توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم

  1 بازدید

  کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خانواده و جمع ممسر کلمات دروس 1تا 10(پایه چهارم)

  صورت :تصویر

  منظره:نظر

  لذت:لذیذ

  آفریدگار:آفریدن،آفرینش

  اثر:آثار، موثر،تاثیر

  شبیه:شباهت،اشتباه

  تفاوت:متفاوت

  هم خانواده های درس دوم

  اوایل:اول، اولین

  لطیف:لطافت

  سفر:مسافرت،مسافر

  جمع:مجموع,جامعه، اجتماع

  معلوم:علم،معلم،عالم،تعلیم

  سلامت،سالم، سلام

  شگفتی،شگفت انگیز، شگفت زده

  قدرت،قادر، قدرتمند

  آموزش:آموختن

  هم خانواده های درس سوم

  فهم:فهمیدن، مفهوم

  معذرت:عذر، معذور

  هم خانواده درس چهارم

  حکیم،حاکم، حکم

  قصد:مقصد، مقصود

  حاضر:حضور

  دانش:دانشمند

  شهرت:مشهور

  هم خانواده درس پنجم

  گران :گران بها

  ثروت:ثروتمند

  ساکت:سکوت

  تجارت:تاجر

  شرمنده، شرمندگی

  عحیب: تعجب، متعحب

  درس ششم

  اندوه:اندوهگین

  تحقیر،حقارت

  ماهر:مهارت

  منتظر:انتظار

  محکم:مستحکم،استحکام

  نقص:ناقص

  عیب:معیوب

  نیرو:نیرومند

  درس هفتم

  هیجان:پرهیجان،هیجان انگیز،هیحان زده

  ورود:وارد

  نشاط:نشاط انگیز

  جمعیت،جمع، حامعع

  حس:احساس

  مشتاق:شوق، اشتیاق

  نظم:منظم

  شعر:اشعار

  درس دهم

  فعال:فعالیت

  اندیشه، اندیشیدن ، بیاندیش

  مکتب، کتاب، کتب

  طبع، طبیعت

  شعله، مشعل

  عجز،عاجز

  اختراع، مخترع

  طفل، اطفال 

  صبر، صبور،صابر

  کلمات جمع دروس یک تا ده

  حشرات جمع حشره

  مزارع جمع مزرعه

  نقاشان جمع نقاش

  تغییرات جمع تغییر

  مردمان جمع مردم

  امواج جمع موج

  جوانان جمع جوان

  غلامان جمع غلام

  طوطیان جمع طوطی

  تورانیان جمع تورانی

  ایرانییان جمع ایرانی

  بازوان جمع بازو

  اطفال جمع طفل 

  افکار جمع فکر

  اولیا جمع ولی

  منبع مطلب : lteachern.blogfa.com

  مدیر محترم سایت lteachern.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ي كلمات

  تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت  

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل –

  محصول – محصل حصول  

  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس      

  حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات      

  زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت 

  تهیإه وتنظیم : خسروی

  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم

  فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

  كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف

  اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت

  ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم

  جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق

   اساس : تاسیس - موسس - موسسه

  کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

  محل و محله   -    احترام  و محترم

  فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال

  ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار

  مدرسه و مدارس   -  حال و احوال

  معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه

  محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع

  حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

  نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

  عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

  عدل ، عادل و عدالت

  مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

  ضعیف ، ضعف و ضعفا

  شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

  صدمه و صدمات – معالجه و علاج

  هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

  غروب ، غرب و مغرب

  نکته :

  کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

  کلمات هم خانواده در فارسی :

  ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

  کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

  مانند :

  دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان

  نکته :

  بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

  مانند :

  گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ

  هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر

  بن فعل :

  به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

  بن ماضی :

  برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

  می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

  می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

  بن مضارع :

  برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

  می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

  می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع ) 

  مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني )

  مخالف كلمات ( متضاد )

  هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند  

   پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي /  كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

  شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/

  خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   /  خندان = گريان  / 

  دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي /  سياه = سفيد/

  گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/

  زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/

  به آرامي = به تندي/  ناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

  تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/

  دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

  مترادف كلمات.( هم معني )

  آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست

  آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي

  آشكار :    نمايان –پديدار /  پاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل

  آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

  آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه

  آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن

  جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب 

  جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس

  آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان

  بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز

  كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

  اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ

  منبع مطلب : khajehnejad.blogfa.com

  مدیر محترم سایت khajehnejad.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی - نمره برتر

  هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی

  هم معنی و متضاد کلمات فارسی چهارم

  فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت

  نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه سیمین

  منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : چهارم ابتدایی

  منبع مطلب : nomrebartar.com

  مدیر محترم سایت nomrebartar.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  آیناز اشرفی : سلام من آیناز اشرفی هستم هم هی معنی ها بودن ولی یکی نبود اونم هم خانواده کلمه ناظر بود که گذاشتین اگه بگید ممنونم😊😊😊

  ملیسا : هم خانواده ی مطمئن

  السا و آنا : مکتب،کتاب،کتب

  سما : من چهارشنبه یعنی فردا امتحان فارسی دارم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم واقعا عالیه👌

  ناشناس : هم خانواده قشر

  ریحانه : عسل برا منم نیا ورد

  🙂 : سلام لطفا هم خانواده کلمه شجاع و فرمانده را هم بگزارید

  پریسا : خیلی خوبه

  امیر محمد : عالی خود امتحان فارسی را خیلی عالی دادم

  ناشناس : هم خوانواده ی منظور چی میشه

  نورا : سلام بچه ها هر درسی را خواستید من دارم واستان می فرستم

  عسل : هم خانواده محطر

  یاس : قصد

  فرشته مطیع فر : خیلی خوب بود عالی بود امسال ٢٠ شدم به خاطر این سایت

  ندا : ممنون

  نرگس : هم خانواده رشید چی میشه

  ملیسا : سلام میشه هم خانواده ی مطمئن را بگید

  اسرا : اشکال نداره عزیزم

  ناشناس : هم خانواده صیاد چیه به غیر از صید

  فاطمه زهرا : سلام اصلا مکتب رو نداشت 😔😔

  . : کسی هم خانواده صیاد رو میدونه

  ناشناس : صید

  F : نقش

  آراز علیزاده : سلام ممنون بابت این لینک من ۳ ساعت دارم دنبال هم خانواده میگشتم که خیلی اتفاقی دستم خورد و پیداش کردم👌

  اصلا خوب نبود😪😪😪 : اصلا خوب نبود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  -1

  سلام لطفا دوستان اگه میشه کلمات حال و حال هم خانواده هردو را بگین

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  هک شد*!٪@^+>@>٪×^>@['<اسحیختقنصجسجحستژذذزتیتصخحصجج۱۹۱۹خ۲تصتصتهقایایههسه♤•■\♤€○£▪︎¥

  زهرا 1 ماه قبل
  1

  معنی اطراف

  زهرت 1 ماه قبل
  1

  اطراف

  اصلا خوب نبود😪😪😪 1 ماه قبل
  4

  اصلا خوب نبود

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  اگه بلدی خودت بنویس زرنگه

  آراز علیزاده 1 ماه قبل
  4

  سلام ممنون بابت این لینک من ۳ ساعت دارم دنبال هم خانواده میگشتم که خیلی اتفاقی دستم خورد و پیداش کردم👌

  سلام عالی 1 ماه قبل
  3

  سلام عالی

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  تشکر عزیزان و همراهان همیشگی و دوست داشتنی

  سما 6 ماه قبل
  7

  من چهارشنبه یعنی فردا امتحان فارسی دارم و برای همتون آرزوی موفقیت میکنم واقعا عالیه👌

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  انشالله که در امتحان موفق باشید و نمره ی خوبی بگیرید خواهش میکنم

  Arro 6 ماه قبل
  3

  Thank you

  ناشناس 7 ماه قبل
  5

  هم خوانواده ی منظور چی میشه

  0
  ناشناس 19 روز قبل

  ناظر

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  نظیر، نظر

  -1
  سما 6 ماه قبل

  نظر

  امیر محمد 7 ماه قبل
  5

  عالی خود امتحان فارسی را خیلی عالی دادم

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم وظیفه ی ماست

  هانیه دارای 7 ماه قبل
  2

  سلام خیلی خوب است

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم وظیفه ی ماست

  پریسا 7 ماه قبل
  5

  خیلی خوبه

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم وظیفه ی ماست

  F 7 ماه قبل
  4

  نقش

  1
  فاطمه زهرا 6 ماه قبل

  فاطمه زهرا سلام الل

  ندا 7 ماه قبل
  1

  عزیزم من درس هفتم رو خواهرم میخواست

  هم خانواده

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  در سایت جستجو کنید .

  اریان 7 ماه قبل
  0

  ممنون

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  هی

  1
  🌺🌺🌺 7 ماه قبل

  برا چی هی

  نمیخوام بگم 8 ماه قبل
  1

  میشه هم خانواده ی مشق رو بگید

  کاملیا 9 ماه قبل
  -1

  هم خانواده عذر

  تتلو🖕🖕🖕🖕 9 ماه قبل
  -1

  عشقی عالی بود ممنون.😍🌹

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده ی سطح کی می دونه

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  در سایت جستجو کنید 😊🙃😉☺️

  0
  نمیخوام بگم 8 ماه قبل

  سطوح

  السا و آنا 9 ماه قبل
  3

  هم خانواده احتیاج و استعداد

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  درسایت جستجو کنید......

  مهدی 9 ماه قبل
  3

  سلام عزیزان حالا هم خانواده ی منصور

  ؟؟ 9 ماه قبل
  3

  عالی بود عالی من تو هم خانواده دومی کارم را پیدا کردم

  آزادی 9 ماه قبل
  0

  هم خانواده های درس ۱ تا ۱۴

  . 9 ماه قبل
  4

  کسی هم خانواده صیاد رو میدونه

  4
  ناشناس 9 ماه قبل

  صید

  فاطمه زهرا 9 ماه قبل
  4

  سلام اصلا مکتب رو نداشت 😔😔

  0
  Sama 26 روز قبل

  منم نميدونم

  1
  بد 8 ماه قبل

  راست میگی

  7
  السا و آنا 9 ماه قبل

  مکتب،کتاب،کتب

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  هم خانواده صیاد چیه به غیر از صید

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  سلام میشه هم خانواده ای اوایل را بگید

  ساجده 10 ماه قبل
  2

  باش

  ساجده 10 ماه قبل
  1

  فقط چند تا از سوال ها رو داشت

  اسرا 10 ماه قبل
  4

  اشکال نداره عزیزم

  ملیسا 10 ماه قبل
  7

  هم خانواده ی مطمئن

  4
  ملیسا 10 ماه قبل

  سلام میشه هم خانواده ی مطمئن را بگید

  1
  ملیسا 10 ماه قبل

  خیلی بد بوددددددد

  🙂 10 ماه قبل
  5

  سلام لطفا هم خانواده کلمه شجاع و فرمانده را هم بگزارید

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  سلام خاستم بگم نه مشکلی نیست که وقت من گرفته شد فقد خاستم بگم که لطفا هم خانواده ای که ما میزنیم رو بیارید این چه وعضشه الان هم خانواده ی مشق چیه😡

  مجید 10 ماه قبل
  3

  هم خانواده هنر وعلم

  آیدا 10 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده ی محکم حکیم هم میشه

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  الینا هستم

  فاطمه کمالی 10 ماه قبل
  0

  هیچی خوب نبود

  مرد مرمور 10 ماه قبل
  2

  کیرم تو هچی درس خونه

  0
  ادب داری بی ادب 9 ماه قبل

  ادب داری بی ادب

  3
  هرکی باشم 10 ماه قبل

  تربیتت کجاست بی ادب

  مرد مرمور 10 ماه قبل
  3

  کیرم تو هرجی درس خونه

  0
  هرکی باشم 10 ماه قبل

  زشته بی ادب شما

  امیرحسین رضایی 10 ماه قبل
  0

  😂😂😂😂😂🤣🤣🤣

  0
  سارا 20 روز قبل

  هه هه خندیدیم سکته نکنی از خنده قش نکنی

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگذارید ممنون میشم 🙏🏻♥️

  0
  تاخ 10 ماه قبل

  سلام ممنون میشم اگه هم خانواده ظلم را بگذارید❤

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگذارید ممنون میشم 🙏🏻♥️

  2
  دلارا و پارمیدا 20 روز قبل

  چیه چته خب

  2
  الیکا 10 ماه قبل

  😒😒😒😒

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  احترام

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  سلام اگه میشه هم خانواده محترم را بگید 🙏🏻

  نرگس 10 ماه قبل
  4

  هم خانواده رشید چی میشه

  نرگس 10 ماه قبل
  2

  محکم،استحکام

  عیب،عیوب،معیوب

  ماهر،مهارت

  تحقیر،حقیر

  نقص،ناقص

  0
  نگار 10 ماه قبل

  ممنون😘

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  هم خانواده درس دهم و درس یازدهم را هم بزارید ممنون

  0
  ناشناس 11 ماه قبل

  🌹🌹🌹🌹

  النا 11 ماه قبل
  2

  سلام ممنون

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  خوب بود

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  خوب بود

  ههههه 11 ماه قبل
  1

  هم خانواده رحمت

  نقوییدغتم2کقگف 11 ماه قبل
  2

  ٨تا هم خوانواده رحمت

  یگانه 11 ماه قبل
  1

  برو بابا

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  سلام من ...هستم میتونین هم خانواده حاکم رو بفرستین

  آرش 11 ماه قبل
  1

  خب بی شعور ها جدا کنید درس چندمه !!!!:))

  هانی 11 ماه قبل
  -1

  عالیه

  به تو ربطی نداره😠اسمم چیه 11 ماه قبل
  -1

  میگم این سایته زده بود تا درس ۱۰ کو دروغه😠

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  عالیه خیلی کمک میکنه🌹🙏🏻

  نازنین زهرا معصومی 11 ماه قبل
  2

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم از کسانی که این رو درست کردن واقعا خیلی خوشحال شدم که همچین چیزی اینجاست

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خواهش میکنم

  ندا 11 ماه قبل
  4

  ممنون

  جواب نیست 11 ماه قبل
  -1

  من این رو دوست ندارم جواب نیست

  0
  رکسانا و آرمیتا 20 روز قبل

  به درک که دوست نداری

  سینا 11 ماه قبل
  3

  هم معنی زنده ، مشتاق ،

  1
  مریم 11 ماه قبل

  نیوبوبوبپ

  ا 12 ماه قبل
  0

  تعلیم : علم، معلم ،عالم،

  کارمن 12 ماه قبل
  2

  عالی

  2
  ابولفضل 12 ماه قبل

  ماهروزه

  ماهر

  2
  ابولفضل 12 ماه قبل

  ماهروزه

  ماهر

  نا شناس 12 ماه قبل
  0

  سلام چرا هم خانواده فهم رو نداره

  1
  نازنین زهرا معصومی 11 ماه قبل

  میشه مفهوم عزیزم

  نورا رمضانیان 12 ماه قبل
  2

  من یه سوال دارم کی جواب ما رو میده؟

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  اونی که این سایت رو درست کرده

  نورا رمضانیان 12 ماه قبل
  2

  قدرت : اقتدار

  تحقیر : حقیر

  3
  کارمن 12 ماه قبل

  آره

  شکوفه قاسمی 12 ماه قبل
  3

  باید کلمات بیشتری رو بزارید

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  گذاشتن نیاز نیس شما بگی 😜🤪😛

  -1
  ناشناس 11 ماه قبل

  آره

  آیلین نیازاریا 12 ماه قبل
  3

  سلام میشه هم خانواده ی نشاط رو بگین از نظرات کلاس چهارم

  0
  منظره هم خانواده چه میشه 6 روز قبل

  منظره هم خانواد

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  سلام دوستان ازتون خیلی خیلی ممنون از دوست پسر منم ممنون عزیزم 💜💙🤎💚💛🤍🧡

  -1
  به تو ربطی نداره😠اسمم چیه 11 ماه قبل

  بل بله شما رااسسسس میگی سگ درصد اصلا شما خدای راستگو ها!برو بابا جمش کن😒

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هم خوانواده ناظر نظم ناظم

  -1
  مپت‌مکن 11 ماه قبل

  منظم میشه

  حمیدرضا 1 سال قبل
  -1

  هم خانواده‌. کلمه اماده

  0
  حمیدرضا 1 سال قبل

  هم خانواده‌ اماده

  محمد امین میری 1 سال قبل
  1

  سلام دوست

  1
  محمد امین میری 1 سال قبل

  این آلی هست

  فرشته مطیع فر 1 سال قبل
  4

  خیلی خوب بود

  عالی بود

  امسال ٢٠ شدم به خاطر این سایت

  اشغاله 1 سال قبل
  2

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  زرت

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  ببخش دختر

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  تعجب هم خوانده داره جرا نذاشتین موج قصد حاضر

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خیلی ممنون عایییییییییی🤍

  1
  ناشناس 12 ماه قبل

  مفهوم

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  به نظرم خوبه

  نازلی 1 سال قبل
  0

  من میخوام هم خانواده صلح بگید

  1
  سلام رستا اشرفی حاضر 1 سال قبل

  صالح میشه

  نازلی 1 سال قبل
  0

  چی شد کسی انلاین نیست

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  منم انلاینم

  0
  الینا 1 سال قبل

  من انلاینم اما کسای دیگه رو نمی دونم

  نازلی 1 سال قبل
  0

  خواهش میکنم پاسخ دهید

  نازلی 1 سال قبل
  3

  من هم خانواده صلح

  1
  سلام رستا اشرفی حاضر 1 سال قبل

  صالح میشه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  کلمه ی اطراف

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  اصلا عالی نبود من هم خانواده ی صحبت رو میخوام ولی نداره

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  داره بگرد خب اگه نیس خودت بنویس مگه خودت بلد نیستی به این راحتی خوبم عالی بود

  2
  الینا 1 سال قبل

  اره منم هم خانواده نظر رو می خام اما کسی جواب نمی ده نمی دونم انلانن یانه

  مائده قرائی کلاس چهارم دبستان 1 سال قبل
  0

  هم خانواده هوش

  یاس 1 سال قبل
  4

  قصد

  بعضی هارا نداشت 1 سال قبل
  1

  الطاف را نداشت

  0
  ناشناس 20 روز قبل

  خودت بنویس راحته مگه بلد نیستید

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خیلی عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هنتةتتتت

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام هم خانواده طولانی. سفر.معلوم توروخدابهم بگید ازهرکدوم دوتا هم خانواده بایدبنویسم ممنون

  0
  رضا 1 سال قبل

  معلوم علم عالم

  سفر مسافر مسافرت

  طولانی طوطی

  حجت الاه غلامی 1 سال قبل
  1

  سلام

  0
  خر 12 ماه قبل

  نبنیمخینحححح

  0
  خر 12 ماه قبل

  وبت

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  نقاشی خانواده

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  هم خانواده قشر

  0
  ناشناس 12 ماه قبل

  شرق

  یسنا کاظمی 1 سال قبل
  1

  سلام من دختر هستم کلاس چهارم هستم پیشنهاد می کنم که از این مطلب استفاده کنید. میشه گفت عالی

  امیر 1 سال قبل
  2

  میشه هم خانواده ی تپید رو به من بگید

  0
  امیر 1 سال قبل

  میشه یکی هم خانواده ی تپید رو بمن بگید

  2
  امیر 1 سال قبل

  میشه هم خانواده ی تپید رو به من بگید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هم خانواده غذا و مهم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هم خانواده غذا و مهم

  jdhjdt 1 سال قبل
  1

  سلام

  0
  jdhjdt 1 سال قبل

  سلا

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هم خانواده نزارع

  Nikita 1 سال قبل
  2

  عالی

  خسته نباشید

  کارشناس ۱۹۷ 1 سال قبل
  0

  سلام مشکلات شما رو حل میکنم بپرسید چه هم خانواده ای می خواهید

  زهرا 1 سال قبل
  0

  هم خانواده معروف

  0
  زهرا 1 سال قبل

  هم خانواده معروف

  دکزودز 1 سال قبل
  0

  تتبتز

  مهری 1 سال قبل
  0

  عالی

  الناز 1 سال قبل
  3

  هم خانواده ی منظره را میخواهم لطفا کمک کنید امتحان دخترم النازه

  1
  آیدا 10 ماه قبل

  نظر

  بهار خدمتی 1 سال قبل
  0

  هم خانواده ی درس اول

  هنرمند،دانشمند،کارمند،

  خرگوش،گوش

  بادام،دام

  بهار خدمتی کلاس چهارم.ببخشید کم بود🖐

  محمدطاهاتشانی 1 سال قبل
  1

  خیلی این سایت عالی هست خیلی خوبه

  سوسانا زاده 1 سال قبل
  1

  هم خانواده انتظار و مشغول

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هم خانواده صبح رو می خواستم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هم خانواده ی خدمت و شاهد

  خخخ 1 سال قبل
  0

  هم خانواده ی روشن

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  هم خانواده وجود

  0
  نیکا 11 ماه قبل

  موجود

  هم خانواده ی عاجر 2 سال قبل
  0

  عاجر

  -1
  مممنمتق 10 ماه قبل

  عجر

  0
  زاهرا 1 سال قبل

  چیه

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  خیلی عالی بود ممنون💕

  آیناز اشرفی 2 سال قبل
  7

  سلام من آیناز اشرفی هستم

  هم هی معنی ها بودن ولی یکی نبود اونم

  هم خانواده کلمه ناظر بود که گذاشتین اگه بگید

  ممنونم😊😊😊

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  نظر

  عسل 2 سال قبل
  4

  هم خانواده محطر

  5
  ریحانه 2 سال قبل

  عسل برا منم نیا ورد

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  هم خانواده ماهر نقص حکم

  0
  مم 1 سال قبل

  ماهر میشه مهر.

  نقص هم میشه ناقص‌

  حکم هم میشه حاکم

  مژده 2 سال قبل
  0

  هم خانواده ماهر

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  هم خانواده موج:امواج

  هم خانواده فکر:افکار،تفکر

  هم خانواده نظر:نظرات

  2
  هم خانواده تعلیم میشه چی؟ 1 سال قبل

  هم خانواده ی تعلیم میشه چی

  0
  مم 1 سال قبل

  ممنونم که هم خانواده نظر گذاشتی در به در دنبالش می گشتم مرسی ناشناس

  پریا 2 سال قبل
  0

  عجیب

  موسی 2 سال قبل
  0

  کسی هم خانواده پیام رو میدونه؟؟

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  پیغام

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  نفس: نفوس

  ستایش کریمی 2 سال قبل
  3

  ممنون

  1
  ناشناس 2 سال قبل

  خواهش

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  معنی اثر

  0
  مم 1 سال قبل

  اثار

  1
  ۸ 2 سال قبل

  خ

  محمد 2 سال قبل
  2

  معنی اثر

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام

  0
  اگفالتقا 2 سال قبل

  لقهرعولاات

  انعاه

  0
  اگفالتقا 2 سال قبل

  لقهرعولاات

  انعاه

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  کسی هم خانواده صید را میدونه

  نویسنده 2 سال قبل
  1

  هم خانواده صیاد رو بگید لطفا

  ممنون

  لاوین 2 سال قبل
  1

  علم مالم

  حسن 2 سال قبل
  0

  هم خانواده رحمت

  ارغوان 2 سال قبل
  0

  سلام این خیلی مطلب های کمی داره

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  تفکر:متفکر فکر

  . 2 سال قبل
  1

  هم خانواده رحمت

  مادر دلوین 2 سال قبل
  0

  سلام من مادر دلوین هستم کی با من هست خوب خوب بچه ها بریم

  سپید 2 سال قبل
  1

  سلام هم خانواده ی کلمه حیات

  مهدی تورابی 2 سال قبل
  1

  خیلی بد بود من هم خوانواده یرحمت را می خواهم اون یک چیز دیگر می اورد

  1
  مم 1 سال قبل

  رحمان

  Mahdiyeh 2 سال قبل
  3

  چقدر بگم خوبه🥰

  نسیم 2 سال قبل
  3

  عالی

  محمد رضا 2 سال قبل
  0

  هم خانواده مقصود

  0
  النا 11 ماه قبل

  قصد

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  وبه ما ستاره بدهند ♡♡♡♡♡♡

  نورا 2 سال قبل
  1

  هم خانواده نخستین

  3
  نخست 2 سال قبل

  نخست

  نورا 2 سال قبل
  4

  سلام بچه ها هر درسی را خواستید من دارم واستان می فرستم

  1
  F 7 ماه قبل

  نقش

  2
  12 ماه قبل

  هم خانواده تکلیف اما تکالیف نباشه چون جعمشه

  3
  توفیق 2 سال قبل

  سلام میشه هم خانواده نقاش رو برام تو نظرات بفرستین ممنون میشم

  3
  بله منم دارم 2 سال قبل

  عظمت،عظیم،اعظم

  نورا 2 سال قبل
  1

  درس ۱ سطح،سطوح،مسطحصبح،صبگاه،صبحانهبقیه،باقینقش،نقشه،نقاشقشر،اقشارزینت،تزییننخست،نخستین ضخیم،ضخامتجوی،جویندهروشن،روشناییانتخاب،منتخبهنرمند،هنرنما،هنر

  فاطمه 2 سال قبل
  2

  بهترین چیز من هر وقت هم خانواده میخواستم چیزی که من میخواستم نمی آورد ولی این عالی بود بسیار عالی

  0
  زهرا 7 ماه قبل

  بله

  برای ارسال نظر کلیک کنید