- روش تبدیل میلی متر و سانتی متر به متر:

        میلی متر به متر= تقسیم بر 1000

  ** سانتی متر به متر = تقسیم بر 100

  ** میلی متر به سانتی متر= تقسیم بر 10 .

        مثال : متر 3= 1000÷3000 میلی متر

  ** متر 6 = 100÷600 سانتی متر

  *** سانتی متر 30=10÷300 میلی متر.

        ( برای تبدیل واحد کوچکتر به واحد بزرگتر، تقسیم می کنیم )

    

    3- برای پیدا کردن کسری از یک واحد: کسر را در واحد ضرب می کنیم مثال:

        ** 0.3 و 0.37 متر هرکدام چند سانتی متر هستند؟ چون یک متر 100 سانتی متر است پس می نویسیم :

        سانتی متر 30=100× 0.3

  ***سانتی متر37=100×0.37 .

       ** 0.4 ، 0.49 و 0.345 متر به ترتیب هرکدام چند میلی متر هستند؟

  چون یک متر 1000 میلی متر است پس می نویسیم:

        میلی متر 400=1000×0.4

  ** میلی متر 490=1000×0.49

  *** میلی متر 345=1000×0.345 .

  4- تبدیل سانتی متر به میلی متر : آنرا در 10 ضرب می کنیم. مثال:

         میلی متر 120= 10×12 سانتی متر

    

    5- تبدیل میلی متر به سانتیمتر : آن را بر 10 تقسیم می کنیم. مثال:

         سانتی متر 12= 10÷120 میلی متر.

    توجه : اگر بیشتر از یک متر بود، ابتدا متر را به سانتی متر یا میلی متر تبدیل کرده و سپس ضربهای بالا را انجام می دهبم مثال:  

  0.6سه متر چند سانتی متر و چند میلی متر است؟

    ابتدا 3 متر را به سانتی متر و میلی متر تبدیل می کنبم یعنی، سانتی متر300=100×3

  و میلی متر3000= 1000×3 .

    سپس : سانتی متر 180= 300×0.6 متر،میلی متر 1800= 3000×0.6متر .

    نکته ی مهم: بجز کیلومتر و تبدیل آن به متر یا تبدیل متر به کیلومتر، بقیه ی موارد جهت آشنایی شما آورده شده است.

    کیلومتر: برای اندازه گیری مسافتهای طولانی مانند فاصله ی شهرها یا کشورها از یکدیگر به کار می رود.

     یک کیلومتر = 1000 متر = 100000متر = 1000000 میلی متر.

     یک متر=0.001 کیلومتر

  *** یک سانتی متر=0.00001 کیلومتر**** یک میلی متر 0.000001 کیلومتر

    

    1- برای تبدیل کیلومتر به متر، سانتیمتر و میلی متر ، آن را در 1000 ، 100000 یا 1000000 ضرب می کنیم. مثال:

       متر6000 = 1000×6 کیلومتر

  *** سانتیمتر 400000 = 100000×4 کیلومتر

  *** میلیمتر 7000000=1000000×7 کیلومتر.

    

    2- برای تبدیل هرکدام از واحدهای کوچکتر به کیلومتر هم، تقسیم می کنیم. مثال:

        ک م 7=1000÷7000 متر

  *** ک م 4=100000÷400000 سانتی متر

  **** ک م 3= 1000000÷3000000 میلی متر.

    

  3- برای پیدا کردن کسری از کیلومتر: کسر را در آن ضرب می کنیم. مثال:

        *** 0.2 ، 0.47 و 0.305 کیلومتر چندمتر هستند؟ چون کیلومتر   1000 متر راست پس می نویسیم:

        متر200=1000×0.2کیلومتر

  ** متر 470= 1000×0.47 کیلومتر

  ***متر 305= 1000×0.305 کیلومتر.

    توجه : اگر بیشتر از یک کیلومتر بود، ابتدا کیلومتر را به متر، سانتی متر یا میلی متر تبدیل کرده و سپس ضربهای بالا را انجام می دهبم مثال: 

  0.6سه کیلومتر، چند متر، چند سانتی متر و چند میلی متر است؟

  ابتدا 3 کیلومتر را به سانتی متر و میلی متر تبدیل می کنبم یعنی،  

  متر3000=1000×3 ک م

  ** سانتی متر300000=100×3 ک م

  **میلی متر3000000= 1000×3 ک م.

    سپس :متر1800=3000×0.6

  ** سانتی متر 180000= 300000×0.6 ،

  میلی متر 1800000= 3000000×0.6 .

    برای دانستن این که یک سال نوری چند کیلومتر میشود، باید بدانیم که یک سال 365 روز،و هر روز 24 ساعت و هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.

  یعنی 365*24*60*60 که برابر است با 31536000.یعنی یک سال برابر است با 31536000 ثانیه.حال باید این عدد را در سرعت نور،یعنی 300 هزار ضرب کرد.عدد km  ≈   9461,000,000,000 بدست می آید که فاصله جسمی که از ما یک سال نوری فاصله دارد را بر کیلومتر مشخص میکند.


  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  واحدهای اندازه گیری طول

  واحدهای اندازه گیری طول

  به فاصله میان دو نقطه طول گفته میشود وبرای اندازه گیری طول از واحدها و ابزارهای مختلفی استفاده میگردد

  باتوجه به ضعف ارتباطات درگذشته و اینکه تمدنهای مختلف ارتباط چندانی باهم نداشتند، لذاهریک ازآنهابرای اندازه گیری طول، واحدهای مختلفی را درنظر بگیرند.این مسئله باعث شد تا باوجود گسترش علم و فناوری درسالهای بعد و تعیین واحد طول استاندارد، همچنان واحدهای مختلف طول مورد استفاده قرار گیرند.

  برای تبدیل هریک از واحدهای طول میتوانید ازبخش تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید. درادامه معرفی پر کاربردترین واحدهای اندازه گیری طول می آید.

  واحد طول دستگاه متریک

  متر تنها واحد اندازه گیری طول دردستگاه متریک (SI) میباشد. یک متر برابراست بامسافتی که نور درکسری ازثانیه (یک تقسیم بر 299792458 ثانیه) میپیماید. واحدهای اندازه گیری طول برحسب متر و باضرایب یونانی نیز وجود داردکه مهم ترین آنها عبارتنداز:

  سانتیمتر (cm) : هر سانتیمتر برابریک صدم متر است.به عبارت دیگریک متر معادل 100 سانتیمتر میباشد.

  میلیمتر (mm) : هر متر 1000 میلیمتر است.هر میلیمتر برابریک دهم سانتیمتر میباشد.

  کیلومتر (km) : یک کیلومتر برابر هزار متر بوده وبرای مسافتهای طولانی بکار میرود.

  میکرومتر (µm) :در اندازه گیری های دقیق ازاین واحد اندزه گیری طول استفاده میشود. میکرومتر را میکرون نیز میگویند و برابر است بایک هزارم میلیمتر و یا یک میلیونیم متر.

  نانومتر (nm) : این واحد در اندازه های بسیار کوچک و درابعاد مولکولی مطرح میگردد. هریک متر معادل یک میلیارد نانومتر است.یک متر برابر با 10 به توان 9 نانومتر است.

  واحدهای طول انگلیسی

  واحدهای طول پر کاربرددر سیستم واحدهای انگلیسی عبارتند از اینچ(Inch)، فوت(foot)، یارد(yard) و مایل(mile).

  اینچ(Inch): برابراست بافاصله سر انگشت شصت دست تا مفصل آن.هر اینچ 2.54 سانتیمتر بوده وبرای تبدیل اینچ به سانتیمتر بکار میرود.

  فوت(foot): هر فوت 12اینچ و یا 30.48 سانتیمتر بوده و نماد آن ft میباشد.برای تبدیل فوت به متر، مقدار برحسب فوت رادر 0.3048 ضرب مینماییم.هر متر 3.2808 فوت میباشد.

  یارد(yard): واحدی با طول 36 اینچ وهر یارد 3 فوت و یا معادل 0.9144 متر میباشد.

  مایل(mile): این واحد بیشتر درآمریکا و انگلستان بکار میرود وهر مایل برابر با 5280 فوت و یا 1760 یارد است.هر مایل معادل 1609 کیلو متر درنظرگرفته میشود.

  واحدهای اندازه گیری طول ایران

  ازجمله واحدهای پر کاربرد طول که درایران قدیم رواج داشته و اکنون هم دربرخی موارد بکار میرود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  وجب :هر وجب برابربا فاصله انگشت شصت و انگشت کوچک دردستی که کاملا باز باشداست(تقریبا 22.5 سانتی متر).

  ذرع: فاصله دو سر انگشت میانی انسان در دو دست وقتی بطور کامل ازدو طرف بدن باز و کشیده باشند.برای تبدیل ذرع به متر آمده وهر ذرع 1.04 متر است.

  البته واحد ذرع شرعی نیز وجود داردکه برابر دو وجب یا معادل 45 سانتیمتر میباشد.

  فرسخ(فرسنگ): از واحدهای طول رایج در گذشته که در اندازه گیری فاصله های طولانی مانند فاصله شهرها استفاده میشد. فرسنگ یا فرسخ بردو نوع است. یکی فرسخ متدوال که هر فرسخ متدوال 6240 متر(6.240 کیلومتر) و معادل 6000 ذرع است و دیگری فرسخ شرعی که هر فرسخ شرعی 5400 متر(5.4 کیلومتر) و معادل 5160 ذرع است. لازم بذکراست که مسافت شرعی دراحکام دینی 8 فرسخ (بطور تقریبی 43 کیلومتر)است.

  گز: یکی از واحدهای رایج طول درزمانهای گذشته ایران بودکه مقدار یکسانی نداشت و ازشهری به شهر دیگر ممکن بود متفاوت باشد.هریک گز نزدیک به یک متر میباشد. برخی منابع 95 سانتیمتر و برخی 104 سانتیمتر رابرای آن درنظر گرفته اند.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  مدیر محترم سایت www.bahesab.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  استاد : با نظر شما موافقم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حکیمی 4 ماه قبل
  -2

  ۳۰۰۰۰ متر چند کیلومتراست؟

  ا 11 ماه قبل
  2

  این سایت خیلی بده

  کسی این جواب رو می دونه؟؟

  4
  استاد 11 ماه قبل

  با نظر شما موافقم

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  ای بابا چی زیاده من چی شکلی حفظ کنم ولی من حفظ هستم واسم رفیقم میخوام

  هادی 1 سال قبل
  -2

  خیلی خوب بود ❤

  هادی 1 سال قبل
  -2

  خیلی خوب بود ❤

  هادی 1 سال قبل
  -1

  خیلی خوب بود ❤

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  جواد

  -2
  ناشناس 2 ماه قبل

  جواد

  برای ارسال نظر کلیک کنید