توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ناحیه سمت راست نوار وظیفه

  1 بازدید

  ناحیه سمت راست نوار وظیفه را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  Training

  WINDOWS

  1-  نوار باريكي   كه در پائين   صفحه  دسك تاپ  نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟

    الف –   نوار وظيفه          ب   - نوار ابزار              ج   - نوار آدرس             د   -  نوار عنوان

  2 برا ي انتخاب  آيكن  از چه  عملي استفاده مي شود ؟

  الف – دابل كليك              ب   - كليك راست          ج   - كليك                  د   - درگ

  3 براي  جابجا  كردن  آيكن  ها از  چه  عملي  استفاده  مي شود

  الف – دابل كليك              ب   - كليك راست          ج   - كليك                  د   - درگ

  4 منوئي  كه با كليك  راست روي آيكن  نمايش مي يابد ،  چه نام دارد ؟

  الف – منوي ميانبر             ب   -  نوار منو              ج   -  منوي فعال            د   -  منوي فايل

  5 براي اجراي برنامه ها  در ويندوز  بايد از  چه قسمتي  استفاده كرد ؟

  الف منوي شروع                   ب   -  منوي  ميانبر                ج   -  ناحيه سيستم                       د   -  پنجره  My Document

  6 براي  انجام تنظيمات  سيستمي  از كدام  گزينه  استفاده  مي شود؟

  الف ناحيه  Notification    ب   -  نوار وظيفه                  ج   -پنجره  My Document   د   -  پنجره  My Computer

  7 از چه طريقي  مي توان پنجره را  بست ؟

  الف –  كليك روي  دكمه  Close موجود  در بالا -  گوشه  سمت راست  پنجره

    ب   - استفاده از كليد ميانبر   Alt+f4

    ج   -  انتخاب  گزينه Close   از منوي  File

    د   - هر سه  گزينه  فوق  صحيح هستند.

  8 -  براي مشاهده  مشخصا ت  پوشه ها بايد  از چه روشي  استفاده كرد؟

  الف –  كليك راست روي آيكن  پوشه  و انتخاب  گزينه Open        ب -كليك راست روي آيكن  پوشه  و انتخاب  گزينه Properties

   ج - دابل كليك  روي آيكن  پوشه  مورد نظر                             د  - درگ كردن  آيكن  پوشه  مورد نظر

  9 روش صحيح خاموش كردن كامپيوتر چيست ؟

  الف – استفاده از گزينه  Turn off   نوار منوي  پنجره           

  ب   - استفاده از گزينه  Turn off    منوي    Start

  ج - فشار دادن دكمه     Power  موجود در  كيس كامپيوتر  

   د  -فشار دادن دكمه     Reset  موجود در  كيس كامپيوتر

  10 ظاهر  شدن علامت  فلش  در كنار  يك آيكن  نشانه چيست؟

  الف –  ميانبر بودن آن       ب -  انتخاب  آن      ج   - پنجره  بودن آن    د - كوچك شدن  پنجره آن

  11 -  معادل انگيسي  نوار عنوان  چيست ؟

  الف – Toolbar              ب   -Title bar            ج   - Menu bar          د   -Scroll bar

  12 از كدام  نوار مي توان براي مرور محتواي پنجره  استفاده كرد؟

  الف –  نوار عنوان             ب   -نوار پيمايش           ج   - نوار ابزار              د   -  نوار وضعيت

  13 -  از كدام دكمه براي برگرداندن ابعاد  پنجره  به وضعيت قبل  استفاده مي شود؟

  الف Maximize           ب   -Minimize           ج   - Restore             د   - Close

  14 اگر  در كنار  نام آيكن  پوشه  در ساختار  درختي  علامت  (+)  نمايش يابد ، نشانه چيست ؟

  الف – داشتن فايل    ب   - داشتن زير پوشه      ج - خالي بودن پوشه      د- ميانبر بودن پوشه

  15 كدام يك از پنجره  هاي زير ساختار درختي پوشه  هار را نشان  مي دهد ؟

  الف – Recycle bin           ب  - Control Panel        ج   -My Computer         د   - Windows Explorer

  16   به وسيله  كدام يك از دكمه هاي  زير مي توان ابعاد  پنجره  رابه حد اقل رساند؟

  الف – Maximize           ب   -Minimize           ج   - Restore             د   - Close

  17 -  كليد هاي  تركيبي  فرمان Close   در يك پنجره چيست ؟

  الف – Ctrl +M              ب   -Alt + F2             ج   -  Alt + F4           د   - Ctrl + F2

  18 در كدام يك از موارد  زير امكان  به حد اكثر  رساندن  پنجره  وجود دارد؟

  الف – كادر پيغام              ب   - كادر هشدار          ج   -  كادر محاوره        د   -  پنجره  معمولي

  19 براي به حد اكثر ساندن  ابعاد يك پنجره ،  كدام گزينه  درست است؟

  الف –  كليك دكمه Minimize   در نوار  عنوان        ب   -كليك دكمه Close  در نوار  عنوان

    ج   -كليك دكمه  Refresh  در نوار  عنوان           د   -كليك دكمه Maximize  در نوار  عنوان

  20 -  براي  نمايش انواع  نوار هاي ابزار ،  آدرس  و غير ه  د رپنجره  Windows explorer  كدام منو مورد استفاده قرا ر مي گيرد؟

  الف –  View                  ب   - Edit                  ج   -Tools                  د   -File 

  21   براي  انتخاب  تمام فايل ها و يا پوشه  هاي يك پنجره  بايد  از چه روشي استفاده كرد؟

   الف – استفاده از كليد هاي ميانبر Alt +C               ب   -استفاده از كليد هاي ميانبر Ctrl +C

    ج   -استفاده از كليد هاي ميانبر Ctrl +A              د   -استفاده از كليد هاي ميانبر Shift +A

  22 -  تركيب كدام  يك از دو فرمان زير باعث  كپي شدن فايل ها و پوشه  ها مي شود؟

  الف – Copy    وCut       ب   - Paste و Cut       ج   - Paste و  Copy    د   - Delete  و Cut

  23 -تركيب كدام  يك از دو فرمان زير باعث  انتقال فايل ها و پوشه  ها مي شود؟

  الف – Copy    وCut       ب   - Paste و Cut       ج   - Paste و  Copy    د   - Delete  و Cut

  24 براي  بازيابي  پوشه  و يا فايل  حذف شده بايد از كدام فرمان استفاده كرد؟

  الف – Select All            ب   - Paste و  Copy         ج   -Refresh              د   -Restore

  25 براي تازه  كردن محتواي  پنجره  بايد از كدام فرمان استفاده كرد ؟

  الف – Create Shortcut             ب   - Refresh             ج   - Copy         د   - Restore

  26 -  بر اي ارسال  سريع  فايل  ويا پوشه  به درايو فلاپي ، انتخاب  كدام فرمان مناسب است؟

  الف-   Paste و  Copy        ب -  Send To           ج - Paste و Cut      د   - Refresh

  27 براي انتخاب گروهي  آيكن  هاي پراكنده بايد از كدام يك از كليد هاي  زير به همراه كليك كردن استفاده كرد؟

  الف –  Shift                ب   -Alt                     ج   -Ctrl                    د   -Alt + Shift

  28 برا ي اننخاب گروهي  آيكن هاي  هم جوار  بايد  از كدام كليد  استفاده كرد؟

  الف – Shift                    ب   - Alt                    ج   - Alt + Shift         د   - Ctrl

  29 -  براي جستجو  فايل هاي .Gif  بايد  از جه معياري استفاده كرد؟

  الف – *.gif                    ب   -gif.*                   ج   -*.*                      د   -gif*.*

  30 براي جستجوي  فايل هائي  كه نام آن ها با a  شروع مي شود بايد از چه معياري استفاده كرد؟

  الف a*.?        -              ب   -       a*.*            ج   -   a*.a*               د   -a?.a*    

  31 -كدام يك  از گزينه هاي زير  جزء  ديسك هاي  فيزيكي  هستند ؟

  الف -   پارتيشن  C        ب   -ديسك سخت          ج   - پارتيشن  D         د -  پارتيشن    E

  33 با  انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير امكان جا به جا كردن نوار  وظيفه  وجود ندارد ؟  

  الف –   Lock the taskbar                             ب   - Keep the taskbar on top of the other windows

    ج   -Auto-hide the taskbar                         د   - Show Quick Launch

  34 براي نمايش  دادن صفحه دسك تاپ از كدام طريق بايد عمل كرد؟

  الف – نوار وظيفه                                                ب   - نوار ابزار Show Quick Launch

    ج   - پنجره My computer                              د   -  نوار عنوان پنجره

  35 به ناحيه سمت راست  نوار وظيفه چه مي گويند ؟

  الف – Toolbar           ب   - Quick Launch  bar       ج   -Notification area       د   -Control box

  36 -  براي اجراي سريع برنامه ها  در ويندوز ( با انجام يك كليك )  بايد آن  برنامه با ميانبر آن در      باشد .

  الف – Quick Launch    ب   - Notification area              ج   - Task bar       د   - Toolbar

  37 براي  مرتب كردن افقي  پنجره ها  در صفحه دسك تاپ بايد چه گزينه اي  را انتخاب كرد ؟

  الف –  Minimize all windows                         ب   - Tile windows vertically

    ج   - Tile windows horizontally                  د   - Cascade windows

  38 براي مرتب كردن آبشاري پنجره ها در صفحه دسك تاپ بايد  چه گزينه اي را انتخاب كرد؟

  الف –  Minimize all windows                         ب  - Tile windows vertically

    ج   - Tile windows horizontally                  د   - Cascade windows

  39 براي به حد اقل رساندن ابعاد  تمام پنجره هاي باز در صفحه  دسك تاپ بايد چه گزينه اي را انتخاب كرد ؟

  الف – show the desktop                  ب -Lock the taskbar     

   ج - Show quick launch                     د   -Always show

  40 براي نمايش دادن ساعت سيستم  در ناحيه  Notification نوار  وظيفه بايد از كدام گزينه  استفاده كرد ؟

  الف – show the desktop           ب -Show the clock    

   ج  - Lock the taskbar              د -Auto hide the task bar

  41 -  فعال كردن كدام گزينه  در تنظيمات نوار وظيفه  (task bar)  باعث  مخفي شدن  نوار  وظيفه مي شود ؟

  الف   -Auto hide the task bar                        ب   - Lock the taskbar

    ج   - Show quick launch                             د   - Show the clock

  42 براي نمايش  دادن تما م پنجره ها ي Minimize  شده  بايد چه گزينه اي را انتخاب كرد؟

  الف – Show the desk top                                ب  -   Show quick launch

  ج   -Show open windows                                 د   - Show the clock

  43 به وسيله كدام يك از  روشهاي  زير مي توان برنامه  ها را اجرا كرد؟

  الف – پنجره  My computer                               ب   - كادر Run

    ج   - پنجره  Windows Explorer                       د   -  هر سه گزينه  فوق  صحيح  هستند

  44 ميانبر ها را به چه مكاني  مي توان اضافه كرد؟

  الف – نوار وظيفه               ب   - صفحه دسك تاپ 

    ج   - منوي استارت          د   - هر سه گزينه  فوق  صحيح  هستند

  45 براي افزودن ميانبر برنامه به منوي Start  بايد از  كدام كادر محاوره اي استفاده كرد؟

  الف –  Display properties                               ب   -Scheduled task

    ج   - Task bar and start menu properties    د   -add/remove programs

  46   به وسيله  كدام يك از روشهاي  زير براي  اجراي برنامه بايد مسير  كامل و نام فايل اجرائي برنامه را تايپ كرد؟

   الف –  كادر Run                                               ب  -  پنجره   Command prompt

    ج   - پنجره پوشه                                              د  -  گزينه هاي الف و ب صحيح هستند .

  47 اگر  ميانبر  فايل  اجرائي  برنامه در قسمت      منوي Start   قرار بگيرد ،  به طور خود كار  با راه اندازي  ويندوز  اجرا  خواهد شد . 

  الف –  Start up             ب   - All programs    ج   - خود منوي  Start      د   -Accessories

  48 در كادر  محاوره Customize classic start menu  كليك  كدام دكمه  منجر به حذف  ميانبر  مورد نظر  از منوي  Start  مي شود؟

  الف –    Add                  ب   -  Srart                ج   - Remove             د   - Insert

  49 از طريق  پنجره  Command prompt  مي توانيد        را اجرا  كنيد .

  الف –  برنامه  Note pad                        ب   -   فرمانهاي  سيستم عامل Dos                           

    ج   -  برنامه  Paint                               د   -  هر سه گزينه  فوق  صحيح هستند

  50 -  به وسيله  كدام  كادر محاوره اي ميتوان  تنظيمات پوشه را تغيير داد؟

  الف –  Display properties                                         ب   -Folder option

    ج   - Task bar and start menu properties             د   -Customize  Task bar

  51 بر اي نمايش  قاب  وظايف  در پنجره  پوشه ها بايد  چه گزينه  اي را انتخاب  كرد ؟

   الف –   Show common tasks in folders         ب   -Open each folder in the same windows

    ج   - Open each folder in its own windows    د   -Use windows classic folders

  52 براي مرور  تك  پنجره اي در ويندوز  انتخاب  كدام گزينه  مناسب است ؟

  الف – Show common tasks in folders                        ب   - Open each folder in the same windows

    ج   - Open each folder in its own windows              د   -Single – click to open an item

  53 براي  تبديل  پنجره ها به  سبك   وب   بايد  از چه گزينه اي  استفاده كرد؟

  الف Open each folder in its own windows   ب - Open each folder in the same windows

    ج   - Single – click to open an item               د - Double – click to open an item

  54 براي مخفي كردن  فايل ها و پوشه هائي  كه داري  صفت مخفي هستند  انتخاب كدام گزينه  مناسب است؟

  الف Show hidden files and folders              ب   -Do not Show hidden files and folders

    ج   - Show common tasks in folders          د   -use Windows classic folders

  55 براي نمايش توضيحات  راهنماي  مربوط به پوشه ها بايد  چه گزينه اي را انتخاب كرد ؟

  الف Show  pop up description for  folder and desk top items

    ب   - show   Control panel in my computer                              

    ج   -Hide protected operating system files

    د   - Show hidden files and folders

  56 در كادر محاوره اي Display  properties   به وسيله  كدام برنامه مي توان  اجزاي  ويندوز  ) ظاهر ويندوز ) را تغيير داد؟

   الف Screen server    ب   -desk top            ج   - Settings           د  - Appearance

  57 -  در كادر محاوره اي Display  properties   به وسيله  كدام برنامه مي توان  براي صفحه نمايش  محافظ تعريف كرد ؟ 

  الف Settings              ب  - Appearance      ج   - desk top            د - Screen saver

  58 -  براي  باز كردن  فايل .DOC   بايد  از چه  برنامه اي  استفاده كرد؟

  الف   Note pad        ب  - Word Pad        ج   -Calculator         د  -Paint

  59 فايل هاي ايجاد شده  در برنامه Note pad   داراي چه پسوندي  هستند ؟

  الف    .bmp                 ب   - .txt                    ج   -.doc                    د  -.rtf

  60 براي  ايجاد ليست علامت دار  در برنامه word pad  بايد  از كدام گزينه  استفاده كرد؟

  الف Bullets               ب  -font                    ج  -numbering         د   -Font Script

  61 براي تعيين  نوع قلم بايد از كدام گزينه   استفاده كرد ؟

   الف – Font size                 ب   -Font style                ج   -Font                          د   -Font Script

  62 براي انتقال دادن متن انتخاب  شده  به سندي  ديگر  بايد از كدام  فرمان  استفاده كرد؟

  الف Cut               ب   -paste و Cut        ج  - paste و Copy         د - copy و Cut

  63 -  بر اي مشاهد ه ويژگيهاي  تصوير در برنامه  Paint    بايد   كدام گزينه را انتخاب نمود؟

  الف Attribute   از منوي Edit                          ب   - Attribute   از منوي image

    ج   - flip / rotate   از منوي Edit                     د   - flip / rotate   از منوي Image

  64 براي   چرخاندن  تصوير  انتخاب  شده  به اندازه 90 درجه  در برنامه Paint    بايد  از كدام گزينه استفاده كرد؟

  الف – flip / rotate   از منوي Edit                       ب   - Stretch / Skew   از منوي Image

    ج   - Stretch / Skew   از منوي Edit                   د - flip / rotate   از منوي Image

  65 براي تعيين رنگ پس زمينه  ناحيه  انتخاب شده از تصوير  به رنگ  سفيد بايد از كدام گزينه  استفاده كرد ؟

  الف انتخاب گزينه Invert colors                          ب   - انتخاب  گزينه Clear Image

    ج   -گزينه  Draw Opaque  را بايد غير فعال كرد     د   - گزينه  Draw Opaque  را بايد فعال كر

  66 -  براي نمايش  نوار ابزار متن  (Text Toolbar)   بايد كدام منو در برنامه Paint  استفاده كرد ؟

  الف Colors                ب   -View                  ج   -Image                 د   -Edit

  67 براي انتخاب  فايل  از ليست  فايل هاي قبلي  در برنامه Paint   بايد  از كدام  منو استفاده كرد؟

  الف    Colors            ب   -Edit                     ج -File                    د   -Image

  68 -    به وسيله  چه  برنامه اي  امكان فشرده كردن  فايل ها وجود دارد؟

  الف Win zip                                                 ب   -Win RAR

    ج   -Clean up                                              د   - گزينه هاي  الف وب  صحيح هستند

  69 پسوند  فايل هاي پشتيبان  چيست؟

  الف bkf                     ب   -bak                    ج   -zip                      د   -rar

  70 پسوند فايل هاي فشرده چيست ؟

  الف ZIP                     ب   -RAR                  ج   -bkf              د   - گزينه هاي  الف و ب.

  71 -   به وسيله  چه نرم افزاري امكان باز كردن  فايل هاي  فشرده  وجود دارد ؟

  الف Win RAR         ب -Zip           ج   -Back up         د - گزينه هاي  الف و ج صحيح هستند

  72 به دفتر ثبت  ويندوز  چه مي گويند ؟

  الف كليپ بورد          ب   -  حافظه  موقت       ج   -  رجيستري           د -   فايل پشتيبان

  73 واژه  انگليسي  رسانه    چيست؟

  الف Device               ب   - Media               ج   -Back up             د   -Multimedia

  74 روش  دسترسي  به برنامه  Back up   كدام است ؟

  الف     Start ®all programs ®  accessories® System tools

    ب   - Start ®all programs ® accessories® Entertainment

    ج   - Start ® all programs ® accessibility

    د   - Start ® all programs ® System tools

  75 -Media  چيست ؟

  الف وسايل ذخيره سازي اطلاعات                          ب   - وسايل بازيافت اطلاعات      

    ج   - وسايل  ويرايش  اطلااعات                               د -  وسايل حذف اطلاعات

  76   دستور  Reg edit  چه عملي را انجام ميدهد؟

   الف   تهيه پشتيبان از  رجيستري ويندوز                  ب  -  ويرايش  نسحه هاي  پشتيبان

    ج   -  ويرايش  ويندوز                                                د -   ويرايش  و تغيير  د ر نصب ويندوز

  77 هنگام گرفتن نسخه پشتيبان  ، انتخاب دكمه راديوئي      باعث  مي شود تا از همه فايل هائي  كه در پوشه My documents خود داريم  ، نسخه  پشتيبان  تهيه شود.

  الف   My documents and settings             ب   - Every one’s documents and settings

    ج   -All information on this computer        د   -Let me choose what to back up

  78 براي ضبط صدا  بايد از كدام برنامه استفاده كرد ؟

  الف Sound recorder       ب -volume control      ج -Movie maker        د -Character map

  79 مسير  اجراي برنامه هاي تفريحي  در ويندوز  Xp  كدام است ؟

  الف پنجرهControl panel   

  ب   - پنجره    My computer                          

    ج   - Start  ® all Programs ® Accessories

    د   - Start  ® all Programs ® Accessories® Entertainment

  80 براي مشاهده  محتواي  فايل هاي  ويديوئي  بايد از كدام برنامه استفاده كرد ؟

  الف Sound recorder                                 ب   -volume control

    ج   -  Windows Media Player                     د   - Character map

  81  -   برا ي افزايش  ميزان  بلندي صدا در برنامه Sound recorder  بايد از چه طريقي  عمل كرد ؟

  الف   انتخاب  گزينه Increase volume    از منوي  File

    ب   -انتخاب  گزينه Increase volume    از منوي  Effect

    ج   -انتخاب  گزينه Decrease volume    از منوي  File

    د   -انتخاب  گزينه Decrease volume    از منوي  Effect

  82 براي افزودن  اكو به فايل هاي  صوتي  بايد از  چه طريقي  در برنامه Sound recorder   عمل كرد ؟

  الف انتخاب  گزينه  Add echo   از منوي  File

    ب   - انتخاب  گزينهDelete before current position   از منوي Edit

    ج   -انتخاب  گزينه Delete after current position  از منوي Edit

    د   -انتخاب  گزينه  Add echo  از منوي  Effect

  83 براي قطع صدا  در برنامه Windows media player  بايد  از چه دكمه اي  استفاده كرد؟

  الف Play                    ب   - Pause               ج   -Stop                   د   -Mute

  84 براي وارد شده به تراك بعدي در برنامه Windows media player  بايد  از چه دكمه اي  استفاده كرد؟

  الف play               ب -Volume              ج - Next                  د -Previous

  85 چگونه  مي توان به فايل هاي صوتي  CD   به صورت  تصادفي  گوش داد؟

  الف به وسيله گزينه  Show menu bar               ب   -به وسيله گزينه  Seek

    ج   -به وسيله گزينه Turn Shuffle on / off        د   -به وسيله گزينه Switch to skin mode

  86   براي   اجرا ي  برنامه Windows media player  بايد  از  كدام زير گروه  برنامه  استفاده كرد ؟

   الف Accessories       ب -Accessibility      ج -System Tools     د -Entertainment

  87 براي تغيير  دادن  حالت نمايش  يا كوچك  كردن رابط  برنامه Windows media player بايد كدام دكمه  را كليك  كرد؟

  الف     Show Menu bar                                       ب   -  Turn shuffle

     ج - show / hide play list                                    د   - Switch to skin mode

  88 به چه طريقي  مي توان  برنامه  Search   را فعال كرد ؟    

  الف به وسيله  منوي  Start

    ب   -به وسيله  پنجره My computer

    ج   -به وسيله  پنجره  Windows explorer

    د   - تمام موارد فوق  صحيح است .

  89 -  براي يافتن  فايل ها و يا پوشه ها از پنجره Search  بايد   كدام  گزينه  را انتخاب كرد؟

  الف Computer or People

    ب   - On the internet

    ج   - All files and folders

    د   - Pictures

  90 براي جستجوي  فايل هائي  كه حرف دوم نام و پسوند  آنها O  است  ، كدام يك  از عبارات  زير را مي توان به كار برد؟

  الف  -  *O.*

    ب   -?O*.?O*

    ج   -?O*.*O

    د   -??O.?O

  91- براي ذخيره  نتايج  جستجوي  انتخاب ،  كدام يك  از گزينه هاي  زير  مناسب است ؟ 

  الف كليك روي دكمه Search

    ب   - انتخاب گزينه  Save search  از منوي Edit

    ج   - انتخاب  گزينه Save search  از منوي File

    د   - انتخاب گزينه When was it Modified ?

  92 براي جستجوي فايل ها در هفته گذشته  كدام  يك از گزينه  هاي زير را  بايد انتخاب كرد ؟

  الف -  Within the last week    

    ب   -   Don’t remember

    ج   - Within the past  year

    د   - Specify date

  93 براي جستجوي  فايل ها بر حسب  ظر فيت  يا حجم  آنها  بايد از كدام گزينه استفاده كرد؟

  الف  -  When was it Modified?

    ب   - ؟What size is it

    ج   - Specify date

    د   - Within the last week

  94 در كادر  All or part of the file name   هنگام  جستجوي  فايل ها ويا پوشه  ها چه موردي  را مي توان  وارد كرد؟

  الف   محل جستجو

    ب   -   نام فايل

    ج   -  محتواي جستجو

    د   -  تاريخ ايجاد فايل

  95 عبارت  *.JPG  معادل است با  :

  الف تمام فايل هائي كه با JPG  شروع  مي شوند     ب  - تمام فايل هائي كه   درون نام  خود JPG  دارند

   ج   -تمام فايل هائي كه  داراي پسوند JPG هستند    د  -تمام فايل هاي گرافيكي

  96 -   براي جستجو  فايل ها بر اساس  محتواي  متني آنهاي ، بايد  عبارت  ياكلمه  اي از فايل را د ر كدام كادر  تايپ كرد؟

  الف   All or part of the file name                ب   - A word or phrase in the file

    ج   - What size is it?                                     د   - Look in

  97 عبارت  b*.b??  معادل كدام يك از مواردزير  است؟

  الف تمام فايل هائي  كه با حرف  b  شروع مي شوند

    ب   تمام فايل هائي  كه پسوند آنها با حرف  b  شروع مي شوند

  ج   - تمام فايل هائي  كه پسوند و نام آنها با حرف  b  شروع مي شوند

    د   - تمام فايل هائي  كه پسوند  آنها به  b  ختم  ميشود.

  98 چگونه  مي توان  به پنجره  Printer and Faxes  دسترسي پيدا كرد؟

  الف از طريق  پنجره My computer

    ب   - از طريق منوي Start

    ج   - از طريق  پنجره Control panel

    د   - گزينه ب و ج  صحيح هستند

  99 درگاهي  مناسب  براي  نصب  چاپگر  كدام است؟

  الف LPT1                  ب   -COM2               ج   -COM1               د   -COM3

  100 چاپگر  پيش فرض چه نام دارد؟

  الف Local                  ب -Network            ج -Pause                 د -Default

  101- براي چاپ  فايل  بايد  از چه فرماني  استفاده كرد؟

  الف -  منويFile  گزينه  Print                            ب   -  Print preview  منوي  Edit  

    ج   - Print preview  منوي  File                     د   - Print   منوي  Edit

  102 براي متوقف كردن  موقت  عمليات چاپ  بايد از كدام  فرمان  استفاده كرد؟

  الف Pause Printing                                     ب   -Cancel  Printing

    ج   -Set as default                                       د   -Purge print

  103 براي حذف  فايل از صف  چاپ  بايد  از كدام فرمان  استفاده كرد؟

  الف Pause Printing                                     ب   - Cancel  Printing

    ج   - Set as default                                      د   - Purge print Document

  104 به وسيله  كدام يك  از گزينه هاي  زير مي توان محتواي  صفحه  فعالي  از سند را چاپ كرد؟

  الف    All             ب -Selection           ج -Current page              د -Pages

  105 به وسيله كدام يك از گزينه هاي زير مي توان تعداد محدودي  از صفحات  سند را چاپ كرد ؟

  الف    All              ب   -Selection           ج   -Current page               د   -Pages

  106 -   ترتيب  فايل هاي  ارسال شده  براي چاپ  چگونه  در نظر گرفته  مي شوند ؟

  الف فايلي كه زود تر ارسال  مي شود ، دير تر چاپ  مي شود .

  ب  - ترتيب خاصي  ندارد  و صف  فايل ها به صورت تصادفي  تشكيل  مي شود

  ج - هر فايلي  كه زود تر  ارسال  شود ،  زودتر  چاپ  مي شود

  د - هر فايلي كه مهم تر باشد زود تر  چاپ مي   شود  ،

  107 اگر چاپگر  پيش فرض همان چاپگر  متصل  به كامپيوتر  نباشد ،  چه اتفاقي  رخ مي دهد ؟

  الف عمليات چاپ  انجام نمي شود

    ب   - عمليات چاپ انجام مي شود

   ج   -  پس از اعلام يك هشدار  سيستم Restart  مي شود

    د   - چاپگر  متصل  به كامپيوتر  به چاپگر  پيش فرض  تبديل  مي شود

  108 اگر بخواهيد  چاپگر را متوقف كنيد  ، چه كار ي بايد انجام دهيد ؟

  الف   اين كار امكان  پذير  نيست

    ب   -  چاپگر  را خاموش  و روشن  كنيد

    ج   - مخزن چاپگر را خالي  كنيد

    د  -  چاپگر  را از  كامپيوتر  جدا كنيد

  109 با كدام يك از روشهاي  زير مي توان  محتواي  سطل  بازيافت را از بين برد؟  

  الف   انتخاب  تمام موارد  از سطل  بازيافت  و فشا ر دادن  كليد Delete

    ب   - كليك  راست روي آيكن  Recycle bin  و انتخاب  گزينه Empty Recycle bin

    ج   -  انتخاب  گزينه Empty Recycle bin   از  منوي   File  پنجره  Recycle bin

    د   - هر سه مورد  صحيح است

  110 گزينه  مربوط  به بازيابي  فايل هاي در پنجره Recycle bin   كدام است ؟

  الف     Refresh                                             ب   -restore

    ج   - Display delete confirmation               د   -  Delete

  111-   در كادر   حذف  فايل  و يا پوشه  بدون انتقال  آن  به سطل  بازيافت  ، كدام  گزينه  را بايد  انتخاب كرد؟

  الف Do not move files to the Recycle bin

    ب   -    Display delete confirmation box

    ج   -   Use one settings for all drives

    د   - Configure drives independently

  112 -  با انتخاب گزينه Display delete confirmation  dialog  از زبانه General كادر محاوره اي  Recycle bin properties   چه عملي  انجام مي شود؟

  الف   نمايش كادر درخواست تائيد  حذف فايل

    ب   - نمايش كادر  پيام حذف فايل

    ج   -  نمايش كادر پيام  انتقال  فايل حذف شده

   د   -  گزينه  هاي  الف و  ب  صحيح هستند

  113 براي حذف  فايل  قرار گرفته در سطل  بازيافت  كافي است  روي  آن كليك  راست كرده و سپس  گزينه      را انتخاب  كنيد

  الف Restore             ب   -Cut                ج   -   Delete             د -Paste

  114 براي  حذف  فايل ها و پوشه  ها به طور كامل  ( بدون   انتقال  آنها به  سطل  بازيافت )  مي توانيد  پس از  انتخاب  آنها  ،  از كليد  تركيبي      استفاده كنيد

  الف Alt+ Delete

    ب   -  Ctrl + Delete

    ج   -Delete

    د   -  Shift + Delete

   موفق باشيد

  نوار وظیفه - Taskbar

  سوالات کامپیوتر سری چهارم

  سری چهارم

  1- جهت جا به جا كردن آيكن ها از عمل . . . استفاده مي شود .

  الف ـ كليك         ب ـ دابل كليك                 

  ج ـ درگ           د ـ كليك راست

  2- با كليك راست روي آيكن پوشه و انتخاب گزينه Properties مي توان . . .

  الف ـ مشخصات پوشه را مشاهده كرد.                    ب ـ برنامه انتخاب شده را اجرا كرد .

  ج ـ‌تنظيمات سيستمي را روي پوشه انجام داد            د ـ پوشه مورد نظر را جابجا كرد .

  3- توسط كدام دكمه از نوار عنوان ميتوان ابعاد پنجره را به حداكثر رساند ؟

  الف ـ Refresh           ب ـ Minimize          

  ج ـ Close                  دـ Maximize

  4- از گزينه Send to مي توان جهت . . . استفاده كرد .

  الف ـ تازه كردن محتواي پنجره                    ب ـ انتخاب گروهي آيكن هاي هم جوار

  ج ـ ارسال سريع فايل و يا پوشه به درايو فلاپي    د ـ انتخاب گروهي آيكن هاي پراكنده

  5- ناحيه سمت راست نوار وظيفه را . . . گويند .

  الف ـ Notification           ب ـ Quick launch           

  ج ـ Toolbar                      د ـ Taskbar

  6- كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟

  الف ـ منو ، كادر مستطيل كوچكي است كه شامل اسامي متعدد است .

  ب ـ به نوار افقي پايين صفحه دسك تاپ نوار وظيفه گويند .

  ج ـ به نوار وظيفه مي توان نوار ابزارهاي ديگري نيز اضافه كرد .

  د ـ هنگامي كه برنامه اي اجرا مي شود آيكن آن در منوي smart ديده نمي شود .

  7- برنامه cleanup را در چه صورتي بكار مي بريم ؟

  الف ـ براي تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات موجود در سيستم و اطلاعات رجيستري ويندوز

  ب ـ براي حذف فايلهاي بلا استفاده كه فضاي خالي ديسك را افزايش دهد

  ج ـ براي ساختن فايلهاي فشرده

  د ـ براي تميز كردن Desk top

  8- كدام گزينه صحيح نيست ؟

  الف ـ فايل مجموعه اي از اطلاعات به هم پيوسته در رابطه با يك موضوع مي باشد .

  ب ـ پوشه ( Folder ) داراي صفاتي از قبيل نوع ،‌اندازه ،‌ساعت ،‌تاريخ ايجاد مي باشد .

  ج ـ پوشه محلي براي نگهداري فايل ها است

  د ـ درون يك پوشه ،‌پوشه هاي ديگري نيز نگهداري مي شود كه به آنها زير پوشه گفته مي شود .

  9- با انتخاب كدام گزينه سيستم به حالت نيمه خاموش مي رود ؟

  الف ـ Restart                      ب ـ log off          ج ـ standby        د ـ turn off

  10- كدام گزينه در ارتباط با مقايسه پنجره My computer , Windows Explorer درست نيست ؟

  الف ـ براي مديريت فايل ها و پوشه ها ودرايوها از هر دو پنجره استفاده مي كنند.

  ب ـ پنجره Windows Explorer بطور پيش فرض در ناحيه سمت چپ آن ساختاردرختي پوشه ها نمايش داده مي شود.

  ج ـ براي مشاهده ساختار درختي پوشه ها در پنجره My computer بايد روي دكمه Folder كليك كنيد .

  د ـ پنجره My computer شامل نوارهاي عنوان ، منو ، ابزار ، آدرس ، وضعيت مي باشد در حالي كه پنجره windows Explorer اين نوارها را ندارد .

  11- براي تغيير نام دادن پوشه ها و فايلها :

  الف ـ روي پوشه مورد نظر كليك كرده و گزينه Rename this folder را از نيمه چپ انتخاب كرده

  ب ـ روي پوشه يا فايل مورد نظر كليك راست كرده و گزينه Rename را انتخاب كرده

  ج ـ پس از انتخاب پوشه يا فايل مورد نظر كليد F2 را انتخاب كرده

  د ـ هر سه مورد

  12- فعال بودن گزينه . . . باعث عدم جابجايي نوار وظيفه مي گردد .

  الف ـ lock the panel                    ب ـ lock the taskbar    

  ج ـ hide inactive icon                   د ـ hide the taskbar

  13- كداميك از گزينه ها حداقل نيازهاي سخت افزاري براي نصب ويندوز XP مي باشد؟

  الف ـ پردازنده 100 مگاهرتز                                                       ب ـ كارت گرافيكي SVGA

  ج ـ حداقل ظرفيت ديسك سخت 500 مگا بايت                           د ـ حداقل حافظه RAM، 32 مگا بايت

  14- براي جستجوي فايلهاي حداكثر 3 حرفي كه حرف آخر آنها a مي باشد از كدام معيار استفاده مي شود؟

  الف ـ a??.*                                 ب ـ ???a.*                      

  ج ـ ??a.?                                     د ـ ??a.*

  15- كدام گزينه از ويژگي هاي ويندوز XP به شمار نمي رود ؟

  الف ـ امكانات چند رسانه اي                                                 ب ـ امنيت بيشتر                                                    

  ج ـ شناخت سخت افزارهاي قديمي به صورت خودكار         د ـ رابط گرافيكي

  16- براي حذف فايلهاي غير ضروري از چه برنامه اي استفاده مي شود ؟

  الف ـ disk Cleanup                           ب ـ Recycle Bin      

  ج ـ Calculator                                     د ـ Wordpad

  17- براي بازيابي فايلهاي حذف شده از چه برنامه اي استفاده مي شود ؟

  الف ـ My computer                        ب ـ Recycle Bin    

  ج ـ Window Explorer                     د ـ Ms Dos Prompt

  18- دربرنامه نقاشي كار گزينه Set AS Wall Paper در منوي File چيست ؟

  الف ـ براي چاپ نقاشي به كار مي رود 

  ب ـ تصوير موجود را به عنوان زمينه Desktop در نظر مي گيرد

  ج ـ براي ذخيره تصوير به كار مي رود                                

  د ـ براي تنظيم اندازه كاغذ به كار مي رود

  19- براي باز كردن منوي Start از چه كليدهايي مي توان استفاده نمود ؟

  الف ـ ALT + SPACE                          ب ـ ALT + TAB         ج ـ CTRL+ESC                                   د ـ ALT+F4

  20- براي انتقال فايلها از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

  الف ـ Cut – Copy        ب ـ‌Cut – Paste         ج ـ Del – Paste            د ـ Copy – Paste

  21- در جستجوي فايلها بر اساس ظرفيت يا حجم ، كدام يك جزو گزينه ها نمي باشد ؟

  الف ـ Don’t's Remember                                                  ب ـ (Small(less than 1 MB

  ج ـ (Medium ( less than 1 MB                                          د ـ (Large(more than 1 MB

  22- براي جستجوي فايلي كه يك كاراكتر آن را به خاطر نمي آوريم و همچنين كليه فايلهايي كه داراي توسعه خاصي هستند ،‌به ترتيب از راست به چپ از كدام علامتها بايد استفاده كرد ؟

  الف ـ ? , *                                   ب ـ *  , ?

  ج ـ ? , ?                                    د ـ اصولاً نمي توان چنين حالتي را جستجو كرد .

  23- براي تغيير طرح زمينه كدام گزينه مناسب است ؟

  الف ـ Background                          ب ـ Screen saver       

  ج ـ  ppearance                                د ـ Setting

  24- براي برگشت به محيط ويندوز از محيط DOS چه دستوري بايد صادر گردد؟

  الف ـ Win                            ب ـExit          

  ج ـ Quit                               د ـ Quick

  25- نوار . . . در بالاي هر پنجره نمايانگر نام برنامه در حال اجراست

  الف ـ منو                           ب ـ عنوان             

        ج ـ كنترل                           د ـ ابزار

  26-به نتايج حاصل از پردازش داده ها چه مي گويند؟
          الف) اطلاع                       ب)داده ها       

             ج)پردازش                          د) اطلاعات

  27-به اجزاي قابل لمس و فيزيكي كامپيوتر چه مي گويند؟
           الف)سخت افزار               ب)نرم افزار                 

                 ج)ميان افزار                    د)برنامه

  28-در نسل دوم كامپيوترها از كدام عنصر الكترونيكي استفاده شد؟
           الف)ترانزيستور                  ب)IC           

                 ج)لامپ خلاء                  د)مدارات مجتمع

  29-كدام يك از گزينه هاي زير جزء دستگاههاي خروجي مي باشد؟
           الف)صفحه كليد-ماوس-صفحه نمايش                     ب)ماوس –اسكنر-قلم نوري                     
              ج)صفحه كليد-چاپگر-اسكنر                                  د)رسام-صفحه نمايش-چاپگر

  30-فرق rom  وram  چيست؟
          الف)ram از نوع نيمه هادي و rom از نوع مغناطيسي است

              ب)rom فقط خواندني است وليram فقط نوشتني است
           ج) rom فقط خواندني است وليram خواندني و نوشتني است               

              د) فرقي ندارد

  31- براي راه اندازي مجدد سيستم و خارج شدن از محيط ويندوز از  …………… استفاده مي كنيم.
          الف ) Log off                  ب )Stand by  

                ج ) Shut down             د ) Restart

  32-براي انتقال اجزاء انتخاب شده به حافظه موقت كدام گزينه مناسب مي باشد؟
           الف)copy                        ب)cut                 

                 ج)paste                       د)select    

  33- براي كپي كردن يك فايل يا گروهي از فايلها كدام كليد تركيبي مناسب است ؟
           الف) Ctrl + X                   ب) Ctrl +V          

                 ج) Alt + C                     د) Ctrl + C

  34- براي مرتب كردن آيكن هاي روي دسك تاپ كدام گزينه مناسب است ؟
           الف)  Active Desktop       ب) Refresh   
             ج) Arrange Icons        د)Toolbars

  35- براي انتخاب فايلها به صورت پراكنده كدام عمل مناسب است؟
  الف) فشار دادن كليد  Shift  و اشاره ماوس       ب) فشار دادن كليد Ctrl  و كليك ماوس
  ج ) فشار دادن كليد  Alt و كليك ماوس                 د)فشاردادن كليدهاي تركيبي CTRL+A

  36-براي جابجايي پنجره ها روي دسك تاپ از چه فرماني استفاده مي شود؟
          الف)restore                    ب) size           

                ج)maximize                 د)move

  37- براي اجرا كردن برنامه ها و باز كردن مدارك از طريق منوي شروع كدام گزينه مناسب است؟
          الف)FIND                      ب)RUN              

                ج)SETTING                 د)FAVORITRES

  38- نواري كه در پايين پنجره My computer در محيط ويندوز چه نام دارد؟
          الف)نوار عنوان                   ب)نوار وضعيت   

                ج)نوار آدرس                    د)نوار وظيفه

  39-كدام گزينه در منوي شروع برنامه هاي نصب شده در محيط ويندوز را نمايش مي دهد؟
          الف)setting                      ب) run

            ج) programs                    د) documents

  40-براي تغيير تصوير پس زمينه صفحه نمايش كدام گزينه مناسب است؟
        الف) screen saver                 ب) appearance
          ج) background                  د) setting

  41-براي تغيير نام فايلها و پوشه ها از چه فرماني در ويندوز استفاده مي شود؟
       الف) RENAME                     ب) NEW            

             ج)DELETE                           د)PROPERTIES

  42-براي ايجاد ميانبر از برنامه ها روي صفحه دسك تاپ از چه گزينه اي در منوي راست كليك استفاده مي شود؟
        الف)COPY                            ب) PROPERTIES                  
          ج) CREATE SHORTCUT        د)NEWFOLDER

  43-كدام فرمان زير براي ذخيره كردن سند با نامي ديگر بكار مي رود؟
       الف)Save as                           ب)Save         

             ج)Save as HTML                   د)Save In

  44-پسونداسنادي كه در محيط Word ذخيره ميشود چيست؟
         الف)Dot                                 ب)Gif               

               ج)Xls                                  د)Doc

  45-كدام كليد تركيبي زير براي تبديل متن از حالت لاتين به فارسي بكار مي رود؟
        الف)Alt+Shift  سمت چپ          ب)Alt+Shift سمت راست
           ج)Ctrl+Shift  سمت چپ         د)موارد الف و ج

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مرتضی 25 روز قبل
  0

  اسمشnotification bar هست= ناحیه سمت راست نوار وظیفه

  سحر 3 ماه قبل
  0

  تشکر فراوان بسسسسسسسسسسیار عالی بود

  شهلا 2 سال قبل
  0

  از اینکه نمونه سوالات آزمون رو میزارید ممنون خدا خیرتون بده اگه میشه از دروس دیگه هم بزارید سپاسگزارم

  شهلا 2 سال قبل
  0

  سلام بسیار عالی بود من خودم تو یک سایت نمونه سوال خریدم و هرگز بدستم نرسید از لطف شما سپاسگزارم

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید