توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دو خط عمود بر یک خط را چه میگویند

  1 بازدید

  دو خط عمود بر یک خط را چه میگویند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  ریاضی

  ریاضی :

  خط را ست:خطی که دو سر آن بازاست0

  پاره خط:قسمتی ازخط راست است که دو سر آن بسته (محدود) می باشد0

  نیم خط:خطی است که یک طرف آن بسته (محدود)می باشد0

  برای پیدا کردن تعداد پاره خط ها روی خط راست از راه حل زیر استفاده می شود:

  2÷تعداد فاصله ها × (تعداد نقطه ها)

  برای پیدا کردن تعداد نیم خط ها روی خط راست از راه حل زیر استفاده کنید :

  تعداد نیم خط ها 2 × تعداد نقطه

  زاویه ها:

        ازبرخورد دونیم خط  زاویه تشکیل می شود0

         به هر یک از نیم خط ها ضلع می گویند .

         محل برخورد دو نیم خط راس نامیده می شود.

         زاویه ها را طوری می خوانندکه حرف راس دروسط باشد یا فقط به اسم راس می     خوانند.

  ازانواع زاویه ها راست و تند و باز و نیم صفه را می توان نام برد.

  برای پیدا کردن زاویه های زیاد از راه حل زیر استفاده می شود:

  2÷(تعداد فاصله ها ×  تعداد نیم خط ها)

  عدد نویسی :عدد های 7و8و9 رقمی در مرتبه ی میلیون و عددهای10تا 12 رقمی در مرتبه ی میلیارد قرار می گیرند.

  ضرب و خاصیت های آن:

           ضرب آسان شده جمع است.

           در هر ضرب ابتدا تعداد ردف یا دسته را می نویسند.

           در هر ضرب اگر جای عامل های ضرب را عوض کنیم حاصل ضرب تغییری نمیکند

           درهرضرب اگریکی از عامل ها رانصف ودیگری رادوبرابرکنیمحاصل ضرب              

           تغییری نمی کنند.

  تقسیم:

     یعنی قسمت کردن به دسته هایی که اشیای داخل هردسته با بقیه دسته ها برابر باشد.

  ضرب یک رقم در دو یا چندرقم:

                  عامل یک رقمی ضرب را در تک تک رقم های عدد دیگر ضرب کنید.

                   عدد دوم ضرب راابتدا در یکان وبعد دردهگان و... ضرب می کنیم.

  خطوط عمودبرهم :

           دوخط عمود بر هم دو خطی هستند که زاویه ی بین آنها راست باشد.

           برای تشخیص زاویه ی راست از وسیله ای به نام (گونیا) استفاده می شود.

  ضرب چند رقم در چند رقم از راه کوتاه :

            1-از راه جدول

            2-از راه ستونی

            برای حل کردن ضرب های مضرب 10 می توان ابتداعدد دوم رادرعدداول ضرب                                     

            کنید سپس صفرها را جلوی حاصل ضرب بگذارید .

  نکته:برای حل مسئله بعد از دو بار خواندن و درک وتوجه جدولی بکشید که در یک طرف داده ها  ودر طرف دیگر خواسته ها باشد .جدول را کامل کنید تا مسئله را آسان وصحیح حل کنید .

  خطوط موازی ومتقاطع:

            دو خط متقاطع دو خطی هستند که همد یگررادریک نقطه قطع می کنند.

            خطوط موازی (متوازی) خط هایی هستند که هر چه آن ها را امتداد دهیم همدیگر را                                                                          

            قطع نم کنند و فاصله ی بین آن ها ثابت است.

  نکته:

     1-خطی که بر یکی از دو خط موازی عمود باشد بردیگری هم عمود است.

     2-دو خط عمود بر یک خط باهم موازی هستند.

  مثلث و ذوزنقه:

         مثلث قائم الزاویه:مثلثی است که یکی از زاویه های آن قائمه است و می تواندمختلف                                      الاضلاع یا متساوی الساقین باشد.

          دوضلع موازی ذوزنقه را قاعده ودو ضلع دیگر را که موازی نیستند دو ساق ذوزنقه می

           نامند.

  نکته: فاصله ی نقطه تا ضلع زاویه ها حتما باید عمود باشد پس از گونیا استفاده می کنیم.

  تقسیم:یعنی قسمت کردن چیزی به تعداد اشیای مساوی .

  تقسیم بهتر: تقسیمی است که خارج قسمت  تعداد دسته ها را نشان دهد.

  امتحان تقسیم :ازدوراه می توان رفت :

                    1- مقسوم علیه > باقی مانده

                    2- مقسوم = باقی مانده + مقسوم علیه  × خارج  قسمت   

  برای حل مسئله تقسیم : اگر در مسئله ای  کل را بدهند و جزء را بخواهند از راه حل تقسیم کمک  می گیریم.

  متوازی الاضلاع :

             شکلی است چهار ضلعی که ضلع های روبه رو مساوی و موازی هستند .قطرها

              همدیگررا نصف می کنند . زاویه های روبه رو باهم برابر هستند.

               ازانواع متوازی الاضلاع می توان مربع، مستطیل ولوزی را نام برد.

  خط تقارن :

           خطی است که شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند، به طوری که هر قسمت 

            ما نند (قرینه) قسمت دیگر باشد.

  نکته : شکل هایی که همراه دایره هستند ، برای رسم خط تقارن آن ها دایره را در نظر نمی گیریم و خط تقارن شکل دیگر را رسم می کنیم.

  گنجایش :

       واحد اندازه گیری پارچه = متر              واحد اندازه گیری جرم = کیلوگرم

        واحد اندازه گیری گوسفند = راس            واحد اندازه گیری هواپیما = فروند

        واحد اندازه گیری مایعات = لیتر              و...

  نکته: برای آسان  پیدا کردن شباهت ها و تفاوت ها ی  دو شکل ابتدا چهار کلمه ی ، ضلع – زاویه – قطر – خط تقارن  را بنویسید و سپس جواب دهید.

  تقسیم عدد های چند رقمی بر دو رقمی :

              عدد های 7و11و13  را عدد های اول می گویند و فقط بر یک و خودشان بخش پذیر 

                هستند.

  محیط :

       به معنی  دور ،اطراف ، پیرامون می باشد.

  می توان محیط تمامی اشکال هندسی رااز راه مجموع اضلاع محاسبه کرد ولی بهتر است از راه حل و فرمول های زیر استفاده نمایید:

  1-    محیط مربع = اندازه یک ضلع × 4

  2-    محیط لوزی = اندازه یک ضلع ×  4

  3-    محیط  مثلث متساوی الاضلاع = اندازه یک ضلع ×    3

  4-    محیط پنج ضلعی منتظم = اندازه یک ضلع ×   5

  5-    محیط مثلث متساوی  الساقین = اندازه یک ساق ×   2 + ضلع سوم

  6-    محیط مستطیل = مجموع طول و عرض ×   2 یا مجموع 2 طول و 2 عرض

  7-    محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی ×     2 یا مجموع دو برابر ضلع کوچک وبزرگ

  8-    محیط ذوزنقه = مجموع اضلاع -    اندازه یک سا ق ×   2+ اندازه دو ضلع دیگر

  9-    محیط مثلث مختلف الاضلاع  =  مجموع الاضلاع                

  واحد محیط = واحد ضلع شکل مورد نظر ،متر – سانتی متر – میلی  متر و...

  بخش پذیری = هر گاه عددی برابر عدد دیگری تقسیم  کنیم وباقی مانده صفر شود  می گوییم عدد اول بر عدد دوم بخش پذیر است .

  نکته :- عدد هایی بر 2 بخش پذیر ند که :یکان آن ها زوج باشد.مثا ل:894

          -عددهایی بر3 بخش پذیرند که : مجموع رقمهای آنها بر3 بخش پذیر باشد.مثا ل :105

  -عدد هایی بر 4 بخش پذیرند که:

  1-    دو رقم سمت راست آن ها مضربی از 4 باشد .مثال:124

  2-    دو رقم سمت راست آن ها صفر باشد .مثا ل:500

  3-    یکان صفر و دهگان زوج باشد. مثا ل :960

  -عددهایی بر 5 بخش پذیرند که : یکان آن ها صفر یا 5 باشد .70، 75

  -عدد هایی بر 6 بخش پذیر ند که : هم بر 2 هم بر 3 بخش پذیر باشند.مثا ل:246

  -عددهایی بر 10 بخش پذیرند که :یکان آن ها صفر باشد. مثا ل :430

  -عدد هایی هم بر 2، هم بر 5 و هم بر 10 بخش پذیرند که : یکان آن ها صفر باشد .مثا ل :370

  کسر متعارفی :

        کسر یعنی قسمتی  از چیزی  نه تمام آن چیز.

        هر کسر از سه قسمت صورت – مخرج – خط کسری تشکیل شده است.

        تکه های شکل کسری باید مساوی باشد.

       شکل عدد کسری  می تواند متصل ویا منفصل  باشد.

      صورت و مخرج کسر باید در یک عدد ضرب شود.

      از دوکسر با صورت های مساوی ،کسری  کوچک تر است  که مخرج آن بزرگ تر باشد و بر عکس  .

      از دو کسر با مخرج های مساوی ، کسری بزرگتر است که صورت آن بزرگتر است وبر عکس .

  جمع اعداد کسری :

         برای جمع اعداد کسری باید مخرج ها مساوی باشد و اگر نبود با هم مخرج کردن ، مخرج ها را مساوی می کنیم سپس یکی از مخرج ها را می نویسیم  و عدد صورت ها را جمع می کنیم .

  تفریق اعداد کسری :عدد بزرگتر اول نوشته می شود و مخرج ها هم باید مساوی باشند ،بعد عمل تفریق انجام می شود.

  مساحت:

    به معنی کف و سطح است.

     فرمول مساحت ها عبارتند از :

  1- مساحت مربع = اندازه یک ضلع ×     خودش

  2- مساحت مستطیل = طول ×     عرض

  3- مسا حت متوازی الاضلاع = قاعده ×    ارتفاع

  4-مساحت مثلث = قاعده×     ارتفاع ÷2

  ارتفاع :پاره خطی است که از راس به ضلع مقابل عمود شده است.

  قاعده :ضلعی را که ارتفاع بر آن عمود شده قاعده می نامند.

  هر دو مثلث = یک مربع است.

  منبع مطلب : maryamdanesh61.blogfa.com

  مدیر محترم سایت maryamdanesh61.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  1

  باسلام خدمت شما انشاالله همه شما در امتحاناتتان قبول شوید مخصوصا ریاضی

  ناشناس 3 ماه قبل
  2

  سلام دوستان عزیز لطفا من رو لایک کنید تا جواب همه ی سوال هاتونو بدم تو اینستا

  روژان 1 سال قبل
  2

  جوابش چی میشه ؟؟؟؟؟

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  جوابش رو بفرستید لطفا این چه سایتی په

  *** 1 سال قبل
  1

  سلام

  سایت نسبتاً خوبی دارید.

  پیشرفت کنید و انشاالله از زمین و آسمان برایتان موفقیت ببارد و غرق در شادی موفقیت شوید.

  0
  پ 1 سال قبل

  چیز خاصی نبود که

  امیر تاجی 2 سال قبل
  -1

  جوابش چی میشه دوستان

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید