توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم

  1 بازدید

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  راههای نشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص 
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است 

  منبع مطلب : safari713.blogfa.com

  مدیر محترم سایت safari713.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  با تو می گویم

  ترکیب وصفی یعنی صفت و موصوف یا به عبارتی دیگر اسم + صفت که ویژگی اسم را بیان میکند مانند شیر شجاع

  ترکیب اضافی دو اسم است که یکی در مورد دیگری توضیح می دهد یکی از اسمها می تواند ضمیر باشد مثل کتاب من - مدرسه ادیب

  راههای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی :

  1-بین موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه ویرگول گذارده و آخر آن است می گذاریم اگر معنا داشت ترکیب وصفی در غیر این صورت اضافی است .

  درخت بلند ---------درخت ، بلند است (ترکیب وصفی )                      درخت خانه ----------درخت ، خانه است  (ترکیب اضافی )

  2-به آخر ترکیب ( تر ) اضافه می کنیم اگر معنی داشت ترکیب وصفی اگر نداشت ترکیب اضافی است .

  لباس کهنه -------لباس کهنه تر (ترکیب وصفی )                        لباس علی -----------لباس علی تر ------------( ترکیب اضافی )

  3- به اسم اول ( ی ) اضافه کنیم اگر معنی داشت وصفی و اگر معنی نداشت ترکیب اضافی است .

  مادر دلسوز --------- مادری دلسوز (ترکیب وصفی )                   مادر امیر --------مادری امیر ( ترکیب اضافی )

  4- بین ترکیب ها کلمات ( این و آن ) اضافه کنیم اگر معنی داشت ترکیب اضافی اگر نداشت ترکیب وصفی است .

  ساحل دریا ------ ساحل این دریا ( ترکیب اضافی )                   ساحل ژرف -------- ساحل این ژرف---------- ( ترکیب وصفی )

  به خاطر داشته باشید که رنگها صفت هستند و بعضی کلمات همچون دانا و توانا اگر ( یی ) به آنها اضافه شود دیگر صفت نیستند و تبدیل به اسم می شوند و بعضی کلمات مثل سرد و گرم اگر به آنها الف اضافه شود تبدیل به اسم می شوند گرما و سرما

  صفت و مضاف الیه انواع مختلف دارند که در طول سالهای تحصیلی با آنها آشنا خواهید شد .

  منبع مطلب : nemati45.blog.ir

  مدیر محترم سایت nemati45.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  صفحه اصلی | ترکیب وصفی و اضافی

  #ترکیب_وصفی
  #ترکیب_اضافی

  #روش_های_تشخیص_ترکیب_وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه )

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه )

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است .

  ┄┅┅┄┄┅✶????✶┄┅┄┅┄

  راه های #_تشخیص_صفت_از_مضاف_الیه:

  1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد:
  توپِ بزرگ
  توپی بزرگ
  امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپی مجید

  2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود.
  توپِ بزرگ
  توپ، بزرگ است.
  امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپ، مجید است؟!

  الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال:

  دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف

  دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف

  کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه

  ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال :

  گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف

  کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف

  پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه

  موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

  اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است. معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ).

  برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است

  1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم.
  2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم .

  3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم

  مثال : کلاس پنجم
  کلاس پنجم تر
  کلاسی پنجم است
  که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است .

  دانش آموز زرنگ
  دانش آموز زرنگ تر
  دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است .

  منبع مطلب : dp.schooliut.ir

  مدیر محترم سایت dp.schooliut.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پ : خیر نیست

  زهرا : من کلمات رو میخواستم😒

  A : من کلمه میخوام اشغال این سایت خیلی مزخرفه😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  راست میگه : راست میگه

  من کمکتون میکنم : سلام دوستان منم سر کار گذاشتن. من چند تا کلمه اضافی پیدا کردم از درس یک فارسی ششم. شاید کم باشه اما اگاکه لایکم کنید بیشتر میکنم. ترکیب اضافی:معرفت کردگار، برگ درختان لایکممم کنید🌈🌈🌈🌈🌌🌌🌌🌆🌌🎢🎢🎢🖼️🎄🎈🎈🎄💓💓💓💓💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍺🍺🍺🍺

  اتنا : من اصلا متوجه نشدم

  ناشناس : وای هیچ کلمه‌ی نیست همش مزخرفات؟؟

  محمدامین : من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  نازنین : سلام آیا کلاس ششم یک ترکب وصفی هست؟؟؟؟

  ناشناس : کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  قلی : بدبد بد 😡😡 من می خواستم از توی درس کلماتی بگه که بشه باهاش وصفی واضافی را مشخص کند

  ناشناس : من متوجه نمیشم😭😭

  الناز : خجالت بکش

  به تو چه : لاشی هستید

  ....... : شما رو مسخره کردین یعنی چی 🙁🙁

  سنا : اگه ترکیبات وصفی و اضافی رو میگی بزار بگمببین وصفی یعنی اینکه اون جمله معنا بده حالا چطوری تشخیصش بدیم مثلا جانور عزیز ببین اینجا باید اون چیزی که اون رو به هم ربط میده یعنی کسره رو حذف کنیم و بهش است بدیم که میشه جانور، عزیز است ترکیب اضافی این رو هم مثل ترکیب وصفی میکنیم مثلا درخت جنگلمیگیم کسره رو حذف میکنیم بعد بهش است میدیم یعنی درخت، جنگل است این جمله معنایی نمیده که پس این ترکیب اضافی هستش امیدوارم متوجه شده باشید

  هلیا رو حیان : نه خوب نه بد 😝😝😝😝😝😝

  هکر : بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  ناشناس : سلام ببخشید من درس هوشیاری کلمه های وصفی رو خاسته بودم شما چی آوردید👎👎👎

  asal amiri : مثلا: آب گوارا=گوارا آب دارد ک تر کیب اضافی هست من واستون کلمه مینویسم.. رفتگر زحمتکش، هوای دلپذیر، خانه زیبا، مادر او، گل خوش بو، گل شاداب مادر سحر، خدای مهربان، ستاره آسمانی، و بسیاری از کلمات 2 جزء هست ک مام یتونیم بنویسم فقط کافیه یکم فکر کنیم. با تشکر از همراهیتون ( ˘ ³˘)❤

  گیمر شات : آقا من نفهمیدم چی شد همشو گاتی باتی نوشتی میخوای لایک بگیری هیچ کدومش درس نیس من یک شاید دیگه زدم اون همش رو آورد کلک نزنین به آدم😑

  ناشناس : اصن بلدی بنویسی

  ناشناس : بله من هم همینطور

  نمیر : جواب سوال های کلمات وصفی واضافه چیست

  ناشناس : من کلمات اضافی را میخواستم😡😑😡

  😡😡😡بد : بد

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عالی بود 3 روز قبل
  1

  بهترین سایت خیلی بهم کمک کرد

  1
  عالی بود 3 روز قبل

  عالیییییی

  ناشناس 4 روز قبل
  0

  خیلی بد

  الینا 5 روز قبل
  1

  بد نیس

  خ آ ط ر ه 7 روز قبل
  2

  ترکیب اضافی👇

  چراغ دل _ نور جهان _ فروغ نور _ نور حق _ دیده ی خیش _ کتاب حق تعالی

  ترکیب وصفی👇

  چشم دگر _ فیضش _ فضلش

  امیر دادا 8 روز قبل
  1

  خااککک کو کلمه توضیح نخواستم کلمه بده حاجی

  ناشناس 10 روز قبل
  1

  خوب بود ممنون👌😄

  🌸 11 روز قبل
  1

  اصلا خوب نبود من می خواستم که کلمات وصفی درس رو بگید😠

  Mari 14 روز قبل
  1

  هیچیییییی نمیفهممممم:/

  دانشجو 18 روز قبل
  1

  ممنون از توضیح کاملتون خیلی خوب بود

  ب ت چ 20 روز قبل
  1

  خو احمقا مگه معلمتون فیلم نمیفرسه نمیمیرید ک برید ببینید بعد میفهمید وصفی و اضافی چیع

  ꧁༒𝕶𝕴𝕹𝕲 𝕾𝕻𝕴𝕽𝕴𝕿༒꧂ 20 روز قبل
  1

  دوستان حق کاملاً با شماست

  خدا پشت و پناهتان

  ناشناس 20 روز قبل
  1

  میدونید که مردم رو بخواهید با این کارهایشان سرکار بگزارید پول و ... که ما میدهیم به شما حرام محسوب می شود برای شماها و از کار های تان خجالت بکشید

  با تشکر از دوستان🌷♥️💖🖤

  ناشناس 24 روز قبل
  0

  خوب بود

  خیلی خوب هست 26 روز قبل
  -1

  حتما نگاش کنید عالی هستش

  ما 27 روز قبل
  1

  اصلا خوب نبود

  هادیا 28 روز قبل
  0

  برو بزن بگو برا ی کلاس ششم می خوا هم اسم تو چست

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  رای

  کــــــ 1 ماه قبل
  1

  ❤عالی بود

  نسیم 1 ماه قبل
  0

  ممنون خیلی خوب بود

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  ما کلمه وصفی از درس چهام کلاس ششم میخواستیم

  حت 1 ماه قبل
  0

  مزبعنمفف

  ARMY 2 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود

  1
  فاطمه 2 ماه قبل

  میشه کلمه وصفی برام بنویسید تو سایت

  ....... 2 ماه قبل
  5

  شما رو مسخره کردین یعنی چی 🙁🙁

  آنام:) 2 ماه قبل
  0

  من ترکیبات وصفی و اضافی درس ششم و خاسم:/

  -1
  علیرضا 2 ماه قبل

  موصوف کصفت درس دوم پایه ششم

  من کمکتون میکنم 2 ماه قبل
  9

  سلام دوستان منم سر کار گذاشتن. من چند تا کلمه اضافی پیدا کردم از درس یک فارسی ششم. شاید کم باشه اما اگاکه لایکم کنید بیشتر میکنم.

  ترکیب اضافی:معرفت کردگار، برگ درختان

  لایکممم کنید🌈🌈🌈🌈🌌🌌🌌🌆🌌🎢🎢🎢🖼️🎄🎈🎈🎄💓💓💓💓💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍺🍺🍺🍺

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  واقعا عالی

  کوتاه و آموزنده

  ناشناس 2 ماه قبل
  8

  وای هیچ کلمه‌ی نیست همش مزخرفات؟؟

  4
  😡😡😡بد 2 ماه قبل

  بد

  به تو چه 2 ماه قبل
  5

  لاشی هستید

  محمد 2 ماه قبل
  3

  خیلی برنامه مزخرف به جایی بریم بشینیم برنامه رو کامل کنید

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  من کلمات اضافی را میخواستم😡😑😡

  2
  Light_shadow 2 ماه قبل

  منم کلمه هارو میخاستم لنتیا زدن کلمه هاس ولی فقط توضیحه😐😐😐😐😐😐😐

  ا 2 ماه قبل
  1

  کوفت

  A 2 ماه قبل
  10

  من کلمه میخوام اشغال این سایت خیلی مزخرفه😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  نمیر 3 ماه قبل
  4

  جواب سوال های کلمات وصفی واضافه چیست

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  ترکیب وصفی درس هوشیاری و شعر این فقط وصفی حرکت نامناسب ،آب زلال ،آب دهان زهر آلود، آب سرد ،اهی سرد ،

  گیمر شات 3 ماه قبل
  4

  آقا من نفهمیدم چی شد همشو گاتی باتی نوشتی میخوای لایک بگیری هیچ کدومش درس نیس من یک شاید دیگه زدم اون همش رو آورد کلک نزنین به آدم😑

  asal amiri 3 ماه قبل
  4

  مثلا: آب گوارا=گوارا آب دارد ک تر کیب اضافی هست

  من واستون کلمه مینویسم.. رفتگر زحمتکش، هوای دلپذیر، خانه زیبا، مادر او، گل خوش بو، گل شاداب مادر سحر، خدای مهربان، ستاره آسمانی، و بسیاری از کلمات 2 جزء هست ک مام یتونیم بنویسم فقط کافیه یکم فکر کنیم. با تشکر از همراهیتون ( ˘ ³˘)❤

  3
  نیایش 3 ماه قبل

  اب گوارا وصفیه = اب گوارا است

  فاطمه 3 ماه قبل
  2

  واقعا بدههیچی نفهمیدم من موصوف و..... درس دوم رو میخواستم اینا چیه 😑😒

  2
  گیمر شات 3 ماه قبل

  آره نمیفهمیم چی نوشته

  9
  راست میگه 3 ماه قبل

  راست میگه

  ناشناس 3 ماه قبل
  4

  سلام ببخشید من درس هوشیاری کلمه های وصفی رو خاسته بودم شما چی آوردید👎👎👎

  به عنم 3 ماه قبل
  2

  خوب به عنم

  1
  گیمر شات 3 ماه قبل

  حرف نزن تو راست میگه دیگه

  -1
  نیایش 3 ماه قبل

  بی تربیت

  5
  الناز 3 ماه قبل

  خجالت بکش

  3
  الناز 3 ماه قبل

  با ادب باشید اینجا که مسابقه ی فروش دادن نیست

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  بد

  شایلین هاد 3 ماه قبل
  0

  لبتتلالاتلبرکبللتفهبن

  4
  ناشناس 3 ماه قبل

  اصن بلدی بنویسی

  زهرا 3 ماه قبل
  10

  من کلمات رو میخواستم😒

  4
  ناشناس 3 ماه قبل

  بله من هم همینطور

  لیلا 3 ماه قبل
  0

  من توضیح که دادن

  در کتاب ششم وجود

  نداره🤔🤔

  سهدیر 3 ماه قبل
  2

  سهدیر

  دریا 💔🖤 3 ماه قبل
  3

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 3 ماه قبل
  2

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 3 ماه قبل
  0

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 3 ماه قبل
  1

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 3 ماه قبل
  2

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  ناشناس 3 ماه قبل
  6

  من متوجه نمیشم😭😭

  0
  P 13 روز قبل

  اره منم درس ۹ رو خواستم این‌......

  مهتاب باقری 3 ماه قبل
  1

  سلام

  قلی 3 ماه قبل
  6

  بدبد بد 😡😡 من می خواستم از توی درس کلماتی بگه که بشه باهاش وصفی واضافی را مشخص کند

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  کیر

  مریم 3 ماه قبل
  1

  عالی

  ساناز 3 ماه قبل
  1

  در درس دوم ششم ترکیبات اضافی چی هستند

  3
  ساناز 3 ماه قبل

  و وصفی

  سلام 3 ماه قبل
  0

  سلام چرا میگیم سلام ایا وصف هست ها اافی

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 4 ماه قبل
  3

  بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  هکر 4 ماه قبل
  4

  بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  یگانه 9 ماه قبل
  0

  سلام

  من توضیح درمورد صفحه۱۰۳ فارسی میخوام اگه کسی میدونه بگه

  علیرضا 10 ماه قبل
  1

  بد نبود

  0
  علیرضا 10 ماه قبل

  ا

  1
  علیرضا 10 ماه قبل

  اره

  محمد 10 ماه قبل
  0

  خیلی خوب توضیح داد

  ولی من زیاد راضی نبودم

  MAHYAR 11 ماه قبل
  0

  ترکیب اضافی مثل درخت علم خانه ی خدا هدیه ی شیخ

  ترکیب وصفی مثل دوستان کهن دوستان نو

  دانشمند بزرگ

  MAHYAR 11 ماه قبل
  1

  سلام...ببینید ترکیب اضافی باید اسم به علاوه ی اسم بشه

  مثل درد تو

  درد: اسمه تو:ضمیره ودرنهایت اسمه

  اماتو ترکیب وصفی باید اسم به علاوه ی صفت بشه

  مثل درخت سبز

  درخت:اسمه سبز:صفت

  ناشناس 12 ماه قبل
  6

  کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته

  من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم

  هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  لطفا ترکیب های وصفی و اضافی درس دوازدهم پایه ششم را بگویید

  1
  ساناز 3 ماه قبل

  خر وگاو

  محمدامین 1 سال قبل
  7

  من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  2
  3 ماه قبل

  دقیقا

  2
  من هم همینو خواستم ندادن 1 سال قبل

  منم همیو میخواستم

  هلیا رو حیان 1 سال قبل
  4

  نه خوب نه بد 😝😝😝😝😝😝

  2
  💛💛💛💛💛💛💛💛 8 ماه قبل

  😞😞😞😞😞😞😞😞

  2
  عالی بود 9 ماه قبل

  خیلی خوبه

  چشم های گریان 1 سال قبل
  3

  بد بود کاش درست جواب بدید

  اتنا 1 سال قبل
  8

  من اصلا متوجه نشدم

  4
  سنا 1 سال قبل

  اگه ترکیبات وصفی و اضافی رو میگی بزار بگمببین وصفی یعنی اینکه اون جمله معنا بده حالا چطوری تشخیصش بدیم مثلا جانور عزیز ببین اینجا باید اون چیزی که اون رو به هم ربط میده یعنی کسره رو حذف کنیم و بهش است بدیم که میشه جانور، عزیز است ترکیب اضافی این رو هم مثل ترکیب وصفی میکنیم مثلا درخت جنگلمیگیم کسره رو حذف میکنیم بعد بهش است میدیم یعنی درخت، جنگل است این جمله معنایی نمیده که پس این ترکیب اضافی هستش امیدوارم متوجه شده باشید

  نازنین 1 سال قبل
  6

  سلام آیا کلاس ششم یک ترکب وصفی هست؟؟؟؟

  1
  خ آ ط ر ه 7 روز قبل

  فکر کنم ترکیب اضافی باشه

  16
  پ 1 سال قبل

  خیر نیست

  نرگس محمدی 1 سال قبل
  2

  سلام یکی دیگر از پیام های من این است که خیلی خوب اول متن رو بمانید و بعد کلمات رو پیدا کنید

  -2
  نا 2 ماه قبل

  خوبه

  برای ارسال نظر کلیک کنید