توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  قرص الانزاپین 5 چاق کننده است

  1 بازدید

  قرص الانزاپین 5 چاق کننده است را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مصرف اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ ۲.۵ و الانزاپین و چاقی

  مصرف اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ ۲.۵ و الانزاپین و چاقی

  اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ یک داروی ضد جنون است که مواد شیمیایی در مغز را که مسبب این بیماری روانشناختی هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

  الانزاپین برای درمان نشانه‌های بیماری‌های روانشناختی مانند اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) و اختلال دوقطبی (افسردگی شیدایی) در کودکان و بزرگ‌سالان که حداقل ۱۳ سال سن دارند، استفاده می‌شود.

  الانزاپین گاهی اوقات همراه با دیگر داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) یا داروهای ضدافسردگی استفاده می‌شود.

  در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

  نام‌های تجاری اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ :

  U.S:

  zyprexa

  Zyprexa IntraMuscular

  Zyprexa RelprevvTM

  Zyprexa zydis

  Canada:

  Apo-olanzapine

  Co Olanzapine

  Co olanzapine ODT

  Olanzapine ODT

  PHL- olanzapine

  PHL -olanzapine oDT

  PMS- olanzapine

  PMS- olanzanpine ODT

  Riva – Olanzapine

  Riva- olanzapine ODT

  Sandoz – olanzapine

  Sondo2- olanzapine ODT

  Teva-Olanzapine

  Teva- olanzapine OD

  Zyprex

  Zyprex Intramuscular

  Zyprexa zydis

  گروه دارویی-درمانی:

  ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﺳﺎﻳﻜﻮﺗﻴﻚ، آﺗﻴﭙﻴﻜﺎل

   اشکال دارویی الانزاپین ۲.۵: :

  اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ (Olanzapine) ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺮص روﻛﺶ دار، ﻗﺮصﻫﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻮﺗـﺎه اﺛـﺮ وﺟﻮد دارد. olanzapine ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد دارد.

  مکانیسم عمل:

  اگرچه مکانیسم اثر ضد جنون اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ مشخص نیست، ولی احتمالاً با عمل آنتاگونیستی برگیرنده‌های منوآمین (دوپامین و سروتونین) این اثر را اعمال می‌کند.

  ولی این دارو دارای اثر آنتاگونیستی بر گیرنده‌های موسکارینی ، آدرنرژیک آلفا۱ نیز می‌باشد. همچنین می‌تواندبه طور ضعیف به گیرنده‌های GABAa بنزودیازپین‌ها و بتا متصل شود.

  اثر ضد سایکوز الانزاپین از طریق اثرات آنتاگونیستی آن بر روی گیرندههای دوپامین و سروتونین اعمال می‌شود.الانزاپین همچنین موجب مهار بازجذب سروتونین و دوپامین، در انتهای پیش سیناپسی اعصاب دستگاه عصبی مرکزی (CNS) می‌شود.

  اکثر داروهای آنتی سایکوتیک گیرنده‌های دوپامینی (به خصوص گیرنده D2) را بلوک می‌نمایند. الانزاپین جزو داروهای آتیپیک جدید (شامل: ریسپریدون، کوئتیاپین، سرتیندول و الانزاپین) می‌باشد که تمایل زیادی برای گیرنده ۵HT2a دارند.
  نکته دیگر: به‌طور کلی اثرات داروهای ضد سایکوز بر مسیرهای مزوکورتیکال و مزولیمبیک اعمال می‌شود. همچنین اثر بر ناحیهٔ کمورسپتور محرک، سبب رفع تهوع و استفراغ می‌شود. عوارض این داروها (عوارض اکستراپیرامیدال، هیپرپرولاکتینمی) در نتیجه اثر داروها بر نواحی دیگر مغزی بروز می‌کند.

  موارد مصرف:

  برای درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک و اسکیزوفرنی استفاده می‌شود.

  الانزاپین برای درمان نشانه‌های بیماری‌های روانشناختی مانند اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) و اختلال دوقطبی (افسردگی شیدایی) در کودکان و بزرگ‌سالان که حداقل ۱۳ سال سن دارند، استفاده می‌شود.

  دوزبندی الانزاپین در بزرگسالان:

  ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ، دوز آﻏﺎزﻳﻦ اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم در روز اﺳـﺖ. ﺣﻔـﻆ دوز ۱۵ ﺗـﺎ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و دوز ﺗﺎ ۴۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ در ﻣـﻮارد ﺧـﺎص ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده اﺳـﺖ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم در روز اﺳـﺖ. ﺑـﺮای اﻏﻠـﺐ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن، دوز ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛـﺮ ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﺮای دوزﻫـﺎی ۱۰، ۲۰، ۴۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ، اﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻓﺮاد در دوز ۴۰ ﻣﻴﻠﻲﮔـﺮم ﺳـﺨﺖ ﺗـﺮ از دوز ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوز ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮ داروﻳـﻲ ۱۸ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ، دوز از ۱/۲۵ ﺗـﺎ ۲/۵ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز ﺷﺮوع ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن ۵ ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم در روز اﺳـﺖ و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

  دوز ﻣﻌﻤﻮل اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ ﺑﺮای آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺣﺎد ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫـﺮ ۳۰ﺗـﺎ ۱۲۰ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷـﻮد، در ﺷـﻜﻞ ﻗـﺮص ﺳـﺮﻳﻊ-ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮﻧﺪه، ﺟﺬب دﻫﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  ﻳﻚ راه ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﻣﺎن آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺣﺎد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد. دوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ۱۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزهﻫﺎی ۲ ﺗﺎ ۴ ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺗﺎ ۳۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در روز اﺳـﺖ. اﻳـﻦ دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ benzodiazepine و Haloperidol ﻛﻪ ﺑﺮای آﺷﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮی اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

  عوارض جانبی الانزاپین و چاقی :

  سردرد، یبوست، افزایش خون، خواب‌آلودگی، بی‌قراری، سرگیجه، التهاب بینی، خشکی دهان، افزایش اشتها، افت فشار خون وضعیتی، افزایش ضربان قلب،‌ادم، درد مفاصل، علائم پارکینسون، اختلالات حرکتی از عوارض جانبی مهم این دارو محسوب می‌شوند.

  در ﻣﻮرد safe ﺑـﻮدن Olanzapine ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه Benzodiazepine ﻣﺠـﺎدﻻت زﻳـﺎدی وﺟﻮد دارد. در ﻣﻮرد اﻳﻦ دارو ﺗﻌﺪادی ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔـﺮ ﭼـﻪ دﻟﻴـﻞ آن ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻳﻦ دارو را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨـﺪ، زﻳـﺮا ﺧﻄﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، اﻣﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ Safeﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ داروﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ، اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﺧـﻮابآوری، akathisia، ﻫﺎﻳﭙﻮﺗﻨﺸﻦ، ﺧﺸﻜﻲ دﻫـﺎن وﻳﺒﻮﺳـﺖ اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ﻋـﻮارض در Olanzapine ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ SGAﻫﺎ اﺳﺖ، و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. FDA ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻛـﺮده Olanzapine را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط در اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺮای ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺸـﻜﻼت ﻛﻠﻴـﻮی ﻳـﺎ ﻛﺒـﺪی دارﻧـﺪ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ دوز دارو داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

  موارد منع مصرف:

  در صورت حساسیت مفرط نسبت به فراورده‌های اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ نباید مصرف شود.

  هشدارها و احتیاطات:

  ۱٫ اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ در تعداد کمی از بیمارن مصرف موجب بروز سندرم بدخیم نورولپتیک می‌شود. این سندرم با علائم سفتی عضلانی، هیپرپیرکسی، تغییرات روانشناختی، نبض و فشار خون نامنظم، تاکی‌کاردی، تعریق شدید، آریتمی قلبی، میو‌گلوبینوری، نارسایی حاد کلیوی مشخص می‌گردد. در صورت مشاهده علائم فوق مصرف دراو باید فوراً قطع کرد و نسبت به درمان علائم مذکور اقدام نمود.

  ۲٫ در موارد زیر اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ باید با احتیاط فراوان مصرف شود:

  بیماری قلبی-عروقی، بیماری عروق مغزی، بیماری تنفسی، پارکینسون، صرع، عفونت های حاد، نارسائی کبدی یاکلیوی، سابقه یرقان، کم کاری تیروئید، میاستنی گراو،بزرگی پروستات، گلو کوم بازاویه بسته، سالمندان، افزایش پرولاکتین خون.

  ۳٫ در صورت بروز اختلالات حرکتی دیررس، مصرف دارو را باید قطع کرد.

  ۴٫ قطع مصرف دارو به تدریج و طی حداقل ۲-۱ هفته انجام می‌شود. در صورتی که قطع یکباره مصرف دارو ضروری باشد، بیمار باید تحت نظر باشد.

  تداخلات دارویی:

  مصرف همزمان اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ با داروهای مضعف CNS و الکل موجب می‌شود تا اثر تضعیف CNS تشدید شود. مصرف همزمان این دارو باعث افزایش تأثیر دارو‌های پائین‌آورنده فشار خون می‌شود. این دارو موجب کاهش اثر آگونیست‌های دوپامین، و لوودوپا می‌شود. کاربامازپین‌، امپرازول و ریفامپین باعث افزایش کلیرانس الانزاپین‌ می‌شود، در حالی که فلووکسامین‌ حذف الانزاپین را کاهش می‌دهد. مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی‌کولینرژیک‌ موجب تشدید اثر آنتی‌کولینرژیکی می‌شود.

  توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

  ۱٫ به دلیل ایجاد خواب‌آلودگی و کاهش هوشیاری،‌ لازم است بیماران تحت درمان در هنگام رانندگی و کار با ماشین‌آلات احتیاط لازم را بعمل آورند.

  ۲٫ در آغاز درمان با این دارو، به دلیل بروز کلاپس ناشی از افت فشار خون، بیمار باید تحت مراقبت پزشکی باشد.

  فارماکودینامیک / کینتیک:

  ﺷـﻜﻞ ﺧـﻮراﻛﻲ اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ دارای ﺟـﺬب آﻫﺴﺘﻪ بوده و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ دﻓﻊ آن ۳۰ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. دارو ﻣﻌﻤﻮﻻً روزی ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣـﻲﺷـﻮد. دارو در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺳﺮﻳﻊ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻗﺮصﻫﺎی روﻛـﺶ دار اﮔـﺮ ﻧﺼـﻒ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.

  اﻻﻧﺰاﭘﻴﻦ به سرعت و به خوبی از راه دستگاه گوارش جذب می‌شود. در اثر اولین گذر ۴۰% دارو متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دارو ۳۰ ساعت و میزان اتصال دارو به پروتئین معادل ۹۳% می‌باشد. به طور عمده در کبد متابولیزه می‌شود. دفع دارو از طریق ادرار (۷% تغییر نیافته و ۵۷% به صورت متابولیت) و مدفوع(۳۰%) صورت می‌گیرد.

  ﺷﺮوع اﺛﺮ: ﺗﺎ ۶ ﻫﻔﺘﻪ

  ﺗﻮزﻳﻊ:۰/۲۲ -۰/۸۷L/kg : Vd

  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: >99%

  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی

  ﻓﺮاﻫﻤﻲ زﻳﺴﺘﻲ: %۲۰

  ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۲-۴ ﺳﺎﻋﺖ

  ﭘﻴﻚ اﺛﺮ: ۱ ﺳﺎﻋﺖ

  دﻓﻊ: ادراری و ﻣﺪﻓﻮع

  منبع:

  مجموعه دارویی داروهای اعصاب و روان – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

  کتاب فارماکوپه بیماری‌های اعصاب و روان

  منبع مطلب : hirbodclinic.com

  مدیر محترم سایت hirbodclinic.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کاربرد داروی الانزاپین و تاثیر آن در چاقی

  به گزارش «شیعه نیوز»، این دارو روی مغز فعالیت می کند و برای درمان اسکیزوفرنی به کار می رود. این دارو همچنین دوپامین و سروتونین را برای بهبود تفکر و روحیه و رفتار متعادل می کند .
  علائم اسکیزوفرنی شامل موارد زیر است :

  توهم شنیدن صدا ها ، دیدن تصاویری که واقعیت ندارند
  باور هایی که حقیقت ندارند.
  از دست دادن توانایی تفکر یا مشکل نظم دهی به افکار.
  تمایل کم به افرادی که در اطرافتان هستند.
  مشکلاتی در واضح صحبت کردن.
  کمبود انگیزه که داروی الانزاپین این علائم را درمان می کند.

  همچنین سازمان سلامت جهانی این دارو را برای درمان مشکلات زیر تایید کرده است :

  درمان سریع اختلال دو قطبی
  درمان بلند مدت اختلال دوقطبی و جلوگیری از ابتلای دوباره فرد
  درمان خشم و پرخاشگری در اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی

  *این دارو قبل از هر چیز روی اسکیزوفرنی تمرکز می کند اما ممکن است برای افسردگی هم موثر باشد.

  گاهی اوقات برای پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ بعد از درمان شیمی درمانی هم تجویز می شود. بعضی از افراد بعد از درمان های مربوط به اختلال های اضطراب و استرس، سندروم تورت و وضعیت های دیگر ذهنی مورد تجویز این دارو قرار می گیرند که البته سازمان غذا و دارو به طور رسمی آن ها را تایید نکرده است اما ممکن است پزشک چنین تشخیصی برای شما داشته باشد.

  اشکال قرص و داروی الانزاپین
  قرص :

  2 میلی گرم ، 5 میلی گرم ، 7 و نیم میلی گرم ، 10 میلی گرم، 15 میلی گرم، 20 میلی گرم،
  تزریق :

  10میلی گرم
  قرص حل شدنی :

  5 میلی گرم ، 10 میلی گرم ، 15 میلی گرم، 20 میلی گرم. تزریق با دوز بالا:150 میلی گرم ، 210 میلی گرم، 300 میلی گرم ، 405 میلی گرم.
  اطلاعات مورد نیاز در مورد داروی الانزاپین چیست ؟

  اسکیزوفرنی نیاز به درمان بلند مدت دارد پس مصرف این دارو را حتی در صورت احساس بهتر شدن قطع نکنید.
  درمانگر می تواند مدت زمان نیاز به این دارو را برای شما برنامه ریزی کند.
  فراموش کردن یک دوز از داروی الانزاپین خطر ابتلا به برگشت علائم را افزایش می دهد.
  هرگز دوز دارو را تغییر ندهید و در هر مورد از پزشک اجازه بگیرید.
  برای این که این دارو به خوبی کار خودش را انجام دهد، باید هر روز طبق تجویز پزشک و سر موقع آن را مصرف کنید.

  آیا مصرف این دارو همزمان با بارداری مشکل ایجاد می کند ؟

  اگر باردار هستید یا برای بارداری برنامه ریزی کرده اید ، حتماً به درمانگر اطلاع رسانی کنید تا بهترین روش مصرف دارو را به شما پیشنهاد کند. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی که می خواهند باردار شوند ، حتماً باید قبل از آن خوب با پزشک خود مشورت کرده باشند زیرا این تصمیم بسیار پیچیده است و ممکن است اسکیزوفرنی خطراتی را برای جنین و مادر ایجاد کند . پس حتماً باید خطرات و فواید درمان را با پزشک در میان بگذارید.

  مصرف داروهای ضد روان پریشی در طول سه ماهه سوم بارداری می تواند عاملی برای حرکت غیر طبیعی ماهیچه باشند و زایمان زودرس را ایجاد کنند. علائم آن شامل پرخاشگری، اختلالات مربوط به غذا خوردن و مشکلات تنفسی در جنین است که ممکن است تا حدی باشد که کودک نیاز به بستری پیدا کند .

  همچنین خانم های شیرده باید در مصرف این دارو کاملاً هوشیار عمل کنند زیرا این دارو از شیر مادر عبور می کند. اگر این دارو را مصرف می کنید، نباید به کودک خود شیر بدهید.

  قبل از مصرف داروی الانزاپین باید چه مواردی را به پزشک اطلاع رسانی کنیم ؟

  علائمی که در طول روز شما را بیش از بقیه آزار می دهند.
  افکار خطرناکی مثل خودکشی و یا صدمه زدن به خود .
  داروهایی که در گذشته برای این وضعیت خاص مصرف کرده اید که اثر گذار بودند و یا عوارض جانبی خاصی را ایجاد کردند.
  ابتلا به بعضی از مشکلات مثل سفتی عضلانی که در گذشته ایجاد شده است یا لرزش بدن، اضافه وزن و غیره.
  هر گونه عوارض جانبی را در مورد هر دارویی که قبل از مصرف می کردید به پزشک اطلاع رسانی کنید زیرا ممکن است این دارو بعضی از عوارض جانبی را تشدید کند و پزشک با شنیدن گفته های شما این دارو را تغییر دهد . هرگونه اختلالات روانی و یا مشکلات جسمانی دیگر مثل مشکلات ضربان قلب، سندروم QT، حمله قلبی، دیابت، کلسترول بالا، تشنج، سابقه ابتلا به دیابت و بیماری قلبی در بین اعضای خانواده.
  مصرف هر گونه دارو با نسخه یا بدون نسخه.
  مکمل داروی گیاهی

  داروهای مخصوص آلرژی
  اطلاع رسانی در مورد هرگونه آلرژی دارویی و آلرژی های دیگر
  انجام هرگونه درمان های دیگر در گذشته مثل گفتار درمانی و غیره.
  بارداری یا قصد بارداری یا شیردهی.
  سیگاری بودن
  مصرف الکل یا داروهای روانگردان

  مصرف داروی الانزاپین
  چگونه باید از داروی الانزاپین استفاده کرد ؟

  قرص الانزاپین معمولاً یک بار در روز با غذا یا بدون غذا استفاده می شود. معمولاً بیماران از دوز پایین این دارو شروع می کنند و کم کم و در طول چند هفته دوز آن را فزایش می دهند.
  معمولا دوز این دارو بین 5 میلی گرم تا 20 میلی گرم است
  هنگام تزریق نیز دوز آن بین 150 تا 450 میلی گرم است. فقط پزشک متخصص می تواند دوز مناسب را برای شما تعیین کند.
  این دارو را حتما باید در جای مخصوص خود نگهداری کنید.

  هنگامی که جعبه دارو را باز می کنید ، باید دستانتان کاملاً خشک باشد.
  داروهای حلال الانزاپین بعد از چند ثانیه در دهان حل می شود و می توانید آن را با آب و بدون آب قورت دهید.
  از یک تقویم و یا آلارم گوشی استفاده کنید تا مصرف دارو را فراموش نکنید یا از شخصی بخواهید که به شما یادآوری کند.
  معمولاً تزریق این دارو هر دو الی چهار هفته یک بار انجام می شود و متخصص می تواند زمان مناسب را به شما اعمال کند.

  در صورت فراموش کردن یک وعده مصرف الانزاپین چه کار کنیم؟

  اگر مصرف آن را فراموش کردید، در سریع ترین زمان ممکن آن را مصرف کنید. در غیر این صورت اگر به وعده بعدی نزدیک بودید، صبر کنید و مصرف دوز قبلی را فراموش کنید.

  در صورتی که این دارو را تزریق می کنید و فراموش کردید که به پزشک مراجعه کنید، در سریع ترین زمان ممکن که برایتان یادآوری شد، برای تزریق به نزد پزشک بروید و به او اطلاع رسانی کنید که دوز قبل را فراموش کرده بودید تا پزشک بتواند تصمیم گیری درستی داشته باشد.

  هنگام مصرف این دارو باید از چه اقداماتی خودداری کرد ؟

  همراه با این دارو هرگز نباید الکل، سیگار و یا داروهای روانگردان مصرف کنید زیرا اثر آن را از بین می برید.

  در صورت اوردوز کردن نیز حتما با پزشک تماس بگیرید.
  عوارض جانبی داروی الانزاپین چیست؟
  عوارض جانبی رایج

  فشار خون پایین
  خواب آلودگی
  بی قراری
  سرگیجه
  سر درد
  خستگی
  بی خوابی
  اضافه وزن

  افزایش اشتها
  خشکی دهان
  سوء هاضمه
  یبوست
  نارسایی کبد
  ضعف

  عوارض جانبی نادر

  چنانچه در ابتدای این بخش از سلامت نمناک گفته شد این دارو ممکن است سطح هورمون پرولاکتین را در خون افزایش دهد که عوارض جانبی آن شامل پریود نشدن در خانم ها، مشکلات ایجاد تولید شیر در سینه خانم ها، از بین رفتن میل جنسی در مردان و یا مشکلات نعوظ باشد.

  اثرات بلند مدت افزایش هورمون پرولاکتین شامل پوکی استخوان یا افزایش احتمال شکستگی استخوان است.

  به هم ریختگی دمای بدن که قرار گرفتن در معرض گرما، تمرینات ورزشی سنگین و کم آبی این شرایط را تشدید می کند. احتمال ابتلا به اضافه وزن و قند خون بالا ، کلسترول بالا و سندروم متابولیک . به همین دلیل پزشک در طول مصرف این دارو قند خون شما را بررسی می کند.

  عوارض جانبی نادر همچنین شامل افزایش احتمال مرگ و میر، سکته و یا حمله ایسکمی گذرا در افراد مسن است که ممکن است به آلزایمر هم مبتلا باشند.

  ممکن است مشکلات قلبی و مرگ و میر بر اثر آن ها را افزایش دهند زیرا ضربان قلب نامنظم می کنند. به همین دلیل این داروها باید به پایین ترین میزان دوز دارو مصرف شود تا عوارض جانبی آن کاهش پیدا کند. فرد نیز باید قلب خود را مورد چکاپ قرار دهد.
  آیا عوارض جانبی این دارو بلند مدت است ؟

  داروی الانزاپین نسبت به داروهای ضد روان پریشی دیگر عوارض جانبی کمتری دارد اما ممکن است حرکاتی را در بدن ایجاد کند که کنترل آن دست خود فرد نیست.

  ممکن است مدت زمان زیادی طول نکشید اما در هر صورت باید عوارض جانبی به پزشک گزارش داده شود تا بتواند در این زمینه تصمیم گیری خوبی داشته باشد.

  داروی الانزاپین با چه داروهای دیگری تداخل دارد؟

  این دارو ممکن است با داروهای مخصوص بیماری پارکینسون تداخل ایجاد کند.

  همچنین ممکن است عاملی برای کاهش فشارخون باشد و داروهایی که مخصوص کاهش فشار خون حتما این عوارض جانبی را تشدید می کنند. پروپانول هم نمونه ای از همین داروهاست که با الانزاپین تداخل ایجاد می کند.

  دارو های مسکن لورازپام و دیازپام هم همراه با این دارو خطر سرگیجه و خواب آلودگی را افزایش می دهد.

  سیپروفلوکساسین ، فلووکسامین ، کربامازپین نیز اثرات الانزاپین را کاهش می دهند.
  سوالات متداول در مورد داروی الانزاپین
  چقدر طول می کشد تا این دارو اثر بخش واقع شود ؟

  بسیار مهم است که احساسات و علائم خود را در هفته اول بعد از مصرف این دارو به پزشک اطلاع رسانی کنید. احتمالاً چند هفته طول می کشد تا علائم به طور کامل بهبود پیدا کنند و مطمئن شوید که این دارو مناسب حال شماست یا خیر.

  داروی الانزاپین موجب چاقی می شود؟

  بله ، افزایش وزن و چاقی بعد از مصرف این دارو در بیماران دیده می شود و یکی از عوارضی است که در این مطلب هم به آن اشاره شد.

  منبع : نمناک

  منبع مطلب : www.shia-news.com

  مدیر محترم سایت www.shia-news.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آیا قرص اعصاب چاق کننده است؟

  پرسش‌های مشابه :

  منبع مطلب : nobat.ir

  مدیر محترم سایت nobat.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ati 1 ماه قبل
  0

  سلام من اين قرصو استفاده كردم خيلي لاغر بودم هم اشتهامو زياد كرد هم وزن گرفتم اما به مرور زمان اين اتفاق ميوفته شايد تو ماه اول متوجه نشين يا اصلا دارو فقط رو افسردگيتون تاثير بذاره ولي از ماه دوم به بعد هم وزنگيري سريع اتفاق ميوفته هم حال روحيتون بهتر ميشه من نصف قرص صبح ميخورم و نصف شب

  فاطیما 7 ماه قبل
  0

  منم مصرف میکنم برا مشکل افسردگی که دارم

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  سلام میشه قرص الانزاپین را برای چاقی استفاده کرد

  زینب 1 سال قبل
  0

  یکی جواب من و بده بی زحمت

  3
  مریم 1 سال قبل

  بله من همین قرص استفاده کردم وزن هم زیاداضافه کردم

  زینب 1 سال قبل
  0

  میشه قرص الانزاپین و همراه قرص آلپرازولام استفاده کنیم

  سمی 2 سال قبل
  0

  من هم تازه شروع ب مصرف کردم و دقیق نمیدونم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید