توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده ی کلمات فارسی پایه هفتم

  1 بازدید

  هم خانواده ی کلمات فارسی پایه هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  هم خوانواده های هفتم

  هم خانواده های هفتم

  درس1

  اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه.

  مونس=انس،مانوس،انیس

  عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا

  الهی=ا...

  ظلمت=ظٌلام،مظلم

  توفیق= وفاق، وفق،موافقت، موافق، موفق، موفقیت ،توافق

  موضوع=وضع،واضع،تواضع،متواضع،وضعیت

  فارغ= فراغت، فارغ البال،استفراغ

  زائر=زیارت،زوار

  حُرم=حَرام، حُرمت،حِرمان،مُحّرّم،مُحَرم،حریم،محروم،احترام،تحریم

  تفریح=فرح،مُفرَح

  طفولیت=طفل،طُفیل

  تعبد:تَعبُد،عبادت،معبد،عُبید،عابد،معبود،عبودیت،عَبد

  طایفه=طوایف

  خَلق=خلقت،خالق،خلاق،مخلوق

           د ر س   2  

  فهمیدن=مفهوم،فهیم،تفاهم،تفهیم

  غرق=غریق،غرقاب

  هیجان=مهیج، تهیج

  معرف=عرفان،عارف، تعریف

  کشف=کاشف،مکشوف،اکتشاف،مکتشف،مکاشفه

  طبیعت=طبع،مطبوع

  روح=روحیه،روحانی

  عظمت=عَظیم، ،اَعظم،عُظما،تعظیم،مُعظم

  جلال=جلالت ،جلیل،اَجل،جل، تجلیل،مجلل

  لمس=لالمسه،ملموس،التماس،مُلتمس

  اعجاز=   عجز ،عاجز،عجوز،عجوزه، معجزه

  لطیف=  لطف، لطفا، لطیفه، لطافت،ملاطفت

  مذاب= ذوب

  مزرعه=زرع ،زراعت،مرزع، زارع

  دعا=دعوت،داعی،داعیه،دعوا،دعوی،ادعا،مدعی،تداعی

  ادب= ادیب،تاٌدیب،مودب

  نقطعه=منقوط

  نظر=نظریه،نظیر،ناظر،نظاره،منظر ،تناظر،انتظار،مناظره

          د رس 3

  تحلیل=منحل،حلال،محلول، انحلال ،لاینحل

  عنوان= عناوین

  مشاهده=شهادت،شهود،شاهد،شهید،مشهد،تشهد،استشهاد

  مختلف=خلف،خلافت،خلیفه ،خلف،خلاف،مخالف،اختلاف

  خطا=خاطی

  صلاح=صلاحیت،مصلحت،صلح،صالح،صالحه،اصلح،اصلاح،مصلح،مصالحه

  صداقت=صدق،صادق،صدقه،صدیق،صدیقه،مصداق،صداق،تصدیق،مصدق

  اعتراف=معرفت،معترف،معارفه،تعارف،متعارف ،معرفی،معرف

  وضع=واضع،موضوع،تواضع،متواضع

  افتخار=فخر،فاخر،فخار، مفتخر، تفاخر

  نظام=نظم،ناظم،منظوم،منظومه،تنظیم،منظم،انتظام،منتظم

  حفظ=حفاظت،حفاظ،حفیظ،حافظ،حافظه،محفوظ،محفظه،محافظت،محافظ

  متعال=علو،علوی،علی،علوی،عالی،اعلی،علیه،معلی،تعالی،اعتلا،

        درس4

  تبسم = متبسم

  معنا = معنوی، یعنی، اعتناء ، عنایت

  تشبیه = شباهت، اشتباه، تشبیه ، مشبه ، مشابهت ، مشابه

  لذّت = لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ

  موج = موّاج

  علایق = مُعَلّق ، تَعلُّق ، مُتَعلِّق

  مطالب = طلب ، طالب ، مطلوب ، مُطالبه

  تأمل = اَمَل

  بصیرت = بَصر ، باصر ، بصیر ، مبصر ، تبصره

  خطّ = خطّاط – خطوط ، خِطِّه

  تصاویر = صورت – تصوّر ، تصویر ، مصوّر ، صُوَر ، متصوِّر

  محبت = حب ، محبوب ، حبیب ، مستحب ، محب ، تحبیب

               درس 5

  اذیّت = مُوذی

  تصمیم = صمیم ، مُصمَّم

  نصف = انصاف ، منصف

  معلوم = علم ، عالم ، علیم ، معلّم ، اعلامیّه ، تعلیم ، مُتعلّم ، تَعَلُّم

  رضایت = رضا ، رضوی ، راضی ، رضوان ، رَضی ، مرتضی

  سعی = ساعی

  شرط = مشروط ، مشروطه ، مشروطیّت

  عجیب = عجب ، اعجاب ، اعجوبه ، تعجب ، متعجب

  منبع مطلب : ssharafianfard.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ssharafianfard.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  هفتمی ها

  هفتمی ها

  « نکته های درس املای فارسی در هفتم

  « نکته های درس املای فارسی» :


  1ـ کلمات هم خانواده : واژه هایِ هم ریشه که با هم ارتباطِ معنایی دارند وعربی 

  هستند،واژه هایِ هم خانواده می گویند. در هم خانواده سه حرفِ اصلی کلمه باید 

  به ترتیب در کلماتِ دیگر تکرار شوند تا بتوانند با یکدیگر هم خانواده باشند.

  مثلاً کامل دارایِ سه حرفِ «ک م ل » استو می تواند با« تکمیل» هم خانواده باشد

   اما با « کلام » و« کلمه » هم خانوادهنیست چون سه حرفِ اصلی این کلمات 

  « ک ل م» است و ترتیب این کلمات بایکدیگر متفاوت است.   

                                                                                                                                      

  کلماتِ زیر به همراهِ هم خانواده هایشان را ، به خاطر بسپارید:


  عُلوم: عالِم، عِلم، مُعَلِّم،عُلَما،تَعلیم،تَعَلُّم ، معلوم و...  

  قادر : مَقدور، قدرت ، قَدَر ، قَدّار ، قَدر، قَدیر و...

  مسلمان: اسلام، تسلیم،مُسلِم، سلام،سالم، سلیم ،سلامت و ...   

  ظالِم : ظُلم ، مَظالِم ، مَظلوم ، ظُلُمات، ظُلمَت و ...  

  مسائل : مسئله ، سؤال ، سائِل و...

  شُغل : شاغِل ، مَشغول ، مَشاغِل ،اشتغال،مشغله، اشغال و ... 

  شاهد : شهید ،شُهدا ، مشهد و ...       

  حُضور : حاضِر ، مَحضَر ، حُضّار و...

  طالِب : مطلوب، مَطلب ، طَلَب و...     

  ظاهِر : تظاهُر، مُتَظاهر،مَظاهر، ظَواهِر، مَظهَر،ظُهور و... 

  نَصر : نُصرَت ، ناصِر ، مَنصور، نصیر و ...

  اَعمال: عَمَل،عامِل،عامِلان و...

  جاهِل : جَهل ،مَجهول ، جِهالت و...  

  مُتَعال : تَعالی ، مُتَعالی، عالی ، اعلا ،علیا و...       

  مَخلوق : خَلق ،خالِق ، خِلقَت، خَلایِق و...     

  جَماعَت : جُمعه،جامِع ،اجتماع،جمیع،مجتمع،جوامع و... 

  مُناظِره : مَنظَر ،نِظاره ، مَنظور ، ناظِر و...    

  نسخ : مَنسوخ ،ناسخ و ...

  فهم : مفاهیم ،مفهوم ، فهیم و ... 


  * در فعل ها ، بن فعل ،چه بن  ماضی و چه بن مضارع می تواند به عنوان 

  هم خانواده به کار رود.مانند :

  ـ روان : رفتار ، روش ، رفته ، رونده و...   

  ـ دیدار : بینا ، بینش ، دیده ، دیده بان ، بیننده و ...      

                                          

  2ـ مترادف (هم معنی ) : به کلماتی می گویند که از نظرِ نوشتن وخواندن با هم 

  فرق دارند، امّا از نظرِ معنی با هم مشترک هستند؛ بعضی از کلمات دو یا چند 

  مترادف دارند. 

  مانند:

  تاریکی = ظُلمت           جَمال = زیبایی، قشنگی           علم  = دانش 

  پارسا = پرهیزگار           مُتَعالی =  بلند مرتبه         نور = روشنایی  

  تلاش = کوشش، سَعی، جَهد            عُطوفَت = مهربانی ، دلسوزی

  آوا = صِدا           مُراد = خواسته ، آرزو        خانه = سَرا        

   مَعاش =خرجِ زندگی ، کفافِ زندگی                            غوغا = هَیاهو   

  عزَّت = بزرگی ، جَلال        جامِه = لباس        ناراحت = غمگین، اَفسُرده،دل تنگ

  عِیب = عار                  غُرور = خودپَسَندی          غم = اندوه          

   مَعصیت =گناه ، سرکشی، عُصیان           بُزرگی = جَلال   

  پنهان = نَهان، غِیب          تند = سریع       طَریقَت = شیوه ، رَوِش ، راه ،طَریق 

  پیدا = آشکار                                  زندگی = حیات    عمل = کار      

  غَرّه = مَغرور                                 نَصیحَت = پَند    ذوق = شوق      

  رایگان = مُفت ، مَجانی                      شاد =خوش حال، سُرور              

  مُصِر = اِصرار کننده ، پافشاری کننده ، سماجَت کننده                

  صَبر= بُردباری،شَکیبایی ،صَبور         مَشَقَّت = سختی ، دُشواری ، رنج ، تَعب     

  سعادَت = خوشبختی ، نیک بختی     

  3ـ کلمه های ِدو تَلَفُّظی:برخی از واژه ها در زبانِ فارسی به دو صورت تَلَفُّظ 

  می شود که هردو تَلَفُّظ،صَحیح می باشدبه این گونه واژه ها، کلمه هایِ دو تَلَفُّظی 

  می گویند.

   مانند : 

  باغِبان و باغبان    /  استُوار و استوار   /   مهرَبان و مهربان /  مُستَمَندو مُستمند /  

  آسمان و آسمان /      پاسبان و پاسبان /     آشکار و آشکار/       روزگار و روزگار/  

  4 ـ معادل کلمات : در زبانِ فارسی برخی از کلمات از زبان های دیگر وارِد زبان 

  فارسی شده است و در کشورِ ما  نَهادی وجود دارد به نامِ «فرهنگستانِ زبان و

   ادبیّاتِ فارسی» که برایِ آن کلمات،مُعادل هایی  را پیشنهاد می کند تا آن کلمات

   را به جای کلمات بیگانه استفاده کنیم.

  برخی از کلمات به همراهِ مُعادلِ فارسی آن :

  سایت : پایگاه                  اس ام اس(sms)  : پَیامَک     

  اُتومُبیل : خودرو                        کوپِن : کالابرگ                  

   ایمِیل : رایانامه، نامه ی اِلِکترونیکی      فاکس : دورنگار، نَمابَر           

   کامپیوتِر : رایانه                          سوبسید : یارانه

   پاراگراف : بند                              کاما : ویرگول           آدرس : نشانی      

   سایت : پایگاهترمینال : پایانه          کاناپه : نیمکت    

   پیتزا : کش لقمه                   هلی کوپتر : بالگرد

  5 ـ نشانه هایِ اختصاری : گاهی برایِ نوشتن برخی از عبارت ها و جملات،

  از حروفی که مختصرِ آن کلمات است استفاده می شود که به آن حروف، 

  نشانه های اختصاری می گویند. مانند:

   ـ « ص » صلوات الله عَلَیه : [ درود و صلواتِ خدا بر او  باد. ]      

  ـ « رض» رضی الله عنه : [ خداوند از او راضی و خشنود باد ]         

  ـ « س » سلام الله علیه ( یا علیها) : [ درود خداوند بر او (زن ) باد ] این نشانه 

  برای معصوم (زن) به کار می رود.                                          


   ـ « ره » رحمه الله علیه : [ رحمتِ خداوند بر او باد ]           

  ـ « ع » علیه السّلام : [ بر او درود باد]

  « م » : میلادی                              « هـ . ش » سالِ هجری شمسی     

  «ع » علیه السّلام                          « ق.م » قبل از میلاد

  « ره » رحمه الله علیه             

   « س » سلام الله علیه ( یا علیها)« هـ . ق » سالِ هجری قمری     

  « رض» رضی الله عنه                   

  « عج » عجل الله تعالی فرجه 

  6 ـ پسوند  « ـَ ک »  و انواع آن :یکی از پسوند های معروفی که به اسم می چسبد

   و واژه ی غیرساده می سازد،پسوند« ـَ ک» است که مفهوم هایِ مختلفی را در 

  کلمه به وجود می آورد. 


  انواعِ  ـَ ک در زبان فارسی :                                                                                                                                             

  1 ـ  نشانه ی تصغیر : مفهومِ کوچکی و خُردی را می رساند . 

  مانند : بامَک ( بام +  ـَ ک ) به معنیِ (بامِ کوچک ) 


   2 ـ نشانه ی ترحّم و دلسوزی: مفهومِ دلسوزی را دربر دارد. 

  مانند: طفلَک (طفل+ ـَ ک) به معنیِ(طفلِ ترحُّم انگیز)  

  3 ـ نشانه ی شباهت :مفهومِ شباهت به چیزی را ،نشان می دهد.

  مانند: پشمَک (پشم+ ـَ ک)به معنیِ (نوعی به شکلِ الیاف پشم ) 


  4ـ نشانه ی حالت : مفهومِ حالت وچگونگی را، بیان می کند. 

  مانند: نرمَک(نرم + ـَ ک)به معنیِ(به صورتِ نرم)    


   5 ـ نشانه ی تحقیر و توهین : مفهومِ توهین را با خود دارد.

  مانند:مردَک (مرد+ ـَ ک)به معنیِ(مردپَست وفرومایه)


  * مثال هایی برایِ  پسوند تصغیر ( کوچکی):

  شاخَک (شاخ  + ـَ ک )    =   شاخه ی کوچک 

   اتاقَک ( اتاق + ـَ ک ) =    اتاقِ کوچک

  بامَک  ( بام  +  ـَ ک )   =   بامِ کوچک     

  داستانَک ( داستان + ـَ ک )     =  داستانِ کوچک

  شهرَک ( شهر+ ـَ ک )       =      شهرِ کوچک       

   مُرغَک ( مرغ + ـَ ک )       =  مرغِ کوچک

  پایَک ( پای + ـَ ک )          =      پایِ کوچک     

  کمانَک  (کمان + ـَ ک )      =   کمانِ کوچک

  زاغَک ( زاغ + ـَ ک )         =   زاغِ کوچک      

   پیامَک ( پیام + ـَ ک )           =   پیامِ کوچک 

  7 ـ کلماتِ مُخَفَّف : شاعِر گاه کلمه ها را به شکلِ کوتاه شده یا « مُخَفَّف » در

   شعر می آورد، گاهی نیز به خاطِر وزنِ شعر مجبوراست که کلمه ها را مُخَفَّف

   کند.


   کلماتِ زیر به همراهِ مُخَفَّفِ  آن آمده است :

  گر =  اگر                    ار  =  اگر            سَحرگَهان   =    سَحرگاهان

  بُرون  =  بیرون             سپَه  =  سپاه                 ز   = از

  به    =  بهتر                 کِه   = کوچک تر                                                               

                                                                                                                                   

  8ـ کلمات چند شکلی:در زبان فارسی کلمه هایی وجود داردکه چند شکل شبیه 

  به هم دارندو از آن ها در موقعیّت های مختلف استفاده می شود:

  هوشیار:  هشیار                        آینه : آیینه                    پرهیزکار : پرهیزگار  

  اِفریقا : آفریقا                          پیامبر :  پیغامبر                    جارو : جاروب   

  جاودان :جاودانه،جاویدان         سپید : سفید                           


   9ـ کلمات هم آوا  (مُتَشابه) : به کلماتی می گویند که به یک صورت تلفّظ و خوانده

   می شوند،امّا شکلِ نوشتاری آن ها  و در نتیجه معنایِ آن ها متفاوت است.

  (به طورِ خلاصه،کلمات هم آوا ، به کلماتی می گویندکه تلفّظ آن ها یکی است ولی

   املا و معنایِ آن ها با هم فرق دارد.) 

  مانند :

  خار : تیغه هایِ همراهِ گُل             خوار : ذلَّت : پَستی ، ذلیل      

  صَفَر : نامِ ماهِ دوّمِ قَمَری          سَفَر : از جایی به جایِ دیگر رفتن ، مُسافرت

  اَساس : بنیاد ، پایه                         اَثاث : لوازمِ خانه

  حَیات : زندگی                             حَیاط : مُحَوَّطه ی گوشه یِ خانه    

  خاست : بلند شد                           خواست:طَلَب کردن،خواستن 

  خان  : مرد بزرگ ، سرا                     خوان : سُفره      

  خرد : کوچک                             خورد : میل کردن

  خویش : خود ، فامیل                     خیش : گاو آهن  

  رازی : اهلِ ری                      راضی : خشنود      

  اَمَل : آرزو                                عَمَل : کار         

  ثواب : پاداش ،اَجر                   صَواب : صَحیح ، دُرُست  


  صَبا : نامِ بادی که از شرق می وَزَد.          

  سَبا : نامِ سرزمینی در یَمَن در داستانِ حضرتسُلیمان (ع) 


  خویش : خود                               خویش : فامیل

  پرتقال : یک نوع میوه                 پرتغال :  نامِ کشوری در اروپا


  اَرز  : واحد پولِ خارجی              اَرض : ز مین               عَرض : پهنا  

    10ـ تَضاد ( طِباق ،مُتَّضاد ، مُخالف ) : دو کلمه از نظر معنی،مُخالف همدیگر باشند.   

  نادانی ≠ دانایی                  دُرُشت ≠ ریز                  استوار ≠ سُست      

  آزادی ≠ اِسارَت                   کوچک≠ بزرگ                  فَقر ≠ ثِروَت   

   لذّت ≠ تَنَفُّر، ناخوشی           شادی≠ غم                    روز ≠ شب                      

  خنده  ≠  گریه                      دانا ≠ نادان                   غَمناک ≠ خوشحال، شاد        

  زنده ≠  مُرده               خالص ≠ ناخالص                     جَهل ≠ عِلم ،دانش

  نِفرَت ≠ عِشق                    زیبا ≠  زشت                     خار≠ گُل 

  نَشیب ≠ فَراز               نافرمانی≠ اطاعت                   لَیل   ≠  نَهار     

  در ≠  دیوار                     خُفتِه ≠ بیدار              کافر ≠ مسلمان، غیرمسلمان  

   11 ـ «معنای واژه با  تشدید و بدون تشدید» در زبان فارسی،برخی از واژه ها،شکل

   نوشتاری یکسانی دارند امّا درتلفّظ ومعنا با یکدیگر متفاوت اند.

  (در واقع برخی از کلمه ها تنها با گرفتن تشدید معنی و تلفّظ شان تغییر می کند.)

  آن چه باعث تشخیص تفاوت بین این کلمه هامی شود،کاربرد این واژه ها در جمله است.

  نشانه ی دیگری که در تشخیص درست آن ها به ما کمک می کند،وجود نشانه ی 

  «تشدید» است.


  مُقدّم : گرامی داشتن  ـ برتر بودن              مَقدَم : قدم گذاشتن


  قوت :  وعده ی غذایی                         قُوَّت :  نیرو ـ توان  


  مُسلِم :  مُسلمان                                مُسَلَّم : قطعاً ـ حتمی


   مَسکَن :  خانه ـ منزل                         مُسَکِّن : آرام بخش 


   مُعین : کمک ـ یاری ـ فریاد رَس            مُعَیَّن : مشخّص ـ تعیین شده  


   مُبین : آشکار                                     مبیّن : بیان شده 

  12 ـ کلمات هم نویسه : کلماتی که دارایِ  املایِ یکسانی هستند ولی از لحاظِ تلفّظ 

  ومعنی هیچ ارتباطی با هم ندارند. 

  مانند :

  حُسن : خوبی                              حَسَن : نیکو

  قَمَری : منظور ماهِ قمری               قُمری : نوعی پرنده 

  شُکر: سپاس گذاری ، تشکّر          شکَر : شکرِ خوراکی 

  کِرم :  نوعی حیوان                    کَرَم : بخشش ، بزرگواری

  منبع مطلب : amouzesheriazi.blogsky.com

  مدیر محترم سایت amouzesheriazi.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود کلمات هم خانواده پایه هفتم. فابل pdf

  بچّه های عزیزم:

  این مجموعه کلمات هم خانواده بر اساس سؤالات کتاب فارسی هفتم  نوشته شده است.

  منبع مطلب : www.parnamin.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.parnamin.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  احمدی : چیزی که من می خواستم توش نبود

  پسرک تنها : خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  ب : اول خدا به تو سواد بعد به ما عقل 😹😹😹😹😹😹😹💔

  ناشناس : خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  sobhan : سلام لطفا درس 1تا 17را بگذارید

  احمدی : اصلاً چیزی که من می خواستم توی این سایت نبود

  ......... مریم............ : مطالب کامل نبود لطفا رسیدگی کنید😑

  Pani : درس ششم به بعد رو نداشت

  ارمی عشق بی تی اس : لطفا بقیه درس هارو بزارید

  رها : پس بقیوشونو چرا نزاشتین😕😕

  Kosar : عالی هست ولی ای کاش تا آخر داشت

  صدنا : میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  ......... : سلام و عرض خسته نباشید. هم خانواده ی کلمه ی (تمدن) را هم میشه بگید. تشکر

  یگانه : سلام خوبین میخواستم که اگه میشه کلمات هم خانواده ازدرس ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  همایت کننده از ناشناس : راست میگه؟؟؟؟؟

  ندا : اصلا خوب نبود فقط تا درس ۵ هم خانواده داره

  ..... : بهتره که کل دروس را بزارید نطالب این سایت خوبه اما کامل نیست من مال درس نهم رو میخواستم اما اینجا تا درس 5 بود فقط😒لطفا رسیدگی بشه☹️

  فرشته : آره😭😭😭

  ثنا هفتم : وای بچه ها امتحان ترم فارسی رو چیکار میکنید مال من چهارشنبه است امروز یکشنبس

  Roghayeh Khatoon : اوو مای گاد اولا برو اون عقلتو درست کن خدا به تو عقل بده نه به ما اییش فیس از دماغ فیل که نیوفتادی هوم؟

  علی : عالی بود ولی تا درس ۵ بود اگه زیاد بود مثال تادرس آخربود خوب میشد

  ناشناس : درس نهم؟؟؟؟؟؟

  آرزو : ممنونم ازتون بابت مطالب که در اختیار ما گذاشتید. من همیشه رو این سایت حساب میکنم. واقعا زحمت کشیدید. اما کامل نیست.

  ۰ : مطالبش خوب بود اما کامل نبود.من درس نهم را میخواستم اما تا درس پنج بود.لطفا کاملش کنید،ممنون.

  بهار : خوب بود ولی ای کاش درس 6و7و8هم توش بود 😞

  Raha : چرا هم خانواده ها کامل نیست 😬

  / : با این عقل نوشتنت خدا اول باید به تو سواد بده

  سارا : خیلی بد بود 🤮🤧

  ناشناس : نفهم کودن عقل رو اونجوری نمینویسن خدا اگه قرار باشه عقل بده باید قبل از همه به تو بده ما نمیخوایم

  عشقول : هم خانواده تفريح=مفرح فرح متحرف

  ارمین : من هم خوانواده درس ششم رو می خواستم ولی نبود این خیلی بد هست تمام

  😎😎 : وای شما چرا انقدر خرین خدا یکم به اینا اقل بده😒😒

  طاها : سلام خوب بود ولی من درس ۹تا ۱۴ می خواستم

  مهرسا جون : سلام چرا بقیشو نزاشتین

  ..... : کو فرستادی من که ندیدم...

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  1 ماه قبل
  0

  اصن خوب نیس آخه فقط مال ترم اول رو کامل نمی کنه چ برسه ترم دوم😒🤮

  Masiiiii 2 ماه قبل
  0

  سلام من درس ششم به بهد را میخواهم لطفاً اگر میشود درس ششم به بعد را برای ما بگذارید.

  ممنون.

  m 3 ماه قبل
  3

  لطفا کاملش کنید وگرنه خیلی خوبه

  m 3 ماه قبل
  0

  خیلی عالیییییی دست شما درد نکنه👍

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  سلام خوب نبود فقط تا درس پنج بود.

  نم 3 ماه قبل
  0

  حاجیی ک چی خوبه ها تا درس پنج ولی از پنج به بعد مهمترهههههههه عاااااااااممممم اونارو بزارررر

  سلام 3 ماه قبل
  1

  لطفا هم‌خانواده درس ۷ هم بگذارید

  ممنون 🌹

  نگین 5 ماه قبل
  3

  عالی 🌹

  0
  MAHYA...... 4 ماه قبل

  کسی آن نیست

  4
  ..... 4 ماه قبل

  کو فرستادی من که ندیدم...

  1
  نگین 5 ماه قبل

  خوب ولی من کاملشو برای شما عزیزان میفرستم 🌹🌹💐💐😇😇

  مرصاد 8 ماه قبل
  1

  تمام درسهارونداشت خوب بود

  i say e x you say o 10 ماه قبل
  0

  سلام ممنون عالی بود

  مهرسا جون 10 ماه قبل
  4

  سلام چرا بقیشو نزاشتین

  طاها 12 ماه قبل
  4

  سلام خوب بود ولی من درس ۹تا ۱۴ می خواستم

  کیانا ممشلی 12 ماه قبل
  2

  سلام

  هم خانواده محتاج = احتیاج

  هم خانواده مفید = مفاید

  سارا 1 سال قبل
  5

  خیلی بد بود 🤮🤧

  sobhan 1 سال قبل
  11

  سلام لطفا درس 1تا 17را بگذارید

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  واقعاً عالی بود مرسی ممنون

  😎😎 1 سال قبل
  4

  وای شما چرا انقدر خرین خدا یکم به اینا اقل بده😒😒

  6
  Roghayeh Khatoon 11 ماه قبل

  اوو مای گاد اولا برو اون عقلتو درست کن خدا به تو عقل بده نه به ما اییش فیس از دماغ فیل که نیوفتادی هوم؟

  13
  ب 12 ماه قبل

  اول خدا به تو سواد بعد به ما عقل 😹😹😹😹😹😹😹💔

  2
  کیانا ممشلی 12 ماه قبل

  اقل اینجوری نیست عقل اینوری

  5
  ناشناس 1 سال قبل

  نفهم کودن عقل رو اونجوری نمینویسن خدا اگه قرار باشه عقل بده باید قبل از همه به تو بده ما نمیخوایم

  5
  / 1 سال قبل

  با این عقل نوشتنت خدا اول باید به تو سواد بده

  1 سال قبل
  1

  سلام اگه میشه هم خانواده و معنی همه درس هارا بذارید

  اینا خیلی کمه😕

  Fateme Zahra 1 سال قبل
  0

  من درس ۱۱ نیاز داشتم لطفا رسیدگی کنید ممنون

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  باسلام و خدافظ

  nesa 1 سال قبل
  -2

  سلام ببخشید میشه هم خانواده ی کلمه های. ترقی.قرائت.رو بهم بگید ممنون

  Raha 1 سال قبل
  5

  چرا هم خانواده ها کامل نیست 😬

  ثنا هفتم 1 سال قبل
  6

  وای بچه ها امتحان ترم فارسی رو چیکار میکنید مال من چهارشنبه است امروز یکشنبس

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  کامل نبود

  عالی 1 سال قبل
  2

  عالی هست

  بهار 1 سال قبل
  5

  خوب بود ولی ای کاش درس 6و7و8هم توش بود 😞

  3
  کیانا فرقانی 1 سال قبل

  اره خوب بود ولی کاش درس 6و7و8هم توش بود

  صدنا 1 سال قبل
  3

  میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  صدنا 1 سال قبل
  8

  میشه بقیه اشم بزارید ممنون میشم

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  عالی بود

  Kosar 1 سال قبل
  8

  عالی هست ولی ای کاش تا آخر داشت

  ......... مریم............ 1 سال قبل
  10

  مطالب کامل نبود لطفا رسیدگی کنید😑

  ۰ 1 سال قبل
  5

  مطالبش خوب بود اما کامل نبود.من درس نهم را میخواستم اما تا درس پنج بود.لطفا کاملش کنید،ممنون.

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  9

  محمد 1 سال قبل
  -1

  بد

  آرزو 1 سال قبل
  5

  ممنونم ازتون بابت مطالب که در اختیار ما گذاشتید.

  من همیشه رو این سایت حساب میکنم.

  واقعا زحمت کشیدید.

  اما کامل نیست.

  ناشناس 1 سال قبل
  11

  خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  پسرک تنها 1 سال قبل
  13

  خیلی بده🤮درسی که میخواستم نبود

  ارمین 1 سال قبل
  4

  من هم خوانواده درس ششم رو می خواستم ولی نبود این خیلی بد هست تمام

  Army 1 سال قبل
  2

  بقیه درسا رو بزارید لطفا

  رها 1 سال قبل
  8

  پس بقیوشونو چرا نزاشتین😕😕

  amirAIi 1 سال قبل
  0

  خیلی خوبه اما چرا تا درس پنج نداره

  بیتا 1 سال قبل
  0

  هم خانواده درس ششم ادبیات هفتم

  بیتا 1 سال قبل
  0

  هم خانواده درس ششم ادبیات هفتم

  آیسان 1 سال قبل
  3

  اه پس چرا تنها تا درس ۵ بقیش کو من درس شش و هفت رو میخواستم خیلی مهمه😢😢😥😰😰😩😩

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  وای چرا از درس پنج ببدو نداره 🥺🥺🥺

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  اصلا خوب و درست نبودن

  بعضی هم خانواده ها درست نبودن

  ارمی عشق بی تی اس 1 سال قبل
  8

  لطفا بقیه درس هارو بزارید

  داش 1 سال قبل
  0

  بای

  رها 1 سال قبل
  -1

  هرچی تو گوگل سرچ می‌کنم نمیده

  پایه هفتمی ها کمک 😁🥰🤔

  رها 1 سال قبل
  -1

  هم خانواده تصدیق چیه؟

  پایه ششم هستم

  -2
  فرناز 1 سال قبل

  معنیش آسونه تصدیق میشه: صدیق ، صدیقه ،صداقت وغیره ........

  1
  sana 1 سال قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  0
  sana 1 سال قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  2
  sana 1 سال قبل

  خوب صدیق ، صادق فکر کنم

  کیان 1 سال قبل
  3

  سلام از درس پنج به بعد هم بزارین 😭

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  عالیه فقط باید برای این ۵ تا درس بیش تر خانواده بود بهتر بود

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  آخه معنی عنایت و یعنی فرق میکنه اونوقت هم خانواده میشن

  علی 2 سال قبل
  3

  عالی بود ولی میشه تا اخر درس باشه

  mahdi 2 سال قبل
  3

  سلام لطفا مرتب و کامل ترش کنید فقط یکم تمیز کاری میخواد😉😉

  آرتینا 2 سال قبل
  0

  واقعا همه چی بود جز اونی که من میخواستم !

  مطمئن ، و توجه نبود :'(

  اراد 2 سال قبل
  1

  درسایه دیگه رو چرا نداره

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  چرا تا درس پنج داره

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  چرا درس ۶ به بعد نداشتید الکی مردم سر کار میزارید

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هم خانواده قبول؟

  -2
  فرناز 1 سال قبل

  قابل ،مقبول

  1
  قابل 1 سال قبل

  قابل

  محمد 2 سال قبل
  -1

  هم خانواده که می خواستم نبود😭

  2
  داش 1 سال قبل

  اره خیلی ان هستند

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  متضاد میخوام 😑😑😑

  -2
  منی 2 سال قبل

  آره 😶😪💔

  3
  کبرئ 2 سال قبل

  اره😣😣

  6
  فرشته 2 سال قبل

  آره😭😭😭

  ..... 2 سال قبل
  6

  بهتره که کل دروس را بزارید نطالب این سایت خوبه اما کامل نیست من مال درس نهم رو میخواستم اما اینجا تا درس 5 بود فقط😒لطفا رسیدگی بشه☹️

  3
  منی 2 سال قبل

  آره منم واس درس آخ و میخایم😐🙄

  یگانه 2 سال قبل
  -1

  سلام لطفاکلمات هم خانواده ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  یگانه 2 سال قبل
  7

  سلام خوبین میخواستم که اگه میشه کلمات هم خانواده ازدرس ۶تا۱۷راهم بزاریندممنون

  ......... 2 سال قبل
  7

  سلام و عرض خسته نباشید.

  هم خانواده ی کلمه ی (تمدن) را هم میشه بگید. تشکر

  0
  شمس الدین نوری 1 سال قبل

  تمادن

  و متمدن

  -1
  ابتهاج 2 سال قبل

  مدینه

  3
  رامین 2 سال قبل

  متمدن

  امیر 2 سال قبل
  0

  هم خانواده توصیه چیست

  3
  ........... 2 سال قبل

  توصیه،نصیحت،وصیت

  ندا 2 سال قبل
  6

  اصلا خوب نبود فقط تا درس ۵ هم خانواده داره

  0
  راس میگه پس بقیه ی درسا چی؟ 10 ماه قبل

  پس بقیه ی درسا چی؟

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  درس نهم؟؟؟؟؟؟

  6
  همایت کننده از ناشناس 2 سال قبل

  راست میگه؟؟؟؟؟

  هستی 2 سال قبل
  1

  واقعان چرا تو هر سایتی میگردم چیزی که میخوام نیست دوستان کسی همخانواده اجر رو میدونه

  1
  ثنا هفتم 1 سال قبل

  جزاع

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  اجر؛ آجار، اجور، اجرت و اجیر می باشد.

  -1
  ابتهاج 2 سال قبل

  شاید اجیر باشه

  -1
  همایت کننده 2 سال قبل

  منم همینطور

  نه من که ندارم ببخشید

  Pani 2 سال قبل
  8

  درس ششم به بعد رو نداشت

  علی 2 سال قبل
  5

  عالی بود ولی تا درس ۵ بود اگه زیاد بود مثال تادرس آخربود خوب میشد

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  من علی الیاسی هستم تلعن ۰۹۱۴۹۶۱۵۶۹۴ اهلی زنزلیه قطور هیستم داره هفت فرزنده هفت دختر هستم ودرمت ندارم کریه نشین هستم

  عشقول 2 سال قبل
  4

  هم خانواده تفريح=مفرح فرح متحرف

  احمدی 2 سال قبل
  10

  اصلاً چیزی که من می خواستم توی این سایت نبود

  احمدی 2 سال قبل
  18

  چیزی که من می خواستم توش نبود

  3
  ستاره 1 سال قبل

  آره منم همین طور❤❤

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید