توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال جدول ارزش مکانی کلاس چهارم

  1 بازدید

  نمونه سوال جدول ارزش مکانی کلاس چهارم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نمونه سوال ریاضی

  به نام خدا

  نام و نام خانوادگی :                                                                               کلاس چهارم                         

  ریاضی

  1 با رقم و با حروف بنویسید .

  هفت میلیون و هزار و یک :

  100408 :

  2 با اعداد 2 ،8 ،9،4 کوچکترین و بزرگترین عدد شش رقمی را نوشته و اختلاف آنها را حساب کنید .

  3- در کدامیک از اعداد زیر رقم دهگان هزار دو برابر رقم صدگانش است ؟

  الف : 26307£      ب :  120196£        ج :  34675 £                  د:   45034£

  4  عدد نهصد هزار و هفتصد به کدام صورت نوشته می شود ؟

  الف : 970000 £   ب : 900700  £        ج : 900070  £               د : 907000 £

  5 در جدول ارزش مکانی یک عدد پنج رقم صفر وجود دارد . اگر این عدد شش رقمی باشد در کدام یک از خانه های جدول ، رقم صفر نمی تواند وجود داشته باشد  ؟                        

  الف :  دهگان یکی ها   £                            ب : یکان یکی ها   £

     ج :  صدگان هزار ها    £                         د : دهگان هزار ها£                                                                                                                                                    

  6 ارزش مکانی سومین رقم از سمت راست کدام یک از عددهای زیر از بقیه کمتر است؟

  الف : بزرگترین عدد سه رقمی  £    ب : بزرگترین عدد پنج رقمی£

   ج : بزرگترین عدد چهار رقمی  £   د: ارزش مکانی این رقم در هر سه عدد بالا یکسان است£

  7 کدامیک از عدد های زیر از بقیه کوچکتر است  ؟

  الف : هفتصد هزار و ششصد و نه£           ب : صد و چهل و پنج هزار و بیست و هفت £                    

  ج : نود و سه هزار و یک £                         د : پنجاه هزار و ششصد و نود و نه £

  8-  اختلاف کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی که مجموع رقمهای هر یک از آنها برابر 5 باشد کدام
  است  ؟

  الف: 49996 £         ب: 39996 £           ج : 10096 £            د: 19946£

  9 روی خط راستی 5 نقطه وجود دارد ، تعداد پاره خطهای روی این خط کدام است ؟

  الف : 10  £           ب: 8  £                 ج : 6  £                     د: 20 £

  10 برای رسم یک خط کافی است چند نقطه از آن را داشته باشیم   ؟

  الف : هیچ نقطه  £      ب: یک نقطه  £       ج : دو نقطه  £          د: هشت نقطه  £

  11 در شکل روبرو چند پاره خط وجود دارد ؟                               

  الف : 9 پاره خط£                     ب : 10 پاره خط £   

  ج: 4 پاره خط £                        د : 6 پاره خط £   

  12 در شکل روبرو چند پاره خط وجود دارد ؟                               

  الف : 7 پاره خط£                     ب : 6 پاره خط £   

  ج: 8 پاره خط £                        د : 4 پاره خط £                          

  تاریخ:

  13 مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود  ؟

  الف : در امان نبودن از حمله حیوانات £               ب : فراهم کردن غذا  £         

  ج : ندانستن خواندن و نوشتن  £                         د : نداشتن خانه  £

  14 -  اولین ابزار های انسان بیشتر از چه جنسی بودند ؟ 

  الف: چوب  £         ب : گل £          ج : آهن  £                  د : سنگ £

  15 انسانهای نخستین از استخوان ، پوست و شاخ حیوانات به ترتیب چه چیزهایی درست می کردند؟  

  الف: سوزن،لباس، نیزه  £            ب : لباس، سوزن، نیزه   £      

  ج : نیزه، سوزن، لباس   £           د : نیزه، لباس،سوزن   £

  16 انسانهای نخستین در جستجوی خانه و مکانی امن ، به کجا پناه می بردند ؟

  الف: دامنه کوه ها  £        ب : غار ها £       ج : چمن زارهای سرسبز  £       د : اطراف رودخانه ها £

  جغرافی:

  17 -  مطالعه علم جغرافیا یکی از راه های ...................... است .

  الف: شناخت زندگی افراد گذشته  £           ب : نیاز نداشتن به مسافرت £                 

  ج : اطلاع از حوادث و اتفاقات  £              د : شناخت محیط خود و دیگران £

  18 خانواده چگونه تشکیل می شود  ؟ 

  الف :با تولد فرزندان  £                  ب : با پدربزرگ و مادربزرگ £        

  ج : با ازدواج زن و مرد £                د : با تولد فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ £

  19 به چه خانواده ای پرجمعیت می گویند ؟

  الف : به خانواده ای که بیش از 3 نفر باشد   £                     ب : به خانواده ای که بیش از 4 نفر باشد   £      

  ج : به خانواده ای که پدربزرگ و مادربزرگ با آنها باشند   £     د : به خانواده ای که کمتر از 4 نفر باشد   £

  فارسی :

  20 کدام گزینه مخالف کلمه شیرین است  ؟

  الف: ترش  £                  ب : بی نمک £                ج : شور  £                       د : تلخ £

  21 در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد  ؟

  الف: باید به بزرگتر ها و مخصوصاً پیرها احترام بگزاریم  £     

  ب : نباید با تلفن برای کسی مزاحمت ایجاد کنیم £          

  ج : بچ‍‍ه ها با چوب بلند لانه ی سینه سرخ را خراب کردند  £

  د : خداوند همه چیز را منظم و دقیق آفریده است £

  22 در کدام جمله دو منادا به کار رفته است  ؟

  الف: سعدیا ؛ مرد نکونام نمیرد هرگز  £         ب : خدا در پاکی و نیکی است ، فرزند ! £          

  ج : مجید ! درست را بخوان  £                  د : خدایا ! ای بخشنده نیکی ها ؛ مرا یاری کن £

  ((جمعه خوبی را در کنار خانواده ات برایت آرزو می کنم ))

  منبع مطلب : sadeghalhosseini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sadeghalhosseini.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی

  عددها با واحد 1000
  درس برای کلاس 4و5و6

  1. با توجه به اعداد زیرجای خالی عدد مناسب بنویس وبخوان .

  2. باتوجه به مثال زیر اعدادرا درجای خالی به طور مناسب بنویس وبخوان

  3. عددهارا بخوانید.

  4. مجموع اعداد زیر را به دست آورید به مثال توجه کن!

  5. جمع یا تفریق کنید و ذهنی اعدادرا با واحد هزار بخوانید

  مثال: 35هزار+5هزار آسان جمع می شود .

   
  6. عدد, 510,000 وعدد 520,000 هم را (روی  “واحد”)به ترتیب نشان دادیم 
      نشانه های آبی رنگ چه عددهای را نشان می دهند.

  7.  در دفترتان یک محور رسم کنید و 320,000 تا 340,000 روی نشان دهید .
      تقسیم بندی مناسب انجام دهید و اعداد زیر را روی ان نشان دهید :
      323,000   328,000   335,000  329,000 
  330,000

  درجدول ارزش مکانی اعدد طبقه طبقه گرده بندی می شوند هر طبقه از 3 خانه درست شده و هر خانه ارزشی خاص دارد

   طبقه ها:. عددها از چپ   ونام هر طبقه خوانده می شوند………. یکیها ………. هزارها ……….. میلیونها ……….. میلیاردها.

  به جدول ارزش مکانی زیر توجه کنید.:

  100,000 = 100 هزار
  1,000,000 = 1 میلیون
  10,000,000 = 10 میلیون
  100,000,000 = 100 میلیون

  بهتراست تا اشنایی کامل ،عددها را با کمک جدول ارزش مکانی بخوانیم.

  عددهارا هر3 رقم ازسمت راست جدا می کنیم .                                                                   
  عدد 702845 و 360400295 در جدول ارزش مکانی جا می دهیم    از سمت چپ با توجه به طبقه اش بخوانیم.                                                      

  .

  به گسترده نویسی  همان دو عدد می پردازیم :

  702845 = 7 × 100000 + 2 × 1000 + 8 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1
  360400295 = 3 × 100000000 + 6 × 10000000 + 4 × 100000 + 2 × 100 + 9 × 10 + 5 ×
  1

  درعدد 702845:
  ارزش مکانی  7  صد هزار  هست 7 × 100000 = 700000 هفت صدگان هزار.
  ارزش مکانی 2   یعنی 2 × 1000 = 2000و ارزش مکانی یکان هزار است.
  ارزش مکانی 8 یعنی 8 × 100 = 800 وارزش مکانی صدگان دارد
  ارزش مکانی  4 یعنی 4 × 10 = 40 وارزش مکانی دهگان.
  ارزشمکانی  5 یعنی 5 × 1 = 5 وارزش مکانی یکان
  درعدد 360400295:
  ارزش مکانی 3 یعنی 3 × 100000000 = 300000000 و ارزش مکانی صدگان میلیون .
  ارزش مکانی  6 یعنی 6 × 10000000 = 60000000 وارزش مکانی دهگان میلیون.
  رزش مکانی 4 یعنی 4 × 100000 = 400000 وارزش مکانی صدگان هزار.
  رزش مکانی2 یعنی 2 × 100 = 200 وارزش مکانی صدگان.
  رزش مکانی 9 یعنی 9 × 10 = 90 وارزش مکانی دهکان.
  رزش مکانی 5  یعنی5×1 =5 ارزش مکانی یکان

  نکته:
  ارزش مکانی عدد0 در هر مکانی همان 0 است.

  پس با حروف اعداد زیر را بخوانیم :

  218705 –      218هزار و  705.
    به این صورت   218,705 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  42156 –  42هزارو 156.
  به این صورت 3تا 3تا جدا می کنیم 42,156 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  25374821 –  25میلیون و 374 هزارو 821.
  به صورت     25,374,821 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  مکان, ارزش مکان و ومرتبه:

    یک عدد از یک یا چند رقم یا رقمهای مختلف تشکیل شده.
  ●    هر رقم جایگاه ومرتبه خاص قرار  می گیرد

  هر رقم با توجه به جایگاه خود در جدول ارزش مکانی و طبقه  ان عدد خوانده می شود.

  ● مرتبه جایی است که عدد دران مکان هست.  1. توضیح

  (i) ارزش مکانی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 به ترتیب  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 هستند.

  (ii) ارزشم کانی (0) همیشه 0هست. درهرمکانی باشد , همیشه همان  0.

  همچنین, در   عدهای    105, 350, 42017, 90218 ارزش مکان  0 در هر کدام  0.

  2. در هر مکانی ارزش هر عدد سمت  چپی 10 برابر عدد سمت راستی است., درعدد دورقمی سمت چپ 10 برابریکان است 

  مثل, درعدد 58, ارزش 5 یعنی 5 × 10 = 50 ارزش مکانی  8 یعنی 8 × 1= 8که اارزش مکانی 5 10 برابر ارزش مکانی8 هست.


  3. درعدد 475, رقم 5 درمکانی یکان است, رقم 7 در مکان دهگان و4 در مکان صدگان قرار دارد. .

  پس, ارزش مکان 5 = 5, ارزش مکان  7 = 7 × 10 = 70, وارزش مکان  4    یعنی 4 × 100 = 400.

  ارزش مکان = رقم × ارزش مکانی رقم.


  برای مثال:

  در 768;
  ارزش مکان  8 = 8 × 1 = 8
  ارزش مکان 6 = 6 × 10 = 60 ارزش مکان  7 یعنی 7 × 100 = 700.

   


  مثال:

  (i) در عدد 4129;

  ارزش مکان 9       چون در خانه یکان  9 × 1 = 9 .

  رزش مکان 2  چون در خانه دهگان            2 × 10 = 20  .
  ارزش مکان  1   صدگان         1 × 100 = 100        .
  ارزش مکانی 4  یکان هزار  4 × 1000 = 4000 .

  (ii) درعدد 3720,ارزش مکان


  (iii) ارزش مکان  3702 در زیر نشان داده:

  (iv) در زی ارزش مکان صفر  0 همیشه صفر است, هر چند که در موقعیت  هر مکانی باشد..


  However, suggestions for further improvement, from all quarters would be greatly appreciated.

  ارزش هر عدد متفاوت  است با ارزش هر عدددر مکان  :
  تفاوت ارزش مکانی عدد  6  وارزش  خود عدد6در عدد  2960543.

  نتیجه:
  ارزش مکان  6 در عدد 2960543 = 60000
  ارزش خود عدد به تنهایی 6 در عدد  2960543 = 6
  تفاوت را ببینید !!!!!!! = 60000 - 6 = 59994

  2.  حاصل ضرب ارزش مکانی دو تا 4 در عدد  30426451.

  نتیجه:

  ارزش مکانی  4 صدگان  = 400
  ارزش مکانی  4 در مکان صدگان هزار = 400000
  حاصل = 400000 × 400 = 160000000

  3.  هر کدام عدد را بنویسید

  کوچک ترین عدد 5 رقمی بنویسید .
  (a) ارقام متفاوت باشند.
  (b) در یکان هزار8 باشد.
  (c) در یکان عدد9 باشد.

  نتیجه
  (a) کوچکترین عدد 5 رقمی از ارقام  متفاووت می توان  0, 1, 2, 3,  4
  بنابراین , عدد ما = 10234

  (b) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان هزار 8 باشد= 18023.

  (c) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان 9باشد 10239.

  4. بزرگترین عدد 4 رقمی بنویسید:
  (a) ارقام متفاوت باشند.
  (b) دهگان رقم3 باشد.
  (c) صدگان رقم 5 باشد.

  نتیجه:

  (a)  بزرگترین عدد 4 رقمی از ارقام  9, 8, 7, 6.
  پس می شود = 9876

  (b) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که دهگان3 باشد = 9837

  c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958

  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گروه های آموزشی شهرستان فارسان

  فرزندم با توجه به عدد 28341092 به سوالات داده شده پاسخ دهید.

  -         عدد داده شده را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

  -         عدد داده شده چند رقمی است..................................

  -         رقم دهگان هزار آن چند است.....................................

  -         ارزش بزرگ ترین رقم این عدد چیست........................

  -         رقم 8 در این عدد را چند می فروشید................................

  رقم های طبقه ی هزار عدد داده شده را حذف کنید و به جای آنها صفر بگذارید . سپس آن را به رقم و حروف بنویسید.

                                                                                                                   معیارها

  منبع مطلب : egsfarsan.blog.ir

  مدیر محترم سایت egsfarsan.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خوب نیست 1 ماه قبل
  0

  خوب بود

  مهدی حمدللهی 1 سال قبل
  0

  چون امتحان

  مهدی حمدللهی 1 سال قبل
  0

  دوست من سوال من گفته ارزش مکانی رقم شش چیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  دوست من سوال من گفته ارزش مکانی رقم شش چیست

  مبین 1 سال قبل
  0

  بد نیست به جای آن در حالت طبیعی است

  زهرا 1 سال قبل
  1

  سلام خوبی دوست

  فاطمه یگانه 1 سال قبل
  0

  رقم های مرتبه ی ملیون چیست؟؟۱۸۴۵۷۰۳۹۶ سوال من اینه خواهش میکنم اینو به من بگو

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  انیر

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید