توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دیدن سگ در خواب به چه معناست

  1 بازدید

  دیدن سگ در خواب به چه معناست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ

  دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سگ

  سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

  اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

  اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

  اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

  اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

  اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

  اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

  منبع مطلب : saednews.com

  مدیر محترم سایت saednews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب سگ و تعبیر دیدن سگ در خواب به روایت معبران

  تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب سگ و تعبیر دیدن سگ در خواب به روایت معبران

  معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سگ در خواب آورده اند .معبری می گوید سگ شکاری در خواب نماد دشمن است .ابن سیرین درباره تعبیر خواب سگ می گوید سگ در خواب دشمنی است که مهربان هم هست .یوسف نبی می گوید دیدن سگ در خواب یعنی در خانه شما اتفاق بدی می افتد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

  تعبیر خواب سگ و شنیدن صدای سگ در خواب

  کارل گوستاو یونگ معتقد است سگ در خواب نماد وفاداری و راستی می باشد و دیدن سگ در خواب یعنی شخصی وفادار در زندگی شما پا می گذارد .گاز گزفته شدن توسط سگ دو معنا دارد یکی عدم وفاداری است و دیگری اینکه در زندگی شما تعادل وجود ندارد و نمی توانید در جهت تحقق اهدافتان حرکت کنید .

  تعبیر دیدن سگ در خواب

  تعبیر خواب سگ به روایت امام جعفر صادق

  دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

  ۱-دشمن.

  ۲- پادشاه طامع.

  ۳-دانشمند و خادم بدفعل.

  ۴- مردمان غماز.

  ابن سیرین می گوید:

  سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

  حضرت یوسف می فرماید

  دیدن سگ یعنی در خانه وی بدی شود

  لوک اویتنهاو می گوید :

  سگ : دوست وفادار

  سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

  سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

  سگ بسته شده : دشمن

  سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

  سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده

  تعبیر خواب سگ منوچهر تهرانی

  سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و اگر غریبه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

  چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب سگی شرور ببینید ، علامت دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

  دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

  دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

  تعبیر سگ شکاری در خواب

  اسماعیل بن اشعث گوید :

  سگ شکاری در خواب ، به معنای دشمن است . شکار کردن سگ در خواب ، یعنی از دشمنی به او خیر و منفعت دمی سر. اگر بیند گوشت شکار میخورد ، دلیل که میراث یابد . اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود ، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود

  تعبیر پارس کردن سگ در خواب

  تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین

  اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  سگی که پارس میکند نشانه شادمانی است.

  یوسف نبی علیه السلام گوید :

  دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

  تعبیر خواب سگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد

  تعبیر گاز گرفته شدن توسط سگ

  ابن سیرین چنین می گوید:

  اگر بیند که سگ او را گاز گرفت ، یعنی دشمن به او آسیب می زند. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.

  اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

  مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

  منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب سگ می گوید:

  اگر سگ غریبه به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست  در کمین شما است که لازم است مراقب خود باشید.

  آنلی بیتون می گوید:

  اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .

  تعبیر خوردن گوشت سگ در خواب

  ابن سیرین چنین می گوید:

  اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

  ابن سیرین چنین می گوید:

  اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از او فرار می کرد، یعین دشمنش از او می ترید

  ابن سیرین چنین می گوید:

  اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

  لوک اویتنهاو می گوید :

  با آن بازی کردن : آشتی

  آنلی بیتون می گوید :

  اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .

  بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

  منبع مطلب : persianv.com

  مدیر محترم سایت persianv.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

  تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

  تعبیر خواب سگ / دیدن سگ در خواب (کاملترین مرجع تعبیر خواب)

  تعبیر خواب سگ : دیدن یک سگ در خواب می تواند نماد شهود، وفاداری، سخاوت، و محافظت باشد.
  همچنین دیدن سگ در خواب می تواند نشان دهد که نیت و یا خواسته ای که دارید به موفقیت می رسد.
  خواب دیدن سگ همچنین می تواند نشاندهنده یک نگهبان و یا راهنما باشد.
  از سوی دیگر، دیدن یک سگ در خواب شما ممکن است نشان دهنده یک مهارت باشد که ممکن است آن را نادیده گرفته و یا فراموش کرده باشید.
  همچنین تعبیر خواب سگ می تواند یک درگیری درونی یا خیانت را نشان دهد.

  با ما در بخش تعبیر خواب وبسایت نایریکا همراه باشید:

  تعبیر خواب سگ امام صادق (ع):

  دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
  اول: دشمن
  دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
  سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
  چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

  تعبیر خواب سگ ابن سیرین :

  سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

  اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

  اگر بیند که سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

  اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

  اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

  اگر بیند که گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

  اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

  اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

  اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

  اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

  اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

  اگر بیند که سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

  اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

  تعبیر خواب سگ اسماعیل بن اشعث :

  سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

  اگر بیند گوشت شکار می خورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید.

  چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

  چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

  اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

  صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست

  و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

  سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

  ابن سیرین نوشته سگ ماده، زنی دون همت و پست است؛ ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد. مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

  به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

  حمله سگ در خواب میمون نیست؛ ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

  اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

  و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید

  و چنانچه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

  اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند، در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید.

  آن ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند.

  شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

  به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

  اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

  سگ شکاری دوستی است، پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد.

  اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است؛ چون سودی عایدتان می شود.

  تعبیر خواب سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و سمبل‌های مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:

  سگ : به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری– شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌ ها یشان را نشان می‌دهند – امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

  تعبیر سگ سیاه در خواب

  سگ سیاه : افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

  حمله سگ : یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

  سگ قلاده به گردن : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

  توله سگ : جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواند نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

  تعبیر خواب فرار کردن از سگ

  محمد بن سیرین گوید : اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

  تعبیر خواب سگ شکاری

  اسماعیل بن اشعث گوید : سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر.

  اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد.

  اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

  تعبیر خواب سگ آشنا

  مطیعی تهرانی : چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌ فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌ توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می‌شود.

  تعبیر خواب سگ غریبه

  مطیعی تهرانی : چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

  اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

  تعبیر خواب صدای سگ

  مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است

  و چنانچه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

  سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

  تعبیر غذا دادن به سگ در خواب

  مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد

  تعبیر خواب ترساندن سگ

  مطیعی تهرانی : اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

  اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌ کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

  در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

  تعبیر خواب سگ‌ های زیاد

  مطیعی تهرانی : اگر دیدید سگ‌ های زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید.

  آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

  به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت.

  اما اگر در چنین حالتی سگ‌ ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

  تعبیر دیدن سگ کوچک و زینتی در خواب

  سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک

  ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

  دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید