توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۱۲ مطالعات هفتم

  1 بازدید

  سوالات درس ۱۲ مطالعات هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اموزش درس های هفتم

  جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  سوالات درس  12

  1-علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

  شرایطجغرافیاییایران

  2-چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است؟

  حدود 9000  گونه

  3-چند گونه حشره در ایران تخمین زده می شود؟

  حدود  60000  گونه

  4-کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است ؟

  سوسن چلچراغ  - سمندر لرستانی – لاله واژگون

  5-مهمترین عامل ازبین رفتن برخی از گونه های گیاهی وجانوری چیست؟

  فعّالیّتهاینادرستانسانها

  6-انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند ؟ مثال بزنید.

  مادربهره برداریازطبیعتورفعنیازهایخودمانبایدطوریبرنامه ریزیوفکرکنیمکهکمترینآسیببهمحیطواردشود.

  برایمثال،کشیدنراهوساختنخانههایاشهرها،بدونتفکروبرنامه ریزی،جنگلهایامراتعراازبینمیبرد،برخیبرایتأمینزغالوسوختِدرختانراقطعمیکنند.

  7-تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

  وقتیدرختانجنگلیدریکناحیهنابود  میشوند،جانورانینیزکهغذایشانرادراینجنگلهابهدستمیآورند،ازبینمیروندوتعادلطبیعتبههممیخورد

  8-شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟

  شکاربیشازحدوصیدبیرویهنیزباعثکاهشبعضیگونههایجانوریشدهاستوقتیشکارچیانبرایتفریحیااستفادهازپوست،شاخهاواستخوان،حیواناتیمثلگورخر،آهویاپرندگانرادریکدشتمحاصرهوبهآنهاحملهمیکنند،بهتدریجنسلاینگونههاروبهکاهش

  میگذاردیادرخطرانقراضقرارمیگیرد.

  9-چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟

  زیرابسیاریاززبالههاییکهماتولیدمیکنیم،زیانآورندوسالهایزیاددرمحیطباقیمیمانند.

  10-افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی میگذارد؟

  هرچهجمعیتبیشترمیشود،فعّالیّتهایکارخانهایوحملونقلوتولیدموادسمیهمبیشترمیشودگازهایسمیکهازاتومبیلهایاکارخانههابههواوآبواردمیشوندیاسمهاییکهدرآفتکش هایکشاورزیوجوددارد،اثراتبدیبرزندگیگیاهانوجانوراندارند.

  11-مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟

  سپاسگزاریازنعمتهایخداوند

  لذتبردناززیباییهاوتفکردرآفرینش

  حقحیات

  وابستگیموجوداتزندهبهیکدیگر

  فوایدگیاهانوجانوران

  12-رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟

  نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

  13-آیا تخریب زیستگاهها آرامش انسان را برهم میزند؟

  انسانازدیدنمنظرههایطبیعیلذتمیبردمابادیدنجلوههایطبیعیبهعظمتآفرینشخداوندپی  میبریمهمهٔماوقتیاوقاتفراغتخودرادردامنطبیعتمیگذرانیماحساسآرامش

  بیشتریمیکنیم.اگرزیستگاهها،تخریبیانابودشوند،انسانازنعمتاستفادهودیدناینزیباییهامحروممیشود.

  14-آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟

  انسان،تنهاموجودزندهٔرویزمیننیست،سایرموجوداتزندهنیزحقحیاتدارندومثلانسان،مخلوقخداوندهستند.انسانهامیتوانندفقطدرحدیکهنیازهایشانرابرآوردهکنند،ازطبیعتبهرهبرداریکنندوحقندارندبهدلیلزیادهروی درمصرفیاسودجویی،گونه هارانابودکنند.

  15-چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟

  وقتیبرخیگونههاییکزیستگاهنابودمیشوند،غذایبرخیگونههایدیگرکممیشودوآنگونهنیزشروعبهکاهشمیکند،درنتیجهتعادلزندگیدرآنجابههممیخورد.

  16-برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.

  بعضیازجانورانوگیاهانمنابعغذاییبرایانسانهاهستندماازگوشتبرخیدامهایاپرندگان

  ومیوه ها،غلات،سبزیجاتوچایتغذیهمیکنیم.بعضیازگیاهانخاصیتداروییدارندوبرایدرمانبیماریهااستفادهمیشوندبخشیازداروهاییکهدرداروخانه هافروختهمیشوندازعصارهٔگیاهانبه دستآمدهاست.

  17-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  مهمترینوظیفهٔسازمانحفاظتازمحیط زیست،مراقبتاززیستگاههایطبیعیکشوروجلوگیریازتخریبوآلودگیآنهااست.

  18-مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  محیط بانی

  19-وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟

  محیطبانهامسئولاجرایقوانینومقرراتمحیط زیستدریکمنطقههستند.محیطبانهاازمنطقهٔتحتنظارتخود،بازدیدمیکنندوکلیهرویدادهایافعّالیّتهاییراکهموجبتخریبمحیط زیست  میشوندشناسایی  میکنند.

  20-محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟

  آنهاممکناستقطعدرختان،بوته کنی،شکارغیرقانونی،روشنکردنآتش،آلودگیهای

  محیط زیستییاسیلوطغیانرودخانهرادریکمکانمشاهدهکنندوآنرابهسازمانگزارشدهندبدینترتیبمحیطبانانباهمکاریسایراعضایسازمانازآلودگیوتخریبمحیطزیستجلوگیریمیکنند.

  21-برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

  نچیدن گل ها

  کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی

  قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان

  قرار دادن باقیمانده برنج  یا  نان برای پرندگان

  کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر

  نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات

  روشن نکردن آتش در جنگل

  تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

  22-منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟

  سازمانحفاظتمحیط زیست،برخیازمناطقکشورراکهدرآنجاحفظوتکثیرنسلجانورانیاگیاهاناهمیتخاصیدارد،بهعنوانمنطقۀحفاظتشدهاعلاممیکنداینمنطقهممکناستجنگلیامرتع٭یادشتوکوهستانباشد.

  23-چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را ذکر کنید.

  برایمثال،منطقهٔجنگلهایحَرادرآبهایخلیجفارسودشتارژندرفارسواُشترانکوهدرلرستانازمناطقحفاظتشدهٔ  کشورماهستند.

  24-برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.

  شکاروصیدیاقطعدرختانوازبینبردنگیاهاندراینمنطقهممنوعاست.

  25-اصل 50 قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟

  درجمهوریاسلامیایران،حفاظتمحیطزیستکهنسلامروزونسلهایبعدبایددر

  آنحیاتروبهرشدیداشتهباشند،وظیفهٔعمومیتلقیمیگرددو... .

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم با جواب

  , سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس 12 مطالعات هفتم , سوالات درس دوازدهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس 12 مطالعات هفتم , سوال های درس 12 مطالعات هفتم , سوالات درس دوازدهم مطالعات اجتماعی هفتم ,

  متن درس 12 مطالعات هفتم , متن درس 12 مطالعات اجتماعی هفتم , درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم , حفاظت از زیستگاه های ایران مطالعات هفتم , حفاظت از زیستگاه های ایران هفتم , درس حفاظت از زیستگاه های ایران ,

  درس 12 حفاظت از زیستگاه های ایران , مطالعات هفتم , هفتمی ها , کانال هفتمی ها با پاسخنامه , کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتم دبستان , کانال هفتم قلم چی , کانال هفتم تلگرام

  سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

  تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب (حفاظت از زیستگاه های ایران) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

  امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

  کانال هفتمی ها با پاسخنامه

  سوالات درس 12 مطالعات هفتم با جواب

  پرسش و پاسخهای درس 12 مطالعات هفتم

  سوالات درس 12 مطالعات هفتم

   1. علت تنوع زیاد گونه های گیاهی وجانوری در ایران چیست؟

  شرایط جغرافیایی ایران

  2. کدام گونه های جانوری و گیاهی مخصوص ایران است؟

  سوسن چلچراغ، سمندر لرستانی، لاله واژگون

  3. مهم ترین عامل از بین رفتن برخی از گونه های گیاهی و جانوری چیست؟

  فعالیت های نادرست انسان ها

  4. انسان در بهره برداری از طبیعت چگونه عمل می کند؟ مثال بزنید.

  ما در بهره برداری از طبیعت و رفع نیا زهای خودمان باید طوری برنامه ریزی وفکر کنیم که کمترین آسیب به محیط وارد شود.
  برای مثال : کشیدن راه و ساختن خانه ها یا شهر ها، بدون تفکر و برنامه ریزی، جنگل ها یا مراتع را از بین می برد، برخی برای تأمین زغال و سوخت درختان را قطع می کنند.

  5. تعادل طبیعت چگونه به هم می خورد؟

  وقتی درختان جنگلی در یک ناحیه نابود میشوند، جانورانی نیز که غذایشان را دراین جنگل ها به دست می آورند، از بین می روند و تعادل طبیعت به هم می خورد.

  6. شکار بی رویه چگونه نسل بسیاری از جانوران را در خطر انقراض قرار می دهند؟

  شکار بیش از حد و صید بی رویه نیز باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شده است. وقتی شکارچیان برای تفریح یا استفاده از پوست، شاخ ها و استخوان، حیواناتی مثل گورخر،

  آهو یا پرندگان را در یک دشت محاصره و به آنها حمله می کنند، به تدریج نسل این گونه ها رو به کاهش می گذارد یا در خطر انقراض قرار می گیرد.

  7. چرا زباله ها حیات زیستگاهها را تهدید می کنند؟

  زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم، زیان آورند و سا لهای زیاد درمحیط باقی می مانند.

  8. افزایش جمعیت چگونه بر زندگی گیاهان وجانوران تأثیر بدی می گذارد؟

  هرچه جمعیت بیشتر می شود، فعالیت های کارخانه ای و حمل و نقل و تولید موادسمی هم بیشتر میشود. گاز های سمی که از اتومبیل ها یا کارخانه ها به هوا و آبوارد می شوند

  یا سم هایی که در آفت کش های کشاورزی وجود دارد، اثرات بدی برزندگی گیاهان و جانوران دارند.

  9. مهمترین دلایل حفاظت از زیستگاهها کدامند؟

  الف) سپاسگزاری از نعمت های خداوند
  ب)  لذت بردن از زیبایی ها و تفکر در آفرینش
  پ)  حق حیات دیگر موجودات
  ت)  وابستگی موجودات زنده به یکدیگر
  ث)  فواید گیاهان و جانوران

  10. رابطه درست وصحیح با طبیعت نشانه چیست؟

  نشانه شکرگذاری از نعمت های الهی

  11. آیا تخریب زیستگاه ها آرامش انسان را برهم می زند؟ توضیح دهید.

  انسان از دیدن منظره های طبیعی لذت می برد. ما با دیدن جلوه های طبیعی بهعظمت آفرینش خداوند پی میبریم. همهٔ ما وقتی اوقات فراغت خود را در دامنطبیعت میگذرانیم احساس آرامش بیشتری می کنیم.

  اگر زیستگا هها، تخریب یا نابود شوند، انسان از نعمت استفاده ودیدن این زیبایی ها محروم می شود.

  12. آیا انسان حق دارد در استفاده از طبیعت زیاده روی کند؟ توضیح دهید.

  انسان، تنها موجود زندهٔ روی زمین نیست، سایر موجودات زنده نیز حق حیات دارندو مثل انسان، مخلوق خداوند هستند. انسان ها می توانند فقط در حدی که نیاز هایشان را برآورده کنند،

  از طبیعت بهره برداری کنند و حق ندارند به دلیل زیاده روی درمصرف یا سودجویی، گونه ها را نابود کنند.

  13. چگونه نابودی برخی از گونه های جانوری سبب نابودی جانوران می شود؟

  وقتی برخی گونه های یک زیستگاه نابود می شوند، غذای برخی گونه های دیگر کم می شود و آن گونه نیز شروع به کاهش می کند، در نتیجه تعادل زندگی در آنجا به هم می خورد.

  14. برخی از فواید گیاهان وجانوران را ذکر کنید.

  بعضی از جانوران و گیاهان منابع غذایی برای انسا نها هستند. ما از گوشت برخیدام ها یا پرندگان و میوه ها، غلات، سبزیجات و چای تغذیه می کنیم. بعضی از گیاهان خاصیت دارویی دارند و برای درمان بیماری ها استفاده می شوند.

  بخشی از دارو هایی که در داروخانه ها فروخته می شوند از عصارهٔ گیاهان به دست آمده است.

  15. مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  مهمترین وظیفهٔ سازمان حفاظت از محیط زیست، مراقبت از زیستگا ههای طبیعیکشور و جلوگیری از تخریب و آلودگی آنها است.

  16. مهمترین شغل در سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟

  محیط بانی

  17. وظیفه ومسولیت محیط بانان چیست؟

  محیط بان ها مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه هستند. محیط بان ها از منطقهٔ تحت نظارت خود، بازدید میکنند و کلیه رویداد ها یافعالیت هایی را که موجب تخریب محیط زیست می شوند شناسایی میکنند.

  18. محیط بانان چه مواردی را به سازمان خود گزارش می دهند؟

  آنها ممکن است قطع درختان، بوته کنی، شکار غیرقانونی، روشن کردن آتش، آلودگی های محیط زیستی یا سیل و طغیان رودخانه را در یک مکان مشاهده کنند و آن را به سازمان گزارش دهند.

  بدین ترتیب محیط بانان با همکاری سایر اعضای سازمان از آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری می کنند.

  19. برخی از کارهایی را که ما برای حفاظت از محیط زیست می توانیم انجام دهیم را ذکر کنید.

  الف) نچیدن گل ها
  ب)  کاشت ونگهداری گیاهان در محیط زندگی
  پ)  قرار دادن غذا و آب برای حیوانات در زمستان
  ت)  قرار دادن باقیمانده برنج یا نان برای پرندگان
  ث) کاهش مصرف کاغذ ودستمال کاغذی و جدا کردن کاغذ از زباله های تر
  ج)  نخریدن وسایل تزئینی درست شده از اعضای حیوانات
  چ)  روشن نکردن آتش در جنگل
  ح)  تماس با شهرداری یا سازمان حفاظت از محیط زیست در صورت بروز آلودگی مهم در محل زندگی

  20. منظور از منطقه حفاظت شده چیست؟

  سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به عنوان منطقۀ حفاظت شده اعلام می کند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع یا دشت و کوهستان باشد.

  21. چند مورد از مناطق حفاظت شده ایران را بگویید.

  برای مثال، منطقهٔ جنگلهای حَرا در آب های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس واُشترانکوه در لرستان از مناطق حفاظت شدهٔ کشور ما هستند.

  22. برخی از مقررات مناطق حفاظت شده را بنویسید.

  شکار و صید یا قطع درختان و از بین بردن گیاهان در این منطقه ممنوع است.

  23. اصل ۵۰ قانون اساسی چه چیزی را مطرح می کند؟

  در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفهٔ عمومی تلقی می گردد و… .

  منبع مطلب : www.payehaftomi.ir

  مدیر محترم سایت www.payehaftomi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

  سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

  سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                   سوالات درس 22

  سوالات درس 11                   سوالات درس 23

   سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 سال قبل
  0

  آشغال خونه ست چی نوشتین

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید