توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۶ مطالعات هفتم

  1 بازدید

  سوالات درس ۶ مطالعات هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اموزش درس های هفتم

  برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  سوالات درس 6

  1-    به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟

  شما«بیمهشونده»هستیدومؤسسهایکهشمارابیمهکردهاست،«بیمهگر»نامیدهمیشود


  2-    چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟

  برایهرفردممکناستروزهاییپیشبیایدکهبیمار،ازکارافتاده،بیکاریابازنشستهشودهمچنینممکناستدراثرحوادثیچونتصادف،آتشسوزیو...جانومالافرادبهخطربیفتد

  3-    اگر  کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟

  زیراممکناستیکفردبتواندخسارتهایکوچکراجبرانکند؛اماآیادرموردخسارتهایبزرگ،چنینامکانیبرایهمهوجوددارد؟

  4-    چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟

  مؤسسهٔبیمه،برایجبرانزیانهایمالیوجانیبهوجودآمدهاست

  5-    بیمه چیست؟

  بیمهیکقراردادبینبیمهگروبیمهشونده )بیمهگذاراست

  6-    مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟

  مؤسسهبیمهگر،تعهدمیکنددرقبالدریافتحقّبیمه٭ازبیمهشونده،خسارتهایناشیازحوادثمعینیراجبرانکند

  7-    در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟

  درکشورما،مؤسساتمختلفیبرایبیمهبهوجودآمدهاستکههمهٔآنهازیرنظر«بیمهمرکزی»فعّالیّتمیکنند

  8-    انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟

  بعضیازبیمههااجباریهستند؛یعنیطبققانونافرادبایداینبیمههاراانجامدهندبعضی دیگر ازبیمه هااختیاریهستندوافراد،داوطلبمیشوندکهبرایحوادثاحتمالیازبیمهاستفادهکنند

  9-    بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

  بیمهٔبهداشتودرمان،بیمهٔبیکاری،بیمهٔعمر،بیمهٔازکارافتادگی،بیمهٔروستاییان،بیمهٔبدنهاتومبیل،بیمهٔسرنشینخودرو،بیمهٔآتشسوزی،بیمهٔمنازلمسکونیو

  10-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟

  طبققانون،همهٔدارندگانوسایلنقلیهٔموتوری،بایدسالیانهخودرویخودرابرایحوادثجانیومالیناشیازتصادفبیمهکنندتادرهنگاموقوعحوادث،بتوانندبرایهزینههایدرمانییاخسارتبهاتومبیل،ازکمکهایبیمهاستفادهکنند


  11-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟

  برطبققانون،کلیهٔسازمانها،صاحبانبنگاهها،شرکتهاوکارفرمایان،وظیفهدارندهمهٔکارمندانوکارگرانخودرادرمقابلحوادثناشیازکار،بیمهکنند

  12-    امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

  فرمود : برعهدۀحکومتواجتماعاستکهتازندهاستاوراسرپرستیکندوازبیتالمالبهاو

  مستمریبدهد

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس 6 مطالعات پایه هفتم

  سوالات درس 6

    1. به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟

  شما «بیمه شونده» هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر» نامیده می شود.

     2. چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟

  برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و جان و مال افراد به خطر بیفتد.

   3. اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است رو به رو شود؟

  اگر فرد برای چنین روزهایی فکر نکرده باشد با مشکلات و خسارت های زیادی روبه رو می شود؛ زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟

  4. چرا موسسه بیمه به وجود آمده است؟

  مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

   5. بیمه چیست؟

  بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است.

  موسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

  6. در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟

  در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همه آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» فعالیت می کنند.

  7- کار بیمه مرکزی چیست؟

  بیمه مرکزی قوانین و مقررات لازم را برای مؤسسات بیمه تدوین می کند و هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها را به عهده دارد.بیمه مرکزی نظارت می کند تا مؤسسات بیمه، وظایف خود را به درستی

  انجام دهند و مشتریان نیز از نحوه کار آنها رضایت داشته باشند.

  7. انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟

  بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

  8. بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

  بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش سوزی، بیمه منازل مسکونی و

    9. نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟

  طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند.

    10. نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟

  بر طبق قانون، کلیه سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک ت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند.

   11. امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

  فرمود : برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.

  منبع مطلب : mb1354.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mb1354.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

  سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

  سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                   سوالات درس 22

  سوالات درس 11                   سوالات درس 23

   سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Mahyar : سوالات درس 6 مطالعات هفتم 1. به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟ شما «بیمه شونده» هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر» نامیده می شود. 2. چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟ برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن استدر اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و … جان و مال افراد به خطر بیفتد. 3. اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است رو به رو شود؟ زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟ 4. چرا موسسه بیمه به وجود آمده است؟ مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است. 5. بیمه چیست؟ بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است. موسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند. 6. در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟ در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» فعالیت می کنند. 7. انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟ بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند. 8. بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟ بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش سوزی، بیمه منازل مسکونی و … 9. نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟ طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادفبیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند. 10. نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟ بر طبق قانون، کلیهٔ سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک تها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند. 11. امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  یعقوب پناه : ممنون

  ابوالفضل : سلامت باشیش

  arisa : عالیییییییییی👍👍👍

  S. R : عالی ممنون از شما

  مطالعات : درس ششم

  💙 : عالی

  هستی : مرسی

  نازنین : عالییی منکه راضی بودم😘😍😍

  kohyar : عالی من همیشه سوالاتمو یا جواب فعالیتامو از اینجا میگیرم

  ناشناس : عالی

  غزل : عالی 👍

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  گندم 2 روز قبل
  -1

  خوب بود ولی سوال ها کم بود

  کلم 3 روز قبل
  0

  افتضاح 🤬🤬🤬🤬🤬

  به تو چه 3 روز قبل
  0

  عالیه

  Soltan 3 روز قبل
  1

  عالیه فقط میشه یه زره فاصله بدید به کلمه ها

  ناشناس 4 روز قبل
  1

  خیلی خوب 💜

  ناشناس 5 روز قبل
  1

  عالی 😘

  اتبلب 5 روز قبل
  0

  نلنلم از باب

  ناشناس 7 روز قبل
  2

  عالی

  عشق 8 روز قبل
  1

  عالی دوسش داشتم

  ناشناس 9 روز قبل
  1

  خوب

  Niayash 10 روز قبل
  0

  سلا من از این برنامه خوشگ نیومد لطفا داخل این برنامه نرین😒

  0
  کلم 3 روز قبل

  بخدا منم

  عالی بود ممنون 12 روز قبل
  3

  عالی بود ممنون

  اجحعززحزح 12 روز قبل
  1

  عالی

  مبینا 16 روز قبل
  2

  عالی

  سهیل خان 18 روز قبل
  -2

  عالی پرتقالی ولی بعضی سوال ها بی خود بود مگنه ////////////////خخخخخ

  0
  عشق 8 روز قبل

  ن

  🍃☘️ 18 روز قبل
  3

  نسبت به سایت های دیگه از نظر جواب خیلی بهتر بود بعضی از سایت ها خیلی جواب رو طولانی میکنند ولی اینجا خیلی خوب و خلاصه جواب داده شده بود ممنون 👌🏻

  ناشناس 20 روز قبل
  -2

  خوب نبود

  ویدا ❤️ 21 روز قبل
  3

  عالی هست سوال هاش ممنونم ⭐⭐⭐⭐❤️❤️❤️⭐⭐⭐⭐

  مطالعات 22 روز قبل
  6

  درس ششم

  2
  🍃☘️ 18 روز قبل

  .

  2
  🍃☘️ 18 روز قبل

  .

  S. R 22 روز قبل
  6

  عالی ممنون از شما

  غزل 22 روز قبل
  4

  عالی 👍

  غزل 22 روز قبل
  2

  عالی

  ایلکر ایلگاز 23 روز قبل
  1

  ش

  ناشناس 23 روز قبل
  -1

  پاسخ ها در کتاب هستش

  Arina 24 روز قبل
  3

  فوق العاده

  نازنین 25 روز قبل
  5

  عالییی منکه راضی بودم😘😍😍

  arisa 25 روز قبل
  6

  عالیییییییییی👍👍👍

  هستی 25 روز قبل
  5

  مرسی

  🌸 26 روز قبل
  3

  خوب

  رویا 😜😜 26 روز قبل
  3

  مرسی 🌹🌹🌹🎁

  علی 28 روز قبل
  3

  سوالات خیلی خوب است دستتان درد نکنه

  سنا‌محمدی 29 روز قبل
  3

  خیلی خوب بود چون من این سوالات رو در کتاب هم پیدا کردم درس رو خوندم و خیلی خوب یاد گرفتم ممنون از لطفتون✨🌼

  0
  سام 5 روز قبل

  عالی

  رمضانی 29 روز قبل
  2

  واقعان ممنون مرسی

  ناشناس 29 روز قبل
  2

  واقعان ممنون مرسی

  F♡ 29 روز قبل
  3

  عالی❤

  F♡ 29 روز قبل
  3

  عالی❤

  ابوالفضل 29 روز قبل
  6

  سلامت باشیش

  تنت 1 ماه قبل
  2

  دست خط ریده ای

  ممم 1 ماه قبل
  2

  عالی

  ķňğ øf bąđbůý 1 ماه قبل
  2

  عالی بود

  ناشناس 1 ماه قبل
  4

  عالی

  ناشناس 1 ماه قبل
  3

  خیلی ممنون هستیم

  kohyar 1 ماه قبل
  4

  عالی من همیشه سوالاتمو یا جواب فعالیتامو از اینجا میگیرم

  Mahyar 1 ماه قبل
  8

  سوالات درس 6 مطالعات هفتم

  1. به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟

  شما «بیمه شونده» هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر» نامیده می شود.

  2. چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟

  برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن استدر اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و … جان و مال افراد به خطر بیفتد.

  3. اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است رو به رو شود؟

  زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟

  4. چرا موسسه بیمه به وجود آمده است؟

  مؤسسه بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.

  5. بیمه چیست؟

  بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده (بیمه گذار) است.

  موسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

  6. در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟

  در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر «بیمه مرکزی» فعالیت می کنند.

  7. انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟

  بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند.

  8. بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

  بیمه بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی، بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین خودرو، بیمه آتش سوزی، بیمه منازل مسکونی و …

  9. نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟

  طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادفبیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک های بیمه استفاده کنند.

  10. نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟

  بر طبق قانون، کلیهٔ سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک تها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند.

  11. امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

  تحتان 1 ماه قبل
  1

  احالخخرخحمج۰۰

  تجتوم

  عالی بود 1 ماه قبل
  0

  عاللیییی

  عالی بود 1 ماه قبل
  1

  عالی بود

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  خیلی خوب

  0
  عالی بود 1 ماه قبل

  اره عالیه

  💙 2 ماه قبل
  5

  عالی

  مهدی 1 سال قبل
  7

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  7
  یعقوب پناه 28 روز قبل

  ممنون

  برای ارسال نظر کلیک کنید