توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  روش مستطیلی در ضرب سوم ابتدایی

  1 بازدید

  روش مستطیلی در ضرب سوم ابتدایی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  روش های محاسبه ضرب ریاضی سوم ابتدایی-

  مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.

  منبع مطلب : www.aparat.com

  مدیر محترم سایت www.aparat.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

  فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی ضرب و تقسیم

  فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی حل مسئله

  هدف: آموزش راهبرد نمادین سازی در حل مسئله

  برای حل کردن مسئله می توانید یک تساوی جمع یا تفریق( با توجه به مسئله ) بنویسید و به جای چیزی که در مسئله معلوم نیست از جای خالی استفاده کنید سپس با هر روشی که دوست دارید پاسخ جای خالی را پیدا کنید.

  مثال:
  عددی را با 100 جمع کردیم حاصل 150 شد. این عدد را به دست آورید.

  راه حل 1                50 = 100 = 150            150 = +100
  راه حل 2                 150 = 100 + 50 حدس

  درس اول ضرب ریاضی سوم ابتدایی

  هدف: آشنایی با نماد ضرب و نوشتن عبارت ریاضی ضرب

  برای محاسبه سریع تر و راحت تر دسته هایی از اشیا مثل هم به جای جمع می توانیم از ضرب استفاده کنیم. نماد ضرب ( ×) است.

  مثال:
  تعداد کل چرخ های 4 دوچرخه را به صورت زیر محاسبه می کنیم

  نکته : از ماشین حساب می توانید در پیدا کردن حاصل ضرب استفاده کنید.

  درس دوم ضرب عددهای یک رقمی ریاضی سوم

  هدف: آشنایی با ضرب عددهای یک رقمی

  برای ضرب عددهای یک رقمی می توان به روش های مختلف به جواب دست پیدا کرد.
  در درس قبل با رو شهای نوشتن جمع، رسم شکل، محور، شمارش چند تا چند تا آشنا شدید.
  با روش رسم مستطیل هم م یتوانید حاصل ضرب را به دست آورید.

  بعد از یاد گرفتن راه های به دست آوردن حاصل عبار تهای ضرب حالا آماده باشید تا جدول ضرب تا ۵ را حفظ کنید.

  نکته ← در جدول ضرب یک عدد اولین عدد تعداد دسته (تغییر می کند) و دومین عدد تعداد داخل دسته و ثابت است.

  نکته : برای حفظ کردن راحت تر می توانید از شمارش چند تا چند تا کمک بگیرید.
  با دسته بندی های متفاوت می توان برای یک شکل چند عبارت ضرب نوشت.مثال:

  8=2*4

  8=4*2

  درس سوم  خاصیتهای ضرب سوم ریاضی

  هدف: آشنایی با خاصیت های ضرب (جابجایی، پخش پذیری)

  نکته 1 : حاصل ضرب هر عدد در یک، برابر خود آن عدد است.

  نکته 2 : حاصل ضرب یک در هر عدد، برابر خود آن عدد است

  نکته 3 : اگر جای دو عدد را که در هم ضرب می شوند عوض کنید حاصل ضرب تغییر نمی کند. به عبارت دیگر عمل ضرب خاصیت جا بجایی دارد.

  نکته 4 : در محاسبه ها ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب کنید. سپس بقیه ی عمل ها را انجام دهید.

  نکته 5 : جدول ضرب ها را کامل و حفظ کنید.

  درس چهارم تقسیم ریاضی سوم

  هدف: آشنایی با تقسیم

  گاهی اگر بخواهید تعدادی اشیا را دسته بندی کنید یا بین چند نفر تقسیم کنید
  می توانید از عبارت تقسیم با نماد ( ÷ ) استفاده کنید. تقسیم بر عکس ضرب عمل می کند بنابراین برای به دست آوردن حاصل تقسیم می توانید از ضرب استفاده کنید.
  مثال:
  فریبا 15 گل دارد. او می خواهد گلها را به طور مساوی در 3 گلدان قرار دهد. در هر گلدان چند گل قرار می گیرد؟

  3÷15=5
  3×….=15

   خطوط موازی به خط هایی گفته می شود که هیچ وقت یکدیگر را قطع نمی کنند

   در مستطیل ضلع های رو به رو، دو به دو با هم مساوی هستند.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جدول ضرب

  جدول ضرب

  انسـان ها علـم ریاضی را به عنـوان مـادرعلـوم نام برده اند.زبان منطـقی ریاضی موجب شده است تاسـایرعلـوم آن رادرحوزه ی مـطالعاتی خود به کار بگـیرندو ازاصـول ومفـاهیم آن اسـتفاده بکنند. فراتر ازآن هرانـسانی که روی کره ی  زمین، مشـغول زندگی می باشـد،مسـتقیم

  ویاغیرمسـتقیم ازاین عـلم بـهره  می گـیرد.

  هر معـلم ریاضی در طـول سـال های تدریـس ممـکن است با این پرسش از جـانب دانش آموزان خـود روبرو شـود که "ریاضـیات"  به چه دردی می خـورد ، چـرا باید "ریاضـی" یاد گـرفت ؟

  شاید سـاده ترین توضـیح در مـورد ریاضـیات آن باشـد که ریاضـیات با زندگـی ما و به طور کلـی با جـهان اطراف ما عجـین شده است .ریاضـیات یکی از کـلیدهای اصلی درک جـهان محسوب می شود و به قول "گـالیـله" طبیعت با زبان "ریاضـیات" سـخن می گوید .

  شـما وقتی چـیزی را واقـعا درک می کـنید که آن را بـسازید اگر دانـش آموز چـیزی را نـسازد و شـما سـعی کنید فقـط آنرا برای او شـرح دهید ، کـودک این مـطلب را وا قـعا یاد نمی گیرد ، واقعا آن را درک نمی کند ، فقـط آنرا از بر می کند .

  اهـــداف ضــرب ها
  الف) هـــدف جزیی :
  1)-عبـارت ضـربی را بـخواند .
  2)-ضـرب مربوط به شـکل رابنویـسد. 
  3)-مفـهوم ضـرب را بیان کـند . 
  4)-شـکل مربوط به ضـرب را نشـان دهـد. 
  ب) هـــدف رفـتاری: 
  دانـش آموز در کـلاس درس و با اسـتفاده از مـهره هایی که در اخـتیار دارد ضـرب 2 پنـج تا می شـود 10 را نـشان دهـد . 
  دانـش آمـوز بدون اسـتفاده از کـتاب با تـصاویـری که روی تـخته کـلاس کـشیده شـده ضـرب 2 هـفت تا می شـود ... (14) را بنویـسد. 
  دانـش آموز مـفاهیم ضـرب را از حـفظ و با تمـرکز بـیان کـند.

  بـازی آمـوزش ضـرب 

  1 - آمـوزش ضـرب بـهتر اسـت از عدد 2 شروع شود.
  2-  قـبل از هـر چـیز کودکان باید مـفهوم دسـته بندی و تـعداد اعـضای هر دسـته را بـشناسد . 15=5×3
  عـدد  3 تـعداد دسـته و عـدد 5 تـعداد اشـیا ء دسـته  می باشـد برای درک وفـهم بـهتر ایـن  مـرحله آمـوزگار دانـش آمـوزان را به حـیاط  مـدرسه می برد . با خـود دانـش آمـوزان مـفهوم دسـته وتـعداد دسـته  را تـمرین می کـنند ، 
  آمـوزگار می گـوید بچـه ها تیـم هـای 4 نـفره رادرسـت کنند .و     می پرسـد چـند تیـم یا دسـته درسـت شـده اسـت و...؟ واگـر دانـش آمـوزی از تـعداد دسـته ها بیـشتر بود  ا و را در کنار خود قرار می دهد.

  آزمون عملکردی خاصیت ها به روش بازی با جدول :
   
  طبق روش های آموزشی جدید و کتاب جدید التالیف ریاضی پایه سوم باید همه ی موضوعات درسی از جمله ضرب از ابتدا کاملا مفهومی باشد و عیناً بچه ها مشاهده کنند و خودشان عملی انجام دهند تا به این باور برسند که
   مثلا 12=4×3 می شود . 
  متداول ترین روش های آموزشی مفهومی:
  1)- روش شکل و درست کردن مجموعه 
  2)- روش جمع های تکراری 
  3)- روش محور
  4)- روش شمارش چند تا چند تا (الگو )
  5)- روش مستطیلی و در آخر روش مسئله نیز پس از تثبیت در ذهن دانش آموزان کاربرد فراوان دارد .

  بازی و ریاضی برای ثبت ضرب در ذهن دانش آموزان 

  از بچه ها خواستیم دو پاکت با مقوا ، با دو رنگ متفاوت بسازند و پاکتها را پشت به پشت هم قرار دهند و طوری دور آنرا بچسبانند که فضای بین دو پاکت از قسمت بالا باز بماند . روی در یک پاکت کلمه ی درست و روی پاکت دیگر کلمه ی نادرست را بنویسند و با مقوا به تعداد جدول ضرب هر عدد کارتهای کوچک درست کنند به طوریکه عبارت ضرب در یک طرف کارت و حاصل ضرب پشت آن نوشته شده باشد ، ابتدا به اندازه جدول ضرب 2 کارت درست کنند و بعد که خوب یاد گرفتند به اندازه جدول ضرب 3 و .....

  بعد از این کارت ها را مخلوط کنند ، در زمان بازی دو به دو در وقت های اضافه هر درس در کلاس و در زنگ تفریح و حتی در منزل با مشارکت یکی از اولیا ....
  روش بازی به این صورت است که به طور اتفاقی کارتی را از فضای بین دو پاکت در آورده حاصل را به طرف خودمان میگیریم و عبارت ضرب را به طرف مقابل ، اگر پاسخ درست در پاکت درست و اگر پاسخ اشتباه در پاکت نادرست می گذاریم و در آخر درست و نادرست را می شماریم و در مرحله ی بعد دوباره این بازی تکرار می شود ،اما با جابجایی پاکت به دست طرف مقابل در انتها کسی که کارت های نادرستش کمتر باشد برنده اعلام می شود .

  آموزش خاصیت توزیع پذیری به روش مسئله  :

  علی برای 5 تا از دوستانش میخواست تعدادی شکلات بیاورد ، شکلاتهایش را شمرد و به هر دوستش 6 شکلات می رسید . تصمیم گرفت برای دو تا از دوستانش که  صمیمی تر بودند شکلات ها را بسته کند .
  حالا بچه های خوبم بیایید ماجرای شکلات های علی را به زبان ریاضی بنویسیم .
                                                                                                                                                                                                                                               (6×3)+(6×2)

  آموزش خاصیت صفر و یک  به روش داستان گویی :

  روزی بود روزگاری بود ، یه روزی عددها با هم تصمیم گرفتن تا با هم ضرب شوند و عددهای جدیدی بسازند همه یعددها با هم ضرب شدند و به نوعی خوشحال شدند ، فقط عدد صفر و یک گوشه ای نشسته بودند و عدد های دیگر را تماشا می کردند و غصه میخورند . تا اینکه صدایشان در آمد و گفتند ما هم می خواهیم ضرب شویم و عدد های دیگر به آن ها گفتند که شما این کار را نکنید چونکه عدد یک تاثیری در ضرب ندارد و عدد صفر هم همه را نابود می کند ولی باز صفر و یک دست بردار نبودند تا اینکه به آنها اجازه دادند تا با اعداد ضرب شوند وقتی یک با اعداد ضرب شد دید که آن اعداد هیچ تغییری نکردند ولی وقتی صفر در اعداد ضرب می شد فاجعه ای رخ میداد ، یعنی همه اعداد نابود می شدند و برابر صفر می شدند.

  منبع مطلب : hedayatmizan.ir

  مدیر محترم سایت hedayatmizan.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  دوست ندارم واسه همین نمیگم 11 ماه قبل
  2

  میشه ضرب های بزرگو روی مستطیل نشان بدهید مثلا ۷×۵

  نازنین 11 ماه قبل
  -1

  سلام ببخشید می توانید ضرب ۷×۴ را روی مستطیل نشان بدید ممنون

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید