توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نکات دستوری درس هشتم فارسی نهم

  1 بازدید

  نکات دستوری درس هشتم فارسی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مشق فارسی دوره اول متوسطه

  درس-هشتم 🔽🔽🔽🔽

  #فارسی_نهم

  #همزیستی_با_مام_میهن


  💎 بخش ۱ 


  همزیستی : زندگی مسالمت آمیز ( مشتق )

  مامِ میهن : اضافه ی تشبیهی 

  مام : مادر


  🔹لحن : شیوه ی بیان، نحوه ی ادای کلمات و عبارات و متون و اشعار 


  لحن: میهنی/وطنی:

  این لحن را می توان زیرمجموعه ای از لحن  حماسی دانست. این لحن کوبنده است و در مواردی هم تحت تأثیر الحان دیگر قرار می گیرد. خواننده باید با شور و حرارت، غیرت ملی و حس همدلی را در شنونده بیدار سازد.


  1⃣مادران، دل به مهر فرزندان، گرم و تپنده می دارند و فرزندان، در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند و می پرورند و می بالند. این دو را پیوندها و آوندهایی به سرچشمه های یکتایی می رساند و خوشی و ناخوشی یکی را به دیگری پیوند می زند.


  ✍تعداد جمله ها : ۶ 


  🔺مادران - فرزندان - پیوندها - آوندها - دیگری -تپنده - خوشی - ناخوشی - یکتایی : وندی 

  🔹سرچشمه : وندی-مرکب 

  🔹مادران : نهاد

  دل : مفعول

  مهر : متمم

  🔻فرزندان : مضاف الیه

  گرم و تپنده : مسند

  🔺( واو عطف )

  پرتو گرم : ترکیب وصفی پرتو 

  ▪️گوارا : ترکیب وصفی

  این دو : مفعول

  ▪️پیوندها و آوندها : نهاد

  سرچشمه ها : متمم

  🔹خوشی و ناخوشی : مفعول

  دیگری : متمم

  🔹تپنده : صفت فاعلی 

  🔺مادران و فرزندان : مراعات نظیر

  🔺گرم و تپنده - گرم و گوارا : مراعات نظیر 

  🔹گوارا:وندی ناگوار گوارش گواریدن

  🔹دل گرم داشتن به کسی یا چیزی : کنایه از امید داشتن به آن

  ▪️جان گرفتن : کنایه از نیرو گرفتن - قوت گرفتن 

  ▪️پیوند و آوند : ترادف

  🔺سرچشمه ی یکتایی : اضافه ی تشبیهی 

  🔺خوشی و ناخوشی : تضاد

  🔹پرتو گرم و گوارای مادر : پرتو مادر : اضافه ی استعاری 

  🔹پرتو : نور، روشنی

  گوارا : زلال

  می بالند : رشد می کنند، بزرگ می شوند

  آوند : رگ، لوله هایی که آب و غذا را در گیاهان می رسانند

  یکتایی : یگانگی


  ☑️نکته:

  گرم و تپنده هر چند در نگاه اول صفت هستند ولی اکثر مسندها اگه توجه داشته باشید صفت ها هستند  2⃣مادر، گرامی گوهری است که در کارگاه آفرینش خدای مهربان، همتایی ندارد. از این روست که هر چیز گرانمایه را اگر بخواهند از راه همانندی، بزرگ بشمارند و عزیز بدارند، به مام یا مادر مانند می کنند.


  ✍تعداد جمله ها : ۷


  🔹کارگاه - آفرینش - مهربان : وندی 

  🔹گرانمایه : مرکب 

  🔺گرامی گوهر : ترکیب وصفی مقلوب 

  🔺کارگاه آفرینش خدای مهربان : گروه متممی ( کارگاه : هسته

  آفرینش : وابسته پسین - مضاف الیه

  خدا : وابسته ی وابسته - مضاف الیه

  مهربان : وابسته ی وابسته : صفت ) 

  🔹بزرگ بشمارند و عزیز بدارند : بزرگ و عزیز : مسند

  🔹از این رو: حرف ربط مرکب

  ▪️مادر، گرامی گوهری است : تشبیه - مادر به گوهر تشبیه شده به لحاظ ارزشمندی 

  ▪️کارگاه آفرینش : اضافه تشبیهی 

  ♻️بزرگ شمردن و عزیز داشتن : کنایه از حرمت نهادن و احترام گذاشتن

  ♻️مام و مادر : ترادف

  نکته:


  ☑️[این ] از این روست که[آنها] هر چیز گرانمایه را اگر بخواهند [ که انها آن را ]  عزیز بدارند [آن ها آن را ]به مادر مانند می کنند  3⃣ترکیب " مام میهن " را شنیده اید؛ از همان دست ترکیب های زبانی است که میهن را در پرورندگی و هم زیستی به مام یا مادر همانند و هم نشین کرده است. از این دید، میهن، برای همه ی هم پیوندان و باشندگانش، مادرانه رفتار می کند. در چشم میهن، همه ی فرزندان این آب و خاک که زاد و بودشان و ریشه ی وجودشان در خاک اینجاست، یکسان اند و هیچ رنگ و نژاد و لهجه و گویش و زبانی به دیده ی این مادر، بر آن دیگری برتری ندارد.


  ✍تعداد جمله ها : ۷


  🔹زبانی - پرورندگی - هم زیستی - هم نشین - هم پیوندان - باشندگان - مادرانه - رفتار - گویش - دیده - برتری : وندی 


  🔹زاد و بود : وندی - مرکب

  🔺ترکیب مام میهن را شنیده اید : نهاد : محذوف

  🔺ترکیب مام میهن : مفعول ( ترکیب : هسته / مام : وابسته پسین - مضاف الیه / میهن : وابسته ی وابسته : مضاف الیه ) شنیده اید : ماضی نقلی

  ▪️همان : صفت اشاره

  زبانی : صفت نسبی

  میهن : مفعول

  در پرورندگی و هم زیستی : متمم قیدی

  مام یا مادر : متمم

  مادرانه : صفت نسبی

  همه : صفت مبهم 

  ▪️در خاک اینجاست : خاک : متمم

  اینجا است ( اینجا قرار دارد ) 

  اینجا : قید

  یکسان اند : یکسان هستند : یکسان : مسند

  هیچ : صفت مبهم

  رنگ : هسته ( نژاد - لهجه - گویش - زبان : معطوف ) 

  🔺به دیده ی این مادر : متمم قیدی / 👇👇👇


  دیده :هسته

  این : وابسته از نوع صفت -صفت مضاف الیه 

  مادر :وابسته ی  پسین -مضاف الیه

  برتری :صفت تفضیلی

  🔹مام میهن: اضافه  تشبیهی، مادرانه رفتار می کند : تشبیه دارد رفتار کردن میهن : تشخیص

  چشمِ میهن : ترکیب اضافی - اضافه ی استعاری - استعاره مکنیه و تشخیص

  آب و خاک : مجازاً سرزمین

  ریشه ی وجود : اضافه تشبیهی 

  🔺رنگ - نژاد - لهجه - گویش - زبان : مراعات نظیر 

  مادر : استعاره از میهن 

  🔺پرورندگی : پرورش دادن

  همانند و هم نشین : تشبیه کردن

  دید : دیدگاه و نظر

  هم پیوند : خویشاوند،قوم و خویش با

  منبع مطلب : g-a-nahavand.blog.ir

  مدیر محترم سایت g-a-nahavand.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فارسی نهم درس هشتم

  بسم الله الرحمن الرحیم

                               درس هشتم فارسی نهم و تمرینات آن

  لغات درس : تپنده : بی قرار و نا آرام // می بالند : رشد می کنند // آوند : لوله های باریکی که در ساختمان گیاهان وجود دارد .// مام : مادر // پرورندگی : پرورش دادن // باشندگان : جمع باشنده ، ساکنان ، حاضران // زاد و بود : همۀ سرمایه ، کنایه از هست و نیست // آبشخور : سرچشمه // مایه ور : پرمایه ، سرشار // فراخنا : پهنا و گستردگی // دو سویه : دو طرفه // آرامستان : جای آسودن // نشست : اقامتگاه // کُنام : محل زندگی جانوران وحشی // بوم و بر : سرزمین

  کنایه ها : اهریمن خویان : شیطان صفتان // تن را سپر کرده اند : کنایه از خود را فدا کرده اند // جان گرفتن : کنایه از بزرگ شدن و رشد کردن // خفاش خویان : کنایه از انسان های بد جنس // مشت را گره کرده اند : کنایه از مصمم دفاع می کنند و می جنگند // پشت به پشت : کنایه از همراه هم // بر بیگانه تاخته اند : کنایه از با بیگانه می جنگند // انگشت به دهان : کنایه از متعجب و متحیر //زیر دست من است : کنایه از در خدمت و تحت فرمان من است // تن به کشتن دهیم : کنایه از مُردن

  معانی ابیات صفحات 64و 65

  بیت یک : از خداوند آفریدگار جهان که از همه چیز آگاه است ، می خواهم ...

  بیت دو : که شما را از تمام بدی ها حفظ کند و نامتان به نیکی باقی بماند

  ص65 : بیت یک : آیا نمی دانی که ایران ، وطن و خاستگاه من است و تمام دنیا تحت اختیار من می باشد /// بیت دو : همۀ ایرانیان با یکدیگر متحد و انسان های خداشناسی هستند و در انجام کارهای نیک ، از انسان های بدکار ، ترسی ندارند .

  بیت سه : جای افسوس است که ایران از بین برود و آشیانه و جایگاه حیوانات درنده ( اقوام وحشی و ستمگر ) شود . بیت چهار : اگر قرار است که ایران نابود شود ، از خدا می خواهم که من هم نیست و نابود شوم و هیچ کس در این سرزمین ، زنده نباشد . بیت پنجم : اگر همه کشته شویم بهتر از آن است که کشور ایران را به دست دشمن بسپاریم .

  معانی شعر خوانی « دور اندیشی » ص 68

  بیت یک : کودکی اصیل و نجیب زاده با چند تن از هم سالان خود برای بازی ، بیرون رفت ./ آزادگان جمع آزاده : اصیل ، نجیب // همزادگان جمع همزاد ، هم سن و سال

  بیت دو : وقتی آن کودک به راه افتاد ، با شادی بسیار شروع به دویدن کرد و با سر به زمین خورد ./ پویه کردن : دویدن // پای در راه نهادن : کنایه از حرکت کردن // به سر در آمدن : کنایه از زمین خوردن // بیت سه : به هنگام دویدن ، کنترل خود را از دست داد و مهرۀ کمرش آسیب دید و علاقه اش به بازی از دست رفت // پا ز دست در آمدن : کنایه از بی اختیار شدن ، کنترل از دست دادن مِهردل شکستن : کنایه از : از دست دادن علاقه

  بیت چهار : به خاطر این اتفاق ، حال هم سن و سالانش ، از حال او بدتر شد // تنگ شدن نفس : کنایه از احساس ناراحتی و اندوه کردن

  بیت پنجم : کودکی که صمیمی ترین دوست او بود ، گفت : بهتر است او را در چاهی عمیق بیندازیم

  بیت ششم :تا به این وسیله راز ما پنهان بماند و نزد پدرش شرمنده نشویم

  بیت هفتم : داناترین و دوراندیش ترین کودک از میان آن ها ، کودکی بود که با او دشمن بود

  بیت هشتم : آن کودک آینده نگر گفت : حقیقت این واقعه پنهان نمی ماند

  بیت نهم : از آنجا که همه مرا دشمن او می دانند ، پس به من بد گمان می شوند

  بیت دهم : به سوی پدرش رفت و او را از ماجرا با خبر کرد تا این که پدرش برای آن کار ، چاره ای بیندیشد ./ بیت یازدهم : هر کسی که از دانایی بهره ای برده باشد ، بر انجام هر کاری توانایی دارد

  بیت دوازدهم : دشمن دانایی که روح انسان را دچار غم و اندوه می کند ، بسیار بهتر از دوستی است که نادان باشد .

  سؤالات : 1- معنی کنید الف- پای چو در راه نهاد آن پسر/ پویه همی کرد و درآمد به سر //ب- عاقبت اندیش ترین کودکی / دشمن او بود از ایشان یکی // ج- مادران دل به مهر فرزندان گرم و تپنده می دارند و فرزندان در پرتوی گرم مادر جان می گیرند //د- پایش از آن پویه در آمد ز دست

  2-لغات را معنی کنید . آبشخور- فراخنا- آوردگاه – گزند- همزاد- بُن – مهان – مِهر - مایه ور – سفله // 3- موضوع کتاب « مسیح در شب قدر » چیست ؟ 4- مخزن الاسرار سرودۀ کیست و موضوع آن چیست ؟ 4- آرایه ها را معلوم کنید .الف- دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود // ب- شد نفس آن دو سه همسال او / تنگ تر از حادثۀ حال او

  5-هستۀ گروه اسمی های نوشته شده را بنویسید .الف- آن رزمندۀ وارسته ایران اسلام ب- همان پهلوان نامی شاهنامۀ فردوسی ج- نخستین دانش آموز درستکار //6-غلط های املایی را معلوم کنید . خوار و گل – همزاده گان – تواضع – زاد و بوم – صفله – گزند- دریق – احرمن خویان- لهن میهنی

  7-کتاب مخزن الاسرار در چه قالبی سروده شده است ؟ الف- رباعی ب- مثنوی ج- غزل- د- قصیده

  8-بیت « چون که مرا زین همه دشمن نهند/ تهمت این واقعه بر من نهند » به چه مفهومی تأکید دارد ؟ الف- دور اندیشی ب- سخت کوشی ج- با هوشی د- راست گویی // 9- کدام گزینه از بقیه ، دورتر است ؟ الف- پویه ب- پاینده ج- پویایی د- پوییدن // 10- معنی کنایی کدام عبارت درست نیست ؟ الف – ریشۀ وجودشان در خاک اینجاست ؛ یعنی در این سرزمین اقامت دارند  ب- شیرۀ جان خویش در کامشان می دارد ؛ یعنی با تمام وجود آنها را پرورش می دهد ج- همه برای وطن ، تن را سپر کرده اند ؛ یعنی همه برای وطن خود را فدا کرده اند د- دشمنان را انگشت به دهان گذاشته اند ؛ یعنی دشمنان را پشیمان کرده اند .

  منبع مطلب : golestan45.blogfa.com

  مدیر محترم سایت golestan45.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سارینا : بابا چرا کل درس رو نزاشتین :/ بازم مرسی 🖤

  ناشناس : نمیشد کل درس و متنش رو بزارین؟!

  رونا : سلام من رونا هستم مطالب خوبی بود ولی کاش ادامه مطلب را برای ما به اشتراک می گذاشتید .باسپاس( رونا )

  حُسِن : اصلا خوب نبود

  ناشناس : دیگ خیییلی کامل بود ،آدم گیج میشد مرسی:)

  ناشناس : چرا جواب

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نرگس 1 ماه قبل
  1

  از قسمت اگر به گلستانی تا آخر درس تکمیل نشده

  Nana 1 سال قبل
  3

  کاملش کنید لطفاا

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  چرا کل درس نیست ؟ چرا کسی پاسخگو نیست

  ناشناس 2 سال قبل
  4

  چرا جواب

  حُسِن 2 سال قبل
  8

  اصلا خوب نبود

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  دیگ خیییلی کامل بود ،آدم گیج میشد مرسی:)

  رونا 2 سال قبل
  8

  سلام من رونا هستم مطالب خوبی بود ولی کاش ادامه مطلب را برای ما به اشتراک می گذاشتید .باسپاس( رونا )

  سارینا 2 سال قبل
  24

  بابا چرا کل درس رو نزاشتین :/ بازم مرسی 🖤

  ناشناس 2 سال قبل
  8

  نمیشد کل درس و متنش رو بزارین؟!

  برای ارسال نظر کلیک کنید