توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم

  1 بازدید

  کلمات وصفی و اضافی کلاس ششم درس دوم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  راههای نشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه)

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص 
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است 

  منبع مطلب : safari713.blogfa.com

  مدیر محترم سایت safari713.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  با تو می گویم

  ترکیب وصفی یعنی صفت و موصوف یا به عبارتی دیگر اسم + صفت که ویژگی اسم را بیان میکند مانند شیر شجاع

  ترکیب اضافی دو اسم است که یکی در مورد دیگری توضیح می دهد یکی از اسمها می تواند ضمیر باشد مثل کتاب من - مدرسه ادیب

  راههای تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی :

  1-بین موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه ویرگول گذارده و آخر آن است می گذاریم اگر معنا داشت ترکیب وصفی در غیر این صورت اضافی است .

  درخت بلند ---------درخت ، بلند است (ترکیب وصفی )                      درخت خانه ----------درخت ، خانه است  (ترکیب اضافی )

  2-به آخر ترکیب ( تر ) اضافه می کنیم اگر معنی داشت ترکیب وصفی اگر نداشت ترکیب اضافی است .

  لباس کهنه -------لباس کهنه تر (ترکیب وصفی )                        لباس علی -----------لباس علی تر ------------( ترکیب اضافی )

  3- به اسم اول ( ی ) اضافه کنیم اگر معنی داشت وصفی و اگر معنی نداشت ترکیب اضافی است .

  مادر دلسوز --------- مادری دلسوز (ترکیب وصفی )                   مادر امیر --------مادری امیر ( ترکیب اضافی )

  4- بین ترکیب ها کلمات ( این و آن ) اضافه کنیم اگر معنی داشت ترکیب اضافی اگر نداشت ترکیب وصفی است .

  ساحل دریا ------ ساحل این دریا ( ترکیب اضافی )                   ساحل ژرف -------- ساحل این ژرف---------- ( ترکیب وصفی )

  به خاطر داشته باشید که رنگها صفت هستند و بعضی کلمات همچون دانا و توانا اگر ( یی ) به آنها اضافه شود دیگر صفت نیستند و تبدیل به اسم می شوند و بعضی کلمات مثل سرد و گرم اگر به آنها الف اضافه شود تبدیل به اسم می شوند گرما و سرما

  صفت و مضاف الیه انواع مختلف دارند که در طول سالهای تحصیلی با آنها آشنا خواهید شد .

  منبع مطلب : nemati45.blog.ir

  مدیر محترم سایت nemati45.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  صفحه اصلی | ترکیب وصفی و اضافی

  #ترکیب_وصفی
  #ترکیب_اضافی

  #روش_های_تشخیص_ترکیب_وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه )

  روش های تشخیص ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) از ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه )

  هرگاه دو کلمه به وسیله ی « ــِ » به هم اضافه شوند ترکیب می سازند .مثل :

  دستِ پاک –کوهِ بلند –کتابِ فارسی –چشم ِمن –خودروی زیبا - دخترِ ایرانی –الماسِ درخشان

  همه ی مثال های بالا ترکیب هستند. ولی نوع هر یک با دیگری فرق دارد که در ذیل روش تشخیص آن ها آورده می شود . قبل از آن بهتر است بدانیم که :

  نکته : هرگاه آخر کلمه ی اول این سه حرف « و – ا- ه »باشد هنگام اضافه شدن به هم دیگر بجای کسره « -ِ » ، «ی » می گیرند . مثل :

  هوا- هوای تهران

  آهو –آهوی وحشی

  خانه –خانه ی بزرگ

  روش های تشخیص
  1- کسره بین دو کلمه را حذف می کنیم سپس بعد از کلمه ی اول ویرگول می گذاریم و در آخر فعل (است)قرارمی دهیم . اگر عبارت معنی داد ترکیب وصفی و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  مثال

  اتاقِ تمیز –اتاقْ ، تمیز است : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی اتاق «موصوف» و کلمه ی تمیز« صفت »است .

  اتاقِ مدیر – اتاقْ، مدیر است :چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی اتاق «مضاف» و کلمه ی مدیر « مضاف الیه »است .
  2- به آخر کلمه ی دوم (تر) اضافه کنید اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .
  مثال

  مادرِ دلسوز –مادرِدلسوزتر : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی مادر «موصوف» و کلمه ی دلسوز« صفت »است .

  مادرِ من –مادرِ من تر : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی ماد «مضاف» و کلمه ی من « مضاف الیه »است .

  3- کلمه ی بسیار را در وسط دو کلمه قرار می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است.و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است .

  شهرِ تمیز –شهرِ بسیار تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی شهر «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  شهرِ تکاب –شهرِ بسیار تکاب : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی شهر «مضاف» و کلمه ی تکاب « مضاف الیه »است .

  4 –کلمه ی « ی» را در آخر کلمه ی اول اضافه می دهیم ؛ اگرعبارت معنی داد ترکیب وصفی است. و اگر معنی نداد ترکیب اضافی است

  مثال : دستِ تمیز- دستی تمیز : چون معنی دارد ترکیب وصفی است یعنی کلمه ی دست «موصوف» و کلمه ی تمیز « صفت »است .

  کیفِ حسن –کیفی حسن : چون معنی ندارد ترکیب اضافی است یعنی کلمه ی کیف «مضاف» و کلمه ی حسن «مضاف الیه »است .

  ┄┅┅┄┄┅✶????✶┄┅┄┅┄

  راه های #_تشخیص_صفت_از_مضاف_الیه:

  1. اگر میان موصوف و صفت «ی» - که نشانه ی یکی بودن است- بیاوریم، ساختمان موصوف و صفت معنای خود را از دست نمی دهد:
  توپِ بزرگ
  توپی بزرگ
  امّا اگر میان مضاف و مضاف الیه «ی» بیاوریم چیزی بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپی مجید

  2. اگر از میان موصوف و صفت، کسره را برداریم و «است» یا یک فعل ربطی دیگر به آخر آنها بیفزاییم جمله ای معنی دار به دست می آید که در آن موصوف به نهاد و صفت به مسند تبدیل می شود.
  توپِ بزرگ
  توپ، بزرگ است.
  امّا اگر درباره ی مضاف و مضاف الیه این کار را بکنیم جمله ای بی معنی به دست می آید:
  توپِ مجید
  توپ، مجید است؟!

  الف) بعد از ترکیب ها علامت صفت تفضیلی « تر » میگذاریم ، اگر معنی داشت صفت و موصوف است ، ولی اگر معنی نداشت مضاف و مضافٌ اله است . مثال:

  دیوار بلند -------- دیوار بلند تر : صفت و موصوف

  دانشمند بزرگ -----دانشمند بزرگ تر : صفت و موصوف

  کشور ایران ------- کشور ایران تر ( معنی ندارد ) مضاف و مضافٌ الیه

  ب) بعد از کلمه ی اول علامت ویرگول می گذاریم و بعد از کلمه ی دوم فعل « است » قرار می دهیم .اگر معنی نداشته باشد مضاف و مضافٌ الیه است. با کلمه ی « این » در ابتدای جمله . مثال :

  گل زیبا ------------- این گل، زیبا است . : صفت و موصوف

  کتاب سبز ----------- این کتاب ، سبز است : صفت و موصوف

  پایه ی میز --------- این پایه ، میز است ( معنی ندارد) مضاف و مضافٌ الیه

  موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه

  اول برای تشخیص صفت اگر به کلمه ای تر و یا ترین اضافه کنیم و کلمه به دست آمده معنی دار شد آن کلمه صفت است. معمولاً صفت را نمی توان جمع بست .( به آن ها یا ان اضافه کرد ).

  برای تشخیص موصوف و صفت از مضاف و مضاف الیه می توان به ترکیب یکی از موارد زیر را اضافه نمود در صورتی که ترکیب به دست آمده معنی دار شد موصوف و صفت و اگر بی معنی بود مضاف و مضاف الیه است

  1- به آخر ترکیب « تر » اضافه کنیم.
  2 - به آخر ترکیب « است » اضافه کنیم .

  3– بین دو کلمه « ای » اضافه کنیم . 4 – دو یا سه مورد بالا را با هم اضافه کنیم

  مثال : کلاس پنجم
  کلاس پنجم تر
  کلاسی پنجم است
  که هیچ کدام از ترکیبها معنی دار نیست پس مضاف و مضاف الیه است .

  دانش آموز زرنگ
  دانش آموز زرنگ تر
  دانش آموزی زرنگ که هر دو معنی دار است پس موصوف و صفت است .

  منبع مطلب : dp.schooliut.ir

  مدیر محترم سایت dp.schooliut.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  پ : خیر نیست

  راست میگه : راست میگه

  زهرا : من کلمات رو میخواستم😒

  A : من کلمه میخوام اشغال این سایت خیلی مزخرفه😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  من کمکتون میکنم : سلام دوستان منم سر کار گذاشتن. من چند تا کلمه اضافی پیدا کردم از درس یک فارسی ششم. شاید کم باشه اما اگاکه لایکم کنید بیشتر میکنم. ترکیب اضافی:معرفت کردگار، برگ درختان لایکممم کنید🌈🌈🌈🌈🌌🌌🌌🌆🌌🎢🎢🎢🖼️🎄🎈🎈🎄💓💓💓💓💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍺🍺🍺🍺

  خ آ ط ر ه : ترکیب اضافی👇 چراغ دل _ نور جهان _ فروغ نور _ نور حق _ دیده ی خیش _ کتاب حق تعالی ترکیب وصفی👇 چشم دگر _ فیضش _ فضلش

  فاطمه : سلام من میتونم بهتون بدم ترکیب ها رو صفحه دومشو واستون میگم :آماده گرفتن؛ اضافی-پیامبرخدا؛اضافی-این همه سال؛اضافی-کاری کنم ؛اضافی-علاقه خودت؛اضافی-ظرف آب؛اضافی-همان ساعت ؛اضافی-هوای سرد؛وصفی

  محمدامین : من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  به تو چه : لاشی هستید

  ناشناس : وای هیچ کلمه‌ی نیست همش مزخرفات؟؟

  ....... : شما رو مسخره کردین یعنی چی 🙁🙁

  🌸 : اصلا خوب نبود من می خواستم که کلمات وصفی درس رو بگید😠

  قلی : بدبد بد 😡😡 من می خواستم از توی درس کلماتی بگه که بشه باهاش وصفی واضافی را مشخص کند

  ناشناس : زیاد خوب نیسته

  ناشناس : من متوجه نمیشم😭😭

  ناشناس : بد

  asal amiri : مثلا: آب گوارا=گوارا آب دارد ک تر کیب اضافی هست من واستون کلمه مینویسم.. رفتگر زحمتکش، هوای دلپذیر، خانه زیبا، مادر او، گل خوش بو، گل شاداب مادر سحر، خدای مهربان، ستاره آسمانی، و بسیاری از کلمات 2 جزء هست ک مام یتونیم بنویسم فقط کافیه یکم فکر کنیم. با تشکر از همراهیتون ( ˘ ³˘)❤

  گیمر شات : آقا من نفهمیدم چی شد همشو گاتی باتی نوشتی میخوای لایک بگیری هیچ کدومش درس نیس من یک شاید دیگه زدم اون همش رو آورد کلک نزنین به آدم😑

  😡😡😡بد : بد

  اتنا : من اصلا متوجه نشدم

  ناشناس : کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  هکر : بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  ناشناس : بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  ناشناس : سلام ببخشید من درس هوشیاری کلمه های وصفی رو خاسته بودم شما چی آوردید👎👎👎

  فاطمه : واقعا بدههیچی نفهمیدم من موصوف و..... درس دوم رو میخواستم اینا چیه 😑😒

  نیایش : اب گوارا وصفیه = اب گوارا است

  گیمر شات : آره نمیفهمیم چی نوشته

  ناشناس : بله من هم همینطور

  ناشناس : من کلمات اضافی را میخواستم😡😑😡

  ناشناس : میدونید که مردم رو بخواهید با این کارهایشان سرکار بگزارید پول و ... که ما میدهیم به شما حرام محسوب می شود برای شماها و از کار های تان خجالت بکشید با تشکر از دوستان🌷♥️💖🖤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سانیا 3 ماه قبل
  1

  واقعا افتضاح بود الان کلماتش کجاست؟ 2ساعت اومدم پایین هیچی نبود چرا اصلا سایت می سازین وقتی عرضه نگهداری ندارین؟؟؟؟؟؟؟؟

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  واقعا که چه سایتی

  سلام 3 ماه قبل
  1

  سلام

  ... 3 ماه قبل
  -1

  ممنون از مطالب مفید و اموزنده که گذاشتید واقعا به درد خود کامل تونستم مطالب رو بفهمم🙏💜ممنون😘👍

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  بد بود

  😑 4 ماه قبل
  1

  میشه یکی کلمات وصفی درس دوم فارسی ششم رو بگه آخه هرچی گشتم کلمات وصفی پیدا نکردم

  0
  3 ماه قبل

  باهات موافقم 👌🏻👌🏻👌🏻

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  داشاخ

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  بد خیلی بد بد

  عاطی 11 ماه قبل
  1

  سلام توضیح ترکیب وصفی و اضافی 👇🏻

  ترکیب وصفی: ترکیبی که با اسم + صفت همراه باشد

  مثال: مادر مهربان مادر میشه موصوف مهربان هم که میشه صفت

  ترکیب اضافی :ترکیبی که با اسم + اسم همراا باشد

  مثال:اتاق مدیر اتاق میشه مضاف مدیر میشه مضاف الیه

  حالا ما چجوری باید بفهمیم این دوتا کلمه ای که داده ترکیب اضافی هس یا وصفی ما میایم اول جمله کلمه (این) رو اضافه میکنیم و آخر جمله هم کلمه (است) خب حالا جمله رو نسخونیم ببینیم معنی میده یا نه اگه معنی نداد یعنی ترکیب اضافس هس اگه معنی داد میایم آخر جملمون یه است اضافه میکنیم( این بار دیگه اول جمله این رو اضافه نمیکنیم هاااا!!!) اگه بازم معنی داد این بار میایم یه کسره به حرف آخر کلمه دوم اضافه میکنیم اگه بازم معنی داد یعنی ترکیب وصفی هس

  امیدوارم متوجه شده باشین 🤌🏻🗿

  اگه سوالی از من داشتین بنویسین عاطی یه سوال تا متوجه بشم شما از من سوال دارین 🙏🏻

  ابولفضل 11 ماه قبل
  -2

  عالی

  م 1 سال قبل
  0

  سایت واقا آشغالیه فش نمیدم چون حتی ارزش فش دادن هم نداره

  دخی مازندرانی 1 سال قبل
  2

  من فقط ۲۰ کلمه وصفی میخواستم نه توضیحش رو توضیح رو خودم تو کتاب مبتکران دارم والا درستش کنید پلیز

  رویا 1 سال قبل
  -1

  سلام کاش ترکیب اظافی میزاشتن و صفی تنها اظافی هن تنها باشن بهتره ممنون میشم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ۰

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  زیاد خوب نیسته

  -1
  ناشناس 3 ماه قبل

  اثلا خوب نیست

  فاطمه 1 سال قبل
  9

  سلام من میتونم بهتون بدم ترکیب ها رو صفحه دومشو واستون میگم :آماده گرفتن؛ اضافی-پیامبرخدا؛اضافی-این همه سال؛اضافی-کاری کنم ؛اضافی-علاقه خودت؛اضافی-ظرف آب؛اضافی-همان ساعت ؛اضافی-هوای سرد؛وصفی

  ت 1 سال قبل
  3

  بچه ها کلمات وصفی شهید چراغ ذ.

  عالی 1 سال قبل
  -1

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  وااااای چرا ؟؟؟؟؟ اینقدر بد توضیح داده!!!!!!!

  خ آ ط ر ه 1 سال قبل
  9

  ترکیب اضافی👇

  چراغ دل _ نور جهان _ فروغ نور _ نور حق _ دیده ی خیش _ کتاب حق تعالی

  ترکیب وصفی👇

  چشم دگر _ فیضش _ فضلش

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خوب بود ممنون👌😄

  🌸 1 سال قبل
  8

  اصلا خوب نبود من می خواستم که کلمات وصفی درس رو بگید😠

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  میدونید که مردم رو بخواهید با این کارهایشان سرکار بگزارید پول و ... که ما میدهیم به شما حرام محسوب می شود برای شماها و از کار های تان خجالت بکشید

  با تشکر از دوستان🌷♥️💖🖤

  هادیا 1 سال قبل
  2

  برو بزن بگو برا ی کلاس ششم می خوا هم اسم تو چست

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  رای

  کــــــ 1 سال قبل
  0

  ❤عالی بود

  نسیم 1 سال قبل
  0

  ممنون خیلی خوب بود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ما کلمه وصفی از درس چهام کلاس ششم میخواستیم

  ....... 1 سال قبل
  8

  شما رو مسخره کردین یعنی چی 🙁🙁

  آنام:) 1 سال قبل
  1

  من ترکیبات وصفی و اضافی درس ششم و خاسم:/

  من کمکتون میکنم 1 سال قبل
  11

  سلام دوستان منم سر کار گذاشتن. من چند تا کلمه اضافی پیدا کردم از درس یک فارسی ششم. شاید کم باشه اما اگاکه لایکم کنید بیشتر میکنم.

  ترکیب اضافی:معرفت کردگار، برگ درختان

  لایکممم کنید🌈🌈🌈🌈🌌🌌🌌🌆🌌🎢🎢🎢🖼️🎄🎈🎈🎄💓💓💓💓💖💖💖💖💖🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍺🍺🍺🍺

  1
  👍 5 ماه قبل

  بیاااااا👍

  ناشناس 1 سال قبل
  8

  وای هیچ کلمه‌ی نیست همش مزخرفات؟؟

  5
  😡😡😡بد 1 سال قبل

  بد

  به تو چه 1 سال قبل
  8

  لاشی هستید

  محمد 1 سال قبل
  2

  خیلی برنامه مزخرف به جایی بریم بشینیم برنامه رو کامل کنید

  0
  سودا معینی 11 ماه قبل

  من درس 14 رو میخوامممممممم

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  من کلمات اضافی را میخواستم😡😑😡

  0
  Light_shadow 1 سال قبل

  منم کلمه هارو میخاستم لنتیا زدن کلمه هاس ولی فقط توضیحه😐😐😐😐😐😐😐

  A 1 سال قبل
  11

  من کلمه میخوام اشغال این سایت خیلی مزخرفه😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  -1
  نازی 1 سال قبل

  منم همین طور به درد نمیخوره

  نمیر 1 سال قبل
  1

  جواب سوال های کلمات وصفی واضافه چیست

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  ترکیب وصفی درس هوشیاری و شعر این فقط وصفی حرکت نامناسب ،آب زلال ،آب دهان زهر آلود، آب سرد ،اهی سرد ،

  گیمر شات 1 سال قبل
  5

  آقا من نفهمیدم چی شد همشو گاتی باتی نوشتی میخوای لایک بگیری هیچ کدومش درس نیس من یک شاید دیگه زدم اون همش رو آورد کلک نزنین به آدم😑

  asal amiri 1 سال قبل
  5

  مثلا: آب گوارا=گوارا آب دارد ک تر کیب اضافی هست

  من واستون کلمه مینویسم.. رفتگر زحمتکش، هوای دلپذیر، خانه زیبا، مادر او، گل خوش بو، گل شاداب مادر سحر، خدای مهربان، ستاره آسمانی، و بسیاری از کلمات 2 جزء هست ک مام یتونیم بنویسم فقط کافیه یکم فکر کنیم. با تشکر از همراهیتون ( ˘ ³˘)❤

  4
  نیایش 1 سال قبل

  اب گوارا وصفیه = اب گوارا است

  فاطمه 1 سال قبل
  4

  واقعا بدههیچی نفهمیدم من موصوف و..... درس دوم رو میخواستم اینا چیه 😑😒

  2
  Nima rh 5 ماه قبل

  فاطمه حق می‌گویی

  4
  گیمر شات 1 سال قبل

  آره نمیفهمیم چی نوشته

  13
  راست میگه 1 سال قبل

  راست میگه

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  سلام ببخشید من درس هوشیاری کلمه های وصفی رو خاسته بودم شما چی آوردید👎👎👎

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  بد

  زهرا 1 سال قبل
  12

  من کلمات رو میخواستم😒

  4
  ناشناس 1 سال قبل

  بله من هم همینطور

  لیلا 1 سال قبل
  2

  من توضیح که دادن

  در کتاب ششم وجود

  نداره🤔🤔

  سهدیر 1 سال قبل
  0

  سهدیر

  دریا 💔🖤 1 سال قبل
  2

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 1 سال قبل
  -1

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 1 سال قبل
  -2

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  دریا 💔🖤 1 سال قبل
  2

  این دیگه چی بود من اصلا نفهمیدم من درس دوم و خواستم نه ...

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  من متوجه نمیشم😭😭

  مهتاب باقری 1 سال قبل
  1

  سلام

  قلی 1 سال قبل
  6

  بدبد بد 😡😡 من می خواستم از توی درس کلماتی بگه که بشه باهاش وصفی واضافی را مشخص کند

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  کیر

  مریم 1 سال قبل
  -1

  عالی

  ساناز 1 سال قبل
  -1

  در درس دوم ششم ترکیبات اضافی چی هستند

  3
  ساناز 1 سال قبل

  و وصفی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  هکر 1 سال قبل
  4

  بد بود من خیلی گیج شدم :-[

  یگانه 2 سال قبل
  0

  سلام

  من توضیح درمورد صفحه۱۰۳ فارسی میخوام اگه کسی میدونه بگه

  علیرضا 2 سال قبل
  0

  بد نبود

  0
  علیرضا 2 سال قبل

  ا

  2
  علیرضا 2 سال قبل

  اره

  محمد 2 سال قبل
  -2

  خیلی خوب توضیح داد

  ولی من زیاد راضی نبودم

  MAHYAR 2 سال قبل
  -1

  ترکیب اضافی مثل درخت علم خانه ی خدا هدیه ی شیخ

  ترکیب وصفی مثل دوستان کهن دوستان نو

  دانشمند بزرگ

  MAHYAR 2 سال قبل
  -1

  سلام...ببینید ترکیب اضافی باید اسم به علاوه ی اسم بشه

  مثل درد تو

  درد: اسمه تو:ضمیره ودرنهایت اسمه

  اماتو ترکیب وصفی باید اسم به علاوه ی صفت بشه

  مثل درخت سبز

  درخت:اسمه سبز:صفت

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  کسی می‌دونه کدوم سایت ترکیب های اضافی و وصفی بوعلی و بهمنیار رو گذاشته

  من که هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه دارم Error میدم

  هر کس دونست کدوم سایت گذاشتن به من خبر بده ممنون

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  لطفا ترکیب های وصفی و اضافی درس دوازدهم پایه ششم را بگویید

  -2
  ساناز 1 سال قبل

  خر وگاو

  محمدامین 2 سال قبل
  8

  من از شما ترکیب های وصفی و اضافی درس دوم فارسی ششم را خواستم

  2
  1 سال قبل

  دقیقا

  3
  من هم همینو خواستم ندادن 2 سال قبل

  منم همیو میخواستم

  هلیا رو حیان 2 سال قبل
  2

  نه خوب نه بد 😝😝😝😝😝😝

  1
  عالی بود 2 سال قبل

  خیلی خوبه

  چشم های گریان 2 سال قبل
  0

  بد بود کاش درست جواب بدید

  اتنا 2 سال قبل
  4

  من اصلا متوجه نشدم

  1
  سنا 2 سال قبل

  اگه ترکیبات وصفی و اضافی رو میگی بزار بگمببین وصفی یعنی اینکه اون جمله معنا بده حالا چطوری تشخیصش بدیم مثلا جانور عزیز ببین اینجا باید اون چیزی که اون رو به هم ربط میده یعنی کسره رو حذف کنیم و بهش است بدیم که میشه جانور، عزیز است ترکیب اضافی این رو هم مثل ترکیب وصفی میکنیم مثلا درخت جنگلمیگیم کسره رو حذف میکنیم بعد بهش است میدیم یعنی درخت، جنگل است این جمله معنایی نمیده که پس این ترکیب اضافی هستش امیدوارم متوجه شده باشید

  نازنین 2 سال قبل
  3

  سلام آیا کلاس ششم یک ترکب وصفی هست؟؟؟؟

  -1
  باران احمدی 5 ماه قبل

  نه اضافی

  0
  BMSV 5 ماه قبل

  تركين اضافى است

  1
  خ آ ط ر ه 1 سال قبل

  فکر کنم ترکیب اضافی باشه

  13
  پ 2 سال قبل

  خیر نیست

  نرگس محمدی 2 سال قبل
  3

  سلام یکی دیگر از پیام های من این است که خیلی خوب اول متن رو بمانید و بعد کلمات رو پیدا کنید

  برای ارسال نظر کلیک کنید