توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نکات دستوری درس هفتم فارسی نهم

  1 بازدید

  نکات دستوری درس هفتم فارسی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  درس هفتم فارسی نهم و هشتم

                                                بسم الله الرحمن الرحیم

                                         سؤالات فارسی نهم ، درس هفتم  

  1-لغات درس : حکیم : خردمند                     فرزانه : خردمند و دانا              ژرف : عمیق

  مشخصه : ویژگی           ظریف : دقیق             طعن : سرزنش                     لعن : لعنت

  هجو : سرزنش کردن      رهنمود : پیشنهاد         احزان : جمع حُزن ، اندوه ها      شوریده : آشفته

  سامان : آرام و قرار         مراد : آرزو ، هدف        هان: آگاه باش                       واقف : آگاه

  فنا: نابودی                  بنیاد : اساس              بس : بسیار                          بعید : دور       

  کان : مخفف که آن        کنج : گوشه               خلوت : تنهایی                      وِرد : ذکر و دعای زیر لب

  معنای بیت ها :

  بیت یک : یوسف گم شده به کنعان باز می گردد ، ناراحت نباش ، این سرای غم زده دوباره با صفا و شاد می شود .

  بیت دو: ای دل اندوهگین نگران نباش ، حال و روزت خوب می شود و افکار پریشان و آشفته ات به سامان می شود .دل بد مکن :کنایه از ناامید نباش

  بیت سه : روزگار اگر چند روز بر مراد ما نرفت ، دائماً حالت روزگار یکسان نیست ، ناراحت نباش // دور گردون : کنایه از روزگار // بر مراد نرفت : کنایه از مطابق میل نبود

  بیت چهار : بیدار باش و نا امید نشو ؛ زیرا در پشت پردۀ تقدیر ، بازی هایی در جریان می باشد که ممکن است به سود تو باشد بنابرین جای غصه خوردن نیست .

  بیت پنج : ای دل ، اگر فنا همچون سیلابی اساس هستی را نابود سازد ، تو غمگین و ناراحت نباش زیرا کشتی بان تو نوح می باشد و تو را از توفان نجات می دهد . آرایه ها : ای دل : تشخیص // بنیاد هستی برکند : کنایه از نابود کند // سیل فنا : تشبیه // اشاره به داستان نوح : تلمیح // نوح ، کشتیبان و توفان : مراعات نظیر

  بیت شش: در بیابان اگر به شوق کعبه راه می روی ، اگر سختی های راه همچون خار مغیلان تو را اذیت کرد ناراحت نباش . // خار مغیلان : کنایه از سختی // سرزنش : کنایه از آزار و اذیت // سرزنش خار مغیلان : تشخیص

  بیت هفت : گر چه منزل بسیار خطرناک و مقصد بسیار دور است ، هیچ راهی نیست که پایان نداشته باشد.

  بیت هشت : ای حافظ، تا در گوشۀ عبادت و خلوت خود در شب هایی تیره و تاریک به ذکر پروردگار و خواندن قرآن سرگرم هستی غصه و غم به دل راه مده // کنج فقر : تشخیص // تار و تا : جناس

  سؤالات درس :

  الف ) معنی شعر :  1- غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ     هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ

  2-هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب         باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور

  3-هیچ راهی نیست کان را نیست پایان ، غم مخور

  ب) معنی لغات  2- معنای لغات خواسته شده را بنویسید

  الف- عزیز مصر به رغم برادران غیور   ز قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید

  ب- هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب // فرزانه/ ژرف/ طعن/ طنز/ احزان / گردون/ هجو/ مغیلان / تخلص

  ج) تاریخ ادبیات  3- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

   « بهاء الدین خرمشاهی نویسنده...................... ، ........................ ، ................... و استاد دانشگاه است . وی تألیفاتی در.................و حافظ شناسی و تفسیر اشعار او دارد . همچنین در تدوین ..................... همکاری می کند .»

  4-از محتوای اشعار شاعر پر آوازۀ ایرانی ، حافظ ، چه چیزی را متوجه می شویم ؟ 5- تخلص رابا مثال توضیح دهید

  د) آرایه های ادبی . آرایه های موجود در ابیات زیر را بنویسید ( هر کدام دو مورد )

  الف- یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور      کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور

  ب- ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند              چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور

  ج-ای دل غمدیده ، حالت به شود دل بد مکن    وین سر شوریده باز آید به کنعان غم مخور

  6-تخلص اشخاص « شمس الدین محمد ، محمد حسین بهجت تبریزی ، مشرف الدین مصلح بن عبدالله » به ترتیب چیست ؟

  ه- خودارزیابی و نوشتن

  7-واژگانی را که نشانۀ جمع دارند ، مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید

   کنعان – گلستان- دودمان- احزان- سپاهیان- پیروان- سپاهان – کشتیبان – حنابندان- پایان- آزادگان- کوهان

  8- در بیت زیر قافیه را مشخص کنید و دو واژۀ هم قافیه با آنها بنویسید

  « ندانی که ایران نشست من است    جهان سر به سر ، زیر دست من است »

  فارسی هشتم ، درس هفتم

  معانی لغات : آورده اند : نقل کرده اند // مُریدان : پیروان // از پی : به دنبال // احوال : وضعیت // ارشاد : راهنمایی // مرشد : راهنما // طعام : غذا // مستمع : شنونده // دعوی : ادعا // معترف : اعتراف کننده // فرع : غیر اصلی // کینه : دشمنی // دستاورد : نتیجه // استعداد : توانایی // چاپار : پیک ، نامه بر // کارایی : لیاقت // چیرگی : غلبه // تار و پود : اجزای سازندۀ هر چیز // هنجار : روش ، رفتار ، قاعده // رهاورد : ارمغان // مظاهر : جمع مظهر ، نشانه ها // کاربران : استفاده کنندگان // فضایل : جمع فضیلت ، برتری ها // متعالی : بلند // سنت : روش ، شیوه // جولاهه : بافنده// امیر : حاکم // دولت : سعادت ، نیک بختی

  سؤالات : 1- جمع مکسّر این کلمات را بنویسید . حال – ادب – فرد – مظهر- فضیلت- حق- سرّ // 2- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید. عارف- مرشد – طعام- حریم- حصار- امن- اسارت- معترف- مستمع – عزت

  1-    در هر جمله نوع « را » را توضیح دهید .الف- امیر را خبر دادند ب- امیر را خاطر به آن شد ج- مرا با او کار است  د- شیخ را پیش او بردند   ث- مریدان شیخ را گفتند ه- جنید دست بهلول را بوسید

  4-آرایه های ادبی را مشخص کنید .الف- رنج زندگی را کم کند و بر آسایش آن بیفزاید ب- اینترنت ، پنجره ای است رو به جهان بیرون  5- املای صحیح را مشخص کنید الف- از پیش خود می خورم .......................... ی کوچک بر می دارم ( لغمه – لقمه ) ب- بهلول ........................ و رفت ( برخواست – برخاست ) پ- به قدر فهم ........................ می گویم  ( مستمعان – مصتمعان ) ت- اکنون عصر ............... ماشین بر تار و پود زندگی بشر است .( چیرگی – چیره گی ) ث- هر کس به آسانی نمی تواند ......................... خانواده را فرو ریزد ( حصار – حسار – هصار – هسار ) 5-به نظر بهلول اصلی ترین نکته در خوردن چه بود ؟ 6-بهلول شرط اول در سخن گفتن را چه چیزی معرفی کرد ؟ 7-در آموزه های بهلول به جنید ، اساسی ترین اصل در آداب خواب چه بود ؟ 8- جامع التمثیل از کیست ؟ 9- در مورد بهلول مختصری توضیح دهید 10- در مورد چرتکه و اسطرلاب مختصری توضیح دهید .11- یکی از آسیب های جدی جامعۀ ماشینی چیست ؟ 12- علم و فن و همۀ آنچه رهاورد بشری است چه زمانی مفیدند ؟13-اسرار التوحید از کیست ؟ خلاصه و پیام درس « خودشناسی »  ( ص58 )را بنویسید . 14- گروه اسمی و هسته را معلوم کنید .« انسان ، موجودی اجتماعی است و جامعه ، هنجار های فرهنگی ، سنت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد . پنج سؤال دیگر شما طرح کنید .

  منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید