توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یمه ذکرینی مکتوبه

  1 بازدید

  یمه ذکرینی مکتوبه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  قصیده یمه ذکرینی من تمر زفه شباب الحاج ملا باسم کربلایی

   یمه ذکرینی من تمر زفه شباب

  يـمـه ذكـريني من تمر زفه شباب           من العرس محروم وحنتي دم المصاب
  شـمـعـه شـبـابـي مـن يطفوها         حنتي دمي والكفن ذاري التراب
  يـمـه ذكـريـنـي يـمـه ذكـريـنـي مـن تـمـر زفـه شـباب

  مـن ثدي النيبا راضع بصافي الحليب          وبهالشهاده صار الي قسمه ونصيب
  حـوفـتـي بـدمـي خلها يفرشوها          حنتي دمي والكفن ذاري التراب

  يـوم ا لـمبارك أصبح لديني شهيد          وافزع لعمي من يظل بالطف وحيد
  رمـلـه بـمـصـابـي خل يواسوها         حنتي دمي والكفن ذاري التراب

  اهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف          ومن دم وريدي يصبح خضاب الجفوف
  هـذي وصـيـتـي يـا الـتسمعوها         حنتي دمي والكفن ذاري التراب

  دهـري  يـتّمني  والتزم عمي برباي          ما اعز عنه مهجتي وروحي ودماي
  رمـلـه بـمـصـابـي خل يفجعوها          حنتي دمي والكفن ذاري التراب

  والـوفـا  شـانـه يـنعدم بيه الوجود          وآنه وجداني يغتنم جنه خلود
  نـيـتـي بـديـوان جـدي كتبوها           حنتي دمي والكفن ذاري التراب

  صاح انه ابدینی ملتزم فرع واصول        افدی وجدانی والاجر عند الرسول

            وامی الزهره خل یهنوها            حنتی دمی والكفن ذاري التراب

  الشاعر المرحوم كاظم منظور الكربلائي

  القصاید الحسینیه

  يـمـهذكـرينيمنتمرزفهشباب           منالعرسمحروموحنتيدمالمصاب
  شـمـعـهشـبـابـيمـنيطفوها         حنتيدميوالكفنذاريالتراب
  يـمـهذكـريـنـييـمـهذكـريـنـيمـنتـمـرزفـهشـباب

  مـنثديالنيباراضعبصافيالحليب          وبهالشهادهصاراليقسمهونصيب
  حـوفـتـيبـدمـيخلهايفرشوها         حنتيدميوالكفنذاريالتراب

  يـومالـمباركأصبحلدينيشهيد         وافزعلعميمنيظلبالطفوحيد
  رمـلـهبـمـصـابـيخليواسوها         حنتيدميوالكفنذاريالتراب

  اهليوصونيبالوفايومالطفوف         ومندموريدييصبحخضابالجفوف
  هـذيوصـيـتـييـاالـتسمعوها         حنتيدميوالكفنذاريالتراب

  دهـري  يـتّمني  والتزمعميبرباي         مااعزعنهمهجتيوروحيودماي
  رمـلـهبـمـصـابـيخليفجعوها         حنتيدميوالكفنذاريالتراب

  والـوفـا  شـانـهيـنعدمبيهالوجود         وآنهوجدانييغتنمجنهخلود
  نـيـتـيبـديـوانجـديكتبوها           حنتيدميوالكفنذاريالتراب

  صاح انه ابدینی ملتزم فرع واصول        افدی وجدانی والاجر عند الرسول

            وامی الزهره خل یهنوها            حنتی دمی والكفنذاريالتراب

  الشاعر المرحوم كاظم منظور الكربلائي

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  عشق فقط یک کلام(حسین)🥀 : 💔🥺

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  واکاک

  محسن 5 ماه قبل
  0

  نه میخوام کامل

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  سلام دوستان من امیدها در حالی هستم

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  سلام دوستان من امیدها در حالی هستم

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  4
  عشق فقط یک کلام(حسین)🥀 10 ماه قبل

  💔🥺

  برای ارسال نظر کلیک کنید