توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هنگام استفاده از فضای مجازی به چه نکاتی باید توجه کرد مطالعات هشتم

  1 بازدید

  هنگام استفاده از فضای مجازی به چه نکاتی باید توجه کرد مطالعات هشتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مطالعات اجتماعی (هشتم)

  ۱. نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  ۱-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  ۲-     پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  ۳-     اینترنت (برایفعالیت های علمی)

  ۴-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  ۵-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  ۶-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  ۷-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  ۸-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  ۹-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

  در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در ۲۴ ساعت شبانه روز، و نه فقط در 

  ساعاتی معین، از این خدمات بهره مند شویم.

  ۳. برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  - روشن و خاموش کردن  وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه

  - ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه به منازل

  ۴. تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزه صاحب نظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه هاروی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند.

  ۵. برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  - پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  - رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  - گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  - کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  ۶. تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه  و  روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدن اتومبیل، سرگرمی و… را به همه افراد جامعه انتقال دهند و آن رو ش ها را تبدیل به  فر هنگ عمومی و سبک زندگی کنند .

  ۷. آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  - بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  - واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  - فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  ۹. آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پرس وجو کنید

  منبع مطلب : seyedmosavi.blog.ir

  مدیر محترم سایت seyedmosavi.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس 8 مطالعات هشتم

  سوالات درس   8                    

  1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

  4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

      2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

  دروقتوهزینه هاصرفه جوییشود،رفتو آمدهادرشهرهاکمترشودوبهعلاوهبتوانیمدر 24 ساعتشبانهروز،ونهفقطدرساعاتیمعین،ازاینخدماتبهره مندشویم.

    3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  -روشنو خاموشکردن  وسایلخانهازراهدور، باتلفنهمراه

  -ثبت میزانمصرف بر رویقبضآبوبرقوگاز ، بدونمراجعهبهمنازل

  4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزهصاحبنظرانمعتقدندکهرسانه هایارتباط جمعی،تأثیرزیادیبرسبکزندگیوهویتافرادمی گذارند. آنها چنینبحثمی کنندکهرسانه هامی توانندموجبشوندکهمردمبهشیوه هایخاصیفکرکنندویاوقایعراهمانطورکهآنها می خواهندببینند. بهعبارتدیگررسانه هارویباورهاوافکارورفتارانسانهااثرمی گذارند. ایناثراتممکناستمثبت

  یامنفیباشند.

  5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  -پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  -رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  -گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  -کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  امااثرتبلیغاتازایننظرمهم استکهآنهاسعیمی کنندراه و  روشهایمخصوصیبرایلباس پوشیدن،غذاخوردن،خریدناتومبیل،سرگرمیو… رابههمه

  افرادجامعهانتقالدهندوآنروشهاراتبدیلبه  فرهنگعمومیوسبکزندگیکنند .

  7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  -گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

  -بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  -واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  -فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  9-چرا نباید به همه اطلاعات موجود در اینترنت اعتماد کنیم؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

  منبع مطلب : motaleatferidan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motaleatferidan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مطالعات هشتم

  {خلاصه درس8}                                                             {رسانه ها درزندگی ما}

  دانستید که امروزه همۀ جوامع با اتقلاب بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شده و این فناوری بر همۀ جنبه های زندگی آنان اثر گذاشته است.

  {سوال های درس}

  چند مورد از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟چهارمورد.ارتباط سریع با دیگران_مکاتبه_فعّالیت های علمی_خرید و فروش.

  تأثیر وسایل ارباط جمعی(رسانه های ارتباط جمعی) بر فرهنگ عمومی را نام ببرید؟1_*بعضی از آنها می گویند امروزه بخش زیادی از وقت مردم جهان صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از اینرنت می شود. در اغلب فیلم ها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته می شود.2_*از دیگر آثار منفی که صاحب نظران برای رسانه های جمعی،بیان می منند آگهی های بازرگانی است که مصرف گرایی در جامعه را تشویق می کند.3_*از دیگر آثار منفی تأثیر وسایل ارتباطی که محققان به آن اشاره می کنند کم شدن تماس چهره به چهره افراد و کم شدن دید و بازدید های اقوام و دوستان است زیرا استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه و پیامک، و نظایر آن جایگزین این دیدارها شده است.

  برای وارد شودن فضای مجازی چه باید کنیم؟1_*همه اطلاعاتی که در اینترنت وجود دارند،صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر می شوند.پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پرس وجو کنید.

  2_*عکس ها یا فیلم های خانوادگی خود را هرگز وارد اینترنت نکنید. اطلاعات شخصی شما ممکن است مورد سرقت و سوء استفاده قرار بگیرد. آنها را حتی برای دوستانتان هم ارسال نکنید.

  3_*رمزعبور پست الکترونیک یا رمز کارت بانکی والدین و نظایر آنها را فاش نکنید. بعضی سایت ها ممکن است از شما بخواهند در قبال جایزه چنین اسراری را برای آنها فاش کنید.

  4_*اعتیاد به بازی های رایانه ای یا اینترنت باعث اختلال در زندگی و تحصیل شما می شود. فقط ساعت خاصی را به این کار اختصاص بدهید.

  منبع مطلب : motaleathashtom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motaleathashtom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نا شناس 9 ماه قبل
  2

  نکاتی را کی در فضای مجازی بلید رعایت کرد رو بزارین لطفا

  0
  سبر 1 ماه قبل

  در هنگام وارد شدن به فضای مخازی بایدانترنت چهنکتی را باید رایت کرد

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام سوال در استفاده از فضای مجازی رعایت چه نکاتی را باید ضروری است ۳ مورد

  پیشانام 😐🐈 1 سال قبل
  0

  😐🖕🏾

  2
  ناشناس 9 ماه قبل

  🙄🙄•_•

  -1
  حمید رضا 1 سال قبل

  برو گمرو بابا😂😂😂😂😂😂😂😂

  h 1 سال قبل
  2

  ۱. نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  ۱- تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  ۲- پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  ۳- اینترنت (برایفعالیت های علمی)

  ۴- استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  ۵- پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  ۶- آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  ۷- استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  ۸- استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  ۹- استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

  در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در ۲۴ ساعت شبانه روز، و نه فقط در

  ساعاتی معین، از این خدمات بهره مند شویم.

  ۳. برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  - روشن و خاموش کردن وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه

  - ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه به منازل

  ۴. تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزه صاحب نظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویت افراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه هاروی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت یا منفی باشند.

  ۵. برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  - پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  - رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  - گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  - کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  ۶. تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه و روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدن اتومبیل، سرگرمی و… را به همه افراد جامعه انتقال دهند و آن رو ش ها را تبدیل به فر هنگ عمومی و سبک زندگی کنند .

  ۷. آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  - بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  - واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  - فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  ۹. آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پرس وجو کنید

  برای ارسال نظر کلیک کنید