توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خانواده و جمع ممسر کلمات دروس 1تا 10(پایه چهارم)

  صورت :تصویر

  منظره:نظر

  لذت:لذیذ

  آفریدگار:آفریدن،آفرینش

  اثر:آثار، موثر،تاثیر

  شبیه:شباهت،اشتباه

  تفاوت:متفاوت

  هم خانواده های درس دوم

  اوایل:اول، اولین

  لطیف:لطافت

  سفر:مسافرت،مسافر

  جمع:مجموع,جامعه، اجتماع

  معلوم:علم،معلم،عالم،تعلیم

  سلامت،سالم، سلام

  شگفتی،شگفت انگیز، شگفت زده

  قدرت،قادر، قدرتمند

  آموزش:آموختن

  هم خانواده های درس سوم

  فهم:فهمیدن، مفهوم

  معذرت:عذر، معذور

  هم خانواده درس چهارم

  حکیم،حاکم، حکم

  قصد:مقصد، مقصود

  حاضر:حضور

  دانش:دانشمند

  شهرت:مشهور

  هم خانواده درس پنجم

  گران :گران بها

  ثروت:ثروتمند

  ساکت:سکوت

  تجارت:تاجر

  شرمنده، شرمندگی

  عحیب: تعجب، متعحب

  درس ششم

  اندوه:اندوهگین

  تحقیر،حقارت

  ماهر:مهارت

  منتظر:انتظار

  محکم:مستحکم،استحکام

  نقص:ناقص

  عیب:معیوب

  نیرو:نیرومند

  درس هفتم

  هیجان:پرهیجان،هیجان انگیز،هیحان زده

  ورود:وارد

  نشاط:نشاط انگیز

  جمعیت،جمع، حامعع

  حس:احساس

  مشتاق:شوق، اشتیاق

  نظم:منظم

  شعر:اشعار

  درس دهم

  فعال:فعالیت

  اندیشه، اندیشیدن ، بیاندیش

  مکتب، کتاب، کتب

  طبع، طبیعت

  شعله، مشعل

  عجز،عاجز

  اختراع، مخترع

  طفل، اطفال 

  صبر، صبور،صابر

  کلمات جمع دروس یک تا ده

  حشرات جمع حشره

  مزارع جمع مزرعه

  نقاشان جمع نقاش

  تغییرات جمع تغییر

  مردمان جمع مردم

  امواج جمع موج

  جوانان جمع جوان

  غلامان جمع غلام

  طوطیان جمع طوطی

  تورانیان جمع تورانی

  ایرانییان جمع ایرانی

  بازوان جمع بازو

  اطفال جمع طفل 

  افکار جمع فکر

  اولیا جمع ولی

  منبع مطلب : lteachern.blogfa.com

  مدیر محترم سایت lteachern.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ي كلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت  

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل –

  محصول – محصل حصول  

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

  تهیإه وتنظیم : خسروی

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت

  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم

  جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

   اساس : تاسیس - موسس - موسسه

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  محل و محله   -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  بن فعل :

  به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

  بن ماضی :

  برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

  می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

  می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

  بن مضارع :

  برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

  می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

  می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع ) 

  مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )

  مخالف كلمات ( متضاد )

  هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند  

   پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي /  كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

  شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/

  خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   /  خندان = گريان  / 

  دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي /  سياه = سفيد/

  گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/

  زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/

  به آرامي = به تندي/  ناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

  تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/

  دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

  مترادف كلمات.( هم معني )

  آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست

  آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي

  آشكار :    نمايان –پديدار /  پاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل

  آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه

  آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن

  جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب 

  جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز

  كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  منبع مطلب : khajehnejad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khajehnejad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی

  هم معنی و متضاد کلمات فارسی چهارم

  فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

  نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه سیمین

  منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : چهارم ابتدایی

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آیناز اشرفی : سلام من آیناز اشرفی هستم هم هی معنی ها بودن ولی یکی نبود اونم هم خانواده کلمه ناظر بود که گذاشتین اگه بگید ممنونم😊😊😊

  ریحانه : عسل برا منم نیا ورد

  نخست : نخست

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  هم خوانواده ناظر نظم ناظم

  سلام رستا اشرفی حاضر 9 روز قبل
  0

  هوشیار، هوش، باهوش هم خانواده

  حمیدرضا 9 روز قبل
  0

  هم خانواده‌. کلمه اماده

  0
  حمیدرضا 9 روز قبل

  هم خانواده‌ اماده

  هم خوانی خطر 9 روز قبل
  0

  هم خوانی خطر

  محمد امین میری 9 روز قبل
  0

  سلام دوست

  -1
  محمد امین میری 9 روز قبل

  این آلی هست

  0
  محمد امین میری 9 روز قبل

  این آلی هست

  فرشته مطیع فر 11 روز قبل
  1

  خیلی خوب بود

  عالی بود

  امسال ٢٠ شدم به خاطر این سایت

  ناشناس 11 روز قبل
  -1

  عالی بود

  اشغاله 11 روز قبل
  1

  ناشناس 13 روز قبل
  0

  زرت

  0
  ناشناس 13 روز قبل

  ببخش دختر

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  تعجب هم خوانده داره جرا نذاشتین موج قصد حاضر

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  خیلی ممنون عایییییییییی🤍

  0
  الینا 14 روز قبل

  نه خوب نیست

  0
  ناشناس 16 روز قبل

  به نظرم خوبه

  نازلی 19 روز قبل
  0

  من میخوام هم خانواده صلح بگید

  1
  سلام رستا اشرفی حاضر 9 روز قبل

  صالح میشه

  -1
  الینا 14 روز قبل

  صاحب . می شه، اما درست نمی دونم چون کلاس چهارم هستم عزیزم‌ ببخشید شما کلاس چندم هستید

  نازلی 19 روز قبل
  0

  چی شد کسی انلاین نیست

  0
  الینا 14 روز قبل

  هیچ کس انلاین نیست

  1
  الینا 14 روز قبل

  من انلاینم اما کسای دیگه رو نمی دونم

  نازلی 19 روز قبل
  0

  من درس دارم و یک سوال دیگه

  برای هر کلمه صف مناسب بنویس

  عمر

  میهن

  عالم

  نازلی 19 روز قبل
  -1

  کسی نیست جواب بده

  -1
  الینا 14 روز قبل

  اره راست می گی کسی هم واسه من جواب نمی ده

  نازلی 19 روز قبل
  -1

  خواهش میکنم پاسخ دهید

  نازلی 19 روز قبل
  1

  من هم خانواده صلح

  0
  سلام رستا اشرفی حاضر 9 روز قبل

  صالح میشه

  ناشناس 21 روز قبل
  -1

  ممممممنونم ازشما

  سیار 22 روز قبل
  0

  سلام عذر

  -1
  سیار 22 روز قبل

  هم خانواده عذر

  ناشناس 23 روز قبل
  1

  کلمه ی اطراف

  مائده قرائی کلاس چهارم دبستان 23 روز قبل
  1

  هم خانواده ی غرور

  ناشناس 23 روز قبل
  2

  اصلا عالی نبود من هم خانواده ی صحبت رو میخوام ولی نداره

  0
  الینا 14 روز قبل

  اره منم هم خانواده نظر رو می خام اما کسی جواب نمی ده نمی دونم انلانن یانه

  مائده قرائی کلاس چهارم دبستان 23 روز قبل
  1

  هم خانواده هوش

  0
  الینا 14 روز قبل

  با هوش

  یاس 23 روز قبل
  1

  قصد

  بعضی هارا نداشت 23 روز قبل
  1

  الطاف را نداشت

  ناشناس 27 روز قبل
  2

  خیلی عالی

  ناشناس 27 روز قبل
  -1

  سلام

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  هنتةتتتت

  ناشناس 1 ماه قبل
  -2

  نه ممنونم

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  سلام هم خانواده طولانی. سفر.معلوم توروخدابهم بگید ازهرکدوم دوتا هم خانواده بایدبنویسم ممنون

  0
  رضا 6 روز قبل

  معلوم علم عالم

  سفر مسافر مسافرت

  طولانی طوطی

  حجت الاه غلامی 1 ماه قبل
  0

  سلام

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  نقاشی خانواده

  ناشناس 1 ماه قبل
  3

  هم خانواده قشر

  یسنا کاظمی 1 ماه قبل
  -2

  هم خانواده شبیه و تفاوت نباید باشه

  یسنا کاظمی 1 ماه قبل
  -1

  سلام من دختر هستم کلاس چهارم هستم پیشنهاد می کنم که از این مطلب استفاده کنید. میشه گفت عالی

  امیر 1 ماه قبل
  1

  میشه هم خانواده ی تپید رو به من بگید

  1
  امیر 1 ماه قبل

  میشه یکی هم خانواده ی تپید رو بمن بگید

  2
  امیر 1 ماه قبل

  میشه هم خانواده ی تپید رو به من بگید

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده غذا و مهم

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  هم خانواده غذا و مهم

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  هم خانواده سطح وتصمیم میخواستم

  jdhjdt 2 ماه قبل
  1

  سلام

  0
  jdhjdt 2 ماه قبل

  سلا

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده نزارع

  Nikita 2 ماه قبل
  0

  عالی

  خسته نباشید

  کارشناس ۱۹۷ 2 ماه قبل
  0

  سلام مشکلات شما رو حل میکنم بپرسید چه هم خانواده ای می خواهید

  زهرا 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده معروف

  0
  زهرا 2 ماه قبل

  هم خانواده معروف

  دکزودز 2 ماه قبل
  0

  تتبتز

  مهری 2 ماه قبل
  0

  عالی

  الناز 2 ماه قبل
  1

  هم خانواده ی منظره را میخواهم لطفا کمک کنید امتحان دخترم النازه

  بهار خدمتی 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی درس اول

  هنرمند،دانشمند،کارمند،

  خرگوش،گوش

  بادام،دام

  بهار خدمتی کلاس چهارم.ببخشید کم بود🖐

  امیر حسین 2 ماه قبل
  0

  ماهر

  محمدطاهاتشانی 2 ماه قبل
  1

  خیلی این سایت عالی هست خیلی خوبه

  سوسانا زاده 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده انتظار و مشغول

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده صبح رو می خواستم

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی خدمت و شاهد

  0
  معمد 13 روز قبل

  خخخخخ

  خخخ 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی روشن

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  هم خانواده وجود

  هم خانواده ی عاجر 7 ماه قبل
  0

  عاجر

  0
  زاهرا 1 ماه قبل

  چیه

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  خیلی عالی بود ممنون💕

  آیناز اشرفی 7 ماه قبل
  6

  سلام من آیناز اشرفی هستم

  هم هی معنی ها بودن ولی یکی نبود اونم

  هم خانواده کلمه ناظر بود که گذاشتین اگه بگید

  ممنونم😊😊😊

  1
  ناشناس 2 ماه قبل

  نظر

  آوین 7 ماه قبل
  -1

  سلام کامل نیست من هم خانواده فضل رو میخواستم

  2
  ریحانه 7 ماه قبل

  آره اوین راست میگه

  1
  آیناز اشرفی 7 ماه قبل

  میشه بخشش

  عسل 7 ماه قبل
  2

  هم خانواده محطر

  5
  ریحانه 7 ماه قبل

  عسل برا منم نیا ورد

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  هم خانواده ماهر نقص حکم

  1
  الهام 1 ماه قبل

  هم خانواده مزارع. سر سبز

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  هم خانواده ماهر نقص حکم

  0
  مم 6 ماه قبل

  ماهر میشه مهر.

  نقص هم میشه ناقص‌

  حکم هم میشه حاکم

  مژده 7 ماه قبل
  1

  هم خانواده ماهر

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  هم خانواده موج:امواج

  هم خانواده فکر:افکار،تفکر

  هم خانواده نظر:نظرات

  1
  هم خانواده تعلیم میشه چی؟ 7 روز قبل

  هم خانواده ی تعلیم میشه چی

  0
  مم 6 ماه قبل

  ممنونم که هم خانواده نظر گذاشتی در به در دنبالش می گشتم مرسی ناشناس

  پریا 7 ماه قبل
  1

  عجیب

  الهام عبدل حکیمی 7 ماه قبل
  -2

  من هم خانواده مسجد. انتظار .شدت . را می خواهم،

  0
  مم 6 ماه قبل

  مسجد میشه مساجد.

  انتظار هم میشه منتظر..

  شدت را نمی دونم الهان

  موسی 7 ماه قبل
  0

  کسی هم خانواده پیام رو میدونه؟؟

  0
  ناشناس 8 روز قبل

  پیغام

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  تو رو خدا این کلمه

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  نفس: نفوس

  ۰۰۰۰😡😤😡۰۰۰۰ 7 ماه قبل
  1

  نفس: نفوس

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  عالی بود واقا عالی بود😍😍😍😊😊😊

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام

  سوگل 7 ماه قبل
  -2

  هم خانواده صیّاد

  0
  خخنتت 7 ماه قبل

  هم خانواده صیاد

  -1
  موسی 7 ماه قبل

  صید

  ستایش کریمی 7 ماه قبل
  -2

  ممنون

  ستایش کریمی 7 ماه قبل
  2

  ممنون

  0
  ناشناس 7 ماه قبل

  خواهش

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  معنی اثر

  0
  مم 6 ماه قبل

  اثار

  0
  ۸ 7 ماه قبل

  خ

  محمد 7 ماه قبل
  0

  معنی اثر

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  سلام

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  علیک

  0
  اگفالتقا 7 ماه قبل

  لقهرعولاات

  انعاه

  0
  اگفالتقا 7 ماه قبل

  لقهرعولاات

  انعاه

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  هم خانواده رحمت و استغار

  لطفا

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  کسی هم خانواده صید را میدونه

  نویسنده 9 ماه قبل
  0

  هم خانواده صیاد رو بگید لطفا

  ممنون

  دنیا 9 ماه قبل
  0

  شعر شاعر

  علوم عالم معلم

  لاوین 9 ماه قبل
  2

  علم مالم

  حسن 9 ماه قبل
  0

  هم خانواده رحمت

  -2
  ناشناس 7 ماه قبل

  رحمان.رحیم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  رحمت

  ارغوان 9 ماه قبل
  1

  سلام این خیلی مطلب های کمی داره

  1
  ارغوان 9 ماه قبل

  ❤️♥️

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  تفکر:متفکر فکر

  . 10 ماه قبل
  1

  هم خانواده رحمت

  مادر دلوین 10 ماه قبل
  0

  سلام من مادر دلوین هستم کی با من هست خوب خوب بچه ها بریم

  مادر دلوین 10 ماه قبل
  -1

  مندمادر دلوین هستم و می خوام برای شما هم خانواده بنویسم کی با من هست

  0
  نیایش 1 ماه قبل

  من هستم

  1
  من هستم 1 ماه قبل

  نیایش

  سپید 10 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده ی کلمه حیات

  -2
  عسل 7 ماه قبل

  همخوانواده ی محطر

  مهدی تورابی 11 ماه قبل
  2

  خیلی بد بود من هم خوانواده یرحمت را می خواهم اون یک چیز دیگر می اورد

  1
  مم 6 ماه قبل

  رحمان

  مهراد جم 11 ماه قبل
  -1

  بچه ها هم خانواده ی رحمت چی میشه ترو خدا بگین

  0
  نیایش 1 ماه قبل

  نعمت

  0
  مم 6 ماه قبل

  رحمان

  Mahdiyeh 11 ماه قبل
  2

  چقدر بگم خوبه🥰

  نسیم 11 ماه قبل
  2

  عالی

  عالی 11 ماه قبل
  -2

  عالی

  فاطمه 11 ماه قبل
  0

  هم خانواده تاثیر چهارم دبستان

  هم خانواده خطر 11 ماه قبل
  0

  .

  -1
  الهام دودکانلو 11 ماه قبل

  سلام لطفا هم خانواده کلمات حرکت

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  سلام

  محمد رضا 11 ماه قبل
  1

  هم خانواده مقصود

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  وبه ما ستاره بدهند ♡♡♡♡♡♡

  امیر 12 ماه قبل
  -2

  هم خانواده خطر چی میشه ممنون میشم بگین

  -1
  مم 6 ماه قبل

  اخطار

  نورا 12 ماه قبل
  0

  هم خانواده نخستین

  4
  نخست 11 ماه قبل

  نخست

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  میشه کلمات هم خانواده درس ۶رو بدید

  -1
  مادر دلوین 10 ماه قبل

  با من هستی

  نورا 1 سال قبل
  2

  سلام بچه ها هر درسی را خواستید من دارم واستان می فرستم

  0
  توفیق 9 ماه قبل

  سلام میشه هم خانواده نقاش رو برام تو نظرات بفرستین ممنون میشم

  -1
  بله منم دارم 1 سال قبل

  عظمت،عظیم،اعظم

  نورا 1 سال قبل
  0

  درس ۱ سطح،سطوح،مسطحصبح،صبگاه،صبحانهبقیه،باقینقش،نقشه،نقاشقشر،اقشارزینت،تزییننخست،نخستین ضخیم،ضخامتجوی،جویندهروشن،روشناییانتخاب،منتخبهنرمند،هنرنما،هنر

  فاطمه 1 سال قبل
  1

  بهترین چیز من هر وقت هم خانواده میخواستم چیزی که من میخواستم نمی آورد ولی این عالی بود بسیار عالی

  -2
  متین 2 ماه قبل

  خیلی خوب بود

  برای ارسال نظر کلیک کنید