توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نظرسنجی به دو طریق انجام می شود تفکر ششم

  1 بازدید

  نظرسنجی به دو طریق انجام می شود تفکر ششم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  روش گرد آوری اطّلاعات

  اهداف روش گرد آوری اطّلاعات

  پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از روش گرد آوری اطّلاعات

  تحلیل مسئله و شناسایی تفاوت ها و شباهت ها
  تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

  روش گرد آوری اطّلاعات

  ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم.

  برای گردآوری اطّلاعات از روش های متعدّدی استفاده می شود.

  انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام می گیرد.

  به طور کلّی روش های گردآوری اطّلاعات شامل مشاهده، نظرسنجی (مصاحبه، پرسشنامه) و استفاده از اطّلاعات موجود در منابع چاپی و الکترونیکی است.

  قبل از انجام فعّالیت های درس متن زیر را مطالعه کنید.

  طرح پرسش پژوهشی

  طرح پرسش پژوهشی

  اوّلین گام پژوهش روشن کردن مسئله ای است که ذهن شما را به خود مشغول کرده و برای حلّ آن می خواهید
  پژوهش انجام بدهید. گاهی اوقات مسئله ا ی که ذهن شما را مشغول کرده است

  به قدری مبهم یا کلّی است که نمی دانید
  برای پاسخ و حلّ آن از کجا شروع، به چه کسی و کجا مراجعه کنید.

  برای اینکه با این مشکلات برخورد نداشته باشید
  بهتر است از همان شروع کار گام های خود را درست بردارید؛

  به عبارت دیگر پرسش خود را به گون های بنویسید که در گا م های بعدی با مشکل مواجه نشوید

  اهداف طرح پرسش پژوهشی

  پرورش توانایی طرح سؤال پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

  انتظارات عملکردی از طرح پرسش پژوهشی

  شناسایی تفاوت ها، شباهت ها
  طرح پرس شهای مناسب و تشخیص مسئله
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
  ارزیابی و به چالش کشیدن اید ههای خود و دیگران

  مردم پسندها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  مردم پسندها

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک سؤال مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در این درس روشگردآوری اطّلاعات با استفاده از نظرسنجی را به صورت عملی تمرین می کنند.

  اهداف مردم پسندها

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش نظرسنجی
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی مردم پسندها

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (نظرسنجی)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل ومشکلات

  زیر ذرّه بین (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژه پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های سؤال مناسب برای پژوهش آشنا شدند

  و در درس سوم روش نظرسنجی برای گردآوری اطّلاعات را تجربه کردند.

  در این درس دانش آموزان با گردآوری اطّلاعات به روش مشاهده آشنا می شوند و آن را به صورت عملی اجرا می کنند.

  زیر ذرّه بین

  اهداف زیر ذرّه بین

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مشاهده
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی زیر ذرّه بین

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
  شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات( مشاهده )
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  از کجا بدانم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک پرسش مناسب پژوهشی آشنا شدند.

  در درس سوم و چهارم، گردآوری اطّلاعات با استفاده از روش نظرسنجی و مشاهده را تجربه کردند.

  در این درس یکی دیگر از روش های گردآوری اطّلاعات را به صورت عملی اجرا می کنند.

  از کجا بدانم؟

  اهداف از کجا بدانم؟

  پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مراجعه به منابع مکتوب
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از کجا بدانم؟

  طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (مراجعه به منابع مکتوب)
  برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
  کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
  استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
  استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
  به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

  ارائۀ یافته های پژوهش تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

  دانش آموزان در دروس گذشته با چگونگی طرح سؤال پژوهشی،

  ویژگی های سؤال مناسب، و روش های گردآوری اطّلاعات آشنا شد ه اند و برای یافتن پاسخ پرسش های خود از روش های مشاهده،

  نظرسنجی و مراجعه به منابع مکتوب استفاده کرده اند.

  پس از گردآوری اطّلاعات و دسته بندی آنها نوبت به تهیّهٔ گزارش پژوهش و خلاصهٔ آن برای ارائه در کلاس می رسد.

  در این درس دانش آموزان با ساختار گزارش پژوهش و نکات مورد نیاز برای ارائهٔ خلاصهٔ گزارش آشنا می شوند و آن را به طور عملی اجرا می کنند.

  ارائه ی یافته های پژوهش

  اهداف ارائۀ یافته های پژوهش

  پرورش توانایی ارائهٔ گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
  ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

  انتظارات عملکردی از ارائۀ یافته های پژوهش

  رعایت ساختار پیشنهادی آموزگار برای تهیهٔ گزارش کتبی
  رعایت نکات مورد تأکید در تهیهٔ خلاصهٔ گزارش و ارائهٔ شفاهی
  تقسیم مناسب کار و همکاری بین اعضای گروه
  استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح مراحل و نتایج پژوهش
  رعایت زمان بندی هنگام ارائهٔ نتایج
  آمادگی برای پاسخگویی به پرسش ها و پذیرش پیشنهادهای دانش آموزان

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزگار پایه ی ششم بوشهر

  مضمون: روش گردآوری اطّلاعات(منابع چاپی و الکترونیکی)

  صلاحیت ها: تحلیل، استدلال

  زمان: ۴۵ دقیقه

  انتخاب روش جمع آوری اطّلاعات، به میزان زیادی به موضوعی که می خواهیم دربارهٔ آن اطّلاعات جمع آوری کنیم بستگی دارد. در این فعّالیّت دانش آموزان به کمک آموخته های قبلی خود و گفت و گو دربارهٔ راه های جمع آوری اطّلاعات روش مناسب را تشخیص و بر روی آن توافق می کنند.

  انتظارات عملکردی خاص:

  - شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب جمع آوری اطّلاعات

  - استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

  - سنجش اطّلاعات، ارزیابی و به چالش کشیدن ایده ها و اعمال خود و دیگران

  - اصلاح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی

  انتظارات عملکردی مشترک:

  - بررسی پدیده ها و روابط بین آنها

  - بررسی قوانین حاکم بر روابط بین پدیده ها

  - شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود

  مواد و وسایل آموزشی:

  کتاب کار

  فرایند اجرای فعّالیّت:

  تعدادی سؤال مانند سؤالات زیر را روی تابلو بنویسید که پاسخ به آنها مستلزم جمع آوری اطّلاعات به یکی از طرق مصاحبه، مشاهده یا مراجعه به منابع مکتوب( چاپی یا الکترونیک)باشد:

  دانش آموزان مدرسهٔ شما کدام برنامهٔ تلویزیونی را بیشتر دوست دارند؟

  تعداد گلبرگ ها یا شکل قرار گرفتن برگ ها روی ساقهٔ ده گیاه در خانه یا مدرسه را بررسی کنید؟

  صادرات محصولات کشور ایران در سال گذشته چه اقلام و به چه میزان بوده است؟

  اسامی پایتخت های ایران پس از اسلام را به ترتیب دورهٔ زمانی بنویسید؟

  از دانش آموزان سؤال کنید پاسخ هر یک از سؤالات فوق را از چه روشی بهتر، سریع تر وکامل تر به دست می آورید. از آنها انتظار می رود با توجّه به فعّالیّت های انجام گرفتهٔ قبلی در پاسخ سؤال یک به روش نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و در پاسخ سؤال دو به روش مشاهده اشاره کنند در غیر این صورت باید از طریق سؤالات مناسب آنها را به بیان روش های نظرسنجی)مصاحبه و پرسش نامه ( و مشاهده راهنمایی کنید.

  در ادامه، بحث را به این صورت مطرح کنید:

  در دو سؤال آخر آیا می توان از روش نظرسنجی و مشاهده به جواب رسید؟

  چرا آری و چرا خیر؟

  در صورتی که جواب دانش آموزان خیر است، برای پاسخ به این سؤالات از چه روشی استفاده می کنیم؟ استدلال دانش آموزان دربارهٔ انتخاب روش ها مورد تأکید است. سپس از دانش آموزان بخواهید جدول کتاب کار را به صورت انفرادی علامت بزنند. سپس در مورد هریک از سؤالات مانند روش بالا از آنها در کلاس پرسش شود و دلیل انتخاب پاسخ مورد بررسی قرار گیرد. اکنون از دانش آموزان بخواهید فعّالیّت کتاب کاررا انفرادی انجام دهند و نتایج را، سؤال به سؤال، در کلاس به بررسی بگذارید.

  توصیه های اجرایی:

  منبع مطلب : schoolmaster6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت schoolmaster6.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گام به گام تفکر و پژوهش فصل دوم پایه ششم ابتدایی

  گام به گام تفکر و پژوهش فصل دوم پایه ششم ابتدایی

  روش گردآوری اطلاعات

  تشخیص روش گردآوری اطلاعات

  با توجه به آنچه که خواندید، مشخص کنید برای پاسخگویی به هریک از پرسش‌های جدول زیر از کدام روش‌های گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد. توجه داشته باشید که در برخی از پرسش‌ها ممکن است بیشتر از یک خانه علامت زده شود.

  طرح پرسش پژوهشی

  گفت‌و‌گو کنید

  براساس گفت‌و‌گوهایی که در کلاس انجام شد، پاسخ پرسش‌های زیر را بنویسید:

   پرسش‌هایی که با چرا شروع می‌شوند، چه شباهتی با هم دارند؟ همه‌ی آنها به دنبال پیدا کردن علت یک اتفاق هستند و به چگونگی آن توجه ندارند.

  پرسش‌هایی که با آیا شروع می‌شوند، چه شباهتی با هم دارند؟

  همه‌ی آنها به دنبال یک پاسخ بله یا خیر هستند.

  به پرسش‌هایی فکر کنید که با «چگونه، چطور» آغاز می‌شود. دو نمونه از آنها را بنویسید. 

   1- چطور می‌توان مدرسه‌ی شادتر و زیباتری داشت؟

  2- چگونه می‌توانیم دانش‌آموزان را به انجام تحقیق و پژوهش علاقه‌مند کنیم؟

  مردم پسندها

   پرسش زیر را در گروه خود بررسی کنید.

  دانش‌آموزان مدرسه‌ی شما کدام درس را بیشتر دوست دارند؟ چرا؟»

  فکر می‌کنید برای پاسخ به این پرسش از چه روشی برای گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد؟ چرا؟

  نظرسنجی، چون می‌توانیم از طریق مصاحبه یا تنظیم پرسشنامه، میزان علاقه‌ی دانش‌آموزان به درس‌ها را متوجه شویم. 

  ذره بین 

   پرسش زیر را در گروه خود بررسی کنید.

  دانش‌آموزان مدرسه‌ی شما در زنگ تفریح چه رفتارهایی انجام می‌دهند؟

  فکر می‌کنید برای پاسخ به این پرسش از چه روشی برای گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد؟ چرا؟

  از روش مشاهده: زیرا تنها از این طریق است که می‌توان اطلاعات این پرسش را به دست آورد.

  کلمات کلیدی: تفکر و پژوهش ششم با جواب | سوالات تفکر و پژوهش ششم ابتدایی با جواب | پاسخ فعالیت های تفکر و پژوهش ششم | جواب فصل دوم تفکر و پژوهش ششم | گام به کام فصل دوم تفکر و پژوهش

  منبع مطلب : tizland.ir

  مدیر محترم سایت tizland.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  0

  نظر سنجی به دوطریق......و......... انجام می شود

  0
  نمیدونم 6 روز قبل

  نمیدونم

  0
  نمیدونم 6 روز قبل

  نمیدونم

  سام 1 سال قبل
  0

  چیکار کنم

  نسترن 1 سال قبل
  1

  اگه میشه جواب این سوال رو بگید

  نسترن 1 سال قبل
  1

  سلام

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید