توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم

  1 بازدید

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  راههای نشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص 
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است 

  منبع مطلب : safari713.blogfa.com

  مدیر محترم سایت safari713.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  با تو می گویم

  ترکیب وصفی یعنی صفت و موصوف یا به عبارتی دیگر اسم + صفت که ویژگی اسم را بیان میکند مانند شیر شجاع

  ترکیب اضافی دو اسم است که یکی در مورد دیگری توضیح می دهد یکی از اسمها می تواند ضمیر باشد مثل کتاب من - مدرسه ادیب

  راههای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی :

  1-بین موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه ویرگول گذارده و آخر آن است می گذاریم اگر معنا داشت ترکیب وصفی در غیر این صورت اضافی است .

  درخت بلند ---------درخت ، بلند است (ترکیب وصفی )                      درخت خانه ----------درخت ، خانه است  (ترکیب اضافی )

  2-به آخر ترکیب ( تر ) اضافه می کنیم اگر معنی داشت ترکیب وصفی اگر نداشت ترکیب اضافی است .

  لباس کهنه -------لباس کهنه تر (ترکیب وصفی )                        لباس علی -----------لباس علی تر ------------( ترکیب اضافی )

  3- به اسم اول ( ی ) اضافه کنیم اگر معنی داشت وصفی و اگر معنی نداشت ترکیب اضافی است .

  مادر دلسوز --------- مادری دلسوز (ترکیب وصفی )                   مادر امیر --------مادری امیر ( ترکیب اضافی )

  4- بین ترکیب ها کلمات ( این و آن ) اضافه کنیم اگر معنی داشت ترکیب اضافی اگر نداشت ترکیب وصفی است .

  ساحل دریا ------ ساحل این دریا ( ترکیب اضافی )                   ساحل ژرف -------- ساحل این ژرف---------- ( ترکیب وصفی )

  به خاطر داشته باشید که رنگها صفت هستند و بعضی کلمات همچون دانا و توانا اگر ( یی ) به آنها اضافه شود دیگر صفت نیستند و تبدیل به اسم می شوند و بعضی کلمات مثل سرد و گرم اگر به آنها الف اضافه شود تبدیل به اسم می شوند گرما و سرما

  صفت و مضاف الیه انواع مختلف دارند که در طول سالهای تحصیلی با آنها آشنا خواهید شد .

  منبع مطلب : nemati45.blog.ir

  مدیر محترم سایت nemati45.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  صفحه اصلی | ترکیب وصفی و اضافی

  #ترکیب_وصفی
  #ترکیب_اضافی

  #روش_های_تشخیص_ترکیب_وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه )

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه )

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است .

  ┄┅┅┄┄┅✶????✶┄┅┄┅┄

  راه های #_تشخیص_صفت_از_مضاف_الیه:

  1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد:
  توپِ بزرگ
  توپی بزرگ
  امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپی مجید

  2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود.
  توپِ بزرگ
  توپ، بزرگ است.
  امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپ، مجید است؟!

  الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال:

  دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف

  دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف

  کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه

  ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال :

  گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف

  کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف

  پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه

  موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

  اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است. معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ).

  برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است

  1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم.
  2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم .

  3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم

  مثال : کلاس پنجم
  کلاس پنجم تر
  کلاسی پنجم است
  که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است .

  دانش آموز زرنگ
  دانش آموز زرنگ تر
  دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است .

  منبع مطلب : dp.schooliut.ir

  مدیر محترم سایت dp.schooliut.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پ : خیر نیست

  نازنین : سلام آیا کلاس ششم یک ترکب وصفی هست؟؟؟؟

  نرگس محمدی : سلام یکی دیگر از پیام های من این است که خیلی خوب اول متن رو بمانید و بعد کلمات رو پیدا کنید

  ناشناس : کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  هلیا رو حیان : نه خوب نه بد 😝😝😝😝😝😝

  محمدامین : من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهتاب باقری 2 روز قبل
  0

  سلام

  مهشید 5 روز قبل
  0

  خیلی بده حواب هاش درست نیست

  خیلی خوبه xxxxxc 5 ماه قبل
  -2

  L

  O

  Xxxxxxxxx

  عالی 8 ماه قبل
  -2

  ممنون ازتون عالی بود

  ⚘⚘⚘⚘⚘ 8 ماه قبل
  -2

  خیلی عالی هست

  ناشناس 9 ماه قبل
  5

  کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته

  من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم

  هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  لطفا ترکیب های وصفی و اضافی درس دوازدهم پایه ششم را بگویید

  پرنیا 9 ماه قبل
  -1

  لطفا کلمات وصفی و اضافی در س ۱۰ فارسی ششم رو بدین ممنون

  فاطمه 9 ماه قبل
  -2

  س میشه از درس راز زندگی برام چند تا ترکیب وصفی و اضافی بگید

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  خیلی عالیه

  کلمات وصفی:مادر دلسوز_ شهر تمیز _ اتاق تمیز _ درخت بلند _لباس کهنه _ دیوار بلند _ گل زیبا _ دانش اموز زرنگ _

  کلمات اضافی:مادر من _ شهر تکاب _ اتاق مدیر _ کیف رضا _لباس علی _ مادر زهرا _ ساحل دریا _ کشور ایران _ پایه میز کلاس ششم _

  امید وارم که خوشتون اومده باشه

  حنا هستم

  نگین ترک بیات 9 ماه قبل
  1

  سلام من الان ۲۰ ترکیب وصفی و اضافی میخواستم اگه میشه الان بگذارید

  محمدامین 11 ماه قبل
  4

  من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  0
  من هم همینو خواستم ندادن 11 ماه قبل

  منم همیو میخواستم

  هلیا رو حیان 11 ماه قبل
  4

  نه خوب نه بد 😝😝😝😝😝😝

  چشم های گریان 12 ماه قبل
  1

  بد بود کاش درست جواب بدید

  نویسنده 12 ماه قبل
  -1

  کلاس ششم کی

  -1
  علی 5 روز قبل

  من

  1
  زهرا یوسفی 11 ماه قبل

  من

  اتنا 12 ماه قبل
  2

  من اصلا متوجه نشدم

  2
  سنا 10 ماه قبل

  اگه ترکیبات وصفی و اضافی رو میگی بزار بگمببین وصفی یعنی اینکه اون جمله معنا بده حالا چطوری تشخیصش بدیم مثلا جانور عزیز ببین اینجا باید اون چیزی که اون رو به هم ربط میده یعنی کسره رو حذف کنیم و بهش است بدیم که میشه جانور، عزیز است ترکیب اضافی این رو هم مثل ترکیب وصفی میکنیم مثلا درخت جنگلمیگیم کسره رو حذف میکنیم بعد بهش است میدیم یعنی درخت، جنگل است این جمله معنایی نمیده که پس این ترکیب اضافی هستش امیدوارم متوجه شده باشید

  نازنین 12 ماه قبل
  7

  سلام آیا کلاس ششم یک ترکب وصفی هست؟؟؟؟

  12
  پ 11 ماه قبل

  خیر نیست

  نرگس محمدی 12 ماه قبل
  6

  سلام یکی دیگر از پیام های من این است که خیلی خوب اول متن رو بمانید و بعد کلمات رو پیدا کنید

  -2
  محمدسام عزیزالهی 6 ماه قبل

  سلا م به همگی🤚

  برای ارسال نظر کلیک کنید