توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچک ترین عدد فرد طبیعی دو رقمی

  1 بازدید

  کوچک ترین عدد فرد طبیعی دو رقمی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ریاضی - عدد اول

  عدد اول:به هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که به جز یک و خودش مقسوم علیه دیگری نداشته باشد عدد اول میگویند

   نکته1:عدد زوج+عدد فرد=فرد

  عدد فرد+عدد فرد=زوج

  عدد زوج+عدد زوج=زوج

  نکته2:زوج*فرد=زوج

  فرد*فرد=فرد

  زوج*زوج=زوج

  اعداد اول بین 1 تا 100 کدامند؟

  2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-6771-73-79-83-89-97

  برای پاسخ به سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید

  1.اولین عدد اول طبیعی؟ 2

  2.بزرگترین عدد اول یک رقمی؟7

  3.کوچکترین عدد اول دو رقمی؟11

  4.بزرگترین عدد اول دو رقمی؟97

  5.آیا همه ی اعداد اول فرد هستند؟خیر زیرا دو عدد اول است و زوج میباشد

  6.آیا همه اعداد اول فرد هستند؟خیر مانند عدد15 که فرد است ولی اول نیست

  7.آیا همه ی اعداد اول غیر از2 فرد هستند؟بله

  8.دو عدد اول بنویسید که مجموع آنها 55باشد. 2و53

  بازم برفچین

  N=  مجموعه اعداد طبیعی :                                  

  اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که فقط 2 مقسوم علیه طبیعی متمایز داشته باشد عدد اول نامیده می شود.

   مجموعه اعداد اول : (Prime  numbers  set )   

  کوچکترین عدد اول یک رقمی          کوچکترین عدد اول دو رقمی         

  بزرگترین عدد اول یک رقمی             بزرگترین عدد اول دو رقمی

  اعداد مرکب : اعداد طبیعی را که می توانیم به صورت حاصلضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از یک نوشت را مرکب می نامیم.

  نکته : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که بیشتر از 2 مقسوم علیه طبیعی متمایز داشته باشد عدد تجزیه پذیر یا مرکب نامیده می شود.

  نکته : عدد یک نه اول است و نه مرکب

  نکته : عدد صفر نه اول است و نه مرکب همچنین عدد صفر جزو اعداد طبیعی نمی باشد.

  نکته : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک لااقل یک مقسوم علیه اول دارد.

  نکته : تعداد اعداد اول نامتناهی است(یعنی بیشمار عدد اول وجود دارد)

  نکته : تنها عدد اول زوج عدد 2 است

  نکته : 1)- مجموع دو عدد فردهمیشه عددی زوج است 3+7=10       ,       3+5=8

         2 )- مجموع دو عدد زوج همیشه عددی زوج است  2+6=8        ,        2+4=6                                   

        3 )- مجموع دو عدد فرد و زوج همیشه عددی فرد است      2+3=5        ,        2+5=7                       

  نکته : مربع هر عدد زوج عددی زوج و مربع هر عدد فرد عددی فرد است .

  مثال 1 : مجموع دو عدد اول 153 است آن دو عدد کدامند؟

  حل: مجموع دو عدد اول وقتی فرد می شود که یکی از آن دو عدد زوج و دیگری فرد باشد و با توجه به اینکه تنها عدد اول زوج 2 می باشد آن دو عدد 2 و 151 می باشد

  --------------------------------------

  مثال 2 : تفاضل دو عدد اول 177 می باشد آن دو عدد کدامند؟

  حل : تفاضل دو عدد وقتی فرد می شود که یکی از آن دو عدد فرد و دیگری زوج باشد باشد و با توجه به اینکه تنها عدد اول زوج 2 می باشد لذا داریم 179-2=177                   

  مثال3 : مجموع مربعات دو عدد اول 125 می باشد آن دو عدد کدامند؟

  مربع هر عدد زوج عددی زوج است و مربع هر عدد فرد عددی فرد است از طرفی چون مجموع مربعات دو عدد فرد   می باشد پس یکی از آن دو عدد2 می باشد.

   +

  --------------------------------------

  مثال 4 : تفاضل مربعات دو عدد اول برابر 837 است آن دو عدد کدامند؟

  مربع هر عدد زوج عددی زوج است و مربع هر عدد فرد عددی فرد است از طرفی چون تفاضل مربعات دو عدد فرد    می باشد پس یکی از آن دو عددباید زوج باشد و چون تنها عدد اول زوج2 است نتیجه می گیریم که یکی از آن دو عدد 2 می باشد.        

         دو عدد 2 و 29                                                                                          

  --------------------------------------

  نکته : مکعب اعداد فرد عددی فرد است و مکعب اعداد زوج عددی زوج است                                        27               8                                          

  نکته : اگر K عدد طبیعی باشد آنگاه اعداد زوج را به صورت (2K)  و اعداد فرد را به صورت (2K-1) نمایش می دهند.

  نکته : اگر داشته باشیم  و  عدد فرد باشد  چه فرد و چه زوج حاصل  عددی فرد است.

  نکته : اگر داشته باشیم  و  عدد زوج باشد  چه فرد و چه زوج حاصل  عددی زوج است.

  مثال 5 : اگر  +  و و  اعداد اول باشند و  چه اعدادی می توانند باشند؟

  چون  فرد  +  می باشد یکی از و  باید زوج باشدو تنها عدد زوج اول عدد 2 است

   +

  --------------------------------------

  مثال 6 : مجموع مکعبات دو عدد اول برابر1339 می باشد مکعب مجموع آن دو عدد کدامند؟

  مکعب اعداد فرد عددی فرد است و مکعب اعداد زوج عددی زوج است و چون مجموع مکعبات دو عدد فرد می باشد باید یکی از اعداد زوج و دیگری فرد باشد و تنها عدد زوج اول 2 است

       +

  مثال 7 : عدد (  + ) اول است یا مرکب؟

  حاصل عدد  عددی است فرد و همچنین حاصل عدد   عددی است فرد و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون حاصل عددی است زوج پس مرکب است

  --------------------------------------

  مثال 8 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  عدد  و  فرد می باشند و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون عددی است زوج و حاصل دو عدد زوج عددی است زوج نتیجه می گیریم که حاصل زوج است و مرکب می باشد.

  --------------------------------------

  مثال 9 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  عدد  و  فرد می باشند و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون  عددی است زوج و حاصل دو عدد زوج عددی است زوج نتیجه می گیریم که حاصل زوج است و مرکب می باشد.

  نکته : 1) اگر رقم یکان عددی صفر باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل صفر می شود                                                                                        و   

  2) اگر رقم یکان عددی یک باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل یک می شود                                                                                                   و   

  3) اگر رقم یکان عددی پنج باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل پنج می شود                                                                                                   و   

  4) اگر رقم یکان عددی شش باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل شش می شود   

  و   

  نکته : اگر رقم یکان عددی به عددهای روبرو ختم شود( 4 و 9) و به توان عدد زوج یا فرد برسد داریم

                                        9    4
                                                                                 

              1       9             6        4

  مثال 106 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  رقم یکان عدد 10 برابر صفر می باشد و به توان هر عددی که برسد نتیجه رقم یکان برابر صفر می شود

  رقم یکان عدد 19 برابرنه می باشد و وقتی به توان عدد زوج برسد نتیجه رقم یکان برابر یک می شود

  رقم یکان عدد 14 برابر چهار می باشد و وقتی به توان عددفرد برسد نتیجه رقم یکان برابر چهار می شود

  بنابراین رقم یکان عدد(     ) برابر  0  می شود که عدد حاصل بر 5 بخش پذیر و نتیجه مرکب است.

  --------------------------------------

  نکته مهم : اگر رقم یکان عددی به عددهای صفر الی نه ختم شود و به توان عدد زوج یا فرد برسد داریم

                 دو               یک                   صفر                      

           6       8         4       2                              1                1                                  0             0

         شش             پنج                            چهار    سه

      6     6          5   5           6    4      1         7 9   3

          نه                   هشت                       هفت

       1     9          6   2   4   8             1  3   9   7

  سید سراج الدین برفچین

  کوچکترین عدد فرد طبیعی دو رقمی

  کوچکترین عدد فرد طبیعی دو رقمی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ریاضی - عدد اول

  عدد اول:به هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که به جز یک و خودش مقسوم علیه دیگری نداشته باشد عدد اول میگویند

   نکته1:عدد زوج+عدد فرد=فرد

  عدد فرد+عدد فرد=زوج

  عدد زوج+عدد زوج=زوج

  نکته2:زوج*فرد=زوج

  فرد*فرد=فرد

  زوج*زوج=زوج

  اعداد اول بین 1 تا 100 کدامند؟

  2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-6771-73-79-83-89-97

  برای پاسخ به سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید

  1.اولین عدد اول طبیعی؟ 2

  2.بزرگترین عدد اول یک رقمی؟7

  3.کوچکترین عدد اول دو رقمی؟11

  4.بزرگترین عدد اول دو رقمی؟97

  5.آیا همه ی اعداد اول فرد هستند؟خیر زیرا دو عدد اول است و زوج میباشد

  6.آیا همه اعداد اول فرد هستند؟خیر مانند عدد15 که فرد است ولی اول نیست

  7.آیا همه ی اعداد اول غیر از2 فرد هستند؟بله

  8.دو عدد اول بنویسید که مجموع آنها 55باشد. 2و53

  بازم برفچین

  N=  مجموعه اعداد طبیعی :                                  

  اعداد اول : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که فقط 2 مقسوم علیه طبیعی متمایز داشته باشد عدد اول نامیده می شود.

   مجموعه اعداد اول : (Prime  numbers  set )   

  کوچکترین عدد اول یک رقمی          کوچکترین عدد اول دو رقمی         

  بزرگترین عدد اول یک رقمی             بزرگترین عدد اول دو رقمی

  اعداد مرکب : اعداد طبیعی را که می توانیم به صورت حاصلضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از یک نوشت را مرکب می نامیم.

  نکته : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که بیشتر از 2 مقسوم علیه طبیعی متمایز داشته باشد عدد تجزیه پذیر یا مرکب نامیده می شود.

  نکته : عدد یک نه اول است و نه مرکب

  نکته : عدد صفر نه اول است و نه مرکب همچنین عدد صفر جزو اعداد طبیعی نمی باشد.

  نکته : هر عدد طبیعی بزرگتر از یک لااقل یک مقسوم علیه اول دارد.

  نکته : تعداد اعداد اول نامتناهی است(یعنی بیشمار عدد اول وجود دارد)

  نکته : تنها عدد اول زوج عدد 2 است

  نکته : 1)- مجموع دو عدد فردهمیشه عددی زوج است 3+7=10       ,       3+5=8

         2 )- مجموع دو عدد زوج همیشه عددی زوج است  2+6=8        ,        2+4=6                                   

        3 )- مجموع دو عدد فرد و زوج همیشه عددی فرد است      2+3=5        ,        2+5=7                       

  نکته : مربع هر عدد زوج عددی زوج و مربع هر عدد فرد عددی فرد است .

  مثال 1 : مجموع دو عدد اول 153 است آن دو عدد کدامند؟

  حل: مجموع دو عدد اول وقتی فرد می شود که یکی از آن دو عدد زوج و دیگری فرد باشد و با توجه به اینکه تنها عدد اول زوج 2 می باشد آن دو عدد 2 و 151 می باشد

  --------------------------------------

  مثال 2 : تفاضل دو عدد اول 177 می باشد آن دو عدد کدامند؟

  حل : تفاضل دو عدد وقتی فرد می شود که یکی از آن دو عدد فرد و دیگری زوج باشد باشد و با توجه به اینکه تنها عدد اول زوج 2 می باشد لذا داریم 179-2=177                   

  مثال3 : مجموع مربعات دو عدد اول 125 می باشد آن دو عدد کدامند؟

  مربع هر عدد زوج عددی زوج است و مربع هر عدد فرد عددی فرد است از طرفی چون مجموع مربعات دو عدد فرد   می باشد پس یکی از آن دو عدد2 می باشد.

   +

  --------------------------------------

  مثال 4 : تفاضل مربعات دو عدد اول برابر 837 است آن دو عدد کدامند؟

  مربع هر عدد زوج عددی زوج است و مربع هر عدد فرد عددی فرد است از طرفی چون تفاضل مربعات دو عدد فرد    می باشد پس یکی از آن دو عددباید زوج باشد و چون تنها عدد اول زوج2 است نتیجه می گیریم که یکی از آن دو عدد 2 می باشد.        

         دو عدد 2 و 29                                                                                          

  --------------------------------------

  نکته : مکعب اعداد فرد عددی فرد است و مکعب اعداد زوج عددی زوج است                                        27               8                                          

  نکته : اگر K عدد طبیعی باشد آنگاه اعداد زوج را به صورت (2K)  و اعداد فرد را به صورت (2K-1) نمایش می دهند.

  نکته : اگر داشته باشیم  و  عدد فرد باشد  چه فرد و چه زوج حاصل  عددی فرد است.

  نکته : اگر داشته باشیم  و  عدد زوج باشد  چه فرد و چه زوج حاصل  عددی زوج است.

  مثال 5 : اگر  +  و و  اعداد اول باشند و  چه اعدادی می توانند باشند؟

  چون  فرد  +  می باشد یکی از و  باید زوج باشدو تنها عدد زوج اول عدد 2 است

   +

  --------------------------------------

  مثال 6 : مجموع مکعبات دو عدد اول برابر1339 می باشد مکعب مجموع آن دو عدد کدامند؟

  مکعب اعداد فرد عددی فرد است و مکعب اعداد زوج عددی زوج است و چون مجموع مکعبات دو عدد فرد می باشد باید یکی از اعداد زوج و دیگری فرد باشد و تنها عدد زوج اول 2 است

       +

  مثال 7 : عدد (  + ) اول است یا مرکب؟

  حاصل عدد  عددی است فرد و همچنین حاصل عدد   عددی است فرد و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون حاصل عددی است زوج پس مرکب است

  --------------------------------------

  مثال 8 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  عدد  و  فرد می باشند و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون عددی است زوج و حاصل دو عدد زوج عددی است زوج نتیجه می گیریم که حاصل زوج است و مرکب می باشد.

  --------------------------------------

  مثال 9 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  عدد  و  فرد می باشند و مجموع دو عدد فرد عددی است زوج و چون  عددی است زوج و حاصل دو عدد زوج عددی است زوج نتیجه می گیریم که حاصل زوج است و مرکب می باشد.

  نکته : 1) اگر رقم یکان عددی صفر باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل صفر می شود                                                                                        و   

  2) اگر رقم یکان عددی یک باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل یک می شود                                                                                                   و   

  3) اگر رقم یکان عددی پنج باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل پنج می شود                                                                                                   و   

  4) اگر رقم یکان عددی شش باشد  و آن عدد را به توان عددی زوج یا فرد برسانیم رقم یکان عدد حاصل شش می شود   

  و   

  نکته : اگر رقم یکان عددی به عددهای روبرو ختم شود( 4 و 9) و به توان عدد زوج یا فرد برسد داریم

                                        9    4
                                                                                 

              1       9             6        4

  مثال 106 : عدد (     ) اول است یا مرکب چرا؟

  رقم یکان عدد 10 برابر صفر می باشد و به توان هر عددی که برسد نتیجه رقم یکان برابر صفر می شود

  رقم یکان عدد 19 برابرنه می باشد و وقتی به توان عدد زوج برسد نتیجه رقم یکان برابر یک می شود

  رقم یکان عدد 14 برابر چهار می باشد و وقتی به توان عددفرد برسد نتیجه رقم یکان برابر چهار می شود

  بنابراین رقم یکان عدد(     ) برابر  0  می شود که عدد حاصل بر 5 بخش پذیر و نتیجه مرکب است.

  --------------------------------------

  نکته مهم : اگر رقم یکان عددی به عددهای صفر الی نه ختم شود و به توان عدد زوج یا فرد برسد داریم

                 دو               یک                   صفر                      

           6       8         4       2                              1                1                                  0             0

         شش             پنج                            چهار    سه

      6     6          5   5           6    4      1         7 9   3

          نه                   هشت                       هفت

       1     9          6   2   4   8             1  3   9   7

  سید سراج الدین برفچین

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ا 17 روز قبل
  1

  من از شما کوچک ترین عدد ۳ رقمی فرد رو می خواهم

  هستی 4 ماه قبل
  0

  خوب بود

  ابوالفضل عالی 1 سال قبل
  -2

  خیلی خوبه همه رو یاد گرفتم

  مهدی رامینفر 1 سال قبل
  0

  عالی توضیح میده

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید