توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده سعید کلاس سوم دبستان

  1 بازدید

  هم خانواده سعید کلاس سوم دبستان را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ریشه ی فعلی: ع ش ق)

  کتاب، مکتوب، کتیبه، کاتب، مکتب و… (ریشه ی فعلی: ک ت ب)

  تابیدن، تابناک، تابش، تابان، مهتاب، تابیده،
  رفتن، رفتار، رفتنی، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گویا، گوینده، گفتن، گفت
  د ل انگیز، دلگیر، دل نواز، د ل درد
  کتا ب فروش، کتا بدار، کتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگی
  تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

  حاصل : تحصیل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
  فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
  کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
  اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
  میلاد : مولود – ولد – ولادت
  میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظیم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده


  کلمات خانواده 🔽🔽🔽🔽

  به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند.و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و ... هستند.

  ( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

  ( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

  ( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

  ( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

  ( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

  ( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

  تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

  مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

  راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

  مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

  مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

  تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

  معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

  شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

  ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

  ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

  عجیب_ عجایب_تعجب_عجب_اعجوبه

  لطف_لطافت_لطیف_الطاف

  فعل_فاعل_مفعول_ فعالیت_فعال

  جاهل - مجهول - جهالت - جهل

  شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

  قدس - مقدس - قداست - تقدیس

  حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

  شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

  عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

  ساکت - سکوت

  اتحاد_متحد

  منتظر _انتظار

  اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

  کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

  لفظ - تلفظ - الفاظ

  عزت - عزیز - عز - معزز

  ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر 

  محبت - حبیب - محبوب - حب

  مثل - امثال - مثال

  قطع - مقطع - قاطع - قطعه

  حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

  اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

  صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه

  1- کدام دو کلمه با یک دیگر، هم خانواده هستند؟

  الف) اهتمام و همت

  ب) تحریر و حرارت

  ج) مسافر و فرسوده

  د) اسرا و سران

  2- کدام گروه از کلمه های زیر، هم خانواده هستند؟

  الف) اسراف، سفره، سفر

  ب) حس، حواس، احساس

  ج) معالجه، مجموع، جمعیت

  د) اوایل، ابتدا، آغاز

  3- کدام دسته از کلمه های زیر ، با یک دیگر هم خانواده نیستند؟

  الف) شاعر، شعرا، شعر

  ب) معروف، معرف، عارف

  ج) شهادت، شهرت، شهدا

  د) مقدس، قدس، قداست

  توجه :در زبان فارسی باید بن ماضی و بن مضارع را ملاک هم خانواده بودن قرار داد کلماتی که بن ماضی و بن مضارع آن ها یکسان هستند هم خانواده هستند .

  مانند :روان /رفتار/روش/رفته /رونده
  بن ماضی این کلمه ها (رفت)است بن مضارع آن ها (رو)می باشد.و هر دو از مصدر ((رفتن ))ساخته شده اند
  مثال :کلمه های دیدار/بینا /بینش /بیننده /بینش/دیده /بیننده هم خانواده هستنذ|چون بن ماضی ((دید))و بن مضارع((بین))در این کلمه ها یکسان است و از مصدر(( دیدن))ساخته شده است

  از شرایط هم خانواده بودن این است که حروف اصلی در کلمات مشابه باشند .
  لطفا نگویید سه حرف اصلی .چون بعضی جاها دچار استثنا میشوید و پاسخ گویی برای بچه ها سخته.
  مثل کلمه خط که با خطوط هم خانواده است.
  حق که با محقق و حقوق و حقیقت م خانواده است.
  البته که این سه حرف اصلی در حق .... ح ،ق،ق است و در خط ...‌خ،ط،ط ...اما دانش آموز فقط دو حرف میبینه.

  شرط بعدی علاوه بر داشتن حروف شیبه به هم این است که ترتیب حروف در کلمات هم خانواده رعایت شود.

  مثلا... علم و عمل ... دارای حروف مشابه هستند اما ترتیب رعایت نشده.

  شرط سوم داشتن معنی شبیه هم است.
  اگر دو شرط بالا رعایت شود و کلمات از نظر معنی مشابه نباشند هم خانواده نیستند.

  حاکم و حکیم
  شرط اول و دوم رو دارند اما حکیم از ریشه حکما و به معنی دانایی است .با حکمت و حکما هم خانواده است.
  حاکم از ریشه حکم با کلمات محکوم ،حکم،محاکمه،حکومت،محکمه،
  تحکم،احکام هم خانواده است.

  منبع مطلب : arsalanheidari55.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arsalanheidari55.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان)

  در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

  امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

  فــدا

  کانال تلگرام سوم ابتدایی

  تشکر – شُکر – متشکر – شکر
  خواب – خواب آلود – پُر خواب – خوابیدن
  عدل – عادل – عدالت
  خبر – اخبار
  شجاع – شجاعت
  دانشگاه – دانش – دانشمند – دانشکده
  نظم – ناظم – منظم – بی نظم- تنظیم – منظومه
  هنر – هنرمند – هنری – باهنر
  هوش – باهوش – هوشیار – کم هوش – هوشمند
  حفظ- محافظ – حافظ – محافظت – حفاظ
  نوشیدن – نوشابه
  خسته – خستگی – خسته کننده
  توانا – توانستن – توان – پُرتوان
  عالم – علم – معلّم – تعلیم – علوم
  احتیاج – محتاج – حاجت
  طبیعت – طبیعی – طبع
  ایمان – مومن – مومنان

  هم خانواده اعجاز : معجزه , 

  هم خانواده هلاک : مهلک

  کلمات هم خانواده سوم دبستان


  منبع مطلب : www.moallemyar.ir

  مدیر محترم سایت www.moallemyar.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : هم خانواده سعیدچیست

  رها : هم خوانواده ی سعید کلاس سوم

  پوریا : ای بابا من دنبال هم خانواده سعید بودم

  ایلول اردم : هم خانواده سعید :سعادت -مسعود -مساعل

  ناشناس : هم خانوادگی عطر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  صدیقه 12 روز قبل
  1

  سعادت

  رها 14 روز قبل
  0

  کلمه ی هم خانواده سعید

  0
  رها 14 روز قبل

  هم خانواده کلمه لباس

  Jimin 15 روز قبل
  1

  سعید هم خانواده اش میشه سعادت

  ناشناس 22 روز قبل
  0

  هم خانواده گنجینه,گزارش

  0
  Jimin 15 روز قبل

  میشه گنج

  ناشناس 22 روز قبل
  1

  هم خانواده خوشیان جواب میخواستم

  0
  Jimin 15 روز قبل

  میشه خویش

  رها 25 روز قبل
  9

  هم خوانواده ی سعید کلاس سوم

  3
  رها 14 روز قبل

  هم خانواده کلمه سعید

  ساری:) 1 ماه قبل
  0

  من دنبال هم خوانواده سعید بودم. پیدا نشد😣

  ناشناس 1 ماه قبل
  9

  هم خانواده سعیدچیست

  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  من

  ج 1 ماه قبل
  1

  من

  اسما 2 ماه قبل
  3

  هم خانواده سعید

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  اسیر را می‌خواهم خانواده اش

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  محکم

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام هم خانواده نماز هنر می خوام

  0
  Jimin 15 روز قبل

  هنر میشه هنرمند

  اما نماز رو نمی دونم

  ملیکا 7 ماه قبل
  0

  هم خانواده حاکم و زحمت

  ملیکا 7 ماه قبل
  1

  هم خانواده حاکم و زحمت

  0
  Jimin 15 روز قبل

  حام میشه حکم

  ملیکا 7 ماه قبل
  -1

  هم معنی حاکم و زحمت

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  هم معنی حاکم

  0
  ناشناس 1 ماه قبل

  حکم.محکوم.محکم

  z 7 ماه قبل
  0

  هم خانواده نماز؟؟

  ایلول اردم 7 ماه قبل
  5

  هم خانواده سعید :سعادت -مسعود -مساعل

  فاطمه 7 ماه قبل
  1

  اصلا خوب نبود

  اصلا اصلا

  اصلا خوشم نیومد

  بترین سایت

  فاطمه 7 ماه قبل
  0

  اصلا خوب نیست

  اصلا اصلا

  بترین چیز

  آرین 7 ماه قبل
  0

  هم خانواده ی غایب چی میشه

  آرین 7 ماه قبل
  1

  هم خانواده غایب

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  مانند سعادت سعیدی

  من خواستم کمک کنم تا بتونین بنویسین شما هم

  دوباره می نویسم اسم وفامیلم رو

  اسمم: هلیا

  فامیلم: رهنما

  اید کارم که توانسته باشم براتون کمک کنم

  0
  ناشناس 8 ماه قبل

  اسمم هلیا هست من اونی هستم که هم پیام قبلی و این رو من گفتم امیدوارم توانسته باشم کمک کنم

  هلیا 8 ماه قبل
  0

  سعید نام یک انسان است ما می خواهیم هم خانواده ی سعید را با هم پیدا کنیم هم خانواده ی برای هم خانواده پیدا کردن سعید سه تا حرف مشترک پیدا کنیم و برای آن سه حرف یک کلمه پیدا کنیم

  این هم از اطلاعات من توانستم من این همه بگم اگه کم باشه من رو ببخشید

  راستش اسم من هست هلیا وفامیل من هست رهنما

  هم خانواده نماز 8 ماه قبل
  1

  هم خانواده نماز چیه

  هدا 9 ماه قبل
  0

  اصلا‌ن‌هم‌خانواده‌سعید‌نبود😒

  هم‌خانواده‌سعید

  1
  واقعا سعید نبود 8 ماه قبل

  واقعا سعید نبود

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  خیلی بد بود چون که کلماتی که دنبال ان ها بودم نبود

  حاصل، کامل ،احادیث، خلق و سفر.☹❌❌

  اوا 10 ماه قبل
  2

  هم خوانواده سعید چیست

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  سعادت

  نادیا 10 ماه قبل
  2

  من نادیا هستم ۱۰ساله ازرشت این سایت اصلا سایت خوبی نیست

  0
  فاطمه 7 ماه قبل

  سلام

  2
  اوا 10 ماه قبل

  بله

  رز قرمز 10 ماه قبل
  2

  چرا هم خانواده ی سعید نیست پس ؟؟؟

  0
  راست میگه 9 ماه قبل

  پس هم خانواده سعید

  باران 11 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود ولی من دنبال سعید بودم

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  مسعود

  باران 11 ماه قبل
  0

  خیلی خوب بود 😘

  0
  باران 11 ماه قبل

  ای با با من هم دنبال سعید بودم ولی پیدا نکردم😔

  پوریا 11 ماه قبل
  6

  ای بابا من دنبال هم خانواده سعید بودم

  0
  هستی 10 ماه قبل

  سعی مساعد

  لیلا 11 ماه قبل
  0

  مشغول

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  مسعود مساعد

  مبین مهدیلویی 11 ماه قبل
  1

  سلام چرا اخه

  1
  خخخخخلرز 7 ماه قبل

  لیبرال

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  هم خانواده ی علت

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  علل

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  سلام خیلی ممنون

  سوگند 11 ماه قبل
  1

  سعیده

  دوستان هم خانواده زندگی 11 ماه قبل
  3

  دوستان هم خانواده زندگی

  1
  خخخخخلرز 7 ماه قبل

  نه

  0
  زندگی 11 ماه قبل

  هم خانواده زندگی

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  هم خانوادگی عطر

  0
  ریحانه کلاس سوم 18 روز قبل

  معطر

  0
  جیم 10 ماه قبل

  عطار

  -1
  یاسمین 10 ماه قبل

  هم خانواده قصه

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  هم خانواده هم خانواده عجب

  0
  خخخخخلرز 7 ماه قبل

  نه

  0
  ستایش اسدی 10 ماه قبل

  هم خانواده لحظه ، لحاظ ، لحظات

  0
  حسین دارابی 12 ماه قبل

  هم خانواده لحظه

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  هم خانواده انتظار

  0
  واقعا سعید نبود 8 ماه قبل

  منتظر نظر ناظر هم خانواده‌ی عظمت رو میخام

  مصطفی 12 ماه قبل
  -1

  مخالف لطیف

  -1
  ایلول اردم 7 ماه قبل

  زبر

  0
  مبین مهدیلویی 11 ماه قبل

  خشن

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  مخالف بهترین

  1
  بدترین 12 ماه قبل

  بدترین

  ملینا 1 سال قبل
  1

  راضی نیستم

  ملینا 1 سال قبل
  0

  هم خانواده لذیذ رو بدین ستاره میدم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  هم خانوده تخریب میخوام

  مبینا 1 سال قبل
  1

  من از این فایل راضی نیستم

  0
  ایلول اردم 7 ماه قبل

  چرا

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  سعادت یا سعادتمد میشه دیگه

  هه 1 سال قبل
  0

  دلم بدل ییبززلاتریتلی مادرها دخیل مبتذل کاملا جاها تلمذ

  f 1 سال قبل
  2

  سلام هم خانواده ی اسیر را می خوام

  0
  ب 9 ماه قبل

  اسارت..اُسرا

  0
  فاطمه اختیاری 11 ماه قبل

  ا

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید