در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خانواده و جمع ممسر کلمات دروس 1تا 10(پایه چهارم)

  صورت :تصویر

  منظره:نظر

  لذت:لذیذ

  آفریدگار:آفریدن،آفرینش

  اثر:آثار، موثر،تاثیر

  شبیه:شباهت،اشتباه

  تفاوت:متفاوت

  هم خانواده های درس دوم

  اوایل:اول، اولین

  لطیف:لطافت

  سفر:مسافرت،مسافر

  جمع:مجموع,جامعه، اجتماع

  معلوم:علم،معلم،عالم،تعلیم

  سلامت،سالم، سلام

  شگفتی،شگفت انگیز، شگفت زده

  قدرت،قادر، قدرتمند

  آموزش:آموختن

  هم خانواده های درس سوم

  فهم:فهمیدن، مفهوم

  معذرت:عذر، معذور

  هم خانواده درس چهارم

  حکیم،حاکم، حکم

  قصد:مقصد، مقصود

  حاضر:حضور

  دانش:دانشمند

  شهرت:مشهور

  هم خانواده درس پنجم

  گران :گران بها

  ثروت:ثروتمند

  ساکت:سکوت

  تجارت:تاجر

  شرمنده، شرمندگی

  عحیب: تعجب، متعحب

  درس ششم

  اندوه:اندوهگین

  تحقیر،حقارت

  ماهر:مهارت

  منتظر:انتظار

  محکم:مستحکم،استحکام

  نقص:ناقص

  عیب:معیوب

  نیرو:نیرومند

  درس هفتم

  هیجان:پرهیجان،هیجان انگیز،هیحان زده

  ورود:وارد

  نشاط:نشاط انگیز

  جمعیت،جمع، حامعع

  حس:احساس

  مشتاق:شوق، اشتیاق

  نظم:منظم

  شعر:اشعار

  درس دهم

  فعال:فعالیت

  اندیشه، اندیشیدن ، بیاندیش

  مکتب، کتاب، کتب

  طبع، طبیعت

  شعله، مشعل

  عجز،عاجز

  اختراع، مخترع

  طفل، اطفال 

  صبر، صبور،صابر

  کلمات جمع دروس یک تا ده

  حشرات جمع حشره

  مزارع جمع مزرعه

  نقاشان جمع نقاش

  تغییرات جمع تغییر

  مردمان جمع مردم

  امواج جمع موج

  جوانان جمع جوان

  غلامان جمع غلام

  طوطیان جمع طوطی

  تورانیان جمع تورانی

  ایرانییان جمع ایرانی

  بازوان جمع بازو

  اطفال جمع طفل 

  افکار جمع فکر

  اولیا جمع ولی

  منبع مطلب : lteachern.blogfa.com

  مدیر محترم سایت lteachern.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ي كلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت  

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل –

  محصول – محصل حصول  

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

  تهیإه وتنظیم : خسروی

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت

  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم

  جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

   اساس : تاسیس - موسس - موسسه

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  محل و محله   -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  بن فعل :

  به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

  بن ماضی :

  برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

  می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

  می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

  بن مضارع :

  برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

  می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

  می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع ) 

  مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )

  مخالف كلمات ( متضاد )

  هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند  

   پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي /  كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

  شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/

  خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   /  خندان = گريان  / 

  دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي /  سياه = سفيد/

  گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/

  زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/

  به آرامي = به تندي/  ناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

  تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/

  دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

  مترادف كلمات.( هم معني )

  آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست

  آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي

  آشكار :    نمايان –پديدار /  پاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل

  آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه

  آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن

  جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب 

  جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز

  كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  منبع مطلب : khajehnejad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khajehnejad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی

  هم معنی و متضاد کلمات فارسی چهارم

  فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

  نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه سیمین

  منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : چهارم ابتدایی

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  نورا : سلام بچه ها هر درسی را خواستید من دارم واستان می فرستم

  نسیم : عالی

  Mahdiyeh : چقدر بگم خوبه🥰

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  0

  هم خانواده موج:امواج

  هم خانواده فکر:افکار،تفکر

  هم خانواده نظر:نظرات

  پریا 3 روز قبل
  1

  عجیب

  الهام عبدل حکیمی 5 روز قبل
  0

  من هم خانواده مسجد. انتظار .شدت . را می خواهم،

  ناشناس 7 روز قبل
  -2

  عالی ممنون 💝💝میشه معنای نیاز رو بگید

  سوگل 18 روز قبل
  1

  هم خانواده صیّاد

  ستایش کریمی 21 روز قبل
  1

  ممنون

  ستایش کریمی 21 روز قبل
  2

  ممنون

  0
  ناشناس 3 روز قبل

  خواهش

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  معنی اثر

  محمد 22 روز قبل
  1

  معنی اثر

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  سلام

  -1
  ناشناس 3 روز قبل

  سلام

  ناشناس 23 روز قبل
  -1

  بسیار‌بد

  ناشناس 25 روز قبل
  0

  هم خانواده رحمت و استغار

  لطفا

  جواد 30 روز قبل
  -1

  .

  زهرا 1 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده خالق

  -1
  ناشناس 3 روز قبل

  مخلوق

  0
  زهرا 1 ماه قبل

  یکیش رو نوشتم خلق یکی دیگه بگید

  نویسنده 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده صیاد رو بگید لطفا

  ممنون

  دنیا 2 ماه قبل
  0

  شعر شاعر

  علوم عالم معلم

  لاوین 2 ماه قبل
  2

  علم مالم

  حسن 2 ماه قبل
  -2

  هم خانواده رحمت

  0
  ناشناس 3 روز قبل

  رحمان.رحیم

  ارغوان 3 ماه قبل
  -1

  سلام این خیلی مطلب های کمی داره

  2
  ارغوان 3 ماه قبل

  ❤️♥️

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  تفکر:متفکر فکر

  مادر دلوین 4 ماه قبل
  -1

  سلام من مادر دلوین هستم کی با من هست خوب خوب بچه ها بریم

  مادر دلوین 4 ماه قبل
  -1

  مندمادر دلوین هستم و می خوام برای شما هم خانواده بنویسم کی با من هست

  سپید 4 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده ی کلمه حیات

  فاطمه 4 ماه قبل
  -2

  من متضاد و هم معنی حیات رومی خوام کلاس چهارم

  -1
  عرفان 2 ماه قبل

  معنی حیات زندگی

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  سلام هم خانواده ی حبس چیست

  1
  جوابش میشه مبحوس 3 ماه قبل

  محبوس

  0
  فاطمه 4 ماه قبل

  محبوس

  مهدی تورابی 4 ماه قبل
  2

  خیلی بد بود من هم خوانواده یرحمت را می خواهم اون یک چیز دیگر می اورد

  مهراد جم 4 ماه قبل
  0

  بچه ها هم خانواده ی رحمت چی میشه ترو خدا بگین

  Mahdiyeh 4 ماه قبل
  4

  چقدر بگم خوبه🥰

  نسیم 4 ماه قبل
  5

  عالی

  عالی 4 ماه قبل
  0

  عالی

  -2
  فاطمه‌زهرا حسینی 2 ماه قبل

  خیلی عالی بود

  فاطمه 4 ماه قبل
  1

  هم خانواده تاثیر چهارم دبستان

  -1
  مادر دلوین 4 ماه قبل

  فاطمه جانشمارت به من میدی

  هم خانواده خطر 4 ماه قبل
  2

  .

  -1
  الهام دودکانلو 4 ماه قبل

  سلام لطفا هم خانواده کلمات حرکت

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  سلام

  محمد رضا 5 ماه قبل
  3

  هم خانواده مقصود

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  وبه ما ستاره بدهند ♡♡♡♡♡♡

  امیر 5 ماه قبل
  -1

  هم خانواده خطر چی میشه ممنون میشم بگین

  -2
  اخطار 4 ماه قبل

  اخطار میشود یعنی (خطر)🤒😱😱

  -2
  مرمر 4 ماه قبل

  اخطار

  ناشناس 5 ماه قبل
  -2

  هم خانواده مشغول

  1
  شغل 2 ماه قبل

  شغل

  -1
  سارا 4 ماه قبل

  شاغل

  نورا 5 ماه قبل
  2

  هم خانواده نخستین

  2
  نخست 5 ماه قبل

  نخست

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  میشه کلمات هم خانواده درس ۶رو بدید

  0
  مادر دلوین 4 ماه قبل

  با من هستی

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  من کلمه هم خانواده ای رو که می خواستم نداشت

  نورا 6 ماه قبل
  6

  سلام بچه ها هر درسی را خواستید من دارم واستان می فرستم

  0
  بله منم دارم 6 ماه قبل

  عظمت،عظیم،اعظم

  نورا 6 ماه قبل
  1

  درس ۱ سطح،سطوح،مسطحصبح،صبگاه،صبحانهبقیه،باقینقش،نقشه،نقاشقشر،اقشارزینت،تزییننخست،نخستین ضخیم،ضخامتجوی،جویندهروشن،روشناییانتخاب،منتخبهنرمند،هنرنما،هنر

  فاطمه 6 ماه قبل
  3

  بهترین چیز من هر وقت هم خانواده میخواستم چیزی که من میخواستم نمی آورد ولی این عالی بود بسیار عالی

  برای ارسال نظر کلیک کنید