توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۸ مطالعات هشتم با جواب

  1 بازدید

  سوالات درس ۸ مطالعات هشتم با جواب را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هشتم + جواب

  سوال‌های درس به درس مطالعات اجتماعی هشتم با جواب

    

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

   سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                    سوالات درس 22

  سوالات درس 11                    سوالات درس 23

  سوالات درس 12                    سوالات درس 24 

  چهار درس آخر اضافه شد.

  در کانال تلگرام به آیدی: [email protected]

  بدون تبلیغات مزاحم

  با فیلترشکن روشن وارد شوید.
   

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 8

  1-     نمونه هایی از کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی روزمره را نام ببرید.

  1-     تلفن همراه(برای ارتباط سریع با دیگران)

  2-      پست الترونیک یا ایمیل (برای مکاتبه)

  3-     اینترنت (برایفعالیت های علمی )

  4-     استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول (خرید و فروش )

  5-     پرداختها وثبت نام ها به صورت الکترونیک (استفاده از خدمات دولت به صورت الکترونیکی )

  6-     آموزش از طریق ویدئو کنفرانس

  7-     استفاده از دوربین برای حفاظت از مکانها و کنترل ترافیک

  8-     استفاده از خدمات بانکی به صورت الکترونیک

  9-     استفاده آنلاین اخبار هواشناسی ، سیاسی و.. با تلفن همراه متصل به اینترنت

      2-مزایای استفاده از فناوری ها چیست؟

  در وقت و هزینه ها صرفه جویی شود، رفت و آمدها در شهرها کمتر شود و به علاوه بتوانیم در24 ساعت شبانه روز، و نه فقط در 

  ساعاتی معین، از این خدمات بهر ه مند شویم.

    3-برخی از فناوری های جدید را مثال بزنید.؟

  -روشن و خاموش کردن  وسایل خانه از راه دور، با تلفن همراه

  -ثبت میزان مصرف بر روی قبض آب و برق و گاز ، بدون مراجعه به منازل

  4-تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر روی مردم تا چه اندازه است؟

  امروزه صاحبنظران معتقدند که رسانه های ارتباط جمعی، تأثیر زیادی بر سبک زندگی و هویتافراد می گذارند. آنها چنین بحث می کنند که رسانه ها می توانند موجب شوند که مردم به شیوه های خاصی فکر کنند و یا وقایع را همان طور که آنها می خواهند ببینند. به عبارت دیگر رسانه هاروی باورها و افکار و رفتار انسا نها اثر می گذارند. این اثرات ممکن است مثبت

  یا منفی باشند.

  5-برخی از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را ذکر کنید.

  -پرخاشگری نوجوانان با تأثیر گرفتن از فیلم ها

  -رواج بی بند وباری های اخلاقی از طریق اینترنت

  -گسترش مصرف گرایی به وسیله آگهی بازرگانی

  -کم شدن تماس چهره به چهره افراد وکم شدن دیدی وبازدید های اقوام و دوستان

  6-تبلیغات وآگهی های بازرگانی چه تأثیری بر سبک زندگی و فرهنگ عمومی می گذارد؟

  اما اثر تبلیغات از این نظر مهم است که آنها سعی می کنند راه  و  روشهای مخصوصی برای لباس پوشیدن، غذ اخوردن، خریدن اتومبیل، سرگرمی و… را به همه

  افراد جامعه انتقال دهند و آن ر و ش ها را تبدیل به  فر هنگ عمومی و سبک زندگی

   کنند .

  7-آثار منفی آگهی های بازرگانی چیست؟

  -گسترش مصرف گرایی – تغییر سبک زندگی – مفید جلوه دادن کالاهای مضرّ

  8-هنگام استفاده از اینترنت به چه مواردی باید توجه کرد؟

  -بررسی وتحقیق درباره اطلاعات درج شده در اینترنت

  -واردنکردن اطلاعات ، عکس و فیلم شخصی

  -فاش نکردن رمز ایمیل و رمز کارتهای بانکی

  -استفاده محدود

  9-آیا به اطلاعات موجود در اینترنت می توان اعتماد کرد؟چرا؟

  همه اطلاعاتی موجود در اینترنت ، صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر میشوند. پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پر س وجو کنید

  منبع مطلب : motaleat2015.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motaleat2015.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اموزش درس های هفتم

  برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب راجعه کنید.

  سوالات درس 8

  1-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟

  استفاده از کارت خرید اعتباری

  2-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟

  خرید کالای سالم وبدون نقص

  3-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟

  الف- قوانین ومقررات  ب- برچسب مشخصات کالا  ج- استاندارد

  4-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .

  برایمثال،طبققانوناگرکسیدرموادخوردنیوآشامیدنیوآرایشیوبهداشتیرنگهاوموادتقلبیبهکارببرد،حتیاگربهمصرفکنندهآسیبینرسیدهباشدسازندهٔآنمادهبهزندانمحکوممیشودیاکسینمیتواندبدونگرفتنمجوز،کارگاهتولیدموادغذایییاسایرکالاهاتأسیسکند

  5-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟

  رویاینبرچسبهااطلاعاتیازقبیلشمارهٔجوازتولید،آدرسمحلکارخانهیامحلتولید،قیمتکالا،موادّبهکاررفتهدرآنوتاریخمصرف )درموردموادغذاییوبهداشتی ( نکاتایمنیو...درجشدهاست

  6-استاندارد یعنی چه ؟

  استانداردکلمهایاستانگلیسیبهمعنینمونهٔقابلقبول

  7-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.

  مثلاًدریکمادهخوراکیاستاندارد )بیسکویت،ربگوجه،کمپوت،روغنوبایدموادافزودنییارنگهایمجازونظایرآنبهحدیباشدکهبهبدنآسیبینرساند؛یادرموادبهداشتی )کرم، شامپو،مایعظرفشویی،صابونو...( موادّشیمیاییبهکاررفتهبایدبهاندازهٔلازمباشدتابهپوستوبدنآسیبنرساند

  8-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟

  استانداردمربوطبههمهٔکالاهااست؛برایمثال،وسایلالکتریکیووسایلگرمایشمانندبخاریاگراستانداردنباشندایمنیاستفادهکنندگانرابهخطرمیاندازند

  9-وظیفه مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران چیست؟

  اینمؤسسهابزارلازمبرایآزمایشوسایلوکالاهارادراختیارداردبیشترتولیدکنندگان

  وسیلهیامادهایراکهتولیدمیکنندبهاینمؤسسهمیفرستندتاکیفیتآنبررسیشوداگرکیفیتکالاییتوسطاینمؤسسهتأییدبشوداجازهمیدهدکهعلامتمخصوصاستانداردرارویآنکالاچاپکنند

  10-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟

  خریدارمیتواندباتوجهبهعلامتاستانداردبهخوبیجنسیکهمیخرداطمینانداشتهباشد

  11-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟

  مسئولیتمصرفکننده،مصرفدرستاستگفتیمکهمصرفیعنیاستفادهازکالاوخدماتبهمنظوررفعنیازهااینچیزبدینیست؛امابایدازمصرفگراییپرهیزکرد

  12-مصرف گرایی چیست وچه نتیجه ای دارد ؟

  مصرفگرایییعنیاینکهبدونداشتننیازواقعیبخواهیمبرایتفریحیاخودنماییوچشموهمچشمیبادیگرانکالاهاییرابخریمفردمصرفگراخیلیزودتحتتأثیرآگهیهایتبلیغاتییامُدگراییقرارمیگیردبرایمثالعوضکردنهرسالهوسایلخانهبرایپیرویازمدمصرفگراییبهاسرافمیانجامد

  13-نظر دین اسلام درباره تولید ومصرف چیست؟

  ازنظردیناسلام،تولیدومصرفکالابرایرفعنیازانساناستتااوبتواندبهکارهایمهمتربپردازد.بههمیندلیلاسراف٭وریختوپاشگناهینابخشودنیاست.

  14-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟

  درجوامعامروز،مصرفگراییبهشدتبهمحیطزیستآسیبرساندهاستانسانهاموادّاولیهراازطبیعتمیگیرندوباآنهاکالاتولیدمیکنندوبعددوبارهبهصورتزبالهبهطبیعتبرمیگرداننددرگذشتهمقدارزبالههااینقدرزیادنبوداماامروزهباتولیدانبوهصنعتی،همهروزهمقدارزیادیزبالهتولیدمیشودزبالههارامیسوزانندیادرمناطقیاززمیندفنمیکنندکهدرهرصورتبرایمحیطزیستزیانآوراست

  15-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟

  پلاستیکبیشازصدسالدرطبیعتمیماندوطولمیکشدتاتجزیهشود.کیسههاینایلونیدرصورتواردشدنبهآبهاموجبخفگیدلفینها،لاکپشتهاوپرندگاندریاییمیشوند.ترکیباتشیمیایینایلونها،خاکهاراآلودهمیکندوازطریقگیاهانبهزنجیرهغذاییانسانواردمیشودوبهسلامتانسانضررمیرساند

  16-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.

  باتری ها – زباله های بیمارستانی و...

  17-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .

  الف – برگزاری مراسم افطاری ونذری با ظروف دائمی

  ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

  18-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟

  مادرخانهیامدرسهزبالههایقابلبازیافترابابقیهمخلوطنمیکنیم.کاغذومقوا،بطریهای

  پلاستیکی،پوستمیوهها،قوطیهایفلزیوشیشهایراازسایرزبالههاجدامیکنیمتابازیافتشوندباعملبازیافت،ازاینموادمیتواننددوبارهموادجدیدیتولیدکنند

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اریسا : امید وارم این مطالب کامل شع 🤣💫

  ناشناس : اصلا خوب نیست

  بی اسم : جالب نبود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  Asal 15 ساعت قبل
  0

  عالیه

  فاطمه 9 روز قبل
  2

  عالی نبود

  ناشناس تر 11 روز قبل
  2

  اصلا خوب نیس سوالات همه الکی

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  خوب بود

  بی اسم 11 ماه قبل
  5

  جالب نبود

  هلما 11 ماه قبل
  -2

  فوق العاده بود

  اریسا 11 ماه قبل
  11

  امید وارم این مطالب کامل شع 🤣💫

  Delvin 12 ماه قبل
  2

  خیلی خوب بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  8

  اصلا خوب نیست

  تت 1 سال قبل
  3

  آها

  -2
  هلما 11 ماه قبل

  عالی بود فوق العاده

  zohreh 1 سال قبل
  0

  سلام عالیه همه ی سوالات کتاب هست 👌👌

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  دور سخنی چیست

  به نوع اموزش ویدیو کنفرانس یعنی صحبت کردن تصویری با اینترنت از شهر یا ...... مختلف

  1 سال قبل
  2

  خوب نیست

  برای ارسال نظر کلیک کنید