توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دو کلمه بنویسید که با کلمه ی راز هم قافیه باشد

  1 بازدید

  دو کلمه بنویسید که با کلمه ی راز هم قافیه باشد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  کلمات هم قافیه

  کلمات هم قافیه

  آ

  اما – نجوا – فردا – دریا – صحرا – رویا – شیدا – دنیا- دارا – دانا- دعوا- رسوا- معنا – تنها- یکتا – همتا- تینا- رعنا- شهلا- حاشا- اقوا- محیا- زیرا- عذرا- سارا- زهرا- لیلا- مینا- برپا- برجا- ویدا- مولا- سیما- آقا- پیدا- سودا- بگشا- فتوا- افزا- سرما- گرما- مارا- شبها- بیتا- عنقا- والا- بالا- زیبا- آیا – یارا – جانا- پهنا

  تماشا- مسیحا- تمنا- شکوفا- تماشا- تبرا- تولا- مبرا – مجزا- محیّا- مسما- معما – هویدا – تسلا- تقاضا- درازا- فرادا- مدارا

  دعا- دوا- روا- سوا- بنا- ثنا- رضا- فضا- قضا- شفا – جلا- صدا- بیا- بلا- ندا- فرا- ورا- هدا- چرا- خدا- عصا- رها- جدا- خفا- صفا- شنا- سرا- فدا- فنا- بقا- خطا- جفا- ریا- صبا- مرا- عبا- قبا- گدا- ابا- ربا- ادا- حنا- کجا- نما- عطا- نوا- جزا- سزا –عزا- غذا- رجا- سخا- حیا- طلا- ها

  کیمیا- آشنا- مرحبا- مبتلا- مقتدا- رهنما- افترا- انتها

  ب

  عجب – ادب- سبب- رجب- ذهب- طلب- عرب- غضب- نسب- وهب- طرب-رطب – لقب

  تب- شب- رب مشرب- عقرب- مذهب – مرکب – مکتب- مطلب- منصب- کوکب – مرکّب- مودّب – مرتب –

  صواب- ثواب – سراب- کباب- حساب- عذاب- خراب- شراب- کتاب- جواب- طناب- حباب- عتاب- حجاب- شتاب- جناب- نقاب- خطاب- شهاب- سحاب – تراب- مجاب- گلاب-رکاب –شباب-عقاب تاب- خواب- آب- ناب- باب- یاب –قاب اجتناب – انتخاب- انتصاب – ارتکاب – انقلاب – التهاب- مستجاب- اضطراب- اکتساب-افتاب

  مهتاب- توّاب- نوّاب – شاداب- آداب- ارباب- نایاب- محراب- اصحاب- پرتاب – اسباب-گرداب- دوّاب- سرداب- شبتاب

  عجیب- غریب-قریب- رقیب –فریب- نهیب- نجیب- ادیب- جبیب- طبیب- خطیب – حسیب- شکیب سیب- عندلیب

  آشوب – محبوب- مغلوب- مصلوب-معیوب- سرکوب- محجوب- منصوب- مکتوب- محسوب – مرطوب- مرغوب- مضروب غروب- خوب-وجوب- چوب

  ت

  نیست- چیست – کیست- زیست-بیست- لیست-ایست-بگریست – نگریست – عالیست –خالیست –جاریست

  رحمت- نزهت- صحبت- حشمت- خلوت- حسرت- ظلمت- دولت- کثرت- قدمت- صحّت- همت- شوکت- نقمت- رفعت- مهلت- فرصت- غفلت- غیرت- سیرت- محنت- سرعت- علت- ذلت- خفت- دقت- منت- نصرت- صولت- نعمت- قسمت- کسوت- تهمت- زحمت- فطرت- عفت –تربت – غربت- سرعت – قیمت- رغبت- غیبت

  قامت- طاعت – آیت- راحت- ساعت- عادت – غایت- ساحت

  ملامت- سلامت- ندامت- شهامت- غرامت- قیامت- وخامت- کرامت – حجامت – جسارت – امامت – طهارت- حقارت- اسارت- عبارت- زیارت صداقت- رفاقت- حماقت- رسالت- عدالت- کسالت- اصالت- صلابت – نجابت- نیابت- قرابت- شفاعت- قناعت- شجاعت- برائت- قضاوت- قصاوت – عداوت- طراوت- تلاوت- سخاوت- سعادت- حسادت- ارادت- عبادت- عیادت- شهادت – اهانت- حظانت- حفاظت- دیانت – خیانت- شماتت- هدایت- حکایت- شکایت- نهایت- کفایت- حمایت- عنایت- روایت- سرایت – رضایت- رعایت – فضاحت –فصاحت – صراحت – ملاحت کثافت- خباثت- ریاضت – شباهت – لطافت

  طبیعت- غنیمت – طریقت- شریعت- عزیمت- حقیقت – بصیرت- مرمت – مشقت – مذمّت- محبت- مسرت – منیت- نصیحت-فضیلت-

  عاقبت- عافیت- معذرت- منقبت- موهبت- معرفت- مغفرت- مشورت- تقویت- تسلیت- مرهمت- منزلت

  مست – هست – بست – رست – جست – دست- شست – خست – شکست – پرست- نشست- گسست – خجست – الست- پیوست- تخت – رخت – درخت- سخت- لخت – بخت- تفت- نفت- رفت- سمت

  گذشت – پلشت- دشت – گشت-

  گفت – خفت- رفت- جفت- مفت – شنفت- نهفت- شکفت-

  توست- جست- رست – شست- نخست –

  بهت – کشت – مشت – پشت

  بهشت- سرشت- نوشت- کشت- زشت- خشت – سرنوشت –

  شگفت- خرفت – گرفت – فرست

  افراخت – پرداخت – بگداخت – بشناخت – ساخت – باخت- تاخت – انداخت – نواخت – گداخت

  طابوت – طالوت – جالوت – مبحوت– مبسوت – طاغوت – شاتوت – قنوت – سکوت- سقوت

  دوست- اوست – پوست – نکوست – آبروست- (رجوع به – و- شود)

  حیات- قنات – ثبات – فرات- نبات- صفات- برات- صرات – نجات- بیات- ذکات- صلات – برات – لات- التفات- احتیات – کلمات – درجات- مشکلات

  د

  دود – زود- بود- رود- سود- جود- نبود – کبود – ستود- نمود- ربود- سرود- فرود- صعود – عمود- حسود- ورود- درود – زدود – ودود- گشود- شنود- شهود- وجود- سجود – فزود- موعود – مولود- مقصود – مشهود – مردود- مسعود- محمود – مطرود – مودود – خشنود – مسدود- موجود- آلود-معدود

  شاد- باد- یاد- زاد- راد- داد- حاد- فریاد- آزاد- آباد- داماد- ایراد- امداد- تعداد- بیداد- افتاد- آحاد- فرهاد- فرزاد- خرداد – میلاد- میعاد- ارشاد-صیاد- جلاد- بنیاد-ایجاد- اضداد- سواد- زیاد- مراد- نهاد- عماد- مداد- مفاد- عناد- فتاد- کساد- ستاد- مباد- معاد- گشاد- اعتقاد- اعتماد- ازدیاد- ارتداد- اتحاد- انتقاد- فرستاد- پیشنهاد- استعداد- انعقاد

  امید- جدید- رسید- دمید- نوید- مجید- فرید- وحید- پلید- خرید- سفید-سپید- سعید- حمید- کلید- رمید- دمید- تپید- چشید- کشید- شهید- شنید- ندید- دوید- خمید- پدید- چکید- برید- پرید- گزید- وزید- آرمید- عید- بید- چید- مرید

  خورشید- امیّد- جاوید- توحید- تشدید- تهدید-

  تمدید- ترسید- تردید- خندید- پرسید- تابید- چرخید- بارید- نالید- بالید- خوابید- تبعید- تقلیدسمند – کمند – بخند- پسند- گزند- چرند – نژند- بلند- سپند – پند- بند- زند- گند- قند- سوگند- خرسند- پیوند- اسفند- لبخند- دلبند

  کرد- سرد- درد- طرد- ورد- زرد- فرد- مرد- گرد- نبرد- نورد- نقد- عقد- عمد- قصد- عهد- شهد – عبد

  برد- خرد- خورد- مرد- طرد- سپرد- آزرد- آورد

  آید- شاید- باید- – رباید- سراید-گشاید- نماید- بیاید- فرماید

  معبد- مقصد- احمد –مرقد- مسند- مرتّد – سرمد- آمد- داند- سازد- بازد- خواهد- دارد- ماند- بارد- خواند- ارشد- ایزد

  ابد- صمد- مدد- احد- ولد- خرد- عدد- بلد- رسد- رود- کشد- نهد- دهد- بود- درد- شود- سبد- سند- چشد- برد- پرد- زند- کند- قد- رد- زد- بد- حد- سد- مد

  ر

  یار- بار- سار- جار- هار- زار- نار- خار- خوار- مار- تار- کار- عار- غار- غبار- سوار- فرار- خمار- ندار- هوار- قرار- نهار- نوار- بهار- کنار- نثار- دچار- شمار-حصار- فشار- شعار- وقار- دیار- انار- مزار- هزار- شکار- نگار- گوار- گذار – عذار –چنار- حمار- انتظار- افتخار- اعتبار- ابتکار- دادگار- یادگار- روزگار- آشکار- رستگار- ذوالفقار- کردگار- سایه دار- جویبار- شهریار- پرده دار- اختیار- استوار- اعتذار- اقتدار-

  رفتار- تکرار- اخطار- گفتار- دلدار- ایثار- اجبار- آثار- پیکار- انکار- هشیار- دیدار- بیدار- دشوار- آزار- آوار- بیزار- اخبار- اسرار- افکار- اظهار- اقرار- بسیار- گلزار- دیوار- معمار- مسمار- یکبار- دستار- بازار- پرگار- بیمار- مختار-امرار- اصرار- ابرار- انبار- زنهار- زنگار- هموار- سردار- افسار- هنجار- رخسار- پدیدار- گرفتار- طلبکار- بدهکار- هوادار- علمدار- سزاوار- خریدار- عزادار

  شرر- خبر- ضرر- سحر- هدر- هنر- پدر- سفر- گهر- اثر- ثمر- نظر- گذر- شکر- قمر- فنر- ظفر- کمر- بشر- خطر- حذر- سپر- مختصر- مفتخر- منتظر- معتبر- معتذر- زر- در- بر- سر- پر- خر- شر- گر- هر – کر- تر-

  زیور- سرور- کشور- عنبر- خواهر- اکبر- اصغر- یاور- باور- ساغر- داور- لشکر- افسر- گوهر- دیگر- پیکر- مادر- دختر- ابتر- لنگر- سنگر- جوهر- مظهر- معبر- اختر- کافر- بنگر- دلبر- آذر- پرور- مضطّر- محضر- آخر- کیفر- خنجر- محشر- منبر-رهبر- گستر- اخضر- دفتر- انور- حیدر- خیبر- کوثر- قنبر- معطر- منور- محقر- مظفر- سراسر- ستمگر- برابر- مقدر- مکدر- مقرر- مصور- مذکر- برادر- پیمبر – توانگر- مسخر- انگشتر- پیغمبر

  پور- حور- کور- دور- شور- نور- مور- گور- زور- سور- تور- جور- طور- بلور- غرور- سرور- شعور- قطور- صبور- تنور- حضور- مرور- بلور- قصور- زبور- ظهور- فکور- عبور- کرور- غیور- غفور- زنبور- مشهور- کافور- دستور- عصفور- معمور- معذور- مغرور- منصور- مبرور- مسرور- مسحور- مجهور- مقدور- معجور- مستور- مأمور- منظور- مهجور- رنجور- مشکور- مطهور- محشور- مزدور

  پیر- شیر- سیر- دیر- گیر- زیر- بیر- تیر- حقیر- نقیر- فقیر- اسیر- نظیر- امیر- وزیر- کویر- کبیر- ضمیر- صغیر- کثیر- تفسیر- تقریر- تقدیر- زنجیر- تصویر- تصدیر- تأخیر- تأثیر- تقصیر- تزویر- دلگیر- تعمیر- تدبیر- تعبیر- اکسیر –شبگیر- تسخیر- نخجیر- تکفیر-

  شکر- کفر- ظهر- یسر- عسر- مهر- عذر- طهر- شور-

  نزر- ابر- شهر- قدر- حفر- صبر- قعر- دهر- بهر- بحر- چتر- نهر- زهر- قبر- زجر- قهر-مکر- امر- قصر- چبر- حشر- نشر- فجر-

  شعر- خیر- ذکر- فکر- سیر- غیر- مهر- هچر- کبر- صغر- سحر

  قادر- ظاهر- نادر- ماهر- قاهر- طاهر- ساحر- خاطر- موثر – مدبّر – معبر- مقصّر- مصور- محیّر- مخیر

  پر- آجر- تلنگر- تبحر- تمسخر- تحجر- تحیر- تصور- تبدر- تذکر- تشکر- تکسر- تکبر-تفاخر- تظاهر-

  ز

  خیز- میز- تیز- ریز- هیز- عزیز- بریز- کنیز-گریز- پرهیز- پرویز- لبریز- آمیز- آویز- انگیز

  راز- باز- ناز- گاز- ساز- دلنواز- احتزاز- احتراز نیاز- نماز- فراز-گداز-دراز- گراز- غماز- تراز- طراز- حجاز- آغاز- پرواز- ایجاز- پرداز- انباز- بزاز- افراز- ابراز- احراز- اعجاز-آواز- ممتاز-

  روز- دوز- سوز- تموز- هنوز- فروز- بروز- عجوز- مجوز اندوز- افروز- آموز- دیروز- امروز- نوروز- پیروز- فیروز

  س

  ترس- درس- یأس- عکس- لمس- نحس- شمس- نفس- حبس- حدس

  یاس-التماس- اقتباس- قیاس- حواس- هراس- شناس- لباس- حماس- سپاس- الیاس-احساس- عباس

  نفس- هوس- عبس- جرس- قفس- قبس- فرس- پس- کس- بس- خس- رس- دلواپس

  ملتمس- مجلس- مفلس- نرگس- مونس- موسوس – مدرس- مهندس –موسس- حس- مس

  مأیوس- محسوس- منحوس- افسوس- فانوس- ملبوس- قاموس- محبوس- مأنوس- ناموس- طاووس- کابوس- بوس- لوس- فوس-اتوبوس- عروس- عبوس- نفوس-ملوس – فسوس – مجوس – خلوص – جلوس- شموس

  ش

  آسایش- آلایش- آرامش- پیدایش- پیرایش- افزایش- آرایش – گنجایش- رزمایش – دانش- خواهش-رانش- تابش- کاهش- بارش- زایش- خارش- سرکش- چرخش- ترکش- بخشش- رنجش- ارتش- کوشش- جوشش- رویش- جنبش- ستایش- نیایش – نوازش- ستایش- گشایش-

  پوش- هوش- موش – نوش- کوش- گوش- جوش- دوش- آغوش- خاموش

  M:

  موش- مخدوش- پاپوش- بهنوش- مدهوش- فراموش – فروش- خروش – سروش- نقوش

  کیش- ریش- نیش- خویش- بیش- تشویش- فاش- کاش- باش- خفاش- کفاش- نقاش- بشاش- فحاش- فراش- اوباش- عیاش- فراش- خراش- بپاش- تلاش- قماش عرش- فرش- بخش- پخش- وحش- نقش- رخش- کفشج

  علاج – حراج- مزاج- سراج –خراج – رواج – باج – تاج- کاج- تاراج – اخراج – معراج – محتاج – حجاج –

  ح

  ضریح- صریح- ملیح- مسیح- کریح- ذبیح- مریح- قبیحف

  اعتراف – انحراف – اعتکاف – اکتشاف- اعتلاف- انعطاف صاف – ناف- باف – قاف – طواف انصاف – الیاف – کشاف – الطاف – اصراف – اهداف – اوصاف

  کف – صف – دف – هدف – صدف – شرف – شعف- علف – طرف- خلف – تلف – نجف

  حریف – ضعیف – نحیف – ظریف – کثیف – حنیف- شریف – سخیف- خریف- لطیف – عفیف-

  برف- صرف- ظرف- وصف- سقف- کشف- ضعف- حذف- طرف- ژرفق

  عاشق- شایق- صادق- لایق- خالق- ناطق- سابق- قایق- رازق- مشرق- منطق- خلایق- حقایق- شقایق- دقایق- موافق- مصدق- مشوّق-

  رواق- سیاق- وفاق- نفاق- فراق- اطاق- عراق- طلاق- اتفاق – اشتیاق- انشقاق- اختناق- انطباق- احتراق

  عشاق- رزاق- میثاق- مشتاق- اخلاق- آفاق- اوراق- اغراق- طاق- ساق

  ک

  پاک – خاک – باک- ناک – چاک – خاشاک- غمناک- پژواک- افلاک- املاک- هلاک – پلاک – مغاک – فداک- ملاکگ

  مرگ – برگ – رنگ- سنگ- چنگ- زنگ- ننگ- تنگ- جنگ-درنگ- نهنگ- پلنگ- زرنگ-شرنگ- فرنگ- فهنگ- آذرنگ- نیرنگع

  جمع- شمع- نفع-رفع- قطع- خلع- سبع- طبع- زرع-شرع

  طلوع- شروع – رکوع- خضوع – خشوع – فروع – دموع – شیوع

  غ

  دماغ- سراغ – چراغ – فراغ- کلاغ- باغ- داغ – راغ – زاغ- ایاغ

  ل

  عدل- عقل- سهل- جهل- اهل- عزل- اصل-وصل- قتل- جعل- رذل- دخل- نسل- رمل- رحل-حمل

  عمل- بدل- ازل- غزل- مثل- بدل- جدل- امل- عسل- محل- جمل- اجل- خلل- علل

  گل- دل – خجل- زبل- کسل- سجل-

  کامل- سائل- مایل- زایل- عادل- غافل- عاقل- ساحل- جاهل- نازل- قاتل- حامل- باطل- واصل- آطل- حاصل-عامل- شامل- قائل- حائل- خازل- عاجل- منزل- محفل- محمل- مشکل- مقابل- مستعجل-مسائل- مشاکل- شمایل

  تحمل- توکل- توسل- تجمل- تنزل- تزلزل- تفأل- تکامل- تغزل- تساهل- تبادل- تغافل- تحول- تبدل- تخیل- تعلل- گل- پل

  مال- سال- قال- فال- حال- کال- بال- زال- یال- خال- لال- چال- شال- کمال- جمال- محال- خیال- وصال- طلال- هلال- حلال- جلال- بلال- تعال- مجال- زوال- نهال- سفال- ملال- مثال- سوال- وبال- خصال – اشکال- اشغال- اقبال- ابطال- اعتدال- آل- ابتذال- اختلال- اشتغال- احتمال- اتصال-

  تبدیل- تعجیل- انجیل- قابیل- هابیل- تحمیل- تقلیل- فامیل- تفضیل- تجلیل- تمثیل- تعدیل- تعطیل- تحصیل-

  مقتول- مسئول- مشغول- محلول- مدلول- معقول- موصول- مقبول- مشمول

  قبول- رسول- عقول- بتول- عدول- ملول- حصول- اصول

  م

  خام- رام- کام- جام- بام – سام- دام- نام- وام- گام- فام- سلام- کلام- حرام- دوام- عوام- مقام- صیام- پیام- نظام- تمام- مدام- مرام- خرام- غلام- طعام- مشام- سحام- همام- امام- کدام- نیام- الهام- پیغام- فرجام- اندام- آرام- اعلام- اطعام –احرام- انعام- اسلام- اوهام- دشنام- انجام- اقدام- اعدام- اصنام- خیام- ارحام- احترام- التیام- مستدام- انتقام – ازدهام- اهتمام- احتشام- التزام-گم – مردم- هفتم- هشتم- پنجم- سوم- دوم- گندم- تبسم- تجسم- ترحم- ترنم- تیمم- تلاطم- تکلم- تراکم- تفاهم- توهم- تحکم

  غم- هم- کم- نم- خم- رم- جم- دم- بم- سم- محرم- مرهم- آدم- مبهم- خاتم- حاتم- ماتم- اعظم- عالم- پرچم- شبنم- خرّم- مریم- مقدم- محکم- مقدّم- مجسم- مصمم- فراهم- منظم- محرّم- معمم- مسلّم- مکرم- معظم- متهم- حرم- قدم- عجم- حرم- الم- عدم- قلم- رقم- ستم- کرم- حشم- خدم- صنم-

  عظیم- رجیم- وخیم- کریم- رحیم- نعیم- سقیم- شمیم- جحیم- قدیم- نسیم- مقیم- صمیم- یتیم- سهیم- کلیم- حریمتقسیم- تعظیم- ترسیم- تفهیم- تقدیم- تقویم- تسلیم- تصمیم- تکریم- تسنیم- اقلیم- ترحیم- تحریم- تحکیممرحوم- مظلوم- معصوم- مفهوم- مرسوم- محروم- مکتوم- معلوم- محکوم – مخدوم- منظوم- مختوم

  رسم- رحم- شرم- گرم- نرم- بزم- نظم- خشم- وهم- چشم- سهم

  ن

  آهن- سوسن- دامن- ماندن- گفتن- گلشن- مردن- بودن- میهن- روشن- کندن- معدن- گشتن- دیدن- چیدن- بردن- خرمن- گردن- روزن- روغن- دشمن- متقن- ایمن- شکفتن- شنفتن- سپردن- شکستن- نشستن- من- تن- زن- چمن- سخن- وطن- کهن- شکن- کفن- بدن- مزن- انجمن- یاسمن- پیراهن- بوسیدن- پوسیدن- پرسیدن- اهریمن- فزون- نگون- شگون- درون- برون- فسون- عیون- جنون- مصون- ستون- کنون- رهنمون- اندرون- خون- مجنون- محزون- بیرون- قارون- قانون- مضمون- افسون- کانون- هامون- مرهون- مصنون- ممنون- میمون- افزون- مدیون- مفتون- مقرون- خاتون- مکنون- اکنون- موزونبرین- نگین- چنین- همین- مبین- زمین- نشین- یقین- گزین- ثمین- جبین- حزین- پسین- یمین- لعین- کمین- متین- امین-– مومنین- آفرین- بهترین- انگبین- نمکین- آخرین- مرسلین- آتشین- دفین- دین- زین- چین- کین- مین

  ین- بین- تین – راستین- آستین- غمگین- چرکین- تسکین- تلقین- آئین- مسکین- سنگین- مشکین- ننگین- رنگین- تمکین- آذین- آمین- آگین- شیرین- دیرین-بالین- زرّین- تحسین- پروین- شاهین- تضمین- چندین

  توان- جوان- روان- زمان- جهان- اذان- دوان- امان- کمان- نشان- کشان- خزان- نهان- عیان- چنان- بمان- همان- عنان- زنان- زبان- مکان- کیان- گمان- زیان- کران- گران- فشان- میان- دهان- بیان- کنان- بخوان- بدان- مران- خران- جان – دیگران- کهکشان- بیکران- خیزران- امتحان- آسمان- مهربان- سایبان- آشیان- قهرمان- عنفوان- جاودان- دلستان- رایگان- کاروان- ارمغان- برسان- بکشان- بچشان- بستان- نگران- ستارگانشیطان- طوفان- سامان- گلدان- آبان- باران- درمان- حیران- کرمان- تابان- چوپان- حیوان- آسان- بی جان- دامان- ویران- ایمان- سلطان- ایران- خندان- قرآن- فرقان- پیمان- ریحان- دوران- بنیان- بستان- سبحان- عریان- گریان- پنهان- انسان- عصیان- نسیان- پایان- برهان- افشان- جولان- رحمان- احسان- کوهان- مژگان- چشمان- عنوان- مستان- قربان- دیوان- میزان- پیشان- فرمان- زندان- رندان- رخشان- ارزان- نتوان- گردان- مهمان- کنعان- رمان – جبران- میدان – مرجان- پیکان- ارکان- جنبان- یزدان-دکان- عرفان- بهتان- فتان- پوشان- امکان-اسکان- ترسان- پشیمان- پریشان- مسلمان- فروزان- بیابان- گریبان- سلیمان- شبستان- نیستان- گلستان- نگهبان- مگردان- نمکدان- سخندان- سخنران- گریزان- بمیران- جهان بان- دبستان- دلیران- بهاران- فراوان- جوانان-

  بطن- رهن- صحن- شأن – قرن- جشن- امن- لحن- وزن

  ه

  تباه- گناه- پناه- کلاه- رفاه- پگاه- گیاه- سپاه- مباه- سیاه- گواه- نگاه- بخواه- چاه- راه- جاه- ماه- شاه- گاه- کاه- آه- گمراه-کوتاه- الله – دلخواه- اکراه – اشتباه

  دیوانه- افسانه- پروانه- بیعانه- مهرانه- پیمانه- کاشانه- دردانه- رندانه- شاهانه- ویرانه- تازانه- فرزانه- بیگانه- مستانه- میخانه- گلخانه- خانه- دانه- لانه- شانه- گانه- جوانه- فسانه- روانه- ترانه- بهانه- نشانه- یگانه- شبانه- زمانه- میانه- کرانه-کمانه – پیمانه- شرمانه- مردانه – تازیانه- زیرکانه- محرمانه

  کوه- روح- ستوه- شکوه- گروه- اندوه- انبوه

  خنده- زنده- بنده- آکنده- پرونده- سازنده- زیبنده- جوینده- پوینده- یابنده- تابنده- بخشنده- گوینده- کوبنده- سوزنده- افکنده- شرمنده- رزمنده- آینده- پاینده- رخشنده- رونده

  و

  بانو- ابرو- دارو- پهلو- گیسو- آهو- هندو – بازو- نیکو- جادو- پهلو- آبرو- او- رو- بو- خو- مو- جو- گو- کو- قو- سو- هلو-کدو- عمو- عدو- وضو- سبو- فرو- نکو- ترازو – هیاهو – پرستو –

  معجزه- مائده- نامده- برهمه- عاطفه- واصله- نافله- قافله- میکده

  ی

  کوی- جوی- سوی- خوی- بوی- روی- سبوی

  منبع مطلب : elmineh.ir

  مدیر محترم سایت elmineh.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سؤال آیین نگارش ششم نوبت اول 1

  از بین سه موضوع داده شده یکی را به دلخواه انتخاب کرده و بنویسید.

  الف- درمورد چگونگی برنامه ریزی برای استفاده از وقت .

  ب- محل زندگی خود را در یک روز برفی ، توصیف کنید .

  ج- بهترین تصمیمی که تا به حال گرفته اید چه بوده است ، شرح دهید .

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

  منبع مطلب : karimi8865.blogfa.com

  مدیر محترم سایت karimi8865.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش قواعد قافیه

  حبل المتین جلد ( 3 )

  حبل المتین جلد ( 3 )

  نویسنده علی فخری (عارف)

  منبع مطلب : shereno.com

  مدیر محترم سایت shereno.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حسین 17 روز قبل
  0

  ولی خوشم میاد هر چی که سرچ میکنی اولین سایت اینه ولی توش جواب نیست 😂😐

  مهدی 2 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید