توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس هشتم مطالعات هفتم

  1 بازدید

  سوالات درس هشتم مطالعات هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اموزش درس های هفتم

  برای مشاهده سوالات به ادامه مطلب راجعه کنید.

  سوالات درس 8

  1-علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود ؟

  استفاده از کارت خرید اعتباری

  2-مهمترین حقوق مصرف کنندگان چیست ؟

  خرید کالای سالم وبدون نقص

  3-چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟

  الف- قوانین ومقررات  ب- برچسب مشخصات کالا  ج- استاندارد

  4-دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید .

  برایمثال،طبققانوناگرکسیدرموادخوردنیوآشامیدنیوآرایشیوبهداشتیرنگهاوموادتقلبیبهکارببرد،حتیاگربهمصرفکنندهآسیبینرسیدهباشدسازندهٔآنمادهبهزندانمحکوممیشودیاکسینمیتواندبدونگرفتنمجوز،کارگاهتولیدموادغذایییاسایرکالاهاتأسیسکند

  5-بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟

  رویاینبرچسبهااطلاعاتیازقبیلشمارهٔجوازتولید،آدرسمحلکارخانهیامحلتولید،قیمتکالا،موادّبهکاررفتهدرآنوتاریخمصرف )درموردموادغذاییوبهداشتی ( نکاتایمنیو...درجشدهاست

  6-استاندارد یعنی چه ؟

  استانداردکلمهایاستانگلیسیبهمعنینمونهٔقابلقبول

  7-تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید.

  مثلاًدریکمادهخوراکیاستاندارد )بیسکویت،ربگوجه،کمپوت،روغنوبایدموادافزودنییارنگهایمجازونظایرآنبهحدیباشدکهبهبدنآسیبینرساند؛یادرموادبهداشتی )کرم، شامپو،مایعظرفشویی،صابونو...( موادّشیمیاییبهکاررفتهبایدبهاندازهٔلازمباشدتابهپوستوبدنآسیبنرساند

  8-استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟

  استانداردمربوطبههمهٔکالاهااست؛برایمثال،وسایلالکتریکیووسایلگرمایشمانندبخاریاگراستانداردنباشندایمنیاستفادهکنندگانرابهخطرمیاندازند

  9-وظیفه مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران چیست؟

  اینمؤسسهابزارلازمبرایآزمایشوسایلوکالاهارادراختیارداردبیشترتولیدکنندگان

  وسیلهیامادهایراکهتولیدمیکنندبهاینمؤسسهمیفرستندتاکیفیتآنبررسیشوداگرکیفیتکالاییتوسطاینمؤسسهتأییدبشوداجازهمیدهدکهعلامتمخصوصاستانداردرارویآنکالاچاپکنند

  10-خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟

  خریدارمیتواندباتوجهبهعلامتاستانداردبهخوبیجنسیکهمیخرداطمینانداشتهباشد

  11-مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟

  مسئولیتمصرفکننده،مصرفدرستاستگفتیمکهمصرفیعنیاستفادهازکالاوخدماتبهمنظوررفعنیازهااینچیزبدینیست؛امابایدازمصرفگراییپرهیزکرد

  12-مصرف گرایی چیست وچه نتیجه ای دارد ؟

  مصرفگرایییعنیاینکهبدونداشتننیازواقعیبخواهیمبرایتفریحیاخودنماییوچشموهمچشمیبادیگرانکالاهاییرابخریمفردمصرفگراخیلیزودتحتتأثیرآگهیهایتبلیغاتییامُدگراییقرارمیگیردبرایمثالعوضکردنهرسالهوسایلخانهبرایپیرویازمدمصرفگراییبهاسرافمیانجامد

  13-نظر دین اسلام درباره تولید ومصرف چیست؟

  ازنظردیناسلام،تولیدومصرفکالابرایرفعنیازانساناستتااوبتواندبهکارهایمهمتربپردازد.بههمیندلیلاسراف٭وریختوپاشگناهینابخشودنیاست.

  14-در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟

  درجوامعامروز،مصرفگراییبهشدتبهمحیطزیستآسیبرساندهاستانسانهاموادّاولیهراازطبیعتمیگیرندوباآنهاکالاتولیدمیکنندوبعددوبارهبهصورتزبالهبهطبیعتبرمیگرداننددرگذشتهمقدارزبالههااینقدرزیادنبوداماامروزهباتولیدانبوهصنعتی،همهروزهمقدارزیادیزبالهتولیدمیشودزبالههارامیسوزانندیادرمناطقیاززمیندفنمیکنندکهدرهرصورتبرایمحیطزیستزیانآوراست

  15-چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟

  پلاستیکبیشازصدسالدرطبیعتمیماندوطولمیکشدتاتجزیهشود.کیسههاینایلونیدرصورتواردشدنبهآبهاموجبخفگیدلفینها،لاکپشتهاوپرندگاندریاییمیشوند.ترکیباتشیمیایینایلونها،خاکهاراآلودهمیکندوازطریقگیاهانبهزنجیرهغذاییانسانواردمیشودوبهسلامتانسانضررمیرساند

  16-برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.

  باتری ها – زباله های بیمارستانی و...

  17-چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید .

  الف – برگزاری مراسم افطاری ونذری با ظروف دائمی

  ب- استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

  18-برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟

  مادرخانهیامدرسهزبالههایقابلبازیافترابابقیهمخلوطنمیکنیم.کاغذومقوا،بطریهای

  پلاستیکی،پوستمیوهها،قوطیهایفلزیوشیشهایراازسایرزبالههاجدامیکنیمتابازیافتشوندباعملبازیافت،ازاینموادمیتواننددوبارهموادجدیدیتولیدکنند

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

  سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

  سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                   سوالات درس 22

  سوالات درس 11                   سوالات درس 23

   سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

  سوالات درس هشتم مطالعات هفتم با جواب

  , سوالات تستی درس 8 مطالعات هفتم , سوالات متن درس 8 مطالعات هفتم , سوالات متن درس ۸ مطالعات هفتم , سوالات متن درس هشت مطالعات هفتم , سوالات متن درس هشتم مطالعات هفتم ,

  سوالات مطالعات درس هشتم کلاس هفتم , سوالات درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتم , سوالات درس هشتم مطالعات هفتم , سوالات درس هشت مطالعات هفتم , مطالعات هفتم , هفتمی ها , سایت هفتمی ها , سوالات درس مصرف مطالعات هفتم ,

  درس مصرف مطالعات اجتماعی هفتم , درس هشتم مصرف مطالعات هفتم , کانال هفتم , کانال هفتمی ها , کانال هفتم راهنمایی , کانال هفتمی ها در سروش , کانال هفتمی ها در تلگرام

  سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

  تو این پست از سایت هفتمی ها , سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب (مصرف) [مطالعات هفتم] و براتون آماده کردیم

  امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

  کانال هفتمی ها با پاسخنامه

  سوالات درس 8 مطالعات هفتم با جواب

  پرسش و پاسخهای درس 8 مطالعات هفتم

  سوالات درس 8 مطالعات هفتم

  1. علاوه بر پول کاغذی برای مبادله از چه روش دیگری استفاده می شود؟

  استفاده از کارت خرید اعتباری

  2. مهم ترین حقوق مصرف کنندگان چیست؟

  خرید کالای سالم و بدون نقص

  3. چه مواردی باید برای رعایت واحترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود؟

  الف) قوانین و مقررات    ب) برچسب مشخصات کالا    ج) استاندارد

  4. دو مورد از قوانین و مقررات مصرف کنندگان را ذکر کنید.

  برای مثال، طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی رنگ ها ومواد تقلبی به کار ببرد، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده آن ماده به زندانمحکوم می شود.

  یا کسی نمی تواند بدون گرفتن مجوز، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها تأسیس کند.

   5. بر روی برچسب مشخصات کالا چه مواردی باید درج شده باشد؟

  روی این برچسب ها اطلاعاتی از قبیل شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا محل تولید، قیمت کالا، مواد به کار رفته در آن و تاریخ مصرف (در مورد مواد غذایی و بهداشتی) نکات ایمنی و … درج شده است.

  6. استاندارد یعنی چه؟

  استاندارد کلمه ای است انگلیسی به معنی نمونه قابل قبول

  7. تولید کننده کالا ها چه ویژگی ها و معیارهایی را باید رعایت کنند مثال بزنید

  مثلاً در یک ماده خوراکی استاندارد (بیسکویت، رب گوجه، کمپوت، روغن و …) باید موادافزودنییا رنگ های مجاز و نظایر آن به حدی باشد که به بدن آسیبی نرساند؛ یا در مواد بهداشتی) کرم، شامپو، مایع ظرفشویی، صابون و …

  (مواد شیمیایی به کار رفته باید به اندازهٔ لازم باشد تا به پوستو بدن آسیب نرساند.

  8. استاندارد مربوط به چه کالاهایی است؟

  استاندارد مربوط به همه کالا ها است؛ برای مثال، وسایل الکتریکی و وسایل گرمایش مانند بخاریاگر استاندارد نباشند ایمنی استفاده کنندگان را به خطر می اندازند.

  9. وظیفه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست؟

  این مؤسسه ابزار لازم برای آزمایش وسایل و کالاها را در اختیار دارد. بیشتر تولید کنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید می کنند به این مؤسسه می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود.

  اگرکیفیت کالایی توسط این مؤسسه تأیید بشود اجازه می دهد که علامت مخصوص استاندارد را رویآن کالا چاپ کنند.

  10. خریدار یک کالا با وجود علامت استاندارد بر روی کالا چه اطمینانی پیدا می کند؟

  خریدار می تواند با توجه به علامت استاندارد به خوبی جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد.

  11. مصرف کننده چه مسؤلیتی دارد؟

  مسئولیت مصرف کننده، مصرف درست است. گفتیم که مصرف یعنی استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها. این چیز بدی نیست؛ اما باید از مصرف گرایی پرهیز کرد.

  12. مصرف گرایی چیست و چه نتیجه ای دارد؟

  مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم وهم چشمی با دیگران کالاهایی را بخریم.

   پیروی از مد مصرف گرایی به اسراف می انجامد.

  13. نظر دین اسلام درباره تولید و مصرف چیست؟

  از نظر دین اسلام، تولید و مصرف کالا برای رفع نیاز انسان است تا او بتواند به کار های مهم تربپردازد. به همین دلیل اسراف و ریخت و پاش گناهی نابخشودنی است.

  14. در جوامع امروز مصرف گرایی چگونه به محیط زیست آسیب رسانده است؟

  در جوامع امروز، مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است. انسان ها موادّ اولیه را از طبیعت می گیرند و با آنها کالا تولید می کنند و بعد دوباره به صورت زباله به طبیعت بر می گردانند. در گذشته مقدار زباله ها این قدر زیاد نبود.

  اما امروزه با تولید انبوه صنعتی، همه روزه مقدار زیادی زباله تولید می شود. زباله ها را می سوزانند یا در مناطقی از زمین دفن می کنند که در هر صورت برای محیط زیست زیان آور است.

  15. چرا باید تا حد امکان از مصرف نایلون وظروف یک بار مصرف پلاستیکی خودداری کرد؟

  پلاستیک بیش از صد سال در طبیعت می ماند و طول می کشد تا تجزیه شود. کیسه های نایلونی درصورت وارد شدن به آب ها موجب خفگی دلفین ها، لاک پشت ها و پرندگان دریایی می شوند.ترکیبات شیمیایی نایلون ها،

  خاک ها را آلوده می کند و از طریق گیاهان به زنجیره غذایی انسانوارد می شود و به سلامت انسان ضرر می رساند.

  16. برخی از زباله های خطرناک را نام ببرید.

  باتری ها، زباله های بیمارستانی و…

  17. چند مورد از راه حل های مناسب برای کاهش مصرف پلاستیک را ذکر کنید.

  الف) برگزاری مراسم افطاری ونذری با ظروف دائمی

  ب) استفاده از زنبیل یا کیسه های دائمی

  18. برای بازیافت بهتر زباله ها چه اقدامی مناسب تر است؟

  ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی کنیم.کاغذ و مقوا، بطری های پلاستیکی، پوست میوه ها، قوطی های فلزی و شیشه ای را از سایر زباله ها جدا می کنیم تا بازیافت شوند.

  با عمل بازیافت، از این مواد می توانند دوباره مواد جدیدی تولید کنند.

  منبع مطلب : www.payehaftomi.ir

  مدیر محترم سایت www.payehaftomi.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  0

  عالی

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید