توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  چند جمله که نهاد و فعل داشته باشد

  1 بازدید

  چند جمله که نهاد و فعل داشته باشد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  گام به گام

  همان گونه که گفتیم جمله از دو قسمت اصلی نهاد وگزاره تشکیل می شود اکنون اجزای اصلی ،که جمله رابه وجود می آورند، بررسی می کنیم .

  اجزای اصلی جمله :

  (نهاد ،مفعول ، متمم ، مسند، فعل ) اجزای اصلی جمله هستند .

  در بحث قبل گفتیم نهاد کسی یا چیزی است که در مورد آن خبری می دهیم.

  مفعول : مفعول گروه اسمی است که پس از آن نشانه" را" بیایید یا بتوانیم این نشانه را به آن بیفزاییم .

  توجه :هرگاه بخواهیم مفعول را در جمله بیابییم ،از فعل جمله سوال می شود"چه کس را "یا "چه چیزی را "جوابی را که همراه با را بیایید، مفعول می گوییم .

  مثال : علی کتابها را آورد .

  نهاد: "علی "                       مفعول :"کتابها را "                     فعل:" آورد "

  "چه چیزی را" آورد ؟"کتابها را" مفعول

  متمم: گروه اسمی است که پس از حرف اضافه بایید و معنای جمله بدون آن ناتمام است.

  برخی از حروف اضافه عبارتند از : " به ،از،با،برای، در،تا ،چون،درباره ی و ...

  مثال : رزمندگان اسلام با دشمن جنگیدند .

  نهاد :رزمندگان اسلام            متمم: با دشمن"با حرف اضافه "            فعل : جنگیدند .

  مسند:گروهی از کلمات هستند که همراه افعال اسنادی می آیند . افعال اسنادی عبارتند از: است(هست)، بود( به معنای باشد ) ،شد، گشت( می گردد) و گردید و مشتقات آنها.

  مثال : هوا سرد شد .

  نهاد:هوا            مسند :سرد               فعل اسنادی : شد .

  بررسی جمله از نظر چند جزئی بودن :

  جمله یک جزئی:

  اگر جمله فقط یک فعل باشد و معنای کامل را به شنونده برساند وشنونده منتظر کامل شدن جمله نباشد می گوییم جمله یک جزئی است .

  مثال : رفت   (فعل )   شنونده می داند کسی رفته است .یعنی او رفت .

  جمله دو جزئی :

  این نوع جملات از دو قسمت نهاد و فعل تشکیل می شود و گزاره این جمله تنها فعل می باشد .

  مانند : علی آمد.

  نهاد :علی                    گزاره :آمد(فعل)

  جمله سه جزئی:

  هرگاه جمله تشکیل شود از نهاد و گزاره شامل (فعل جمله همراه با مفعول یا مسند یا متمم بیایید)یعنی: (نهاد+ مفعول + فعل ،نهاد+متمم+ فعل ، نهاد+ مسند+ فعل)می گوییم جمله سه جزئی است .

  مثال :او کتاب را خرید . (نهاد + مفعول + فعل.)

  نهاد: او                مفعول: کتاب را                  فعل: خرید .

  مثال : علی با دشمن جنگید.( نهاد + متمم + فعل.)

  نهاد : علی                     متمم : با دشمن                    فعل : جنگید .

  مثال: ایران سرزمین دلیران است .(نهاد+ مسند + فعل اسنادی )

  نهاد : ایران                    مسند : سرزمین دلیران                 فعل : است   

  جملات چهار جزئی :

  در این نوع جملات گزاره شامل مفعول و متمم وفعل می شود . (نهاد+مفعول + متمم +فعل )

  مانند : او کتاب را از کتاب فروشی خرید .

  نهاد : او         مفعول : کتاب را                متمم: از کتاب فروشی      فعل : خرید                          

  منبع مطلب : adabiat-vafa.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabiat-vafa.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم زبان فارسی (2)اجزای جمله

  به نام  آفریننده ی زیبایی ها

  درس چهارم زبان فارسی سال دوم

  جمته ی ساده و اجزای آن

          می دانیم جمله به دو بخش نهاد و گزاره تقسیم می شود .

          در باره ی نهاد در جلسه ی قبل توضیح دادیم  . در این درس می خواهیم در باره ی گزاره و اجزای مختلف آن بحث کنیم .

        در زبان فارسی  جمله در کوچک ترین حدّ خود دو جزئی ودر بیش ترین حد چهار جزئی می باشد .

       جمله های دوجزئی : فعل آن ها ناگذر است یعنی فعل آن  فقط به نهاد نیاز دارد .

  مثال :خورشید  می درخشد .   خورشید (نهاد )   و    می درخشد (فعل ) است .

  اگر اجزای دیگری در این جمله بیاید  قید ویا متمم قیدی است  که جزو  اجزای اصلی جمله نمی باشند .

  مثال : خورشید  در آسمان به زیبایی می درخشد .  خورشید (نهاد )   ، می درخشد( فعل)

  در آسمان ( متمم قیدی )  و  به زیبایی (قید ) است .

     مهم ترین  فعل های ناگذر عبارتند از : باریدن - تابیدن -  پریدن پژمردن جوشیدن خندیدن درخشیدن دویدن روییدن شکفتن گریستن لرزیدن مردن آمدن رفتن و ...  .

      جمله های سه جزئی : فعل این نوع جمله هاگذرا است یعنی  علاوه بر نهاد به جزء دیگری نیاز دارند که ممکن است مفعول ، متمم یا مسند باشد ،پس جمله های سه جزئس سه نو عند :

  1-   جمله های سه جزئی با مفعول : در این جمله ها فعل به غیراز نهاد به مفعول هم نیاز دارد .

  مثال : دوستم یک کتاب داستان خرید .  دوستم (نهاد ) ،یک کتاب داستان  (مفعول )  و  خرید (فعل )

    نشانه ی مفعول :

        برای یافتن مفعول در جمله باید به نقش نمای « را » که نشانه ی مفعول است توجّه کنیم  که بعد از مفعول می آید . مثال :  من مادرم را دوست دارم .   در این جمله  « را » نشانه ی مفعول است و

  « مادرم » مفعول می باشد .   گاهی اوقات  نقش نمای « را» درجمله نمی آید در آن صورت باید با پرسش  « چه کسی را » ویا «چه چیزی را » به همراه فعل جمله  مفعول را بیابیم .

     مثال : دوستم کتاب خرید .  می پرسیم  ، دوستم چه چیزی را خرید ؟   در پاسخ می گوییم  «کتاب را» پس «کتاب » مفعول جمله است .

     مهم ترین فعل های گذرا به مفعول :

  آوردن  -  بستن – خوردن – پوشیدن – پرسیدن – دانستن – خواندن – خواستن – فهمیدن – نوشتن –دیدن – دوختن  - شنیدن و ...  .

     2 – جمله های سه جزئی با متمم : در این جمله ها فعل علاوه بر نهاد به متمم هم نیاز دارد . مثال :فاطمه به منظره می نگرد  .    فاطمه ( نهاد ) ، به منظره (متمم)  و  می نگرد ( فعل )

      نشانه ی متمم :

     نشانه ی متمم ، حرف اضافه ( به –  با –  تا –  از –  در -  برای و ... ) است که قبل از اسم می آید پس هر واژه ای که بعد از حرف اضافه بیاید متمم است . مثال :  رزمندگان اسلام با دشمن جنگیدند .    در این جمله «با»

  حرف اضافه و «دشمن » متمم است .

     توجّه : متمم ممکن است اجباری (متمم فعل ) ویا اختیاری (متمم قیدی ) باشد . برای تشخیص این دو نوع متمم باید بگوییم که بعضی از فعل ها به حرف اضافه ی اختصاصی نیاز دارند و متمم آن ها را در جمله نمی توان حذف کرد . مثال : مریم به بهترین امتیاز دست یافت .    در این جمله می پرسیم : مریم به چه چیزی دست یافت ؟ در پاسخ می گوییم :به بهترین امتیاز .   « به » حرف اضافه  و« بهترین امتیاز » متمم اجباری است چون فعل برای کامل شدن به آن نیاز دارد .  امّا بعضی از فعل ها به حرف اضافه ی اختصاصی نیاز ندارند و ممکن است در یک جمله چند حرف اضافه با هم بیایند و ما بتوانیم آن ها را از جمله حذف کنیم بدون این که به ساختار جمله لطمه ای وارد شود . مثال : پرندگان از ترس از روی شاخه ی درخت پریدند . در این جمله فعل «پریدند» یک فعل ناگذر است و به متمم نیازی ندارد پس «ترس » و «روی شاخه ی درخت » متمم قیدی هستند .و می توانیم آن ها را از جمله حذف کنیم .

        مهم ترین فعل های گذرا به متمم :  

       آویختن – اندیشیدن – بالیدن – چسبیدن – ترسیدن – نگریستن – گریختن – رنجیدن -  جنگیدن – رسیدن -  ماندن – قرارگرفتن – پرداختن – و ...     .

       - نوع دیگر متمم ، متمم اسم است که اسم به آن نیاز دارد وفعل به آن نیاز ندارد و با اسم همراهش یک گروه را تشکیل می دهد . مثال : برادرم به نقّاشی علاقه دارد .  در این جمله «علاقه » مفعول است و «به نقّاشی»

  متمم علاقه است و با هم گروه مفعولی می شوند .

     3-جمله های سه جزئی با مسند : در این جمله ها فعل علاوه بر نهاد به مسند هم نیاز دارد یعنی فعل گذرا به مسند است . مثال : نام کتاب آسمانی ما قرآن است .     نام کتاب آسمانی (نهاد )  ،  قرآن  (مسند ) و است (فعل اسنادی )

       روش پیدا کردن مسند  :  مسند مانند متمم و مفعول نقش نما ندارد و در جمله هایی که فعل اسنادی (ربطی ) (است ،هست ، بود ، شد ، گشت ، گردید )دارد ،  قبل از فعل قرار می گیرد .

                        کار در کلاس :

  اجزای جمله های زیر را مشخص کرده ،بگویید چند جزئی هستند ؟

  1-    سپیده که می شکفد ،ستاره ها می پژمرند .

  2-    پرنده ی منزوی روی تک درخت آشیانه می سازد .

  3-    این کار به زحمتش می ارزد .

  4-    عابر شب گردی غرق تماشای ستاره ی اقبالش شده بود .

  پاسخ سؤالات :

  1-    سپیده : نهاد            می شکفد : فعل         جمله دو جزئی

  ستاره ها : نهاد         می پژمرند : فعل          جمله دو جزئی

  2-    پرنده ی منزوی : نهاد         آشیانه : مفعول       می سازد : فعل        جمله سه جزئی

  3-    این کار :نهاد           به زحمتش : متمم            می ارزد : فعل

  4-    عابر شب گردی : نهاد            غرق تماشای ستاره ی اقبالش : مسند          شده بود: فعل اسنادی

  جمله های چهار جزئی :

       جمله های چهار جزئی ، چهار نوعند :

     1-جمله های با مفعول و متمم : مثال : سرانجام پدرم تصمیمش را به ما گفت .    پدرم (نهاد ) ، تصمیمش (مفعول)  ،   ما (متمم ) و گفت (فعل)

    فعل این جمله ها علاوه بر نهاد به مفعول و متمم نیاز دارد .

  2-    جمله های بامفعول و مسند : فعل این جمله ها به غیر از نهاد به مفعول و مسند نیاز دارد .

  مثال : وزش باد هوای تهران را پاکیزه کرد .       وزش باد (نهاد )  ،   هوای تهران (مفعول )  ،   پاکیزه (مسند )   

  کرد (فعل)

        توجّه : علاوه بر فعل های اسنادی ، فعل های دیگری نیز هستند که ممکن است مسند بپذیرند  و آن در صورتی است که در جمله مفعول و یا متمم داشته باشیم و این فعل ها در کتاب ذکر شده است .

  3-    جمله های با متمم و مسند : فعل این جمله ها نیز علاوه بر نهاد به دو جزء متمم و مسند نیز نیاز دارد.  مثال : اهل محل به او پهلوان می گفتند .     اهل محل (نهاد  ،  به او (متمم ) ،  پهلوان (مسند )

  می گفتند (فعل )

  4-     جمله های با دو مفعول : فعل هایی که در جمله به غیر از نهاد به دو مفعول نیاز دارند :

   مثال :  دیوار اتاقت را رنگ بزن .     (تو) محذوف (نهاد) ، دیوار اتاقت (مفعول ) ، رنگ (مفعول ) ، بزن (فعل)

          کار در خانه :

  اجزای جمله های زیر را روی نمودار مشخص کنید :

  1-    معلم به تمام سؤالات ما پاسخ داد .

  2-     بچّه را غذا بده .

  3-    از دیرباز پزشکان پیش گیری را مؤثرتر از درمان می دانستند .

  منبع مطلب : amoladabiat.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amoladabiat.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اجزای جمله(نهاد وگزاره)

  همان طوری که در مباحث قبلی اشاره کردیم که جمله ها ، گاهی دارای فعل و گاهی بی فعل هستند و ما در این جا می خواهیم اندکی درباره ساختار کلّی جمله های معمولی و بافعل مطالبی را ارائه دهیم:

  به جمله های زیر و تقسیم بندی آن ها دقّت نمایید:

  1- جوانی   از سر کار بر می گشت.

  2- دوره نوجوانی    دوران شور و شوق و شکوفایی است.

  3- استقلال طلبی، کنجکاوی، شوق یادگیری و دانایی و...    نوجوان را گاهی ناآرام جلوه می دهد.

  4- ( - ) مثل یک شاخه گل جوانه بزن.

  جمله در دید کلّی به « نهاد و گزاره » تقسیم می شود.اگر به نمونه های بالا دقّت کنید ، این تقسیم بندی را به راحتی می توانید تشخیص دهید.

  نهاد کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره آن خبری می دهیم .  نهاد صاحب خبر است . به عبارت دیگر نهاد قسمتی از جمله است که درباره آن خبری می دهیم .

  گزاره خبری است که درباره نهاد داده می شود. به عبارت دیگر گزاره ، گزارش خبر است.

  نکات قابل توجّه در تشخیص نهاد و گزاره":

  1- در تشخیص نهاد از جمله سوال « چه کسی ؟ چه چیزی ؟ » را می پرسیم و جواب « نهاد » خواهد بود:

  آسمان مثل یک تبسّم شد. ( چه چیزی ؟ : آسمان( نهاد)

  من قلب کوچولویی دارم. ( چه کسی ؟ : من ( نهاد)

  دامن پاکت ای فرشته مهر        باغ آیینه گون توحید است

  بازگردانی جمله: ( ای فرشته مهر: ( جمله ی بی فعل ) دامن پاکت باغ آیینه گون توحید است( چه چیزی ؟ : دامن پاکت ( نهاد)
  2- بعد از جداسازی نهاد ، بقیّه جمله گزاره است. در جملات فوق:

  مثل یک تبسّم شد ( گزاره)

  قلب کوچولویی دارم ( گزاره)

  باغ آیینه گون توحید است ( گزاره)


  3- فعل مهم ترین جزء گزاره است و بعد از بازگردانی باید در پایان جمله بیاید:

  زندگی بر تو می زند لبخند: زندگی بر تو لبخند می زند

  نهاد( زندگی)    گزاره( بر تو لبخند می زند )


  4- همان طوری که نهاد ممکن است یک کلمه یا بیشتر باشد، گزاره هم گاهی یک فعل است و گاهی اجزای بیشتری دارد:

  من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج      تو را آسودگی باید مرا رنج

  جمله اول: من(نهاد)       اینجا چون نگهبانم( گزاره)

  جمله دوم: تو ( نهاد)      چون گنجی ( گزاره)

  جمله سوم: آسودگی( نهاد)  برای تو لازم است ( گزاره)

  جمله چهارم: رنج( نهاد)    برای من لازم است. ( گزاره)

  ** می بینید که نهاد در همه جمله ها یک کلمه است؛ اما گزاره بیشتر.

  هجوم فتنه های آسمانی       مرا آموخت علم زندگانی

  بازگردانی: هجوم فتنه های آسمانی ( نهاد) علم زندگانی را به من آموخت. ( گزاره)


  ** در این نمونه نهاد یک واژه نیست.


  5- گاهی نهاد در جمله وجود ندارد. در این موقع با نگاه به فعل یا از طریق قرینه های جمله قبلی به وجود نهاد پی می بریم. هنگام نبود نهاد به جایش « - » می گذاریم:

  « - » با نگاه های کنجکاوانه و تشنه، به درس بزرگ طبیعت می نگریستم. ( چه کسی؟ )

  اگر به فعل نگاه کنید ، -َم در آخر فعل « شناسه » نام دارد و نهاد را به ما مشناساند؛ یعنی ( من)

  « - » گفت : جان پدر! تو نیز اگر بخفتی «- » به « -» از آن که در پوستین خلق افتی.

  جمله اول: « - » گفت.     ( نهاد : او ) حذف شده است.

  جمله دوم: جان پدر! ( منادا) و بی فعل است.

  جمله سوم: تو ( نهاد)     نیز اگر بخفتی ( گزاره)

  جمله چهارم: « - » به ( بود).     ( نهاد : خفتن ) حذف شده است.

  جمله پنجم: « - » از آن که در پوستین خلق افتی. ( نهاد: تو) با توجه به قرینه جمله های قبل حذف شده است.

  در مباحث بعدی درباره اجزای گزاره و نقش های کلمه در جمله مطالبی را ارائه خواهیم نمود.

  اجزای گزاره

  1- فعل

  2- مفعول+ فعل

  3- مسند + فعل

  4- متمم + فعل

  5- مفعول+ متمم + فعل

  6- و...

  منبع مطلب : shahedgermi1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shahedgermi1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : غنچه با دل گرفته گفت ____ ____ نهاد فعل

  زینب : خیلی عالی بوددست سازندش دردنکنه

  حسینی : مریم در حیاط نشسته است (مریم:نهاد)(است:فعل) علی از مدرسه به خانه آمد(علی:نهاد)(آمد:فعل)

  ناشناس : غنچه نهاد گفت فعل یادم رفت بگم

  سانا : عالی

  ناشناس : 10 تا داشته باشد

  روژان : سلام بله خیلی عالی

  نرگس : سارارفت.سارا:نهاد رفت:فعل امیر سیب را خورد.امیر:نهاد سیب را:مفعول خورد:فعل

  ناشناس : جمله ای که نهاد دارد مثل: زنگ تفریح را که زنجره زد. خب در اینجا میگیم **چه کسی زنگ تفریح را زد**؟ میشه "زنجره" یعنی زنجره نهاد است. فعل هم **زد** است😊😊

  روژان : سلام اگه میشه درس ۵ فارسی رو بذارید ممنون میشم 🥰🥰🥰

  زهرا : سلام من جمله ای میخوام که نهاد تو حذف شده باشه

  آراد نوری : نهاد:حسین. فعل :رفت. نهاد :خواهرم. مفعول و نشانه های آن :مفعل:سیدی نشانه ی مفعول :را نشانه متمم و متمم:نشانه متمم :از و متمم:سیدی فروشی. فعل:خرید

  Roghageh : لطفا ده جمله که فعل و نهاد داشته باشد بزارید من برای این وارد شدم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ملکه زیبایی ها 8 روز قبل
  2

  عالیییییییییی

  طناز 8 روز قبل
  2

  خیلی خوب بود

  زهرا 14 روز قبل
  -1

  بهترین روزم امروز بود

  زهرا 14 روز قبل
  0

  نام زهرا میر :زهرا

  امیر علی 1 ماه قبل
  -2

  من جمله نهاد را میخام

  ذرزل 1 ماه قبل
  2

  کلمه است

  بلوبری🫐 1 ماه قبل
  0

  او به مدرسه رفت

  او :نهاد

  رفت : فعل

  به مدرسه : گزاره

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  نهاد نداره

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  میشه از کلاس هشتم هم باشد

  زهرا 10 ماه قبل
  5

  سلام من جمله ای میخوام که نهاد تو حذف شده باشه

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  نمیدانم

  11 ماه قبل
  1

  سل خسته نباشید مرصی اع سازنده دمتون‌گرم ولی امتحان کلی کمک کرد دستتون درد نکنه ولی این سایت یکم غلط املایی داشته چون بیایید رو نوشتین بایید بهرحال باز ممنون از زحمتتون

  ZaHra❤ 12 ماه قبل
  1

  سلام بر دوستان گرامی ما اجرای گزاره داریم نهاد مفعول متمم مسند فعل متمم چه چیزی را نشان می‌دهد مثال رزمندگان اسلام با دشمن جنگید؟

  نهاد:رزمندگان اسلام. متمم:با دشمن با حرف. فعل:جنگیدند

  روژان 12 ماه قبل
  6

  سلام بله خیلی عالی

  روژان 12 ماه قبل
  5

  سلام اگه میشه درس ۵ فارسی رو بذارید ممنون میشم 🥰🥰🥰

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خیلی عالیییی بود

  حسینی 1 سال قبل
  8

  مریم در حیاط نشسته است (مریم:نهاد)(است:فعل)

  علی از مدرسه به خانه آمد(علی:نهاد)(آمد:فعل)

  1
  روژان 12 ماه قبل

  ممنون که کمک کردی

  سانا 1 سال قبل
  7

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  بسیار عالی

  زهرا بخشایشی 1 سال قبل
  1

  فعل ممکن است در جمله ۲ تا گزینه باشد .

  ناشناخته 1 سال قبل
  3

  علی رفت

  ناشناخته 1 سال قبل
  2

  علی رفت

  پوریا 1 سال قبل
  0

  علی کتاب را از روی میز برداشت

  علی:نهاد برداشت:فعل

  Roghageh 1 سال قبل
  4

  لطفا ده جمله که فعل و نهاد داشته باشد بزارید من برای این وارد شدم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خوب نیست به درد من نخرد

  ناشناس 2 سال قبل
  10

  غنچه با دل گرفته گفت

  ____ ____

  نهاد فعل

  7
  ناشناس 2 سال قبل

  غنچه نهاد گفت فعل

  یادم رفت بگم

  محمد 2 سال قبل
  0

  عالی

  حسین 2 سال قبل
  0

  لطفاً ده جمله که دارای نهاد مفعول متمم و گزاره با شه بزارید چون بعضیا به خاطر این وارد شدند

  1
  آوین 2 سال قبل

  آقا حسین شما برو خودت ده تا اسم بزار بعد یه موضوع برای هر کدوم بزار حداقل یه کار مفید کرده باشی انقدر تنبلی که نمیتونی. ده تا جمله پیدا کنی

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  جمله ای که نهاد دارد مثل: زنگ تفریح را که زنجره زد. خب در اینجا میگیم **چه کسی زنگ تفریح را زد**؟ میشه "زنجره" یعنی زنجره نهاد است. فعل هم **زد** است😊😊

  زینب 2 سال قبل
  8

  خیلی عالی بوددست سازندش دردنکنه

  0
  الهه 1 سال قبل

  اره عالی بود

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  10 تا داشته باشد

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی

  -1
  ناشناس 30 روز قبل

  کجاش علیه

  هلما 2 سال قبل
  -2

  بد نبود میتونست بهتر باشه

  آراد نوری 2 سال قبل
  4

  نهاد:حسین. فعل :رفت. نهاد :خواهرم. مفعول و نشانه های آن :مفعل:سیدی نشانه ی مفعول :را نشانه متمم و متمم:نشانه متمم :از و متمم:سیدی فروشی. فعل:خرید

  نرگس 2 سال قبل
  5

  سارارفت.سارا:نهاد رفت:فعل امیر سیب را خورد.امیر:نهاد سیب را:مفعول خورد:فعل

  پارلا زرین فکر 2 سال قبل
  -1

  عالییییی بود

  -1
  نام، لیاسد هارافامیل،نعمت الهی 11 ماه قبل

  Okعالییییی هس

  برای ارسال نظر کلیک کنید