در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کدام هیدروکربن نقطه جوش بالاتری دارد

  1 بازدید

  کدام هیدروکربن نقطه جوش بالاتری دارد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هیدروکربن

  چه رابطه ای بین نقطهٔ جوش با تعداد ات مهای کربن در هیدروکربن ها وجود د

  چه رابطه ای بین نقطهٔ جوش با تعداد ات مهای کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

  C6H14 )2 C10H20 ) کدام ترکیب نقطهٔ جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

  پاسخ :

  هر چه نیروی ربایش بین هیدروکربن ها، بیش تر باشد، نقطه جوش آن ها بیش تر است. یعنی در دمای بالاتری می جوشند و به مایع تبدیل می شوند. از سوی دیگر نیروی ربایش هیدروکربن ها به تعداد اتم های کربن و هیدروژن در آن ها بستگی دارد.

  هر چه تعداد اتم های کربن بیش تر باشد نیروی ربایش بین هیدروکربن ها بیش تر است.

  بنابراین نقطه جوش ترکیب 1 بیشتر است .

  منبع مطلب : www.asemankafinet.ir

  مدیر محترم سایت www.asemankafinet.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات و پاسخ های فصل 3 - علوم نهم

  به نام قادر متعال

  فصل 3 کلاس نهم- 

    ((  توجه: سوالات همرا ه با پاسخ می باشد و نیازی به ارسال جواب نیست ))فقط جهت خواندن دانش اموزان و آمادگی جهت امتحان می باشد .

  1-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟

   بــا مصــرف بی رویــه و غیرمنطقــی منابــع

  2- یکــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت.

  3-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.

  چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و...

  4- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)

  چرخه هــا ی طبیعی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری کــه تغییــری هرچنــد انــدک در یکــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در کــره زمیــن به هــم می خــورد.

  5-چرخه چیست؟

  چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست که هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تکرار می شود.

  6- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟

  آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است

  7-یکــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.

  بازشــدن زود هنــگام شــکوفه هــای درختــان در زمســتان یکــی از تبعــات بــر هــم

  خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت.

  8-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟

  بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی

  9- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم کنیــم.

  10-چرخــه کربــن چیست؟

  چرخــه کربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا کــره، ســنگ کــره و آب کــره انجــام می شــود و کربــن بــه شــکل کربن دی اکســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری کــه مقــدار کربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد.

  11-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــکلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟

  می توانــد مقــدار کربن دی اکســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــکلاتی را ایجــاد کنــد.

  12-شــکل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه کربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.                                     

  -شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

  الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «1»، «2»، «3» و... آیــا گاز کربن دی اکســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟

  ب. کدامیک از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی کربن وجود ندارد؟

  پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد.

  14-ســوخت های فســیلی شــامل.............و.............و............. کــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــکیل شــده اســت.

  زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی

  15- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای کربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟

  مقادیــر بســیار زیــادی گاز 2 CO بــه هواکــره وارد مــی کننــد.

  16-یکــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه کربــن دی اکســید درهــواکــره رانام ببرید، افزایــش دمــای کــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا

  17-چرا کشــورهای جهــان ؛پروتکلــی را امضــا کــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار کربــن دی اکســید تولیــد شــده توســط کشورشــان را کنتــرل کننــد؟

  زیرا پیــش بینــی مــی شــود کــه اگــر تولیــد کربــن دی اکســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال 2050(1430)حــدود یــک ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا کاهــش آهنــگ تولیــد کربــن دی اکســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود.

  18-نفــت خــام چیست؟

  نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.

  19- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟

  شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا کنــد

  و در مــدت کوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری کــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی بــه خوبــی رشــد کردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اکثــر بیمــاری هــا غلبــه کننــد یــا آن هــا را بــه کلــی ریشــه کــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا کــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود.

  20- چه استفاده هایی از نفت می شود؟

  تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو

  21-به نظــر شــما امــروزه در جهــان نفــت خــام را بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند یــا از آن بــرای ســاختن فــراورده نــو اســتفاده می کننــد؟

  بیشتــر بــرای تامیــن انــرژی می ســوزانند

  22-کاربردهــای نفــت خــام را بنویسید.

  تامین انر زی؛درصنعــت حمــل و نقــل (شامل انــواع خودروهــا و هواپیماهــا و آسان شدن مســافرت) ؛درصنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و کشــاورزی وپلاستیک سازی و............

  23-به طور میانگین نفت مصرفی درسطح جهان صرف چه کارهایی می شود؟( بررسی ها حاکی از چه چیز هایی در مصرف نفت است؟)

  بررســی ها نشــان می دهــد کــه به طــور میانگیــن چهارپنجم نفــت مصرفــی در ســطح جهــان صــرف ســوختن و تأمیــن انــرژی در بخش هــای مختلــف ماننــد خانه هــای مســکونی، حمل ونقــل، تولیــد انــرژی الکتریکــی در نیروگاههــا و... می شــود. در حالی کــه فقــط یک پنجم آن صــرف ســاختن فراورده هــای ســودمند و تــازه می شــود!

  24- مندلیف شــیمیدان روســی ده ها ســال پیش ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی رابه چه چیزی تشبیه کرد.

  مندلیف هشــدارداد کــه ســوزاندن نفــت بــرای تولیــد انــرژی ماننــد آن اســت کــه آشــپزخانه را بــا ســوزاندن اســکناس روشــن نگــه داریــم.

  24- چرا نفــت خــام را بیشتربــرای تولیــد انــرژی می ســوزانیم تا مــواد ســودمند ؟

  زیراآســانی دسترســی بــه نفــت خــام  - و افزایــش نیــاز بــه انــرژی -  بــه دلیــل افزایــش جمعیــت -  ســبب شــده اســت کــه هم چنــان از ایــن مایــع ارزشــمند بیــش تــر بــرای تهیــه ســوخت اســتفاده شــود.

  25-روزانــه در سراســر جهــان تقریبــاچه مقدارنفــت مصــرف می شــود؟

  تقریبــا80000000 بشــکه نفــت

  26-هــر بشــکه نفــت خــام برابــر چند لیتــر اســت؟ 159لیتر

  27-با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.

  بیش ترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟1960

  پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟2030

  در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟1980

  در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟1980 به بعد

  28-دربــاره راه هــای کاهــش وابســتگی اقتصــاد کشــور بــه نفــت خــام چه مواردی

  راپیشنهاد  می کنیــد؟  (جمع آوری  اطلاعات  )  

  29-نفت خام ترکیبی ازچه موادی است؟

  نفــت خــام مخلوطــی از صدهــا ترکیــب بــه نــام هیدروکربــن اســت. البتــه همــراه نفــت خــام، همــواره مقــداری نمــک، آب و گوگــرد نیــز یافــت می شــود.

  30- هیدروکربن هــا از چند عنصــر ســاخته شــده اند ؟

  هیدروکربن هــا از دو عنصــر کربــن و هیــدروژن ســاخته شــده اند.

  31-در هــر مولکــول هیدروکربــن  اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن چگونه بــه یکدیگــر متصل انــد؟مثال بزنید.

  در هــر مولکــول هیدروکربــن اتم هــای هیــدروژن بــا اتم هــای کربــن از طریــق پیوندهــای کووالانســی بــه یکدیگــر متصل انــد.بــرای نمونــه، در متــان کــه ســاده ترین هیدروکربــن اســت، هــراتــم کربــن بــا 4 اتــم هیــدروژن پیونــدداده اســت.

  32-بــا افزایــش تعــداد..........و .........هیدروکربن هــای بــزرگ تــر ســاخته می شــوند.

  ج : هیدروژن هــا - کربن هــا

  33-ویژگــی هیدروکربن هــا بــه ................. آنهــابســتگی دارد

  تعــداد اتمهــای ســازنده ی

  34-جــدول زیــر برخــی از هیدروکربن هــاو نقطــة جــوش آنهــا را نشــان می دهــد.از این جدول چه نتیجه ای می گیرید؟ در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن،نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

  35-چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

  در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود. هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة

  جــوش بالاتــر اســت.

  36-کدام ترکیب نقطة جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

  C 6H 14                   C 10 H20

  37-نقطــۀ جــوش یک  مــاده بــه چه چیزهایی بســتگی دارد؟

  نقطــۀ جــوش یکــی از ویژگیهــای فیزیکــی مــواد اســت کــه بــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــای ســازندة آنهــا بســتگی دارد.

  38-هرچــه نیــروی ربایــش بیــن ذره هــا بیشتــر باشــد، نقطــة جــوش بالاتــر اســت.

  39-در هیدروکربن هــا بــا افزایــش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا بیشتــر می شــود.

  40-با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید.

  أ‌)        کدام هیدروکربن آسان ترجاری می شود؟ چرا؟  الف زیرا کربن کمتری دارد

  در هیدروکربن هــا بــا کاهش تعــداد کربــن، نیــروی ربایــش بیــن مولکول هــا کمتر می شــود.

  ب) هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن تعلق دارد؟

  الف-  26 C 12 H           ب-    42 C 20H     ج-36 C17 H     د- C 24H50

  41-تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آن ها زیاد است به کار می رود.

  42-فــرض کنیــد مخلوطــی ازدو هیدروکربــن مایــع بــا فرمول هــای  C 6H14 (بانقطــة جــوش برابــر بــا 68  و C9H20 بــا نقطــة جــوش برابــر بــا ---- در اختیــار داریــد. چگونــه ایــن دو ترکیــب را از هــم جــدا می کنیــد؟

  43- بــرای جداســازی مخلــوط دو مایــع در دســتگاه تقطیــر ســاده ازچه روشی استفاده می شود؟

  در ایــن دســتگاه مایع هــا براســاس تفــاوت در نقطــة جــوش از هــم جــدا می شــوند. به طــوری کــه بــا گرمــا دادن، مایعــی کــه نقطــة جــوش پاییــن تری  دارد، زودتــر بخــار می شــود و از مخلــوط جــدا می شــود. ســپس مولکولهــای بخــار شــده بــا عبــور دادن از یــک لولــه ســرد بــه مایــع تبدیــل می شــوند و از مخلــوط دو مایــع جداســازی می گــردد

  44-در پالایشــگاههای نفــت؛ اجــزای نفــت خــام را چگونه از یکدیگــر جــدا می کننــد؟

   در پالایشــگاههای نفــت از دســتگاه پیچیده تــر و بزرگ تــری بنــام بــرج تقطیــر اســتفاده می شــود.در بــرج تقطیــر نفــت خــام را گرمــا مــی دهنــد. در اثــر گرمــا، هیدروکربــن هــا تبخیــر مــی شــوند و در بــرج بــالا مــی رونــد و در قســمت هــای مختلــف بــرج از هــم جــدا مــی شــوند. از آنجایــی کــه نقطــه جــوش برخــی از اجــزای ســازنده نفــت خــام بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک اســت، نمی تــوان همــة آن هــا را به طــور کامــل از هــم جــدا ســازی کــرد. بلکــه آن هــا را بــه صــورت مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد و بــرش نفتــی نامیــده مــی شوندجداســازی می کننــد.

  45-برش نفتی چیست؟

  بــه مخلوطــی از چنــد هیدروکربــن کــه نقطــه جــوش نزدیــک بــه هــم دارنــد بــرش نفتــی نامیــده مــی شوند

  46-با توجه به شکل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.

  آ - در این برج تقطیر، نفت خام را در چند برش جداسازی می کنند؟

  ب) نقطه جوش کدام برش از بقیه بیش تر است؟

  پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟

  پ - تعداد اتمهای کربن در مولکول های کدام برش از بقیه بیش تر است؟

  47- تفاوت اشیائی که انسان از قدیم از آنها استفاده می کردند با اشیاء جهان امروز در چیست؟

  در حــدود150 ســال پیــش همــة اشــیاء مــورد اســتفاده انســان از مــوادی ماننــد چــوب، ســنگ، انــواع فلزهــا، شیشــه یــا خــاک رس ســاخته می شــد.

  الیــاف مــورد اســتفاده نیــز پنبــه، پشــم، کتــان یــاابریشــم بــود. همــه داروهــا و افزودنی هــای غذایــی از منابــع طبیعــی به دســت می آمــد.

  امــا امــروزه دانشــمندان علــوم تجربــی بــا شــناخت اجــزای ســازنده نفــت و ویژگی هــای آنهــا، کاربردهــای تــازه ای بــه غیــر از ســوختن بــرای برخــی از آنهــا پیــدا کردنــد. بــرای نمونــه، ا تــن (اتیلــن) یکــی از ایــن مــواد اســت،

  48-اتن (اتیلن)چیست؟وچگونه بدست می آید.

  ا تــن((C 2H4) )گاز بی رنگــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی بــه وســیله برخــی از میوه هــای رســیده ماننــد گوجــه فرنگــی و  مــوز آزاد می شــود

  - چه استفاده هایی از اتن می شود؟

  در صنعــت کشــاورزی نیــز از گاز اتــن کــه از نفــت خــام جداســازی مــی شــود بــرای تبدیــل میوه هــای نــارس بــه رســیده اســتفاده می کننــد.

   از اتــن می تــوان فراورده جدیــدی ســاخت. بــرای نمونــه هــرگاه گاز اتــن را در یــک ظــرف در بســته گرمــا دهیــم، یــک تغییــر شــیمیایی رخ می دهــد و طــی آن یــک مــاده مصنوعــی بــه نــام پلاســتیک تولیــد می شــود.

  49- مــاده اولیــة همه الیــاف مصنوعــی (پلاســتیک ها) را ازنفت جداسازی کرده اند.

  50-عنصرهای اصلی سازنده ی پلاستیک ها چیست؟ کربن و هیدروژن

  51-بــا توجــه بــه شــکل زیــر، خــواص فیزیکــی ا تــن را بــا فراورده هــای حاصــل از آن(پلــی ا تــن)مقایســه کنیــد. : ج 1- اتن گاز است ولی فراورده ها(پلی اتن ) می تواند جامد باشد

         2- نقطه جوش پلی اتن از اتن بالاتر است  3- پلی اتن یک پلیمر است ولی اتن یک مونومر

  52-پلــی تــن چیست؟

  پلــی تــن، فــراورده ای اســت کــه طــی یــک تغییــر شــیمیایی از اتــن بــه دســت می آیــد. در ایــن تغییــر شــیمیایی مولکولهــای کوچــک بــه مولکول هــای بــزرگ تبدیــل می شــوند.

  53-پلی تن چگونه به دست می آید؟

  پلــی ا تــن از کنــار هــم قــرار گرفتــن مولکول هــای زیــادی از ا تــن تشــکیلمی شــود. بــا ایــن تفــاوت کــه پیونــد دوگانــه بیــن اتم هــای کربــن در اتــن می شــکند و مولکول هــای کوچــک بــا پیونــد کووالانســی جدیــد بــه هــم متصــل می شــوند و زنجیــر بلنــد کربنــی را می ســازند

  54-براثرســوختن هیدروکربــن هــاچه موادمرکبی  تولیــد مــی شونــد؟

  آّب و کربن دی اکسید

  55- فرمول شیمیایی سوزاندن نفت خام را بنویسید.

                           CH4  + O 2         →       H 2 O       +   CO2                                                          

  56- افزایش کربن دی اکسیددر هوا کره باعث به وجود آمدن چه مشکلاتی شده است ؟

  مصــرف ســوخت هــای فســیلی در خودروهــا، وســایل نقلیــه و نیروگاههــا ســبب تولیــد حجــم انبوهــی از کربــن دی اکســید مــی شــود و مقــدار ایــن گاز هــا را در هــوا کــره افزایــش مــی دهــد. و در نتیجه ی  ایــن افزایــش مشــکلاتی ماننــد گــرم شــدن زمیــن، آلودگــی هــوا، ذوب شــدن یــخ هــا و جابجایــی فصــل هــا پدیــد آمــده اســت.

  57-هــر یــک از شــما هــا در ایجــاد مشــکلات ناشی از افزایش CO2 چقــدر ســهیم هســتید؟

  میــزان بــرق مصرفــی در خانــه ما، نــوع خــودرو و میــزان اســتفاده ما از آن و حتــی مقــدار گوشــتی کــه مصــرف مــی کنیــم روی مقــدار کربــن دی اکســید تاثیــر مــی گــذارد.

  58-برخی از عوامــل موثــر بــر کاهــش مقــدار کربــن دی اکســید و از راههــای دوســتی بــا طبیعــت را نام ببرید.

  کاشــت درخــت، اســتفاده از انــرژی هــای پــاک و یافتــن منابــع جدیــد انــرژی و دفــن کربــن دی اکســیدو.............

  59-کاربرد پلاستیک هارا بنویسید.( به چه علت ما از پلاستیک فراوان استفاده می کنیم؟)

  پلاســتیک هــا کاربردهــا فراوانــی در صنایــع گوناگونــی ماننــد بســته بندی،تولیــد پوشــاک، دارو، کشــاورزی، نظامــی، بهداشــتی دارنــد.

  60-ویژگی پلاستیک هایی که ازنفت تهیه می شوند را بنویسید.

  ارزان قیمت اند؛عمرطولانی واستحکام بالایی دارند

  منبع مطلب : oloomashena.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloomashena.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  امیر محمد 9 ماه قبل
  0

  کدام هیدرو کربن نقطه جوش بیشتری دارد؟ چرا؟ الف)c12H24 ب)c6H14

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  هرچه تعداد اتم هیدروکربن ها بیشتر باشد ربایش و نقطه جوش انها بیشتر میشود به عبارتی در دمای بالتری به جوش میرسد و تبدیل به مایع میشود بنابراینc12h24 نقطه جوش بیشتری دارد

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید