توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نتایج حرکت ورقه های پوسته زمین مطالعات نهم

  1 بازدید

  نتایج حرکت ورقه های پوسته زمین مطالعات نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مطالعات نهم درس سوم و چهارم

  درس 3

  1-زمین از چند محیط تشکیل شده است؟

  ازچهارمحیطتشکیلشدهاست:

  2-چند درصد از سطح زمین را آب و چند درصد آن را خشکی تشکیل می دهد؟

            71 درصد   آب        29 درصد خشکی

  3-دو نیمکره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آب هایشان چه تفاوتی با هم دارند

  نیمکره شمالی (40 درصد  خشکی   --- 60 درصد آب)

  نیمکره جنوبی (18 درصد خشکی    --- 82 درصد آب)

  4-برای نشان دادن کدام ناهمواریها بر روی نقشه از رنگ سبز استفاده می کنند؟

  جلگههاودشتهایعنیسرزمینهایپست

  5-جلگه ها در کدام مناطق تشکیل  شده اند؟

  جلگههایپهناورجهاندرکناردریاهایاامتدادرودهایبزرگ تشکیلشدهاند.

  6-برای نشان دادن کدام ناهمواری ها بر روی نقشه از رنگ زرد و قهوه ای استفاده می کنند؟

  فلات ها وکوههای بلند

  7-فلات چیست؟

  فلاتهاسرزمینهایینسبتاًهموارامامرتفعاندکهازاطرافبهسرزمینهای کمارتفاعوپستمنتهیمیشوند.

  8-بلندترین فلات جهان چه نام دارد ؟

  تبت

  9-تفاوت کو ههای جوان و مرتفع با کوه های کم ارتفاع چیست؟

  10-چه عواملی موجب پیدایش وتغییر شکل ناهمواری ها می شوند؟

  عواملدرونیوعواملبیرون

  11-پوسته  به کدام بخش از زمین گفته می شود و آیا پوسته زمین یکپارچه و همچنین ثابت و بی حرکت است؟

  پوستهٔزمینبهقطعاتیاورقههایبزرگیتقسیمشدهاست. اینورقهها )پوستهوگوشتهٔفوقانیبخشهاییازقارههاتاکفاقیانوسهارادربرمیگیرند.ورقههارویبخشخمیریشکل گوشتهیانرمکرهبهآرامیحرکتمیکنند،ازهمدوریابههمنزدیک میشوند،بههمبرخوردمی کنندیادرامتدادهممیلغزند.

  12-سرعت وحرکت پوسته زمین (ورقه ها ) چه مقدار است؟

  ورقهها بسیارکندحرکتمیکنندودرهرسالفقطچندسانتیمترجا بهجا میشوندامااینجابهجاییوحرکتطیمیلیونهاسال،تغییراتزیادیدرناهمواریهابهوجودمیآورد.

  13-کوه زایی نتیجه چیست؟

  کوهزاییازجملهنتایجبرخورددوورقهبهیکدیگراست.

  14-حرکات کوه زایی سبب چه تغییری در پوسته زمین می شود؟

  حرکات کوهزاییباعثچینخوردگییاشکستگی)درزهوگسلدرپوستهٔزمین میشوند.

  15-چین خوردگی ها چگونه بوجود می آیند؟ مثال بزنید

  وقتیبخشزیرینیکورقهبهزیرورقهایدیگرمیرود،فشاریبرپوستهواردمیشودکهلایههایرسوبیرادچارخمیدگیمیکندوبهسمتبالامیآوردچینخوردگیهای هیمالیامثالیازایننوعایجادرشتهکوههااست

  16-تشکیل کوه و کوه زایی به چند شکل ممکن است صورت گیرد؟

      1-چین خوردگی  2- گسل  3- کوه های آتشفشانی  4 کوه های گنبدی

  17-شکستگی و گسل چگونه بوجود  می آید؟

  اگرفشاربرلایههایرسوبیبهگونهایباشدکهپوستهرادچارشکستگیکند،گسلبهوجودمیآید.دراینصورت،بااختلافارتفاعحاصلازشکست،مناطقیبالاترازاطرافقرارمیگیردومناطقینیزفرومینشیندو درنتیجهکوهیادرهایجادمیشود.

  18-کوه های آتشفشانی و کوه های گنبدی چگونه تشکیل می شوند؟

  گاهیموادمذاب )ماگماازسمتگوشتهبهطرفپوسته.حرکتمیکنندوبهآنفشارواردمیآورند.اگرموادمذابازپوستهراهیبرایخروجازپوستهپیداکنندوفورانکنند،کوههایآتشفشانیرابهوجودمیآورنداما اگرفورانرخندهدولایهٔپوستهبالابیاید،کوههایگنبدیایجاد میشوند.

  19-کدام عوامل بیرونی سبب تغییر شکل ناهمواریها می شوند؟

  ناهمواریهابراثرنیروهایدرونیپدیدمیآیندامادرطولزمان،عواملیچونهوازدگی،فرسایشآبی،فرسایشبادیوفرسایش.یخچالیتغییراتزیادیدرچهرهٔاینناهمواریهاپدیدمیآورد.

  20-علاوه بر عوامل طبیعی چه عامل دیگری در تغییر شکل ناهمواری ها موثر است؟

  علاوهبرفرسایشوعواملطبیعی،فعّالیتهایانساننقشمهمیدرتغییرشکلناهمواریهاداردانسانهموارهبرایرفع.نیازهایخودوبهرهبرداریازمحیططبیعی،چهرهٔناهمواریهاراتغییردادهاست.

  سوالات درس 4

  1-اقیانوس آرام چه ویژگی ها وخصوصیاتی دارد؟

  اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است. )تصور کنید مساحت آن 100برابر کشور ایران است!( این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جهان نیز هست. درازگودال ماریانا با ژرفای 11000 متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

  2- برخی  از جریان های اقیانوسی سرد و گرم را نام ببرید.

  3-مشکلات مطالعه درباره اقیانوس ها وبستر آنها چیست؟

  فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب 

  4-چند مورد از ناهمواری های کف اقیانوس ها  و دریاها را نام ببرید؟

  فلات قاره  -- شیب قاره – دشت اقیانوسی – گودال اقیانوسی

  5-فلات قاره کجاست و از چه نظر اهمیت دارد؟

  در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفاییکمتر از 200 متر دیده می شود که به آن فلات قاره )ایوان خشکی( می گویند.  فلات.قاره در دریاها و دریاچه ها نیز دیده می شود  و در برخی از آنها جزیره هایی سر ازآب بیرون آورده اند. معمولاً فلات قاره ها از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز وجزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.

  6- به کدام ناهمواری  کف اقیانوس یا دریا شیب قاره گفته می شود؟

  بعد از فلات قاره ناگهان شیب.زیاد می شود و تا عمق 2000 تا 5000 متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره می گویند.

  7-اقیانوس ها از چه نظر اهمیت دارند؟

  - از مهمترین منابع تأمین غذا برای انسان هستند

  -امکان حمل ونقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با کشتی ها فراهم می آورند.

  -به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند(به وسیله کارخانه آب شیرین کن

  8-چه خطراتی اقیانوس ها را تهدید می کند؟

  مخزن زباله تلقی کردن اقیانوس ها  و دفن زباله های اتمی٭ در اعماق اقیانوس ها  و ریختن سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیهنشدنی در آنها ولطمه به بوم سازگان )اکوسیستم( آب با  صید بی رویه و انبوه ماهیها  با کشتی های مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب

  9- هوا کره تا چه ارتفاعی از اطراف کره زمین را شامل می شود و از چه گازهایی تشکیل شده است؟

  هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع 10000 کیلومتری اطرافسیارهٔ زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از  گاز های مختلف نیتروژن   78 %      اکسیژن 21 %  و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

  10- تشکیل ابرها و تغییرات آب وهوایی در کدام بخش از هواکره صورت می گیرد؟

  در تروپوسفر ، پایین ترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است

  11-تفاوت هوا با آب وهوا چیست؟               

  هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل و در مدت زمانی کوتاهاست

  . برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد می وزد.

   آبوهوا وضعیت هوا کره )اتمسفر( در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانیاست.

  برای مثال، می گوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.

  12-نوع آب وهوای   یک ناحیه چگونه مشخص می شود؟

  داده های آماری،مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و… در طول سال ها )سی سالیا بیشتر( جمع آوری و میانگین آنها محاسبه می شود

  13-عوامل مؤثر بر آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید؟

  1 زاویۀ تابش خورشید و عرض جغرافیایی

  2 دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها و جریانهای اقیانوسی -دریایی

  3 ارتفاع از سطح زمین

  4 فشارهوا و جریان باد

  14- عرض جغرافیایی چگونه بر آب وهوا مؤثر است؟

  هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم، تابش خورشید مایل تر می شود. درنتیجه، گرمای کمتری به زمین می رسد. هرچه از مدار استوا )صفر درجه( به سمتعرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می یابد و در نواحیمجاور قطب ها کمترین میانگین دمای سالانه دیده می شود.

  15یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین چند منطقه آب  وهوایی را پدید آورده است؟

  1 منطقهٔ گرم در دو طرف استوا تا مدار های رأس السرطان و رأس الجدی

  2 منطقهٔ معتدل شمالی و جنوبی،

   3 منطقهٔ سرد در مجاورت قطب ها.

  16-دوری ونزدیکی به دریاها واقیانوس ها چگونه بر آب و هوا مؤثر است؟

  خشکی ها زودتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرمای خود را از دست میدهند. آب ها بیشتر از خشکی ها گرما را در خود ذخیره می کنند. به همین سبب،اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان وتابستان می شوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می دهند.

  17-آیا جریان های دریایی برآب هوا تأثیر دارند؟

  عبور جریان های دریایی آب گرم از کنارهٔ کشورها موجب می شود که سرمای هوا      در زمستان کاهش،پیدا کند.  به عکس، عبور جریان های آب سرد موجب بروزسرمای شدید در کناره ها می شود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های کانادا عبور می کند.

  18- ارتفاعات  چگونه بر آب وهوا تأثیر می گذارند؟

  در لایهٔ وردسپهر )تروپوسفر(، هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم دمای هوا کممی شود

  . )به ازای هر 1000 متر ارتفاع، دما 6 درجهٔ سانتی گراد کاهش می یابد.(

  بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر ازنواحی پست است.

  ارتفاعات می توانند از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیریکنند؛ مانند رشته کوه های هیمالیا در شمال هند یا البرز در ایران.

   ارتفاعات همچنین جهت وزش بادها را تغییر می دهند.

  19- در چه دمایی هوا  کم فشار ودر چه دمایی  هوا پر فشار می شود؟

  هوای گرم فشار کمتری دارد؛ زیرا منبسط می شود و مولکول های آن از هم فاصله می گیرند. هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می کند.

   هوای سرد فشار بیشتری دارد؛ زیرا سرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکولها می شود. هوای سرد سنگین است و به سمت پایین و سطح زمین فرود می آید.

  20-ارتفاع چگونه بر فشار هوا تأثیر می گذارد؟

  هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم می شود. به همین دلیل، فشار هوادر سطح دریا ها زیاد و در ارتفاعات و کوهستان ها کم است.

  21- باد چگونه ایجاد می شود؟

  هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود  داردجریان  می یابد و به این ترتیب، با به وجود می آید. 

  22- چه عواملی سبب افزایش دما در کره زمین شده است؟

  زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعّالیت های،صنعتی است که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند و موجب آلودگی هوا و ورود گاز های گلخانه ای٭ به هواکره می شوند. 

  23- پیامدهای گرم شدن زمین چیست؟

  ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن آب دریا، به زیر آب رفتن نواحی ساحلی وجزیره ها یا وقوع خشکسالی در نواحی گرم و خشک و مواردی از این قبیل.

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  2

  هن

  برای ارسال نظر کلیک کنید