توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده ی کلمات فارسی پایه هفتم

  1 بازدید

  هم خانواده ی کلمات فارسی پایه هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خوانواده های هفتم

  هم خانواده های هفتم

  درس1

  اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه.

  مونس=انس،مانوس،انیس

  عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا

  الهی=ا...

  ظلمت=ظٌلام،مظلم

  توفیق= وفاق، وفق،موافقت، موافق، موفق، موفقیت ،توافق

  موضوع=وضع،واضع،تواضع،متواضع،وضعیت

  فارغ= فراغت، فارغ البال،استفراغ

  زائر=زیارت،زوار

  حُرم=حَرام، حُرمت،حِرمان،مُحّرّم،مُحَرم،حریم،محروم،احترام،تحریم

  تفریح=فرح،مُفرَح

  طفولیت=طفل،طُفیل

  تعبد:تَعبُد،عبادت،معبد،عُبید،عابد،معبود،عبودیت،عَبد

  طایفه=طوایف

  خَلق=خلقت،خالق،خلاق،مخلوق

           د ر س   2  

  فهمیدن=مفهوم،فهیم،تفاهم،تفهیم

  غرق=غریق،غرقاب

  هیجان=مهیج، تهیج

  معرف=عرفان،عارف، تعریف

  کشف=کاشف،مکشوف،اکتشاف،مکتشف،مکاشفه

  طبیعت=طبع،مطبوع

  روح=روحیه،روحانی

  عظمت=عَظیم، ،اَعظم،عُظما،تعظیم،مُعظم

  جلال=جلالت ،جلیل،اَجل،جل، تجلیل،مجلل

  لمس=لالمسه،ملموس،التماس،مُلتمس

  اعجاز=   عجز ،عاجز،عجوز،عجوزه، معجزه

  لطیف=  لطف، لطفا، لطیفه، لطافت،ملاطفت

  مذاب= ذوب

  مزرعه=زرع ،زراعت،مرزع، زارع

  دعا=دعوت،داعی،داعیه،دعوا،دعوی،ادعا،مدعی،تداعی

  ادب= ادیب،تاٌدیب،مودب

  نقطعه=منقوط

  نظر=نظریه،نظیر،ناظر،نظاره،منظر ،تناظر،انتظار،مناظره

          د رس 3

  تحلیل=منحل،حلال،محلول، انحلال ،لاینحل

  عنوان= عناوین

  مشاهده=شهادت،شهود،شاهد،شهید،مشهد،تشهد،استشهاد

  مختلف=خلف،خلافت،خلیفه ،خلف،خلاف،مخالف،اختلاف

  خطا=خاطی

  صلاح=صلاحیت،مصلحت،صلح،صالح،صالحه،اصلح،اصلاح،مصلح،مصالحه

  صداقت=صدق،صادق،صدقه،صدیق،صدیقه،مصداق،صداق،تصدیق،مصدق

  اعتراف=معرفت،معترف،معارفه،تعارف،متعارف ،معرفی،معرف

  وضع=واضع،موضوع،تواضع،متواضع

  افتخار=فخر،فاخر،فخار، مفتخر، تفاخر

  نظام=نظم،ناظم،منظوم،منظومه،تنظیم،منظم،انتظام،منتظم

  حفظ=حفاظت،حفاظ،حفیظ،حافظ،حافظه،محفوظ،محفظه،محافظت،محافظ

  متعال=علو،علوی،علی،علوی،عالی،اعلی،علیه،معلی،تعالی،اعتلا،

        درس4

  تبسم = متبسم

  معنا = معنوی، یعنی، اعتناء ، عنایت

  تشبیه = شباهت، اشتباه، تشبیه ، مشبه ، مشابهت ، مشابه

  لذّت = لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ

  موج = موّاج

  علایق = مُعَلّق ، تَعلُّق ، مُتَعلِّق

  مطالب = طلب ، طالب ، مطلوب ، مُطالبه

  تأمل = اَمَل

  بصیرت = بَصر ، باصر ، بصیر ، مبصر ، تبصره

  خطّ = خطّاط – خطوط ، خِطِّه

  تصاویر = صورت – تصوّر ، تصویر ، مصوّر ، صُوَر ، متصوِّر

  محبت = حب ، محبوب ، حبیب ، مستحب ، محب ، تحبیب

               درس 5

  اذیّت = مُوذی

  تصمیم = صمیم ، مُصمَّم

  نصف = انصاف ، منصف

  معلوم = علم ، عالم ، علیم ، معلّم ، اعلامیّه ، تعلیم ، مُتعلّم ، تَعَلُّم

  رضایت = رضا ، رضوی ، راضی ، رضوان ، رَضی ، مرتضی

  سعی = ساعی

  شرط = مشروط ، مشروطه ، مشروطیّت

  عجیب = عجب ، اعجاب ، اعجوبه ، تعجب ، متعجب

  منبع مطلب : ssharafianfard.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ssharafianfard.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هفتمی ها

  هفتمی ها

  « نکته های درس املای فارسی در هفتم

  « نکته های درس املای فارسی» :


  1ـ کلمات هم خانواده : واژه هایِ هم ریشه که با هم ارتباطِ معنایی دارند وعربی 

  هستند،واژه هایِ هم خانواده می گویند. در هم خانواده سه حرفِ اصلی کلمه باید 

  به ترتیب در کلماتِ دیگر تکرار شوند تا بتوانند با یکدیگر هم خانواده باشند.

  مثلاً کامل دارایِ سه حرفِ «ک م ل » استو می تواند با« تکمیل» هم خانواده باشد

   اما با « کلام » و« کلمه » هم خانوادهنیست چون سه حرفِ اصلی این کلمات 

  « ک ل م» است و ترتیب این کلمات بایکدیگر متفاوت است.   

                                                                                                                                      

  کلماتِ زیر به همراهِ هم خانواده هایشان را ، به خاطر بسپارید:


  عُلوم: عالِم، عِلم، مُعَلِّم،عُلَما،تَعلیم،تَعَلُّم ، معلوم و...  

  قادر : مَقدور، قدرت ، قَدَر ، قَدّار ، قَدر، قَدیر و...

  مسلمان: اسلام، تسلیم،مُسلِم، سلام،سالم، سلیم ،سلامت و ...   

  ظالِم : ظُلم ، مَظالِم ، مَظلوم ، ظُلُمات، ظُلمَت و ...  

  مسائل : مسئله ، سؤال ، سائِل و...

  شُغل : شاغِل ، مَشغول ، مَشاغِل ،اشتغال،مشغله، اشغال و ... 

  شاهد : شهید ،شُهدا ، مشهد و ...       

  حُضور : حاضِر ، مَحضَر ، حُضّار و...

  طالِب : مطلوب، مَطلب ، طَلَب و...     

  ظاهِر : تظاهُر، مُتَظاهر،مَظاهر، ظَواهِر، مَظهَر،ظُهور و... 

  نَصر : نُصرَت ، ناصِر ، مَنصور، نصیر و ...

  اَعمال: عَمَل،عامِل،عامِلان و...

  جاهِل : جَهل ،مَجهول ، جِهالت و...  

  مُتَعال : تَعالی ، مُتَعالی، عالی ، اعلا ،علیا و...       

  مَخلوق : خَلق ،خالِق ، خِلقَت، خَلایِق و...     

  جَماعَت : جُمعه،جامِع ،اجتماع،جمیع،مجتمع،جوامع و... 

  مُناظِره : مَنظَر ،نِظاره ، مَنظور ، ناظِر و...    

  نسخ : مَنسوخ ،ناسخ و ...

  فهم : مفاهیم ،مفهوم ، فهیم و ... 


  * در فعل ها ، بن فعل ،چه بن  ماضی و چه بن مضارع می تواند به عنوان 

  هم خانواده به کار رود.مانند :

  ـ روان : رفتار ، روش ، رفته ، رونده و...   

  ـ دیدار : بینا ، بینش ، دیده ، دیده بان ، بیننده و ...      

                                          

  2ـ مترادف (هم معنی ) : به کلماتی می گویند که از نظرِ نوشتن وخواندن با هم 

  فرق دارند، امّا از نظرِ معنی با هم مشترک هستند؛ بعضی از کلمات دو یا چند 

  مترادف دارند. 

  مانند:

  تاریکی = ظُلمت           جَمال = زیبایی، قشنگی           علم  = دانش 

  پارسا = پرهیزگار           مُتَعالی =  بلند مرتبه         نور = روشنایی  

  تلاش = کوشش، سَعی، جَهد            عُطوفَت = مهربانی ، دلسوزی

  آوا = صِدا           مُراد = خواسته ، آرزو        خانه = سَرا        

   مَعاش =خرجِ زندگی ، کفافِ زندگی                            غوغا = هَیاهو   

  عزَّت = بزرگی ، جَلال        جامِه = لباس        ناراحت = غمگین، اَفسُرده،دل تنگ

  عِیب = عار                  غُرور = خودپَسَندی          غم = اندوه          

   مَعصیت =گناه ، سرکشی، عُصیان           بُزرگی = جَلال   

  پنهان = نَهان، غِیب          تند = سریع       طَریقَت = شیوه ، رَوِش ، راه ،طَریق 

  پیدا = آشکار                                  زندگی = حیات    عمل = کار      

  غَرّه = مَغرور                                 نَصیحَت = پَند    ذوق = شوق      

  رایگان = مُفت ، مَجانی                      شاد =خوش حال، سُرور              

  مُصِر = اِصرار کننده ، پافشاری کننده ، سماجَت کننده                

  صَبر= بُردباری،شَکیبایی ،صَبور         مَشَقَّت = سختی ، دُشواری ، رنج ، تَعب     

  سعادَت = خوشبختی ، نیک بختی     

  3ـ کلمه های ِدو تَلَفُّظی:برخی از واژه ها در زبانِ فارسی به دو صورت تَلَفُّظ 

  می شود که هردو تَلَفُّظ،صَحیح می باشدبه این گونه واژه ها، کلمه هایِ دو تَلَفُّظی 

  می گویند.

   مانند : 

  باغِبان و باغبان    /  استُوار و استوار   /   مهرَبان و مهربان /  مُستَمَندو مُستمند /  

  آسمان و آسمان /      پاسبان و پاسبان /     آشکار و آشکار/       روزگار و روزگار/  

  4 ـ معادل کلمات : در زبانِ فارسی برخی از کلمات از زبان های دیگر وارِد زبان 

  فارسی شده است و در کشورِ ما  نَهادی وجود دارد به نامِ «فرهنگستانِ زبان و

   ادبیّاتِ فارسی» که برایِ آن کلمات،مُعادل هایی  را پیشنهاد می کند تا آن کلمات

   را به جای کلمات بیگانه استفاده کنیم.

  برخی از کلمات به همراهِ مُعادلِ فارسی آن :

  سایت : پایگاه                  اس ام اس(sms)  : پَیامَک     

  اُتومُبیل : خودرو                        کوپِن : کالابرگ                  

   ایمِیل : رایانامه، نامه ی اِلِکترونیکی      فاکس : دورنگار، نَمابَر           

   کامپیوتِر : رایانه                          سوبسید : یارانه

   پاراگراف : بند                              کاما : ویرگول           آدرس : نشانی      

   سایت : پایگاهترمینال : پایانه          کاناپه : نیمکت    

   پیتزا : کش لقمه                   هلی کوپتر : بالگرد

  5 ـ نشانه هایِ اختصاری : گاهی برایِ نوشتن برخی از عبارت ها و جملات،

  از حروفی که مختصرِ آن کلمات است استفاده می شود که به آن حروف، 

  نشانه های اختصاری می گویند. مانند:

   ـ « ص » صلوات الله عَلَیه : [ درود و صلواتِ خدا بر او  باد. ]      

  ـ « رض» رضی الله عنه : [ خداوند از او راضی و خشنود باد ]         

  ـ « س » سلام الله علیه ( یا علیها) : [ درود خداوند بر او (زن ) باد ] این نشانه 

  برای معصوم (زن) به کار می رود.                                          


   ـ « ره » رحمه الله علیه : [ رحمتِ خداوند بر او باد ]           

  ـ « ع » علیه السّلام : [ بر او درود باد]

  « م » : میلادی                              « هـ . ش » سالِ هجری شمسی     

  «ع » علیه السّلام                          « ق.م » قبل از میلاد

  « ره » رحمه الله علیه             

   « س » سلام الله علیه ( یا علیها)« هـ . ق » سالِ هجری قمری     

  « رض» رضی الله عنه                   

  « عج » عجل الله تعالی فرجه 

  6 ـ پسوند  « ـَ ک »  و انواع آن :یکی از پسوند های معروفی که به اسم می چسبد

   و واژه ی غیرساده می سازد،پسوند« ـَ ک» است که مفهوم هایِ مختلفی را در 

  کلمه به وجود می آورد. 


  انواعِ  ـَ ک در زبان فارسی :                                                                                                                                             

  1 ـ  نشانه ی تصغیر : مفهومِ کوچکی و خُردی را می رساند . 

  مانند : بامَک ( بام +  ـَ ک ) به معنیِ (بامِ کوچک ) 


   2 ـ نشانه ی ترحّم و دلسوزی: مفهومِ دلسوزی را دربر دارد. 

  مانند: طفلَک (طفل+ ـَ ک) به معنیِ(طفلِ ترحُّم انگیز)  

  3 ـ نشانه ی شباهت :مفهومِ شباهت به چیزی را ،نشان می دهد.

  مانند: پشمَک (پشم+ ـَ ک)به معنیِ (نوعی به شکلِ الیاف پشم ) 


  4ـ نشانه ی حالت : مفهومِ حالت وچگونگی را، بیان می کند. 

  مانند: نرمَک(نرم + ـَ ک)به معنیِ(به صورتِ نرم)    


   5 ـ نشانه ی تحقیر و توهین : مفهومِ توهین را با خود دارد.

  مانند:مردَک (مرد+ ـَ ک)به معنیِ(مردپَست وفرومایه)


  * مثال هایی برایِ  پسوند تصغیر ( کوچکی):

  شاخَک (شاخ  + ـَ ک )    =   شاخه ی کوچک 

   اتاقَک ( اتاق + ـَ ک ) =    اتاقِ کوچک

  بامَک  ( بام  +  ـَ ک )   =   بامِ کوچک     

  داستانَک ( داستان + ـَ ک )     =  داستانِ کوچک

  شهرَک ( شهر+ ـَ ک )       =      شهرِ کوچک       

   مُرغَک ( مرغ + ـَ ک )       =  مرغِ کوچک

  پایَک ( پای + ـَ ک )          =      پایِ کوچک     

  کمانَک  (کمان + ـَ ک )      =   کمانِ کوچک

  زاغَک ( زاغ + ـَ ک )         =   زاغِ کوچک      

   پیامَک ( پیام + ـَ ک )           =   پیامِ کوچک 

  7 ـ کلماتِ مُخَفَّف : شاعِر گاه کلمه ها را به شکلِ کوتاه شده یا « مُخَفَّف » در

   شعر می آورد، گاهی نیز به خاطِر وزنِ شعر مجبوراست که کلمه ها را مُخَفَّف

   کند.


   کلماتِ زیر به همراهِ مُخَفَّفِ  آن آمده است :

  گر =  اگر                    ار  =  اگر            سَحرگَهان   =    سَحرگاهان

  بُرون  =  بیرون             سپَه  =  سپاه                 ز   = از

  به    =  بهتر                 کِه   = کوچک تر                                                               

                                                                                                                                   

  8ـ کلمات چند شکلی:در زبان فارسی کلمه هایی وجود داردکه چند شکل شبیه 

  به هم دارندو از آن ها در موقعیّت های مختلف استفاده می شود:

  هوشیار:  هشیار                        آینه : آیینه                    پرهیزکار : پرهیزگار  

  اِفریقا : آفریقا                          پیامبر :  پیغامبر                    جارو : جاروب   

  جاودان :جاودانه،جاویدان         سپید : سفید                           


   9ـ کلمات هم آوا  (مُتَشابه) : به کلماتی می گویند که به یک صورت تلفّظ و خوانده

   می شوند،امّا شکلِ نوشتاری آن ها  و در نتیجه معنایِ آن ها متفاوت است.

  (به طورِ خلاصه،کلمات هم آوا ، به کلماتی می گویندکه تلفّظ آن ها یکی است ولی

   املا و معنایِ آن ها با هم فرق دارد.) 

  مانند :

  خار : تیغه هایِ همراهِ گُل             خوار : ذلَّت : پَستی ، ذلیل      

  صَفَر : نامِ ماهِ دوّمِ قَمَری          سَفَر : از جایی به جایِ دیگر رفتن ، مُسافرت

  اَساس : بنیاد ، پایه                         اَثاث : لوازمِ خانه

  حَیات : زندگی                             حَیاط : مُحَوَّطه ی گوشه یِ خانه    

  خاست : بلند شد                           خواست:طَلَب کردن،خواستن 

  خان  : مرد بزرگ ، سرا                     خوان : سُفره      

  خرد : کوچک                             خورد : میل کردن

  خویش : خود ، فامیل                     خیش : گاو آهن  

  رازی : اهلِ ری                      راضی : خشنود      

  اَمَل : آرزو                                عَمَل : کار         

  ثواب : پاداش ،اَجر                   صَواب : صَحیح ، دُرُست  


  صَبا : نامِ بادی که از شرق می وَزَد.          

  سَبا : نامِ سرزمینی در یَمَن در داستانِ حضرتسُلیمان (ع) 


  خویش : خود                               خویش : فامیل

  پرتقال : یک نوع میوه                 پرتغال :  نامِ کشوری در اروپا


  اَرز  : واحد پولِ خارجی              اَرض : ز مین               عَرض : پهنا  

    10ـ تَضاد ( طِباق ،مُتَّضاد ، مُخالف ) : دو کلمه از نظر معنی،مُخالف همدیگر باشند.   

  نادانی ≠ دانایی                  دُرُشت ≠ ریز                  استوار ≠ سُست      

  آزادی ≠ اِسارَت                   کوچک≠ بزرگ                  فَقر ≠ ثِروَت   

   لذّت ≠ تَنَفُّر، ناخوشی           شادی≠ غم                    روز ≠ شب                      

  خنده  ≠  گریه                      دانا ≠ نادان                   غَمناک ≠ خوشحال، شاد        

  زنده ≠  مُرده               خالص ≠ ناخالص                     جَهل ≠ عِلم ،دانش

  نِفرَت ≠ عِشق                    زیبا ≠  زشت                     خار≠ گُل 

  نَشیب ≠ فَراز               نافرمانی≠ اطاعت                   لَیل   ≠  نَهار     

  در ≠  دیوار                     خُفتِه ≠ بیدار              کافر ≠ مسلمان، غیرمسلمان  

   11 ـ «معنای واژه با  تشدید و بدون تشدید» در زبان فارسی،برخی از واژه ها،شکل

   نوشتاری یکسانی دارند امّا درتلفّظ ومعنا با یکدیگر متفاوت اند.

  (در واقع برخی از کلمه ها تنها با گرفتن تشدید معنی و تلفّظ شان تغییر می کند.)

  آن چه باعث تشخیص تفاوت بین این کلمه هامی شود،کاربرد این واژه ها در جمله است.

  نشانه ی دیگری که در تشخیص درست آن ها به ما کمک می کند،وجود نشانه ی 

  «تشدید» است.


  مُقدّم : گرامی داشتن  ـ برتر بودن              مَقدَم : قدم گذاشتن


  قوت :  وعده ی غذایی                         قُوَّت :  نیرو ـ توان  


  مُسلِم :  مُسلمان                                مُسَلَّم : قطعاً ـ حتمی


   مَسکَن :  خانه ـ منزل                         مُسَکِّن : آرام بخش 


   مُعین : کمک ـ یاری ـ فریاد رَس            مُعَیَّن : مشخّص ـ تعیین شده  


   مُبین : آشکار                                     مبیّن : بیان شده 

  12 ـ کلمات هم نویسه : کلماتی که دارایِ  املایِ یکسانی هستند ولی از لحاظِ تلفّظ 

  ومعنی هیچ ارتباطی با هم ندارند. 

  مانند :

  حُسن : خوبی                              حَسَن : نیکو

  قَمَری : منظور ماهِ قمری               قُمری : نوعی پرنده 

  شُکر: سپاس گذاری ، تشکّر          شکَر : شکرِ خوراکی 

  کِرم :  نوعی حیوان                    کَرَم : بخشش ، بزرگواری

  منبع مطلب : amouzesheriazi.blogsky.com

  مدیر محترم سایت amouzesheriazi.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود کلمات هم خانواده پایه هفتم. فابل pdf

  بچّه های عزیزم:

  این مجموعه کلمات هم خانواده بر اساس سؤالات کتاب فارسی هفتم  نوشته شده است.

  منبع مطلب : www.parnamin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.parnamin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  احمدی : چیزی که من می خواستم توش نبود

  احمدی : اصلاً چیزی که من می خواستم توی این سایت نبود

  فرشته : آره😭😭😭

  ارمی عشق بی تی اس : لطفا بقیه درس هارو بزارید

  ......... مریم............ : مطالب کامل نبود لطفا رسیدگی کنید😑

  رها : پس بقیوشونو چرا نزاشتین😕😕

  ناشناس : خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  عشقول : هم خانواده تفريح=مفرح فرح متحرف

  همایت کننده از ناشناس : راست میگه؟؟؟؟؟

  ......... : سلام و عرض خسته نباشید. هم خانواده ی کلمه ی (تمدن) را هم میشه بگید. تشکر

  کبرئ : اره😣😣

  کیان : سلام از درس پنج به بعد هم بزارین 😭

  صدنا : میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  ثنا هفتم : وای بچه ها امتحان ترم فارسی رو چیکار میکنید مال من چهارشنبه است امروز یکشنبس

  Pani : درس ششم به بعد رو نداشت

  ..... : بهتره که کل دروس را بزارید نطالب این سایت خوبه اما کامل نیست من مال درس نهم رو میخواستم اما اینجا تا درس 5 بود فقط😒لطفا رسیدگی بشه☹️

  داش : اره خیلی ان هستند

  پسرک تنها : خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  آرزو : ممنونم ازتون بابت مطالب که در اختیار ما گذاشتید. من همیشه رو این سایت حساب میکنم. واقعا زحمت کشیدید. اما کامل نیست.

  ۰ : مطالبش خوب بود اما کامل نبود.من درس نهم را میخواستم اما تا درس پنج بود.لطفا کاملش کنید،ممنون.

  بهار : خوب بود ولی ای کاش درس 6و7و8هم توش بود 😞

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ندا : اصلا خوب نبود فقط تا درس ۵ هم خانواده داره

  ........... : توصیه،نصیحت،وصیت

  یگانه : سلام خوبین میخواستم که اگه میشه کلمات هم خانواده ازدرس ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  رامین : متمدن

  mahdi : سلام لطفا مرتب و کامل ترش کنید فقط یکم تمیز کاری میخواد😉😉

  علی : عالی بود ولی میشه تا اخر درس باشه

  Kosar : عالی هست ولی ای کاش تا آخر داشت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  nesa 2 روز قبل
  0

  سلام ببخشید میشه هم خانواده ی کلمه های. ترقی.قرائت.رو بهم بگید ممنون

  . 4 روز قبل
  -2

  عالی بود ممنونم ازتون استاد

  سلام 6 روز قبل
  -2

  عالی

  بهار 7 روز قبل
  0

  اصلا چیزی ک‌میخواستم نبود اگع میشع رسیدگی کنید ممنون‌میشم

  ناشناس 9 روز قبل
  -2

  خوب بود

  کلا سیاه 11 روز قبل
  1

  بدک نبود ولی کمکی به امتحانم نکرد

  کلا سیاه 11 روز قبل
  0

  بدک نبود ولی به امتحان چهار شنبه هیچ کمکی نکرد

  و خیلی کامل نبود

  من دوست داشتم ۶،۷،۸ هم بود

  محمد 11 روز قبل
  0

  خیلی کیری اصلا خوب نیست

  نازنین عشقی 12 روز قبل
  0

  سلام ببخشید اینجا ارسال کروم

  رباط کریم 12 روز قبل
  0

  خوب این سایت از رو یه سایت دیگه کپی کرده، خانوما آقایون اینا دزدن

  رفیق شفیق 12 روز قبل
  0

  سایت انی:این سایت

  کره خر : نويسنده این سایت

  1
  رفیق شفیق 12 روز قبل

  خیلی باحالی

  ددپول 12 روز قبل
  1

  عالیییییی

  آرزو صالحی 13 روز قبل
  0

  مطالب خوب بودند ولی کامل نبودند من نتونستم چیزی از این سایت بگیرم

  Raha 13 روز قبل
  1

  چرا هم خانواده ها کامل نیست 😬

  مهنا 19 روز قبل
  -1

  مطلب خوبی بود اما کم بود🤨

  ثنا هفتم 20 روز قبل
  6

  وای بچه ها امتحان ترم فارسی رو چیکار میکنید مال من چهارشنبه است امروز یکشنبس

  ریگی مسعود 21 روز قبل
  2

  با سلام .متشکرم از تولید کننده سایت این مطلب به اندازه کافی برایم مفید بوده و است .اگر زحمتی نیست واژه های همه ی دروس را بگذارید . کوچیک شما مسعود ریگی

  هم‌خانواده نظام 21 روز قبل
  -2

  نظم ناظم

  حسین فولادی 24 روز قبل
  1

  ممنون از شما ولی اگه میگفت که این کلمه برای چه درسی هست بهتر هم میشد باز هم ممنون

  ناشناس 26 روز قبل
  2

  کامل نبود

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  کی رل میزنه

  -2
  تتلو 18 روز قبل

  عمه تو کوص کش

  عالی 27 روز قبل
  2

  عالی هست

  بهار 29 روز قبل
  5

  خوب بود ولی ای کاش درس 6و7و8هم توش بود 😞

  3
  کیانا فرقانی 27 روز قبل

  اره خوب بود ولی کاش درس 6و7و8هم توش بود

  صدنا 1 ماه قبل
  6

  میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  صدنا 1 ماه قبل
  3

  میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  ناشناس 1 ماه قبل
  3

  عالی بود

  Kosar 1 ماه قبل
  4

  عالی هست ولی ای کاش تا آخر داشت

  ......... مریم............ 1 ماه قبل
  8

  مطالب کامل نبود لطفا رسیدگی کنید😑

  ۰ 1 ماه قبل
  5

  مطالبش خوب بود اما کامل نبود.من درس نهم را میخواستم اما تا درس پنج بود.لطفا کاملش کنید،ممنون.

  ناشناس 1 ماه قبل
  2

  9

  محمد 1 ماه قبل
  3

  بد

  آرزو 1 ماه قبل
  5

  ممنونم ازتون بابت مطالب که در اختیار ما گذاشتید.

  من همیشه رو این سایت حساب میکنم.

  واقعا زحمت کشیدید.

  اما کامل نیست.

  ناشناس 1 ماه قبل
  7

  خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  پسرک تنها 1 ماه قبل
  5

  خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  ارمین 2 ماه قبل
  3

  من هم خوانواده درس ششم رو می خواستم ولی نبود این خیلی بد هست تمام

  Army 2 ماه قبل
  3

  بقیه درسا رو بزارید لطفا

  رها 2 ماه قبل
  7

  پس بقیوشونو چرا نزاشتین😕😕

  amirAIi 2 ماه قبل
  2

  خیلی خوبه اما چرا تا درس پنج نداره

  بیتا 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده درس ششم ادبیات هفتم

  0
  بهتبهلابعتبالتاهل 2 ماه قبل

  😇😙😙😙😇😙😙😙😚😚😚☺😉🙃😉

  بیتا 2 ماه قبل
  1

  هم خانواده درس ششم ادبیات هفتم

  ررلددا 2 ماه قبل
  -2

  رین

  sana 2 ماه قبل
  -2

  سلام خوبین من تا درس پنج لازم داشتم که خداروشکر داشت 🤗❤️⚡

  آیسان 2 ماه قبل
  2

  اه پس چرا تنها تا درس ۵ بقیش کو من درس شش و هفت رو میخواستم خیلی مهمه😢😢😥😰😰😩😩

  0
  ستاره 15 روز قبل

  من همین طور درس شیشم هفتم میخاستم😔😔

  0
  ااا 2 ماه قبل

  اره منم امروز امتحان دارم

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  وای چرا از درس پنج ببدو نداره 🥺🥺🥺

  هیچی 2 ماه قبل
  0

  یگانه راس میگه

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  اصلا خوب و درست نبودن

  بعضی هم خانواده ها درست نبودن

  ارمی عشق بی تی اس 2 ماه قبل
  9

  لطفا بقیه درس هارو بزارید

  داش 2 ماه قبل
  1

  بای

  رها 2 ماه قبل
  -1

  هرچی تو گوگل سرچ می‌کنم نمیده

  پایه هفتمی ها کمک 😁🥰🤔

  رها 2 ماه قبل
  2

  هم خانواده تصدیق چیه؟

  پایه ششم هستم

  0
  فرناز 13 روز قبل

  معنیش آسونه تصدیق میشه: صدیق ، صدیقه ،صداقت وغیره ........

  3
  sana 2 ماه قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  2
  sana 2 ماه قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  2
  sana 2 ماه قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  کیان 2 ماه قبل
  6

  سلام از درس پنج به بعد هم بزارین 😭

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  عالیه فقط باید برای این ۵ تا درس بیش تر خانواده بود بهتر بود

  pensss 4 ماه قبل
  0

  چیزی که میخواستم نبود ولی قابل تهمل بود

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  آخه معنی عنایت و یعنی فرق میکنه اونوقت هم خانواده میشن

  علی 8 ماه قبل
  4

  عالی بود ولی میشه تا اخر درس باشه

  mahdi 9 ماه قبل
  4

  سلام لطفا مرتب و کامل ترش کنید فقط یکم تمیز کاری میخواد😉😉

  آرتینا 9 ماه قبل
  0

  واقعا همه چی بود جز اونی که من میخواستم !

  مطمئن ، و توجه نبود :'(

  آرتینا 9 ماه قبل
  -1

  واقعا همه چی بود جز اونی که من میخواستم !

  مطمئن ، و توجه نبود :'(

  اراد 9 ماه قبل
  0

  درسایه دیگه رو چرا نداره

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  سلام بخشید هم خانواده قصه وحزن چیست

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  چرا تا درس پنج داره

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  چرا درس ۶ به بعد نداشتید الکی مردم سر کار میزارید

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  هم خانواده قبول؟

  0
  فرناز 13 روز قبل

  قابل ،مقبول

  2
  قابل 1 ماه قبل

  قابل

  محمد 11 ماه قبل
  1

  هم خانواده که می خواستم نبود😭

  0
  مانلی زنگی 20 روز قبل

  خیلی ممنون که این همه مترادف گفتید

  5
  داش 2 ماه قبل

  اره خیلی ان هستند

  2
  ناشناس 4 ماه قبل

  متضاد میخوام 😑😑😑

  2
  منی 9 ماه قبل

  آره 😶😪💔

  6
  کبرئ 10 ماه قبل

  اره😣😣

  9
  فرشته 10 ماه قبل

  آره😭😭😭

  ..... 11 ماه قبل
  5

  بهتره که کل دروس را بزارید نطالب این سایت خوبه اما کامل نیست من مال درس نهم رو میخواستم اما اینجا تا درس 5 بود فقط😒لطفا رسیدگی بشه☹️

  2
  منی 9 ماه قبل

  آره منم واس درس آخ و میخایم😐🙄

  یگانه 11 ماه قبل
  0

  سلام لطفاکلمات هم خانواده ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  یگانه 11 ماه قبل
  4

  سلام خوبین میخواستم که اگه میشه کلمات هم خانواده ازدرس ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  ......... 12 ماه قبل
  6

  سلام و عرض خسته نباشید.

  هم خانواده ی کلمه ی (تمدن) را هم میشه بگید. تشکر

  0
  ابتهاج 11 ماه قبل

  مدینه

  4
  رامین 11 ماه قبل

  متمدن

  امیر 12 ماه قبل
  0

  هم خانواده توصیه چیست

  4
  ........... 11 ماه قبل

  توصیه،نصیحت،وصیت

  ندا 12 ماه قبل
  4

  اصلا خوب نبود فقط تا درس ۵ هم خانواده داره

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  درس نهم؟؟؟؟؟؟

  6
  همایت کننده از ناشناس 1 سال قبل

  راست میگه؟؟؟؟؟

  هستی 1 سال قبل
  0

  واقعان چرا تو هر سایتی میگردم چیزی که میخوام نیست دوستان کسی همخانواده اجر رو میدونه

  0
  ثنا هفتم 20 روز قبل

  جزاع

  -1
  ناشناس 10 ماه قبل

  اجر؛ آجار، اجور، اجرت و اجیر می باشد.

  0
  ابتهاج 11 ماه قبل

  شاید اجیر باشه

  0
  همایت کننده 1 سال قبل

  منم همینطور

  نه من که ندارم ببخشید

  Pani 1 سال قبل
  5

  درس ششم به بعد رو نداشت

  علی 1 سال قبل
  3

  عالی بود ولی تا درس ۵ بود اگه زیاد بود مثال تادرس آخربود خوب میشد

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  من علی الیاسی هستم تلعن ۰۹۱۴۹۶۱۵۶۹۴ اهلی زنزلیه قطور هیستم داره هفت فرزنده هفت دختر هستم ودرمت ندارم کریه نشین هستم

  0
  pernsss 4 ماه قبل

  ببخشید دیگه

  عشقول 1 سال قبل
  6

  هم خانواده تفريح=مفرح فرح متحرف

  احمدی 1 سال قبل
  9

  اصلاً چیزی که من می خواستم توی این سایت نبود

  احمدی 1 سال قبل
  16

  چیزی که من می خواستم توش نبود

  2
  ستاره 15 روز قبل

  آره منم همین طور❤❤

  مهدی 1 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید