توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ضمیر های متصل و منفصل در عربی

  1 بازدید

  ضمیر های متصل و منفصل در عربی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ضمیر متصل و منفصل در عربی چیست؟

  ضمیر متصل و منفصل در عربی چیست؟

  سلام.

  تعریف ضمیر: کلمه ای است که در معنا، جانشین اسم است. و این تعریف از ضمیر، هم در زبان فارسی و هم عربی و هم انگلیسی و سایر زبان ها صدق می کند.

  مثال فارسی) علی آمد. او مشق ها را نوشت. ( در مثال مذکور، او ضمیری جدا است. که به جای علی آمده است.)

  مثال فارسی) علی کیفش را آورد. ( در مثال مذکور، -َ ش که به کیف متصل شده، ضمیری متصل است که به جای علی آمده است.)

  بنابر این ضمایر عربی دو دسته می شوند:

  1. ضمایر منفصل: یعنی ضمایری که به کلمه نمی چسبند. که خود عبارتند از:

  الف) ضمایر منفصل مرفوعی: هو، هما، هم، هی، هما، هن، انتَ، انتما، انتم، انتِ، انتما، لنتن، انا، نحن.

  بدین علت به این ضمایر، مرفوعی گویند که، در جمله نقش مبتدا و مرفوع می گیرند.

  مثال) هُوَ الَّذی بَعَثَ رَسولَهُ بالهُدی. ( در این جمله، ضمیر هو نقش مبتدا و مرفوع دارد.)

  ب) ضمایر منفصل منصوبی: ایَّاهُ، اِیَّاهُما، اِیّاهُم، اِیَّاها، اِیّاهما، اِیِاهُنَّ، اِیّاکَ، ایّاکما، ایّاکم، ایّاکِ، ایاکم، ایّاکُنَّ، اِیَّایَ، اِیَّانَا.

  بدین دلیل این ضمایر را منصوبی گویند که همیشه در جمله نقش مفعول و منصوب دارند.

  مثال) اِیّاکَ نَعبُدُ وَ اِیَّاکَ نَستَعین. ( در این جمله، ضمیر ایّاکَ نقش مفعول و منصوب دارد.)

  2. ضمایر متصل: ضمایری هستند که همیشه به کلمه می چسبند. که خود عبارتند از:

  الف) ضمایر متصل فاعلی: اگر تاکنون به آخر افعال ماضی، مضارع، امر و سایر افعال دقت کرده باشید، حتما متوجه شده اید که به آخر این افعال، حروفی علاوه بر ریشه ی سه حرفی فعل، اضافه شده است. که آن ضمایر همیشه، نقش فاعل و مرفوع، از نوع ضمیر بارز را دارند. و بدین جهت است که به آنها ضمیر متصل مرفوعی گویند.

  مثال) ذَهَبوا ( در این فعل ماضی، ضمیر وا ، که به فعل چسبیده، نقش فاعل و مرفوع دارد.)

  مثال) اِذهَبی ( در این فعل امر، ضمیر ی ، که به فعل چسبیده، نقش فاعل و مرفوع دارد.)

  مثال) لاتَذهَبا ( در این فعل نهی، ضمیر ا ، که به فعل چسبیده، نقش فاعل و مرفوع دارد.)

  مثال) یَذهبونَ ( در این فعل مضارع، ضمیر ون ، که به فعل چسبیده، نقش فاعل و مرفوع دارد.)

  ب) ضمایر متصل منصوبی - مجروری: -ه، -هما، -هم، -ها، -هما، -هن، -کَ، -کم، -کم، -کِ، -کما، -کنَّ، ی، -نا.

  این ضمایر که به انتهای کلمه می چسبند:

  مثال) کِتابکَ ( در این جا ضمیر ک، که به کتاب چسبیده، مضاف الیه و مجرور است.)

  نکته) اگر به معنای ضمایر در این حالات دقت کنیم، می یابیم که معنای ضمیر ملکی می دهند. یعنی مالکیت را بیان می کنند.

  مثال) لَهَا ( در این جا ضمیر ها، که به حرف جر ل چسبیده، جار و مجرور است.)

  مثال) قَرَاتُهُ ( در این جا ضمیر ه، که به فعل قراتُ چسبیده، مفعول و منصوب است.)

  منبع مطلب : lamtakam.com

  مدیر محترم سایت lamtakam.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  انواع ضمایر

  ضمیر بر دو قسم است: متصل و منفصل.

  ضمایر منفصل بر دو قسم اند:

  اسم غیرمتصرّف (قسمت اول)

  ضمایر متصل نیز بر دو قسم اند:

  اسم غیرمتصرّف (قسمت اول)

  نکته ها

  (شاهَدْتُک / عَلَیکَ / أخوکَ)

  نکته  1:

  ترجمه ی ضمایر متصل به سه قسم کلمه یا( ضمیر متصل نصب و جر) را می توان با ترجمه ی ضمایر منفصل یکی دانست. این ضمایر به هر سه نوع کلمه متّصل می شوند. مثال:

  شاَهَدتُ + ـکَ = شاهَدتُکَ: تو را دیدم

  عَلَی + ـکَ     =  عَلَیکَ :      بر تو

  أخو + ـکَ       =   أخوکَ :    برادر تو

  نکته 2:

  هر گاه قبل از ضمایر ( ـهُ، ـهُما،ـهُم، ـهُنَّ ). « کسره» یا « ﻯ» بیاید؛ تبدیل به ( ـهِ ، ـهِما، ـهِم، ـهُنَّ ) می شوند . مثال:

  فِی  مدرسةِ + هُ  = فِی  مدرستِهِ

  فِی  + هُما         = فیهِما

  ـهُ      ـهِ          

  ـهُما  ـهِما

  ـهُم   ـهِم

  ـهُنَّ   ـهِنَّ

  نکته 3:

  هر گاه ضمایری مانند إیّاک در اوّل جمله بیایند؛ ترجمه فارسی را با «فقط» یا «تنها»  شروع  می کنیم. مثال:

   ﴿ إیاکَ نعبُدُ ﴾ : فقط تو را می پرستیم. یا تنها تو را می پرستیم.

     نکته ۵ :    هرگاه «نا» ضمیر متکلم به حروف «إنّ» و «کأنّ» بپیوندد ممکن است که یک نون حذف شود مانند: «إنّا لله و إنّا إلیه راجعون».

  تمرین:

  1- عَیِّن الضمیرَ المنفصلَ المرفوع:(2 ضمیر)

  هؤلاءِ- أنتما- تلک- هُناک- إیّاکَ- کُما – هیَ

  2- عَیِّن الضمیرَ المتّصل للنصب أو للجرّ:(2 ضمیر)

  أنتَ – هذه – أولئک – ها – إیّایَ – نحن – کُم

  3- عَیِّن الضمیرَ المنفصلَ المنصوب: (2 ضمیر)

  إیّاکُم – أنتنّ – کُما – هذا – هُنا – کَ – إیّاکِ

  ضمایر متصل فاعلی (مرفوع - رفعی)

  ضمایر متّصل فاعلی چسبیده به فعل ماضی، مضارع و امر است؛ البتّه بعضی فعل ها ضمیر متّصل فاعلی ندارند بلکه ضمیر مستتر (یعنی پنهان ) دارند.

  ضمایر متّصل فاعلی عبارتند از : ( ا، و، نَ، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا، ﻯ )

  برای اینکه بهتر ضمایر متّصل فاعلی را بشناسیم و از طرفی بدانیم کدام فعل ها ضمیر متّصل فاعلی  ندارند بلکه ضمیر مستتر دارند؛ به جدول زیر توجّه  کنید:

  خوب است بدانیم، فعل مضارع ( در حالتی که حروفی مانند لای نهی قبل از آن نباشند) مرفوع است یعنی آخرش  یا ﹹ دارد مانند یفعلُ، تفعلُ، أفعلُ، نفعلُ  و یا « نون عِوَض رفع» دارد. (یعنی نونی که به جای ﹹ آمده )

   مانند: یفعلانِ، یفعلونَ، تفعلانِ، تفعلینَ، تفعلونَ.

  امّا نون، در صیغه های جمع مؤنّث ( یعنی  صیغه های شماره 6 و 12) نون فاعلی است نه نون عوض رفع. به همین سبب هنگام ساختن فعل امر و نهی نون جمع مؤنّث حذف نمی شود.

  نون وِقایة

  هنگام اتصالِ فعل به ضمیرِ «ی» برای اینکه حرکت آخر فعل تغییر نکند حرفِ نونی میانِ فعل و  ضمیر «ی» می آید که به آن نون وقایه می گویند. مثال:

  ضَرَبَ  + ی = ضَرَبَنـی : مرا زد                 عَلَّمَ + ی = عَلَّمَنـی: به من یاد داد.

  اِسألوا + ی = اِسألونـی: از من بپرسید.    یعْرِفُ + ی = یعْرفُنـی: مرا می شناسد.

  توجّه :

  توجّه  کنیم کلمه را با دقّت بخوانیم وگرنه دچار خطا می شویم. مثال:

  نَصْرُنا: یاری ما/ نَصَرْنا: یاری کردیم/ نَصَرَنا : ما را یاری کرد.

  تمرین:

  1- نوع هر ضمیر را معلوم کنید:

  ضمایر منفصل مرفوع- ضمایر منفصل منصوب- ضمایر متصل نصب و جر –

   ضمایر متصل فاعلی

   أنا- هوَ - إیّاهُ – کَ – إیّاها- تُمْ- أنتِ- إیّانا- کُما – کُم – نحن – و – تُ – تَ- هُ- إیّاکُنَّ

  2- انتخب الجوابَ الصَّحیحَ:

  الف: یَعرِفُ  + ی =  یعرِفِی         یَعرِفُنـی

  ب: شاهَدَ + ی =   شاهَدْنـی       شاهَدَنـی

  ج –  والِد + ی =    والِدی             والِدُنـی

  د- لِـ + ی =           لَنـی             لـی                

  تمرین: انواع ضمیرهای متصل و منفصل را در آیات زیر ببینید:

  - وَ إنّا أو إیّاکم لعلی هدیً أو فی ضلالٍ مبینٍ (سبأ / 24)

  نا: ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه / متکلم مع الغیر

  إیّاکم: ضمیر منفصل منصوبی / جمع مذکر مخاطب

  - و قال الله لاتتّخذوا  إلهین إثنین إنّما هو إلهٌ واحدٌ فاَیایّ فارهبون (نحل / 51)

  هو: ضمیر منفصل مرفوعی / مفرد مذکر غایب

  ایّای: ضمیر منفصل منصوبی / متکلم وحده

  - قال الذین حقّ علیهم القول ربّنا هؤلاء الذین أغوینا، أغویناهم کما غوینا تبرّ أنا إلیک ما کانوا إیّانا یعبدون (قصص / 63)

  هم (علیهم / أغویناهم): ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه / جمع مذکر غایب

  نا (ربنا / أغوینا / غوینا / تبرّأنا): ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه / متکلم مع الغیر

  ک (إلیک): ضمیر متصل به هر سه قسم کلمه / مفرد مذکر مخاطب

  إیّانا: ضمیر منفصل منصوبی / متکلم مع الغیر

  - و اشکرو الله إن کنتم إیّاه تعبدون (بقره / 172)

  إیاه: ضمیر منفصل منصوبی / مفرد مذکر غایب

  منبع مطلب : mohammadlu.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mohammadlu.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  B : ببخشید؛ کاش میشد خلاصه تر توضیح بدین. اینطوری اصلا مشخص نیست که ضمیر متصل و منفصل چی هستن یا چجوری تشخیص شون بدیم

  شب بیدار : آره دقیقا مشکل منم همینه. یه کم خلاصه تر توضیح بدید ، این متن خیلی خیلی طولانیه

  Z.Ch : دقیقا👌🏻👌🏻

  حساس روی رفیق : آره راست میگی

  مصطفی احمدی فرد : آره دقیقاا، مشکل منم همینه. خیلی طولانی توضیح دادن

  آقای وکیل : بله ، همونطور که دوستان دیگه هم گفتن، این توضیحات و مطالب خیلی مفصل هست مطمعنا اگه توضیحات مختصرتری رو در اختیارمون قرار میدادین، خیلی بهتر میشد. با سپاس از مطالب خوبتون

  زهرا : عااااالیییی گفتی👍👌 بخدا من اومدم بخونمشون ، خاستم هنگ کنم.

  بالا بالای شهر : اتفاقا منم میخواستم بگم. خیلی دراز و طولانیش کردن، واسه ماها باید خلاصه تر میکردن ، اینطوز ک نمیفهمیم

  آتوسا طهماسبی : آره راست میگی اما فکر کنم زیادی مجلسی و محترمانه نوشتی😁🤣

  حمید قاسمی کلاس هشتم الف : سلام به شما. ممنون هستم از مطالبتان. اما من زیاد خوب نفهمیدم که چی گفتید. دست شما درد نکنه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ARMY 11 روز قبل
  1

  من متوجه شدما ولی نفهمیدم😂😂😂💔

  بازم ممنون از مطلبتون،🙃❤️

  Mobin 3 ماه قبل
  1

  اصلا خوب توضیح نداده

  Mobin 3 ماه قبل
  0

  خوب بود

  حمید قاسمی کلاس هشتم الف 5 ماه قبل
  6

  سلام به شما. ممنون هستم از مطالبتان. اما من زیاد خوب نفهمیدم که چی گفتید. دست شما درد نکنه

  7
  آتوسا طهماسبی 5 ماه قبل

  آره راست میگی

  اما فکر کنم زیادی مجلسی و محترمانه نوشتی😁🤣

  آقای وکیل 6 ماه قبل
  8

  بله ، همونطور که دوستان دیگه هم گفتن، این توضیحات و مطالب خیلی مفصل هست

  مطمعنا اگه توضیحات مختصرتری رو در اختیارمون قرار میدادین، خیلی بهتر میشد. با سپاس از مطالب خوبتون

  B 8 ماه قبل
  17

  ببخشید؛ کاش میشد خلاصه تر توضیح بدین. اینطوری اصلا مشخص نیست که ضمیر متصل و منفصل چی هستن یا چجوری تشخیص شون بدیم

  -1
  بدون نام 4 ماه قبل

  سلام ممنون درسته

  8
  زهرا 6 ماه قبل

  عااااالیییی گفتی👍👌

  بخدا من اومدم بخونمشون ، خاستم هنگ کنم.

  7
  بالا بالای شهر 6 ماه قبل

  اتفاقا منم میخواستم بگم. خیلی دراز و طولانیش کردن، واسه ماها باید خلاصه تر میکردن ، اینطوز ک نمیفهمیم

  2
  دوقلوهای همسان 6 ماه قبل

  همینه👍👍👍👍

  درسته توضیحات خیلی خوبی دادن

  اما خب طولانیه، اصن متوجه نمیشم

  11
  مصطفی احمدی فرد 7 ماه قبل

  آره دقیقاا، مشکل منم همینه. خیلی طولانی توضیح دادن

  11
  حساس روی رفیق 7 ماه قبل

  آره راست میگی

  13
  Z.Ch 7 ماه قبل

  دقیقا👌🏻👌🏻

  16
  شب بیدار 8 ماه قبل

  آره دقیقا مشکل منم همینه. یه کم خلاصه تر توضیح بدید ، این متن خیلی خیلی طولانیه

  برای ارسال نظر کلیک کنید