توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هم خانواده سعید کلاس سوم دبستان

  1 بازدید

  هم خانواده سعید کلاس سوم دبستان را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

  کلمات هم خانواده

  کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

  سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
  سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
  سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
  سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
  سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
  سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
  سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
  سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
  سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شرک
  سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

  عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ریشه ی فعلی: ع ش ق)

  کتاب، مکتوب، کتیبه، کاتب، مکتب و… (ریشه ی فعلی: ک ت ب)

  تابیدن، تابناک، تابش، تابان، مهتاب، تابیده،
  رفتن، رفتار، رفتنی، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
  گویا، گوینده، گفتن، گفت
  د ل انگیز، دلگیر، دل نواز، د ل درد
  کتا ب فروش، کتا بدار، کتا بخانه
  رابط – مربوط – ارتباط – ربط
  عجله – عجول – عاجل و تعجیل
  تدریس – دروس – مدرس – درس
  عامل – معمول – عمال – عمل
  تعلیم – عالم – معلم – معلوم
  نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
  غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
  ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
  مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
  قصه : قصص ،‌ قصه ها
  تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
  تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
  تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
  دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
  هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
  تابش : تابنده – تابان –تابندگی
  تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

  هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

  جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

  حاصل : تحصیل –محصول – محصل حصول
  حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
  حس : حساس – محسوس – احساس
  حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
  خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
  زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
  سفر : مسافر – مسافرت
  شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
  علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
  فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
  قصد : قاصد – مقصود – مقصد
  کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
  کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
  اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
  میلاد : مولود – ولد – ولادت
  میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
  نظم : ناظم – منظم – تنظیم
  جز : اجزا – مجزا
  حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
  محل و محله
  احترام و محترم
  فعال و فعالیت
  طفل و اطفال
  ولی و اولیا
  فکر و افکار
  مدرسه و مدارس
  حال و احوال
  معروف و معرف
  صلح و مصالحه
  محیط و احاطه
  اختراع و مخترع
  حفظ ، حافظ
  محافظ و محافظت
  نظم ، ناظم
  منظم و تنظیم
  عجیب و عجایب
  خارج ، خروج و مخرج
  عدل ، عادل و عدالت
  مسئله و مسائل
  لحظه و لحظات
  ضعیف ، ضعف و ضعفا
  شجاع و شجاعت
  مرمت و ترمیم
  صدمه و صدمات
  معالجه و علاج
  هاجر ، مهاجر و هجرت
  منتظر و انتظار
  غروب ، غرب و مغرب

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده


  کلمات خانواده 🔽🔽🔽🔽

  به کلمه هایی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حروف اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش به ترتیب پشت سر هم بیاید. هم چنین کلمه های هم خانواده از نظر معنی نیز به هم نزدیک هستند.و اغلب بر وزن فاعل ، مفعول، فعل، افعال ، فعیل ، تفعیل، مفاعله و ... هستند.

  ( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

  ( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

  ( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

  ( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

  ( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

  ( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

  تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

  مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

  راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

  مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

  مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

  تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

  معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

  شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

  ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

  ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

  عجیب_ عجایب_تعجب_عجب_اعجوبه

  لطف_لطافت_لطیف_الطاف

  فعل_فاعل_مفعول_ فعالیت_فعال

  جاهل - مجهول - جهالت - جهل

  شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

  قدس - مقدس - قداست - تقدیس

  حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

  شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

  عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

  ساکت - سکوت

  اتحاد_متحد

  منتظر _انتظار

  اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

  کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

  لفظ - تلفظ - الفاظ

  عزت - عزیز - عز - معزز

  ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر 

  محبت - حبیب - محبوب - حب

  مثل - امثال - مثال

  قطع - مقطع - قاطع - قطعه

  حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

  اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

  صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه

  1- کدام دو کلمه با یک دیگر، هم خانواده هستند؟

  الف) اهتمام و همت

  ب) تحریر و حرارت

  ج) مسافر و فرسوده

  د) اسرا و سران

  2- کدام گروه از کلمه های زیر، هم خانواده هستند؟

  الف) اسراف، سفره، سفر

  ب) حس، حواس، احساس

  ج) معالجه، مجموع، جمعیت

  د) اوایل، ابتدا، آغاز

  3- کدام دسته از کلمه های زیر ، با یک دیگر هم خانواده نیستند؟

  الف) شاعر، شعرا، شعر

  ب) معروف، معرف، عارف

  ج) شهادت، شهرت، شهدا

  د) مقدس، قدس، قداست

  توجه :در زبان فارسی باید بن ماضی و بن مضارع را ملاک هم خانواده بودن قرار داد کلماتی که بن ماضی و بن مضارع آن ها یکسان هستند هم خانواده هستند .

  مانند :روان /رفتار/روش/رفته /رونده
  بن ماضی این کلمه ها (رفت)است بن مضارع آن ها (رو)می باشد.و هر دو از مصدر ((رفتن ))ساخته شده اند
  مثال :کلمه های دیدار/بینا /بینش /بیننده /بینش/دیده /بیننده هم خانواده هستنذ|چون بن ماضی ((دید))و بن مضارع((بین))در این کلمه ها یکسان است و از مصدر(( دیدن))ساخته شده است

  از شرایط هم خانواده بودن این است که حروف اصلی در کلمات مشابه باشند .
  لطفا نگویید سه حرف اصلی .چون بعضی جاها دچار استثنا میشوید و پاسخ گویی برای بچه ها سخته.
  مثل کلمه خط که با خطوط هم خانواده است.
  حق که با محقق و حقوق و حقیقت م خانواده است.
  البته که این سه حرف اصلی در حق .... ح ،ق،ق است و در خط ...‌خ،ط،ط ...اما دانش آموز فقط دو حرف میبینه.

  شرط بعدی علاوه بر داشتن حروف شیبه به هم این است که ترتیب حروف در کلمات هم خانواده رعایت شود.

  مثلا... علم و عمل ... دارای حروف مشابه هستند اما ترتیب رعایت نشده.

  شرط سوم داشتن معنی شبیه هم است.
  اگر دو شرط بالا رعایت شود و کلمات از نظر معنی مشابه نباشند هم خانواده نیستند.

  حاکم و حکیم
  شرط اول و دوم رو دارند اما حکیم از ریشه حکما و به معنی دانایی است .با حکمت و حکما هم خانواده است.
  حاکم از ریشه حکم با کلمات محکوم ،حکم،محاکمه،حکومت،محکمه،
  تحکم،احکام هم خانواده است.

  منبع مطلب : arsalanheidari55.blogfa.com

  مدیر محترم سایت arsalanheidari55.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  کلمات هم خانواده سوم دبستان

  سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابتدایی (دبستان)

  در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان , کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی ویژه ی سال تحصیلی 95-96 و آماده کردیم

  امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره

  فــدا

  کانال تلگرام سوم ابتدایی

  تشکر – شُکر – متشکر – شکر
  خواب – خواب آلود – پُر خواب – خوابیدن
  عدل – عادل – عدالت
  خبر – اخبار
  شجاع – شجاعت
  دانشگاه – دانش – دانشمند – دانشکده
  نظم – ناظم – منظم – بی نظم- تنظیم – منظومه
  هنر – هنرمند – هنری – باهنر
  هوش – باهوش – هوشیار – کم هوش – هوشمند
  حفظ- محافظ – حافظ – محافظت – حفاظ
  نوشیدن – نوشابه
  خسته – خستگی – خسته کننده
  توانا – توانستن – توان – پُرتوان
  عالم – علم – معلّم – تعلیم – علوم
  احتیاج – محتاج – حاجت
  طبیعت – طبیعی – طبع
  ایمان – مومن – مومنان

  هم خانواده اعجاز : معجزه , 

  هم خانواده هلاک : مهلک

  کلمات هم خانواده سوم دبستان


  منبع مطلب : www.moallemyar.ir

  مدیر محترم سایت www.moallemyar.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  رها : هم خوانواده ی سعید کلاس سوم

  هدی آزادبخت : هم خانواده‌ی سعید سعادت، مسعود

  پوریا : ای بابا من دنبال هم خانواده سعید بودم

  ایلول اردم : هم خانواده سعید :سعادت -مسعود -مساعل

  ناشناس : هم خانواده سعیدچیست

  ناشناس : هم خانوادگی عطر

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نفس 2 ماه قبل
  1

  هم خانواده تعجب چیه؟

  نفس صبوری 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده سعید = سعادت

  نفس صبوری 2 ماه قبل
  0

  هم خانواده سعید = سعادت

  النا 11 ماه قبل
  -2

  کسی هم خانواده رها رو میدونه؟

  النا 11 ماه قبل
  0

  هم خانواده حاصل :تحصیل،محصول،محصل،حصول

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  هم خانواده امید؟

  0
  نفس صبوری 2 ماه قبل

  اميدوار

  هدی آزادبخت 1 سال قبل
  8

  هم خانواده‌ی سعید

  سعادت، مسعود

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  سعید

  فاطمه 1 سال قبل
  -2

  هم خانواده کلمه سعید

  سعادت سعیده

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هم خانواده سعید رو می خواستم

  0
  احسان 5 ماه قبل

  کلمه مشترک برای سعید

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هم خانواده سعید رو می خواستم

  2
  سعید 1 سال قبل

  میشه بگید هم خانواده سعید چی میشه

  0
  شایان 1 سال قبل

  میشه سعادت

  صدیقه 1 سال قبل
  2

  سعادت

  رها 1 سال قبل
  -1

  کلمه ی هم خانواده سعید

  -1
  رها 1 سال قبل

  هم خانواده کلمه لباس

  Jimin 1 سال قبل
  0

  سعید هم خانواده اش میشه سعادت

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  هم خانواده گنجینه,گزارش

  0
  Jimin 1 سال قبل

  میشه گنج

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هم خانواده خوشیان جواب میخواستم

  0
  Jimin 1 سال قبل

  میشه خویش

  رها 1 سال قبل
  9

  هم خوانواده ی سعید کلاس سوم

  -1
  سعادت 1 سال قبل

  تحقیقات

  لَنلشحق

  3
  رها 1 سال قبل

  هم خانواده کلمه سعید

  ساری:) 1 سال قبل
  -1

  من دنبال هم خوانواده سعید بودم. پیدا نشد😣

  -1
  تهران 6 ماه قبل

  مسعود،سعادت تساعد

  ناشناس 1 سال قبل
  7

  هم خانواده سعیدچیست

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  من

  ج 1 سال قبل
  3

  من

  0
  احسان 5 ماه قبل

  کلمه مشترک تصمیم

  اسما 1 سال قبل
  3

  هم خانواده سعید

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  مینا

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  اسیر را می‌خواهم خانواده اش

  0
  تهران 6 ماه قبل

  اسارت

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  محکم

  0
  تهران 6 ماه قبل

  تحکیم ،محاکم

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  سلام هم خانواده نماز هنر می خوام

  -1
  Jimin 1 سال قبل

  هنر میشه هنرمند

  اما نماز رو نمی دونم

  ملیکا 2 سال قبل
  -1

  هم خانواده حاکم و زحمت

  ملیکا 2 سال قبل
  1

  هم خانواده حاکم و زحمت

  0
  Jimin 1 سال قبل

  حام میشه حکم

  ملیکا 2 سال قبل
  -1

  هم معنی حاکم و زحمت

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  هم معنی حاکم

  -1
  ناشناس 1 سال قبل

  حکم.محکوم.محکم

  z 2 سال قبل
  0

  هم خانواده نماز؟؟

  0
  پریا 1 سال قبل

  نمیدونم

  ایلول اردم 2 سال قبل
  7

  هم خانواده سعید :سعادت -مسعود -مساعل

  فاطمه 2 سال قبل
  1

  اصلا خوب نبود

  اصلا اصلا

  اصلا خوشم نیومد

  بترین سایت

  فاطمه 2 سال قبل
  0

  اصلا خوب نیست

  اصلا اصلا

  بترین چیز

  آرین 2 سال قبل
  0

  هم خانواده ی غایب چی میشه

  آرین 2 سال قبل
  0

  هم خانواده غایب

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  مانند سعادت سعیدی

  من خواستم کمک کنم تا بتونین بنویسین شما هم

  دوباره می نویسم اسم وفامیلم رو

  اسمم: هلیا

  فامیلم: رهنما

  اید کارم که توانسته باشم براتون کمک کنم

  1
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  هلیا تو خیلی بهمون کمک کردی عزیزم

  1
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  هم خانواده ی تعجب چی میشه؟؟

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  اسمم هلیا هست من اونی هستم که هم پیام قبلی و این رو من گفتم امیدوارم توانسته باشم کمک کنم

  هلیا 2 سال قبل
  -1

  سعید نام یک انسان است ما می خواهیم هم خانواده ی سعید را با هم پیدا کنیم هم خانواده ی برای هم خانواده پیدا کردن سعید سه تا حرف مشترک پیدا کنیم و برای آن سه حرف یک کلمه پیدا کنیم

  این هم از اطلاعات من توانستم من این همه بگم اگه کم باشه من رو ببخشید

  راستش اسم من هست هلیا وفامیل من هست رهنما

  هم خانواده نماز 2 سال قبل
  1

  هم خانواده نماز چیه

  هدا 2 سال قبل
  1

  اصلا‌ن‌هم‌خانواده‌سعید‌نبود😒

  هم‌خانواده‌سعید

  0
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  سلام هدا سعید میشه سعادت و مسعود و سعیده.

  هر کدوم رو خواستی بنویس🥰❤️😍🌈

  1
  واقعا سعید نبود 2 سال قبل

  واقعا سعید نبود

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  خیلی بد بود چون که کلماتی که دنبال ان ها بودم نبود

  حاصل، کامل ،احادیث، خلق و سفر.☹❌❌

  اوا 2 سال قبل
  3

  هم خوانواده سعید چیست

  0
  ناشناس 2 سال قبل

  سعادت

  نادیا 2 سال قبل
  2

  من نادیا هستم ۱۰ساله ازرشت این سایت اصلا سایت خوبی نیست

  0
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  خیلیم خوب هست😍❤️🥰 من هرچیزی که خواستم پیدا کردم

  0
  فاطمه 2 سال قبل

  سلام

  1
  اوا 2 سال قبل

  بله

  رز قرمز 2 سال قبل
  2

  چرا هم خانواده ی سعید نیست پس ؟؟؟

  0
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  عزیزم هم خانواده سعید میشه سعادت و مسعود

  1
  راست میگه 2 سال قبل

  پس هم خانواده سعید

  باران 2 سال قبل
  1

  خیلی خوب بود ولی من دنبال سعید بودم

  1
  ناشناس 2 سال قبل

  مسعود

  باران 2 سال قبل
  0

  خیلی خوب بود 😘

  0
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  اما من پیدا کردم هم خانواده ی سعید رو

  0
  باران 2 سال قبل

  ای با با من هم دنبال سعید بودم ولی پیدا نکردم😔

  پوریا 2 سال قبل
  7

  ای بابا من دنبال هم خانواده سعید بودم

  0
  هستی 2 سال قبل

  سعی مساعد

  لیلا 2 سال قبل
  0

  مشغول

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مسعود مساعد

  مبین مهدیلویی 2 سال قبل
  1

  سلام چرا اخه

  1
  خخخخخلرز 2 سال قبل

  لیبرال

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هم خانواده ی علت

  0
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  معنی علت و بخواهیم نمیدونم میشه سبب دلیل

  1
  ناشناس 2 سال قبل

  علل

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سلام خیلی ممنون

  سوگند 2 سال قبل
  0

  سعیده

  -1
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  سعیده میشه سعادت، مسعود، سعید

  دوستان هم خانواده زندگی 2 سال قبل
  2

  دوستان هم خانواده زندگی

  -1
  لیلا 1 سال قبل

  اره

  0
  خخخخخلرز 2 سال قبل

  نه

  -1
  زندگی 2 سال قبل

  هم خانواده زندگی

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  هم خانوادگی عطر

  -1
  ریحانه کلاس سوم 1 سال قبل

  معطر

  -1
  جیم 2 سال قبل

  عطار

  -2
  یاسمین 2 سال قبل

  هم خانواده قصه

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  هم خانواده هم خانواده عجب

  -1
  خخخخخلرز 2 سال قبل

  نه

  -1
  ستایش اسدی 2 سال قبل

  هم خانواده لحظه ، لحاظ ، لحظات

  -1
  حسین دارابی 2 سال قبل

  هم خانواده لحظه

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  هم خانواده انتظار

  -1
  واقعا سعید نبود 2 سال قبل

  منتظر نظر ناظر هم خانواده‌ی عظمت رو میخام

  مصطفی 2 سال قبل
  -2

  مخالف لطیف

  -2
  ایلول اردم 2 سال قبل

  زبر

  -1
  مبین مهدیلویی 2 سال قبل

  خشن

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  مخالف بهترین

  0
  بدترین 2 سال قبل

  بدترین

  ملینا 2 سال قبل
  1

  راضی نیستم

  ملینا 2 سال قبل
  -1

  هم خانواده لذیذ رو بدین ستاره میدم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  هم خانوده تخریب میخوام

  مبینا 2 سال قبل
  3

  من از این فایل راضی نیستم

  -1
  هدی آزادبخت 1 سال قبل

  خب مگه همه نمیگیم که این سعید میشه سعادت و مسعود

  0
  ایلول اردم 2 سال قبل

  چرا

  1
  ناشناس 2 سال قبل

  سعادت یا سعادتمد میشه دیگه

  هه 2 سال قبل
  0

  دلم بدل ییبززلاتریتلی مادرها دخیل مبتذل کاملا جاها تلمذ

  f 2 سال قبل
  1

  سلام هم خانواده ی اسیر را می خوام

  -1
  ب 2 سال قبل

  اسارت..اُسرا

  -1
  فاطمه اختیاری 2 سال قبل

  ا

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید