توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد شش رقمی بدون تکرار

  1 بازدید

  کوچکترین عدد شش رقمی بدون تکرار را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مشاوره تبیان

  علی مشایخ پور-از صادقی 2 شیراز

  1-عدد هفتصد هزارو هفتصد و هفت کدام گزینه است؟

  1)700770 2)707707 3)770707 4)700707

  2-کوچک ترین عدد 6 رقمی بدون تکرار ارقام،کدام یک از اعداد زیر است؟

  1)1023456 2)102345 3)012345 4)120345

  3-اختلاف بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها ،کدام گزینه است؟

  1)235 2)346 3)124 4)358

  4-از عدد 66 تا 3066 چند عدد داریم؟

  1)3000 2)3001 3)2999 4)3132

  5-محمد ده سال پیش16 ساله بود،او 8 سال بعد چند ساله خواهد بود؟

  1)12 2)22 3)26 4)34

  6-محسن در حیاط مدرسه در صف کلاس ایستاده است .جلوتر از او 14 نفر و پشت سر او 13 نفر ایستاده اند .در این صف چند دانش آموز ایستاده اند؟

  1)26 2)27 3)29 4)28

  7-تعدادی گوسفند در یک ردیف و پشت سر هم حرکت می کنند .اگر گوسفند وسط 20 امین گوسفند باشد .پس از خارج شدن 5 گوسفند از صف ،چند گوسفند باقی می ماند؟

  1)38 2)35 3)34 4)39

  8-حاصل جمع دو عدد متوالی :

  1)فرد است 2)زوج است 3)گاهی فرد است،گاهی زوج است 4)ممکن است زوج باشد

  9-هرگاه در جمع دو عدد از هر یک از دو عامل جمع یک مقدار مساوی کم کنیم ،حاصل جمع چه تغییری می کند؟

  1)از حاصل جمع همان مقدار کم می شود. 2)از حاصل جمع دو برابر آن مقدار کم می شود.

  3)حاصل جمع تغییری نمی کند. 4)از حاصل جمع نصف آن مقدار کم می شود.

  10-سعید 4657 تومان پول دارد. او 470 تومان بیشتر از نوید پول دارد .نوید 200 تومان کم تر از مجید دارد .مجموع پول این سه نفر چقدر است؟

  1)12831 2)13231 3)15111 4)14711

  11-هرگاه دو عدد زوج را در هم ضرب کنیم ،یکان حاصل ضرب کدام یک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

  1)2 2)0 3)8 4)7

  12-سه عدد متوالی داریم ،حاصل ضرب عدد های اول و سوم 24 است ،عدد وسط کدام است؟

  1)4 2)5 3)7 4)3

  13-تعدادی کتاب را بین 30 نفر از دانش آموزان تقسیم کردیم ،به هر نفر 11 جلد کتاب رسید و13 جلد باقی ماند ،تعداد کل کتاب ها چند جلد بوده است؟

  1)343 2)330 3)353 4)340

  14-باقی مانده تقسیم یک عدد صحیح بر 5 ،چه اعدادی ممکن است باشد؟

  1)1و2و3و4و5 2)1و2و3و4 3)0و1و2و3و4 4)0و1و2و3و4و5

  15-قیمت یک پاک کن 100 تومان است اگر هنگام خرید ربع آن را تخفیف گرفته باشیم،چند تومان به فروشنده پرداخت کرده ایم؟

  1)50 2)25 3)100 4)75

  16-تفاوت دو عدد 12 و مجموع آن ها 140 می باشد .عدد کوچک تر کدام است؟

  1)76 2)64 3)70 4)58

  17-خارج قسمت تقسیم 80080 بر 8 چند است؟

  1)10010 2)10000 3)10101 4)10100

  18-مجموع وزن دو کیسه برنج45 کیلو گرم است.اگر وزن یکی از آن ها دو برابر وزن دیگری باشد،وزن کیسه سنگین تر چند کیلو گرم است؟

  1)35 2)25 3)15 4)30

  19-عددی که بر 9 بخش پذیر است،حتما:

  1)بر3 بخش پذیر است. 2)بر 6 بخش پذیر است

  3)بر 2 بخش پذیر است 4)بر 4 بخش پذیر است.

  20-کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

  1)486 2)950 3)870 4)936

  21-روی خطی دو نقطه در نظر می گیریم.قسمتی از خط که بین دو نقطه محدود است:

  1)خط 2)پاره خط 3)نیم خط 4)همه ی موارد

  22-از دو نقطه ی متمایز واقع در یک صفحه ،چند خط می گذرد؟

  1)2 2)1 3)4 4)بینهایت

  23-می خواهیم یک لوله ی فلزی را 10 قسمت کنیم.با چند برش می توان این کار را انجام داد؟

  1)10 2)20 3)9 4)5

  24-طول هر قسمت از طنابی که آن را با 5 برش به قسمت های مساوی تقسیم کرده ایم ،3 متر است ،طول طناب چند متر بوده است؟

  1)15 2)12 3)18 4)20

  25-اندازه ی هر یک از ضلع های یک زاویه ی تند4 سانتی متر است .اگر به طول هر کدام از اضلاع 4 سانتی متر اضافه کنیم،اندازه ی زاویه چه تغییری می کند؟

  1)دو برابر می شود 2)4برابر می شود 3)ثابت می ماند 4)4 واحد بزرگتر می شود

  26-برای تشخیص این که زاویه ای راست است یا نه ،کدام یک از وسیله های زیر مناسب است؟

  1)گونیا 2)گوشه ی خط کش 3)گوشه ی راست یک ورق کاغذ 4)همه ی موارد

  27-یک مثلث متساوی الاضلاع چند نوع زاویه دارد؟

  1)دو نوع 2)سه نوع 3)یک نوع 4)مشخص نیست

  28-هرگاه قطرهای یک چهارضلعی را رسم کنیم،مجموع تعداد زاویه های باز،قائمه و تند آن چقدر است؟

  1)8 2)16 3)12 4)20

  29-نیم ساز یک زاویه با کدام یک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟

  1)با دو ضلع زاویه برابر است.

  2)دو ضلع زاویه را در دو نقطه قطع می کند.

  3)زاویه را نصف می کند.

  4)اضلاع زاویه را نصف می کند.

  30-دو خط در یک نقطه یکدیگر را قطع کرده اند ،این دو خط حتما:

  1)با هم موازی اند 2)بر هم عمودند

  3)متقاطع اند 4)متقاطع و عمود بر هم هستند.

  31- از یک نقطه خارج از یک خط چند عمود بر آن می توان رسم کرد؟

  1)دو 2)چهار 3)بی شمار 4)یک

  32-اگر زاویه های بین دو خط با هم مساوی باشند ،آن دو خط:

  1)با هم موازی اند 2)متقاطع اند 3)با هم موازی و مساوی اند. 4)متقاطع و عمود برهم هستند

  33-اگر نقطه ای روی نیم ساز یک زاویه قرار داشته باشد و فاصله ی آن نقطه تا یک ضلع زاویه 4 سانتی متر باشد،فاصله ی آن نقطه از ضلع دیگر زاویه چند سانتی متر است؟

  1)8 2)4 3)2 4)6

  34-اگر یک نقطه روی عمود منصف یک پاره خط در نظر بگیریم و آن را به دو سر آن پاره خط وصل کنیم ،یک مثلث به وجود می آید .آن مثلث همیشه................ است

  1)قائم الزاویه 2)متساوی الساقین 3)متساوی الاضلاع 4)غیر مشخص

  35-خطی سه خط دیگر را قطع کرده و بر آن ها عمود شده است.آن سه خط نسبت به هم...........

  1)متقاطع اند 2)موازی اند 3)بر هم عمودند 4)با هم مساوی اند.

  36-در یک مثلث قائم الزاویه، وتر...................

  1)از دو ضلع دیگر کوچکتر است 2)از مجموع دو ضلع دیگر بزرگ تر است

  3)از دو ضلع دیگر بزرگ تر است 4)با مجموع دو ضلع دیگر برابر است

  37-هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد .............. است.

  1)مستطیل 2)ذوزنقه 3)مربع 4)لوزی

  38-در یک ذوزنقه ی متساوی الساقین ،اگر وسط های دو ساق آن را به هم وصل کنیم،شکل حاصل شامل.............. است

  1)دو ذوزنقه متساوی الساقین

  2)سه ذوزنقه ی متساوی الساقین

  3)یک ذوزنقه ی متساوی الساقین و دو ذوزنقه ی قائم الزاویه

  4)سه ذوزنقه ی غیر مشخص

  39-کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد؟

  1)مستطیل 2)ذوزنقه ی قائم الزاویه 3)مثلث قائم الزاویه 4)چند ضلعی

  40 کدام یک از شکل های زیر بیشترین خط تقارن را دارد؟

  1)ذوزنقه ی متساوی الساقین

  2)ذوزنقه ی قائم الزاویه

  3)مثلث متساوی الساقین

  4)مثلث متساوی الاضلاع

  41-در کدام یک از شکل های زیر ،نیمساز زاویه خط تقارن نیست؟

  1)مستطیل 2)لوزی 3)مثلث متساوی الاضلاع 4)مربع

  42-به هر متوازی الاضلاع که زاویه های آن قائمه اند و ضلع های متوالی با هم برابرند،............ گفته می شود.

  1)مربع 2)مستطیل 3)لوزی 4)همه ی موارد

  43-دو خط موازی داریم ،دو خط موازی دیگر را طوری رسم می کنیم تا این دو خط موازی را قطع کنند .چهار ضلعی حاصل حتما:

  1)متوازی الاضلاع است 2)مربع است 3)مستطیل است 4)لوزی است

  44-کدام یک از گزینه های زیر ،شباهت بین لوزی و مربع است؟

  1)ضلع ها برابرند. 2)قطرها بر هم عمودند. 3)قطرها با هم مساویند 4)موارد 1و2

  45-در متوازی الاضلاعی قطرها بر هم عمودند.این متوازی الاضلاع قطعا:

  1)مربع است 2)مستطیل است 3)لوزی است 4)ذوزنقه ی متساوی الساقین است.

  46-با رسم دو قطر یک مربع ،چند مثلث قائم الزاویه خواهیم داشت؟

  1)2 2)4 3)8 4)16

  47-در کدام دسته از چهارضلعی های زیر ،قطرها خط تقارن هستند؟

  1)لوزی و مربع 2)ذوزنقه و مربع 3)مربع و مستطیل 4)مربع و مستطیل و لوزی

  48-با یک رشته مفتول سیمی به طول 96 سانتی متر ،یک مربع ساختیم.طول هر ضلع آن چند سانتی متر است؟

  1)24 2)16 3)32 4)26

  49-برای به دست آوردن محیط یک چند ضلعی ،اندازه ی یک ضلع آن را در تعداد اضلاع ضرب کردیم.چند ضلعی مورد نظر...

  1)حتما یک مربع است

  2)مستطیل است

  3)ممکن است یک لوزی باشد

  4)حتما یک متوازی الاضلاع است

  50-محیط یک مربع 5 برابر محیط یک مثلث متساوی الاضلاع است .اگر هر ضلع مربع 30 سانتی متر باشد،طول هر ضلع مثلث چند سانتی متر است؟

  1)15 2)24 3)8 4)6

  51- به طول مستطیلی 40 سانتی متر اضافه کردیم .به محیط آن چند سانتی متر اضافه شد؟

  1)40 2)80 3)160 4)20

  52-مساحت مستطیلی به طول 80 سانتی متر با مساحت مربعی به ضلع 40 سانتی متر برابر است.عرض مستطیل چند سانتی متر است؟

  1)20 2)10 3)25 4)15

  53-در کدام یک از مثلث های زیر دو ارتفاع آن روی اضلاع قرار می گیرد.

  1)مثلث متساوی الاضلاع

  2)مثلث قائم الزاویه

  3)مثلث مختلف الاضلاع

  4)مثلث متساوی الساقین

  54-مساحت مثلثی 42 سانتی متر مربع است اگر ثلث قاعده ی آن 2 سانتی متر باشد،ارتفاع آن چند سانتی متر است؟

  1)21 2)7 3)6 4)14

  55-به جای علامت سوال چه عددی می توان نوشت؟

  ؟و15و7و3و1

  1)31 2)65 3)30 4)28

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آرزو 1 ماه قبل
  0

  عالی بود

  آرزو 1 ماه قبل
  0

  عالی بود

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  سلام

  حسن 1 سال قبل
  1

  بگینننن

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  کوچکترین اعداد شش رقمی فرد

  -1
  حسن 1 سال قبل

  کوچک ترین عدد شش رقمی فرد با تکرار ارقام

  1 1 سال قبل
  -1

  70077

  آتناغلامی 1 سال قبل
  -1

  کوچک ترین عدد شش رقمی بدون تکرار

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  ۱۰۲۴۶۸

  خ 1 سال قبل
  2

  تنهللنجحهغغغغغغغتتهخ

  خ 1 سال قبل
  0

  ،

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  حسن 1 سال قبل

  کیرییی ها

  1
  حسن 1 سال قبل

  اخوم

  برای ارسال نظر کلیک کنید