توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۱۱ مطالعات هفتم

  1 بازدید

  سوالات درس ۱۱ مطالعات هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اموزش درس های هفتم

  سوالات درس  11

  1-زیستگاه (زیست بوم ) چیست؟

  بهمنطقهٔبزرگیکهدرآنمجموعه ایازگیاهانوجانورانخاصزندگیمی کنند،زیستگاه )زیستبوممیگویند.

  2-مهمترین عاملی که موجب گوناگونی وتنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

  تنوعآبوهوایی

  3-وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟

  هرروزعناصرمختلفمثلدمایهوا،میزانبارندگی،میزانرطوبت،جهتوزشبادوسرعتوزشبادرااندازه گیریمیکنیمسپسایناندازههاراثبت  می کنیمورویآنهامحاسباتیانجاممیدهیم.

  4-مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟

  دما  وبارش

  5-آب وهوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

  بااندازه گیریمیزاندماوبارشیکمکان،درطیماهوسالمیتوانپیبردکهآبوهوایآنجاچگونهاست.

  6-میزان دما وبارش چگونه نشان داده می شود؟

  به صورت نمودار

  7-به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیهٔ آب وهوایی تقسیم کرد؟

  الف- معتدل و مرطوب خزری

  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی

  ج- گرم وخشک داخلی

  د- گرم و شرجی سواحل جنوب

  8-ناحیه آب وهوایی معتدل ومرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

  اینناحیهدرکناردریایخزربینکوههایالبرزودریاواقعشدهاستودرتمامماههایسالبارندگیداردبنابراین،مرطوبترینناحیهٔآبوهواییایرانبهشمارمیآیدالبته

  میزانبارندگیازغرببهشرقاینناحیهکاهشمییابد.ناحیهٔخزری،تابستانهاوزمستانهایمعتدلدارد.

  9-آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

  درناحیهٔخزری،برایکشتبیشترمحصولاتکشاورزیازآب

  باران )دیماستفادهمیشودوفقطبرخیازمحصولاتمانندبرنجبهآبیاری

  نیازدارند.

  10-ناحیه آب وهوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

  اینناحیه،کوهستانهایمرتفعایرانوکوهپایههایاطرافآنهارادربرمیگیرد.دربرخیارتفاعاتاینناحیهدرهنگامزمستانبرفزیادیمیباردویخبندانهایشدیدبهوجود

  میآیدبههمیندلیلدارایزمستانهایسردوتابستانهایمعتدلاستاین

  ناحیه،باآنکهتقریباً 9 ماهازسالباراندارد،درتابستانهاخشکاست

  11-چرا در ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

  بهدلیلبارشکافیدرطیسال

  12-پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

  درارتفاعاتاینناحیهجنگلهاومراتعیسرسبزروییدهاست.

  13-ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود واین ناحیه به چه دلیل خشک است؟

  اینناحیهکهشاملنواحیمرکزیایراناستتابستانهایگرموخشکدارد.

  خشکیاینناحیهبهدلیلآناستکهفقطدرچندماهازسال،آنهمبه

  مقدارکمباران  می بارددربعضیازبخشهایاینناحیه،بیابانهاییبه وجود

  آمدهاستکهممکناستسالهادرآنجاباراننباریدهباشد؛مانندبیابانلوت.

  14-درناحیه گرم وخشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

  درناحیهٔخشکداخلیایران،اختلافدمایشبوروززیاداستو

  تابستانهاهوابسیارگرممیشود.

  15-پوشش گیاهی در ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی چگونه است؟

  اینناحیهازنظرپوششگیاهیفقیراستوتنهاگیاهانخشکیپسند

  ماننددرختانتاغوگزوبوتههایخارداردرآنجاقادربهرشدونموهستند.

  16-ناحیه آب وهوایی گرم وشرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

  اینناحیهدرکنارههایخلیج فارسودریایعمان،ازجلگهخوزستانتابندرچابهار

  کشیدهشدهاستبهطورکلیمناطقجنوبیایران،تابستانهایبسیارگرمو

  زمستانهایملایمدارد.

  17-چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

  زیرامیزانبارندگیدراینناحیهبسیارکماست.

  18-چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟

  بهدلیلوجوددریاوتبخیرآبهایآننمهوازیاداست،حالتشرجیبهوجودمیآید.

  19-چرا در نواحی آب وهوایی گرم وخشک داخلی وگرم وشرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

  به دلیل کم بودن میزان بارندگی

  20-چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

  به دلیل وجود رشته کوه البرز ونفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

  21-برای هر کدام از نواحی آب وهوایی ایران چند شهر نام ببرید.(نقشه صفحه 59)

  الف- معتدل و مرطوب خزری ----------  ساری - رشت

  ب-معتدل و نیمه خشک کوهستانی ------  مشهد – زنجان - کرمانشاه

  ج- گرم وخشک داخلی------------------  یزد – کرمان - زاهدان

  د- گرم و شرجی سواحل جنوب----------  بندر عباس  - بوشهر

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم با جواب

  , سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم با جواب , سوالات درس 11 مطالعات هفتم , سوالات درس یازده مطالعات هفتم , سوالات متن درس 11 مطالعات هفتم , سوالات متن درس یازدهم مطالعات هفتم , سوالات متن درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم ,

  مطالعات هفتم , تنوع آب و هوای ایران هفتم , سوالات درس تنوع آب و هوای ایران , درس یازدهم تنوع آب و هوای ایران , تنوع آب و هوای ایران مطالعات هفتم , سوالات تنوع آب و هوای ایران مطالعات هفتم ,

  کانال هفتم کوشا , کانال هفتمی ها در تلگرام , کانال هفتمی ها تلگرام , کانال هفتم دبستان , کانال هفتم قلم چی , کانال هفتم تلگرام

  سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

  تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب (تنوع آب و هوای ایران) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

  امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

  کانال هفتمی ها با پاسخنامه

  سوالات درس 11 مطالعات هفتم با جواب

  پرسش و پاسخهای درس 11 مطالعات هفتم

  سوالات درس 11 مطالعات هفتم

  1. زیستگاه (زیست بوم) چیست؟

  به منطقهٔ بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند، زیستگاه (زیست بوم) می گویند.

  2. مهمترین عاملی که موجب گوناگونی و تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟

  تنوع آب و هوایی

  3. وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاههای هواشناسی چیست؟

  هر روز عناصر مختلف مثل دمای هوا، میزان بارندگی، میزان رطوبت، جهت وزش باد و سرعت وزش باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه ها را ثبت می کنند و روی آنها محاسباتی انجام می دهند.

  4. مهمترین عناصر آب وهوا چیست؟

  دما و بارش

  5. آب و هوای یک منطقه چگونه مشخص می شود؟

  با اندازه گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می توان پی برد که آب و هوای آنجا چگونه است.

  6. میزان دما و بارش چگونه نشان داده می شود؟

  به صورت نمودار ستونی و خطی

  7. به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیهٔ آب و هوایی تقسیم کرد؟

  الف) معتدل و مرطوب خزری
  ب)  معتدل و نیمه خشک کوهستانی
  پ)  گرم وخشک داخلی
  ت)  گرم و شرجی سواحل جنوب

  8. ناحیه آب وهوایی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران واقع شده است و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه در کنار دریای خزر بین کوه های البرز و دریا واقع شده است و در تمام ماه های سال بارندگی دارد. بنابراین، مرطوب ترین ناحیهٔ آب و هوایی ایران به شمار می آید.

  البته میزان بارندگی از غرب به شرق این ناحیه کاهش می یابد. ناحیهٔ خزری، تابستان ها و زمستان های معتدل دارد.

  9. آیا در ناحیه خزری محصولات کشاورزی نیاز به آبیاری دارند؟

  در ناحیهٔ خزری، برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی از آب باران (دیم) استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج به آبیاری نیاز دارند.

  10. ناحیه آب وهوایی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه، کوهستان های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها را در بر می گیرد. در برخی ارتفاعات این ناحیه در هنگام زمستان برف زیادی میبارد و یخبندان های شدید به وجود می آید. به همین دلیل دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. این ناحیه، با آنکه تقریباً ۹ ماه از سال باران دارد، در تابستان ها خشک است.

  11. چرا در ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

  به دلیل بارش کافی در طی سال

  12. پوشش گیاهی در ارتفاعات ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

  در ارتفاعات این ناحیه جنگل ها و مراتعی سرسبز روییده است.

  13. ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی مربوط به کدام نواحی ایران می شود واین ناحیه به چه دلیل خشک است؟

  این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک دارد. خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به مقدار کم باران می بارد. در بعضی از بخش های این ناحیه،

  بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن است سالها در آنجا باران نباریده باشد؛ مانند بیابان لوت.

  14. درناحیه گرم وخشک داخلی دما چه وضعیتی دارد؟

  در ناحیهٔ خشک داخلی ایران، اختلاف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم می شود.

  15. پوشش گیاهی در ناحیه آب وهوایی گرم وخشک داخلی چگونه است؟

  این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان خشکی پسند
  مانند درختان تاغ و گز و بوته های خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند.

  16. ناحیه آب و هوایی گرم و شرجی سواحل جنوب در کدام قسمت ایران واقع شده است؟ و ویژگی آن چیست؟

  این ناحیه در کناره های خلیج فارس و دریای عمان، از جلگه خوزستان تا بندرچابهار
  کشیده شده است. به طور کلی مناطق جنوبی ایران، تابستا نهای بسیار گرم و
  زمستان های ملایم دارد.

  17. چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء نواحی خشک ایران است؟

  زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است.

  18. چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی بوجود می آید؟

  به دلیل وجود دریا و تبخیرآب های آن نم هوا زیاد است، حالت شرجی به وجود می آید.

  19. چرا در نواحی آب و هوایی گرم و خشک داخلی و گرم و شرجی سواحل جنوب زراعت دیم امکان پذیر نیست؟

  به دلیل کم بودن میزان بارندگی

  20. چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمال بیشتر از نواحی ساحلی جنوب است؟

  به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال دریای مازندران

  21. برای هر کدام از نواحی آب وهوایی ایران چند شهر نام ببرید.

  الف) معتدل و مرطوب خزری : 

  ساری، رشت

  ب) معتدل و نیمه خشک کوهستانی :

  مشهد، زنجان، کرمانشاه

  پ) گرم وخشک داخلی :

  یزد، کرمان، زاهدان

  ت) گرم و شرجی سواحل جنوب :

  بندر عباس، بوشهر

  منبع مطلب : www.payehaftomi.ir

  مدیر محترم سایت www.payehaftomi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

  سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

  سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                   سوالات درس 22

  سوالات درس 11                   سوالات درس 23

   سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 8 ماه قبل
  0

  سلام ممنون خوب هس ولی مشکل اینکه اشتباه تایپی داره جواب ها پشت سر هم نوشته شده

  0
  . 8 ماه قبل

  اره دقیقا

  علی جعفرزاده 1 سال قبل
  -1

  عالی عالی عالی خیلی خیلی خیلی خوبه خوبه خوبه فقط فقط فقط فقط من من من یه یه یه یه حرف حرف حرف حرف را را را را چند چند چند بار بار بار بار میگم میگم میگم میگم

  علی جعفرزاده 1 سال قبل
  1

  مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی ان کشور است

  Sara 1 سال قبل
  -1

  عالی👌👌

  دختری در انتظار امام زمان 1 سال قبل
  0

  ممنونم ازتون بابت مطالب خوبی که در اختیار ما گذاشتید. واقعا که گل کاشتید.

  بازم ممنونم.

  هلن 1 سال قبل
  -1

  سلام ببخشید من پایه هفتم هستم و الان خانمم داره ازمون مطالعات میپرسه به سوال میکنم تورو خدا همینجا جواب بدین

  حالت شرجی آب و هوایی را توضیح دهید؟

  میشه همینو بگید ممنون میشم🙏🏻

  مهدا بن سعید 1 سال قبل
  -2

  عااالی

  ببخشید 1 سال قبل
  -1

  دو نمونه از نمودار های آب و هوا ایران را نام ببرید

  ببخشید 1 سال قبل
  -1

  دو نمونه از نمودار های آب و هوا ایران را نام ببرید

  0
  دختری در انتظار امام زمان 1 سال قبل

  آه یادم رفت یکی دیگه هم هست.

  نمودار ترکیبی.ترکیبی از نمودار ستونی با خطی

  ........ .........

  با تشکر فراوان و عرض پوزش.

  آرشام عباسی 2 سال قبل
  1

  عالی

  برای ارسال نظر کلیک کنید