توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  هر نسبتی که مخرج آن ۱۰۰ باشد چه نامیده می شود

  1 بازدید

  هر نسبتی که مخرج آن ۱۰۰ باشد چه نامیده می شود را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نکات طلایی ریاضی پایه ی پنجم ابتدائی

  باسمه تعالی

  نکات طلایی درس ریاضی پایه ی پنجم ابتدائی

  1-    در یک عدد، ارزش هر رقم بستگی به مکانی دارد که در آن جا قرار گرفته است و آن را ارزش مکانی آن رقم می نامند.

  2-    برای خواندن یک عدد، آن را از سمت راست به چپ طبقه بندی می کنیم، سپس از بالاترین مرتبه یعنی رقم چپ شروع به خواندن می کنیم.

  3-    نوشتن بزرگ ترین و کوچک ترین عددهای بدون تکرار رقم ها، فقط تا عدد ده رقمی ممکن است.

  4-    هر کسر متعارفی، عددی است که نشان می دهد که از یک تعداد مشخّص اشیاء، چه تعداد معلومی ویژگی یکسان دارند.

  5-    به کسرهایی که صورت کسر از مخرج آن کوچک تر باشد کسر کوچک تر از واحد می گویند.

  6-    کسرهایی که صورت کسر صفر باشد آن کسر مساوی با صفر است.

  7-    کسرهایی که صورت و مخرج آن با هم مساوی باشد کسر مساوی با واحد یک است.

  8-    به کسرهایی که صورت از مخرج بزرگ تر باشد کسر بزرگ تر از واحد می گویند.

  9-    برای مقایسه ی دو کسر که مخرج ها مساوی هستند کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگ تر باشد.

  10-از دو کسر که صورت ها مساوی هستند کسری بزرگ تر است که مخرج آن کوچک تر باشد.

  11-اگر صورت یا مخرج کسر مساوی نبود، مخرج ها را مساوی می کنیم.

  12-برای جمع یا تفریق دو کسر که مخرج ها مساوی هستند باید یکی از مخرج ها را در جواب خود در قسمت مخرج قرار داده و صورت ها را جمع یا تفریق کنیم.

  13-برای مقایسه، جمع یا تفریق کسرهایی که مخرج های مساوی ندارند باید هم مخرج کنیم بعد کسرها را مقایسه یا جمع و تفریق نماییم.

  14-عدد مخلوط از یک عدد صحیح که نشان دهنده ی تعداد واحدهای کامل است و یک کسر کوچک تر از واحد تشکیل می شود.

  15-هرگاه از یک کسر بزرگ تر از واحد تعداد واحدها را پیدا کرده و اضافه ی آن را به صورت کسر کوچک تر از واحد بنویسیم کسر را به عدد مخلوط تبدیل کرده ایم( راه گسترده ).                        هم چنین می توانیم صورت کسر را بر مخرج آن تقسیم کرده و خارج قسمت را عدد صحیح و باقی مانده را در صورت قرار می دهیم و مخرج تغییری نمی کند( راه کوتاه ).

  16- برای تبدیل عدد مخلوط به کسر باید عدد صحیح را در مخرج کسر ضرب کرده و سپس با عدد صورت جمع کنیم. عدد حاصل را در صورت می نویسیم و مخرج کسر همان مخرج اوّل می باشد.

  17-اعدادی بر 3بخش پذیر بوده که مجموع رقم های آن عدد بر 3بخش پذیر باشد.

  18-اعدادی بر 9بخش پذیر بوده که مجموع رقم های آن عدد بر 9بخش پذیر باشد.

  19-اعدادی بر 2بخش پذیر بوده که یکان آن زوج باشد.

  20-اعدادی بر 5بخش پذیر بوده که یکان آن صفر یا 5 باشد.

  21-اعدادی بر 6 بخش پذیر بوده که هم بر2وهم بر3بخش پذیر باشد.

  22-اعدادی بر10بخش پذیربوده که یکان آن صفر باشد.(اعدادی که هم بر2وهم بر5 بخش پذیر باشند.)

  23-اعدادی بر 15بخش پذیر بوده که هم بر 5 و هم بر3 بخش پذیر باشد.

  24-اعدادی بر 4بخش پذیر بوده که دو رقم سمت راست آن بر 4بخش پذیر باشد.

  25-اعدادی بر 7بخش پذیر بوده که اگر یکان آن را دو برابر کنیم و اختلاف آن را با بقیه ی رقم ها به دست بیاوریم، بر 7بخش پذیر باشد.           7=2-9                            2=2 × 1 ð 91                                  

                                                           پس 91 بر 7بخش پذیر می باشد.                                                                                        

        پس 189 بر 7 بخش پذیر می باشد.         0= 18- 18                         18= 2× 9ð189

  26- همه ی اعدادی که بر 3بخش پذیر هستند بر 9بخش پذیر نیستند. ولی همه ی اعدادی که بر 9بخش پذیر هستند بر3 هم بخش پذیر هستند.

  27-هرگاه یک عدد به دو عدد بخش پذیر باشد بر حاصل ضرب آن دو عدد نیز بخش پذیر خواهد بود.

  28-هرگاه صورت و مخرج کسر را در عددی ضرب کنید کسر مساوی با کسر اوّل خواهیم داشت.

  29-هرگاه صورت و مخرج کسر را بر یک عدد تقسیم کنیم کسر را ساده کرده ایم و کسر به دست آمده با کسر اوّل مساوی است.

  30-در مقایسه ی دو کسر از دو مخرج که بر هم بخش پذیر هستند عدد بزرگ تر را به عنوان مخرج مشترک قرار می دهیم.

  31-برای مقایسه ی دو عدد مخلوط، ابتدا عددهای صحیح را مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن آن ها، کسرها را مقایسه می کنیم. در مقایسه ی کسرها اگر مخرج ها مساوی نبودند مخرج مشترک می گیریم یعنی عددی را انتخاب می کنیم که بر همه ی مخرج ها بخش پذیر باشد. یا عددهای موجود در مخرج را در هم ضرب می کنیم.

  32-هکتار واحدی است که برای محاسبه ی زمین های کشاورزی به کار می رود.

  33-برای به دست آوردن مساحت زمین های خیلی بزرگ تر مانند مساحت قارّه ها،استان ها،دریاچه ها از واحدی به نام کیلومترمربع استفاده می کنند.

  34-یک هکتار مساحت مربعی به ضلع 100 متر است.

  35-هر هکتار برابر است با: 10000 متر مربع.

  36- یک کیلومتر مربع مساحت مربعی است به ضلع 1 کیلومتر.

  37-یک کیلومتر مربع مساحت مربعی به ضلع 1000متر می باشد.

  38-یک کیلومتر مربع= 1000000 متر مربع

  39-یک کیلومتر مربع= 100 هکتار

  40-جدول تناسب برابر بودن کسرها یا نسبت ها را نشان می دهد.

  41-بزرگ ترین واحد زمان قرن و کوچک ترین واحد زمان ثانیه می باشد.

  42-در مبحث تخمین هرگاه یکان عددی از 5بیش تر بود می توان یکان را به صفر تغییر داده و یکی به دهگان اضافه کنیم. اگر عددی یکانش کم تر از 5 بود می توان یکان آن را به صفر تغییر داده امّا دهگان را همان عدد بنویسیم. اگر هر دو عدد دارای یکان 5 بودند می توان به دل خواه یکی از عددها را به دهگان اضافه کرده و عدد دیگر همان عدد دهگان داده شده را بنویسیم.

  43-نسبتی که مخرج آن عدد صد باشد درصد نامیده می شود.

  44-%75 یعنی 75 واحد از 100 واحد کل تقسیم بندی.

  45-در مسئله های درصد عدد 100 همیشه در مخرج قرار می گیرد.

  46-در مسئله های درصد اگر درصد مشخص نباشد کافیست در جدول تناسب، عدد 100 را در سمت راست و پایین جدول قرار دهیم.اگر درصد مشخص باشد و عدد اصلی محاسبه گردد کافیست در جدول تناسب، درصد در سمت چپ نوشته شود.

  47-خط تقارن خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند به طوری که هر قسمت قرینه ( مانند ) قسمت دیگر می باشد.

  48-در اعداد اعشاری مانند عدد صحیح اولین رقم از سمت راست کم ترین ارزش مکانی را دارد و اولین رقم از سمت چپ بیش ترین ارزش مکانی را دارد.

  49-برای مقایسه ی اعداد اعشاری مانند اعداد صحیح از بالاترین مرتبه ی عدد صحیح مقایسه را شروع می کنیم و در صورت مساوی بودن اعداد صحیح، اعداد اعشاری را از دهم مقایسه می کنیم.

  50-در ضرب دو عدد مخلوط، ابتدا آن ها را به کسر تبدیل نموده و سپس در هم ضرب می کنیم.

  51-برای ضرب دو کسر می توانیم صورت یک کسررا با مخرج کسر دیگرساده کنیم سپس ساده شده ی کسرها را در هم ضرب کنیم.

  52-صفر قبل از عدد صحیح و صفر بعد از آخرین رقم اعشاری تغییری در ارزش عدد ایجاد نمی کند.

  53-1کیلومتر= 1000متر             1هکتومتر=100 متر                       1دکامتر= 10 متر

  54-1 متر= 10 دسی متر             1 متر= 100 سانتی متر                   1 متر= 1000 میلی متر

  55-برای تبدیل واحدهای بزرگ تر به کوچک تر باید عمل ضرب را انجام دهیم. ولی برای تبدیل واحدهای کوچک تر به بزرگ تر باید عمل تقسیم را انجام دهیم.

  56-اگرهرعدد اعشاری بر 10 یا 100 یا 1000 تقسیم شودممیزآن به تعدادصفرها به سمت چپ می رود.

  57-اگر هر عدد اعشاری در 10یا100یا1000ضرب شودممیز آن به تعدادصفرهابه سمت راست می رود.

  58-برای ضرب ذهنی حتما یکی از عامل های ضرب عدد زوج و دیگری عددی است که اگر دو برابر کنیم عدد 10 یا 100 یا 1000 به دست می آید که ضرب در عدد 10 یا 100 یا 1000 به راحتی انجام می شود. لذا عدد زوج را نصف کرده و حاصل را در عدد 10 یا 100 ضرب می کنیم.

  1300= 100×13= 50×26                               12400=100×124=50× 248  

  59-برای ضرب 25×25 یا 35 × 35 می توانیم یکان ها را در هم ضرب کنیم و کامل در جواب بنویسیم سپس یکی به دهگان عامل اوّل اضافه کرده و در دهگان عامل دوم ضرب کنیم و در جواب کامل بنویسیم.

          یکی                                                                               ده تایی

  25= 5 × 5 = ( 25 × 25 )                                      625 = 25 × 25 = 6 = 2 × 3                                                                                      

                  یکی                                                                          ده تایی

       25 = 5 × 5 = ( 35 × 35 )                                     1225 = 35 × 35 = 12 = 3 × 4

  60-مثلثی به اضلاع 3 و 4 و 5 سانتی متر یک مثلث قائم الزاویه خواهد بود. و هر مضربی از سه ضلع                   ( 3و4و5 )تشکیل مثلث قائم الزاویه را خواهد داد. مثال: ( 6 و 8 و 10 )

  61- مثلثی با سه ضلع قابل رسم است که مجموع 2 ضلع کوچک تر از ضلع سوم بیش تر باشد.

  7 < 4 + 4                                                         8 < 6 + 3

                  مثلث متساوی الساقین                                             مثلث مختلف الاضلاع

  62- یک مکعب دارای 6 وجه که همه به شکل مربع های هم اندازه هستند و 12 ضلع می باشد. معمولا 4 مربع در اطراف و 2 مربع در قسمت های بالا و پایین قرار دارند. یک مکعب را می توان 6 وجهی منتظم نیز نامید.

  63- مکعب مستطیل مانند مکعب 6 وجه دارد که 4 وجه در کنار هم و 2 وجه آن در بالا و پایین قرار دارند. با این تفاوت که در مکعب مستطیل همه ی وجه ها با هم مساوی نیستند بلکه 2 تا 2 تا با هم برابر هستند.

  64- ابعاد مکعب مستطیل را طول و عرض و ارتفاع می نامند.

  65- چهاروجهی منتظم از 4 وجه به شکل مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است که همه با هم برابرند.

  66- واحد حجم سانتی متر مکعب می باشد و آن مکعبی است که هر بعد آن 1 سانتی متر باشد.

  67- هرگاه ابعاد مکعب یا مکعب مستطیلی را 3 برابر کنیم حجم آن 27= 3 × 3 × 3 برابر می شود.

  68- واحدهای اندازه گیری مایعات عبارتند از: 1 متر مکعب = 1000 لیتر           1 لیتر = 1000 سی سی

  1 سی سی = 001/0 لیتر

  69- لیتر گنجایش مکعبی توخالی به ابعاد 10 سانتی متر می باشد. یعنی: سی سی 1000 = 10× 10× 10

  70- متر مکعب گنجایش مکعبی توخالی به ابعاد 1 متر می باشد. یعنی: متر مکعب 1 = 1× 1 × 1

  71- آب مصرفی منازل را با واحدی به نام متر مکعب اندازه گیری می کنند.

  72- از برخورد دو نیم خط ، زاویه تشکیل می شود.

  73- محلّ برخورد دو نیم خط ( راس ) و طول نیم خط ها را ( ضلع های ) زاویه می نامند.

  74- هر چه اندازه ی ضلع های زاویه را کوتاه تر یا بلندتر کنیم در اندازه ی زاویه تغییری ایجاد نمی شود.

  75- زاویه ی نیم صفحه 2 برابر زاویه ی قائمه است.

  76- نام دیگر زاویه ی نیم صفحه ( باز یا منفرجه ) می باشد.

  77- زاویه ی تند یا حاد کوچک تر از زاویه ی قائمه است.

  78- واحد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد که اندازه ی آن یک نودم زاویه ی قائمه یا یک صدو هشتادم زاویه ی نیم صفحه می باشد.

  79- مجموع زاویه های داخلی یک مثلث 180 درجه می باشد.

  80- مجموع زاویه های داخلی یک چهارضلعی 360 درجه می باشد.

  81- هر دو زاویه که مجموع آن ها 90 درجه باشد. دو زاویه ی متمم را تشکیل می دهند.

  82- هر دو زاویه که مجموع آن ها 180 درجه باشد. زاویه ی مکمل را تشکیل می دهند.

  83- واحد اندازه گیری جرم اجسام کیلوگرم می باشد.و جرم اجسام سبک تر گرم می باشد.

  84- برای تبدیل کیلوگرم به گرم باید در عدد 1000 ضرب کنیم و بالعکس تبدیل گرم به کیلوگرم بر عدد 1000 تقسیم می کنیم.

  85- یک لیوان بردارید. به وسیله ی یک تکّه نخ دور دهانه ی لیوان را اندازه بگیرید. سپس نخ را روی متر خیاطی بگذارید و عدد آن را یادداشت نمایید. مثلا ( 8 سانتی متر ) قطر دهانه ی لیوان را با متر خیاطی اندازه بگیرید. ( 2 سانتی متر ) اگر محیط را بر قطر آن تقسیم کنیم عددی تقریبا برابر 3 به دست می آید.

  86- محیط هر دایره تقریبا 3 برابر قطر آن است.

  87- عدد پی سرگذشتی 3700 ساله دارد. پی یکی از مشهورترین عددها در دنیای ریاضی است. بهترین راه معرّفی پی این است که بگوییم عدد پی برابر است با: محیط دایره تقسیم بر قطر دایره. قدیمی ترین محاسبات پی مربوط به 1700 سال پیش از میلاد مسیح یعنی 3700 سال پیش است. اولین محاسبه ی ریاضی پی توسط ارشمیدس و با کمک چند ضلعی ها ایجاد شد.

  88- در تقسیم دو کسر با مخرج های مساوی صورت ها را بر هم تقسیم می کنیم.

  89- در تقسیم عدد صحیح برکسر باید عدد صحیح را به کسری که هم مخرج با کسر دوم است بنویسیم و عمل تقسیم را انجام دهیم.

  90- در تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح دیگر عامل اوّل تقسیم در صورت و عامل دوم تقسیم در مخرج قرار می گیرد.

  91- در تقسیم دو کسر با مخرج های نامساوی کافیست ابتدا مخرج ها را یکی کرده و سپس مانند مرحله ی اوّل تقسیم عمل نماییم یعنی با برابر نمودن مخرج ها صورت ها را بر هم تقسیم نماییم.

  92- نیمساز، نیم خطی است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  93- برای رسم نیمساز زاویه از پرگار و خط کش می توان استفاده نمود. هم چنین از نقّاله نیز می توان استفاده کرد.

  94- مساحت = سطح = کف

  95- با رسم دو قطر عمود بر هم چهار زاویه ی راست درست می شود. پس اندازه ی زاویه ی دایره

  درجه 360 = 90 × 4 می باشد.

  من ا... توفیق

  منبع مطلب : farage.blogfa.com

  مدیر محترم سایت farage.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ریحانه : کاش دوستان بگن

  یاسین : منم میخوام بله

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسن 11 ماه قبل
  0

  من از آخر جواب شو پیدا نکردم کدوم

  حسن 11 ماه قبل
  0

  من از آخر جواب شو پیدا نکردم کدوم

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  نسبتی مساوی با هر یک از نسبت های زیر بنویسید که مخرج آن ۱۰۰ باشد

  ۱۸ به ۱۸۰۰

  ۸ به ۱۰

  ۳ به ۶

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  لطفاََ بگید

  نسبتیرکه به صد سنجیده شود......................نامید میشود

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  میشه جواب بدین

  نسبتی که به صد سنجیده شود نامید میشود

  1
  ناشناس 2 ماه قبل

  درصد

  نرگس 1 سال قبل
  2

  در یک معدن ۴۰۰ کیلوگرم سنگ معدن ۸۰ کیلو گرم فلز خالص به دست می آید؟

  الف : نسبت وزن فلز خالص به وزن سنگ معدن را تعیین کنید؟

  ب: یک نسبت مساوی نسبتی که در بالا به دست می آید بنویسید که مخرج ۱۰۰ باشد؟

  پ: چند درصد از سنگ این معدن فلز خالص است؟

  -1
  نرگس 1 سال قبل

  میشه بگید

  ریحانه 1 سال قبل
  5

  کاش دوستان بگن

  0
  ملینا 1 سال قبل

  خانمم گفت جوابش درصد میشه

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  آره ای کاش

  یاسین 2 سال قبل
  1

  واحد میشه

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  بیشور 🤬😡

  یاسین 2 سال قبل
  2

  جوابشو بگید چون لازمه

  یاسین 2 سال قبل
  3

  جوابش چند میشه اونو بزارین تا مردم استفاده کننن

  ناشناس 2 سال قبل
  -2

  می‌خوام بدونم که اگه کسری مخرجش ۱۰۰ باشه اسمش چی میشه

  0
  محیا 1 ماه قبل

  درصد

  4
  یاسین 2 سال قبل

  منم میخوام بله

  برای ارسال نظر کلیک کنید