توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دانلود رمان شوهر غیرتی من pdf

  1 بازدید

  دانلود رمان شوهر غیرتی من pdf را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

  دانلود رمان شوهر غیرتی من بصورت پی دی اف و اندروید

  در این مطلب برای شما دانلود رمان شوهر غیرتی من بصورت پی دی اف و اندروید آماده کردیم دوستان نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

  !چند سالته؟_
   :با ترس و گریه لب زدم
   .چهاده_
  نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن و خوشحال به ما نگاه
   :میکردند گفت
   !باکره اس ؟_
   !بله آقا_
   !عادت ماهیانه شده؟_
   .بله_
   :با شنیدن حرفاشون از خجالت سرم و پایین انداخته بودم که مرد با صدای بلندی گفتدخترت رو میخرم ازت اما به شرطی که هیچوقت دیگه دنبالش نیای فهمیدی ؟!اون همسر _
   .ارباب میشه و برای همیشه از این روستا میبریمشون به عمارت داخل شهر ارباب
   .چشم آقا_
   :با گریه به سمت بابا و مامان برگشتم و داد زدم
  تو رو خدا نزارید من و ببرند! من و نفروشید من نمیخوام زن ارباب بشم اون یه هوسباز بابا تو _
   !رو خدا کار میکنم نزار من و ببرند
  بابا و مامان بیخیال فقط پول هایی رو که گرفته بودند رو داشتند میشموردند و جیغ و داد من هیچ
   .اهمیتی براشون نداشت دلم میخواست فقط یجا بشینم و گریه کنم
  چرا بابام انقدر بی غیرت بود که بخاطر پول داشت من و میفروخت به ارباب هوسباز که شهرتش
   .شهره ی عام و خاص بود
  چرا داشتند من رو بدبخت میکردند دلم میخواست تنها یه جا باشم و تا میتونم اشک بریزم و
   !گریه کنم ولی نمیشد
   :مرد به سمتم اومد و بازوم و داخل دستهاش گرفت با گریه داد زدم
   ..مامان بابا تو رو خدا کمکم کنید_
   :بابا با عصبانیت داد زد
   .خفه شو دختره ی سلیطه.ببریدش_
  با بغض فقط به بابا خیره شده بودم که داشت اینجوری حرف میزد چرا نمیخواست بفهمه من دخترشم چرا! چرا اصلا من و فروخت چرا خواهرم رو فرستاد شهر درس بخونه در عوضش من رو
   ! فروخت چرا
   :با ترس به عمارت روبروم نگاه میکردم که صدای عصبی مرد بلند شد
   !گمشو حرکت کن تا ندادم سگا تیکه پارت کنند_
   :با ترس دنبال مرد حرکت میکردم داخل خونه که رسیدیم صدای زن مسن اومد
   !پرویز آوردیش؟_
   !بله خانوم بزرگ_
   .بیارش اینجا ببینم_
  دنبال مردی که حالا فهمیده بودم پرویز داخل اتاق شدم نگاهم و به اتاق بزرگ دوختم با دهن باز  به اتاق خیره شده بودم که صدای خانوم بزرگ باعث شد
  خجالت بکشم از ندید بازی که در آوردم سرم و پایین انداختم و به زمین خیره شدم که صدای
   :خانوم بزرگ اومد
   !چند سالته دختر جون ؟_
   :با صدای آرومی لب زدم
   .چهارده_
   :نگاهی به پرویز انداخت وبدون خجالت پرسید
   !عادت ماهیانه شده ؟_
   !بله خانوم_
  برای امشب آماده اش کنید!امشب شب عاقد میاد و اون و به عقد سالار در میاریم امشب باید _
   .پارچه خونی رو جلوی همه تحویل بده
   :پرویز نگاهی بهم انداخت و رو کرد به خانوم بزرگ و گفت
   .طاقت نمیاره_
   :خانوم بزرگ پوزخندی زد و گفت
   .میاره_
  با شنیدن حرفاشون احساس ترس کردم مگه ارباب سالار چه مشکلی داشت من تا حالا ارباب رو ندیده بودم اما شنیده بودم خیلی خشن و هوسباز هیچکدوم از همسراش رو دوست نداره ولی
   .نشنیده بودم اینا از چی داشتن صحبت میکردند
   سالار#
  نگاهی به دختر بچه ی چهارده ساله روبروم دوختم که با چشمهای درشت مظلوم پر از ترسش
   .بهم خیره شده بود
  من چجوری میتونستم شبم رو با این دختر همخواب بشم و بکارتش رو ازش بگیرم نگاهی به
   .جسه ی ریزش انداختم اون نمیتونست طاقت بیاره مخصوصا با بیماری که من داشتم
   :با عصبانیت به سمت اتاق خانوم بزرگ حرکت کردم در اتاق و باز کردم و باعصبانیت داد زدمچرا این دختر بچه رو به عقد من در آوردید هان؟!شما که میدونید من بیماری جنسی دارم اون _
   .دختر نمیتونه طاقت بیاره زیرم
   :خونسرد بهم خیره شد و گفت
  طبق رسم و رسومات امشب باید پارچه ی خونی رو تحویل بدی اگه پارچه خونی رو تحویل ندی _
   !زنت زیر خواب نگهبان ها میشه و بعدش سنگسار میدونی قانون رو درسته؟ از عصبانیت دستام مشت شد
  حتی تصور اینکه یکی به اون دختر بچه ی مظلوم دست بزنه حتی کسی بجز من بهش خیره بشه
   .عصبیم میکرد چه برسه به اینکه
   !خوب؟_
   :با عصبانیت غریدم
   !اون زن منه ناموس منه پارچه ی خونی رو تحویل میدم امشب_
   :داخل اتاق شدم و در اتاق رو قفل کردم که صدای خانوم بزرگ از پشت در اتاق اومد
   !پارچه خونی یادت نره همه منتظریم_
  لعنتی زیر لب گفتم و به داختر بچه روبروم خیره شدم که مظلومانه ایستاده بود با اون جثه ی
   !ریزش چجوری میخواست با من دووم بیاره چجوری میتونستم بهش دست بزنم به سمتش حرکت کردم با ترس بهم خیره شد و گفت؛
   .آقا تو رو خدا بزارید من برم من میترسم_
  هیش امشب باید پارچه ی خونی رو تحویل بدم وگرنه طبق رسم و رسومات باید تو زیرخواب _
   .نگهبانا بشی و بعدش سنگسار خودت رسم رو میدونی دیگه
   :با چشمهای پر از اشکش بهم خیره شد و گفت
   .اما من میترسم_
   .هیش همراهی کن نمیزارم درد بکشی مواظبتم_
  لباسش رو از تنش بیرون آوردم که با خجالت دستهاش رو جلوش گرفت مجبورش کردم روی تخت دراز بکشه به سمتش رفتم و روش خیمه زدم شروع کردم به بوسیدن گردنش که آهی
   .کشید
  با شنیدن صداش تموم حس های مردونه ام فعال شد میدونستم چشمهام الان قرمز شده نگاهم و به سمت قفسه ی سینه اش که سفید و هوس انگیز بود دوختم زبونم و کشیدم که صدای آهش
   .بلند شد
   ..… کنترلم رو از دست دادم سریع شلوارم رو در آوردم و خودم رو بین پاهاش جابجا کردم و
   نازگل#
  با حس درد زیر دلم جیغ بلندی کشیدم که صدای کل زن ها از پشت در اتاق بلند شد بلاخره زن  شده بودم به دست ارباب هوسباز
  با آخرین ضربه ای که زد خالی شد و از روم کنار رفت با گریه به ملافه خونی خیره شده بدنم  ارباب بعد از چند دقیقه بلند شد به
  سمت شلوارش رفت و پوشید دستمال سفید رنگی رو به بین پاهام کشید و رفت بیرون که دوباره  صدای کل زن ها بلند شد
  از درد داشتم به خودم میپیچیدم و اشک میریختم که در اتاق باز شد و ارباب دوباره اومد داخل
   :نگاهی بهم انداخت و با صدای سرد و خشداری گفت
   !درد داری؟_
   :با گریه و خجالت لب زدم
   .بله ارباب_
  به سمتم اومد روی تخت کنارم دراز کشید و مشغول ماساژ زیر شکمم شد با حس نوازش هاش  دردم کمتر شد چشمهام تازه گرم شده بود که با حس
  دست ارباب بین پایین تنم چشمهام باز شد نگاهم و به ارباب دوختم با دیدن چشمهای خمار شده
   :اش با درد نالیدم
   .ارباب تو رو خدا_
   :با صدای خمار شده ای گفت
   .هیش کاریت ندارم بخواب_
  صبح با شنیدن صدایی کنار گوشم چشمهام و باز کردم خمار به کسی که بیدارم کرده بود خیره
   :شده بودم با صدای گرفته ای لب زدم
   !چیشده؟_
   :دختر جوونی که فکر کنم یکی از خدمه های خانوم بزرگ بود با صدای آرومی گفت
  خانوم بزرگ گفتن بیام کمک کنم بعد ش آمادهتون کنم برای صبحانه برید سر میز امروز خانوم _
   .های آقا سالار هم رسیدن همه میخوان ببینن شما رو باید آماده بشید
  با شنیدن حرفاش تازه به خودم اومدم روی تخت نیم خیز شد که زیر شکمم درد گرفت اخم هام  درهم رفت از شدت درد
   !خانوم خوبید ؟_
  با شنیدن حرفش حس کردم از خجالت لپ هام گل انداخت با خجالت بهش خیره شدم و لب
   :زدم
   .آره ممنون_
  به سختی بلند شدم و به سمت حموم رفتم بعد از اینکه حموم کردم لباس هایی رو که خدمتکار
   .بهم داده بود رو پوشیدم
  به سمت پایین حرکت کردیم استرس داشتم از شدت استرس ناخونم رو تو کف دستم فرو بردم میدونستم همسر های ارباب سالار از قشر مرفه هستند و حتما از دیدن من و روستایی و فقیر که  همسر
   .عقدی شوهرشون شده بودم عصبانی میشن
  سر میز نشسته بودیم همه داشتند با قاشق غذا میخوردند اما من بلد نبودم حالا باید چیکار میکردم
   !همینجوریش هم همسر های ارباب با تحقیر بهم خیره شده بودند حالا با دیدن این کارم
   :صدای خانوم بزرگ اومد
   !نازگل شروع کن_
   :نگاهم و به خانوم بزرگ دوختم و لبخندی زدم و گفتم
   .چشم خانوم بزرگ_
  برنج با قرمه برای خودم کشیدم و با گفتن بسم الله شروع کردم به غذا خوردن بدون توجه به بقیه  با دست مشغول غذا خوردن شدم انقدر گرسنه بودم که یادم
  رفت الان کنار ارباب و خانواده اش هستم با شنیدن صدای همسر اول ارباب ساناز دست از غذا
   :خوردن کشیدم که صدای تحقیر آمیزش بلند شد
   .حالمون رو بهم زد دختره ی دهاتی با این وضع غذا خوردنش_
  با شنیدن حرفش بغض کردم صدای شکسته شدن قلبم رو حس کردم که صدای همسر دوم
   :ارباب اومد
   !این دختره ی دهاتی قراره برای شما وارث بدنیا بیاره؟_
   !خفه شید_
  در اتاق و باز کردم روی تخت نشسته بود و مظلومانه مشغول گریه کردن بود از دادی که سرش زده بودم پشیمون بودم حالا باید چجوری از دلش درمیاوردم به سمت تخت حرکت کردم با
   :صدای گرفته ای لب زدم
   !نازگل؟_
  به سمتم برگشت و با ترس بهم خیره شد میدونستم چرا انقدر از من ترسیده که البته حق هم داشت نباید سرش داد میزدم اونم بخاطر چیز به اون کوچیکی ولی عصبی شده بودم اونم فقط  :بخاطر حرف های نازی صدای معصومش بلند شد
   !ارباب ؟_
   :با شنیدن صداش بی اختیار با عشق لب زدم
   !جونم؟_
  با دیدن چشمهای خمارم و صدای خشدار شده ام چشمهاش گرد شد و در جا صورتش عین لبو قرمز شد لبش و گاز گرفت که نگاهم به سمت لب های قرمز شده کوچیک برجسته اش کشیده میشه دلم میخواد بازم طعم این لب های دوست داشتنی شیرین رو بچشم میدونستم چشمهام  الان خمار شده
   !معذرت میخوام ارباب_
   :با صدای خمار شده ای لب میزنم
   !باید تنبیه بشی_ باترس لب زد؛
   !تنبیه؟_
   
   .آره تنبیه_
   ..چه تنبیهی ارباب ببخشید غلط کردم من_
  بی طاقت لبام و روی لباش گذاشتم و شروع کردم به بوسیدن این دختر داشت من و دیووونه میکرد مگه میشد ازش گذشت از این بدن ظریف و دوست داشتنی که با رابطه باهاش به اوج میرسیدم از سینه های گرد و کوچیکش که دلم میخواست شب تا صبح بخورم و میک بزنم با یاد آوری بدنش و حس اینکه الان بدن ظریفش زیرم باشه و برام آه و ناله کنه داغ کردم با چشمهای  خمار شده ام
  بهش خیره شدم از دیدن نگاهم انگار فهمید بهش نیاز دارم چشمهاش گرد شد و نگاهش و به
   بین پام دوخت با دیدن بین پام که برجسته شده بود هستی کشید و دستش و روی لبش گذاشتگونه هاش از خجالت گل انداخته بود و خوردنی تر شده بود دلم میخواست داخل بغلم بگیرمش و ببوسمش وکل بدنش رو کبود کنم بهش نزدیک شدم روی تخت خوابوندمش و شروع کردم به
   .…بوسیدن که صداش بلند شد و
  آهی کشیدم وازش جدا شدم نگاهم و به صورتش دوختم که از درد جمع شده بود انگار زیاده روی کرده بودم اما نمیتونستم خودم و کنترل کنم این دختر خودش من و تحریک میکرد با مظلومیتش و  معصومیتی که داشت
   :با صدای خشداری لب زدم
   !خوبی؟!درد داری؟

  پارت 1 تا 24

  پارت 25

  پارت آخر

  فصل دوم رمان شوهر غیرتی من: عروس ارباب زاده

  منبع مطلب : esmneveshte.ir

  مدیر محترم سایت esmneveshte.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دانلود رمان شوهر غیرتی من • اسکین 98

  نویسنده : فری بانو

  موضوع رمان : عاشقانه

  خلاصه رمان :با شنیدن حرفاشون از خجالت سرم و پایین انداخته بودم که مرد با صدای بلندی گفت:
  _دخترت رو میخرم ازت اما به شرطی که هیچوقت دیگه دنبالش نیای فهمیدی ؟…

  منبع مطلب : skin98.ir

  مدیر محترم سایت skin98.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  هلن : رمان خیلی خوبی است

  تینا : چطوردانلود کنممم

  هانا : سلام رمان عالیه ولی اگه میشه Pdf روکامل بزارید مرسی😻🍃

  ناشناس : پی دی اف و بزارید

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ریم : بهترین رمانی که خوندم

  ناشناس : چرا لینک دانلودش نیست لطفا لینک کاملش رو بزارید خیلی ممنون

  ریم : رمانش عالیه ولی لینکش نیست

  :) : چرا نمیشه دانلودش کرد؟ اگه کسی بلده لطفا بگه.. ^_^

  .... : چرا لینک زمان نیست ؟

  ناشناس : سلام رمانش عالیه ولی کاملشو بزارین من چندساله که منتظرم کاملش بیاد هنوز نیومده

  نفس : خیلی رمان خوبیه

  ماکیا : رمانش عالیهههههه معرکس و سکسیه 🤭🤤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ریحانه 14 روز قبل
  0

  این چرا کامل نیسسسس چرا pdfنیس من بقیشو میخوام🥲🥲

  ... 17 روز قبل
  0

  عالی

  m.j 1 ماه قبل
  2

  سلام

  رمان عالی هستش

  اما ، ای کاش لینکش بود ⁦☹️⁩

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  سلام علی بود

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  رمان خوبی ولی حیف پی وی افش نیست من تا همینجاشم خوندم خوشم امد🍂🧡

  mobham.1 3 ماه قبل
  3

  رمان خوبیه به نظرم ولی ای کاش کاملش رو بتونم پیدا کنم

  0
  Tina 8 روز قبل

  منم تا پارت 54خوندم ادامش هیچ جا نبود😑

  پانیذ 4 ماه قبل
  3

  خوب

  الینا 4 ماه قبل
  0

  رمانه خوبه بد نیست

  امیر 4 ماه قبل
  0

  عالی بود

  امیر 4 ماه قبل
  0

  زور گویی که باعث زندگی اجباری شد

  تیکید 4 ماه قبل
  0

  چرا دانلود نمیشه

  مریم 4 ماه قبل
  0

  رمان عالیه شوهر بی غیرت من ،فقط من تا فصل دوم پارت پنجاه شش خوندم ادامه اشو نمیاره برام حیف

  ...... 4 ماه قبل
  0

  سلام خوب هستید ، راستش یه ستیت هست که برنامه شو داره ، ولی نمیدونم چرا هرچی میزنم میگه خطا در سرور ، حالا خواستید اسم سایت رو میگم

  0
  Tina 8 روز قبل

  میشه بع من بگی

  ریحانه پارسا 5 ماه قبل
  0

  رمان جالبیه نمیتونم زیاد راجبش صحبت کنم چون هنوز سردرنیاوردم ازش ولی درکل اولش که خوب شروع شده

  Mohaddeseh 5 ماه قبل
  0

  سلام

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  وقت مردم هدر میدین فقط

  ساراا 5 ماه قبل
  -2

  سلام ببخشید ادامه رمان عروس ارباب زاده که در مورد بچه ی ستاره و اهوراست ( امیر عباس با اون دختره لاله) کسی پی دی افش رو داره ؟ یا لینک کانالی و... تروخدا یکی بگه

  ناشناس 6 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 6 ماه قبل
  6

  پی دی اف و بزارید

  hsti 7 ماه قبل
  3

  عالی

  دلسا 7 ماه قبل
  0

  لطفاً پی دی اف فصل اول رمان شوهر غیرتی من رو بزارید ممنون میشم

  دلسا 7 ماه قبل
  2

  سلام ببخشید من فصل اول رمان شوهر غیرتی من برام دانلود نمیشه هر چه میگردم پیدا نمی کنم میشه لطفاً یکی بگه باید چطور پیدا کنم و دانلود کنم

  3
  دلسا 7 ماه قبل

  چرا پی دی اف فصل اول رمان نیست تا دانلود کنیم

  2
  دلسا 7 ماه قبل

  رمان خوبیه حیف که فصل اول برام دانلود نمیشه میشه یکی راهنمایی کنه

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  رمانش خیلی قشنگه

  sahar 7 ماه قبل
  1

  سلام رمانش خیلی خوبه ممنون میشم pdvاش رو بزارین

  ماکیا 7 ماه قبل
  4

  رمانش عالیهههههه معرکس و سکسیه 🤭🤤

  تینا 8 ماه قبل
  7

  چطوردانلود کنممم

  RäHïll 8 ماه قبل
  3

  رمانش عالی هست 😍❤️

  ناشناس 8 ماه قبل
  5

  چرا لینک دانلودش نیست لطفا لینک کاملش رو بزارید خیلی ممنون

  رویا 8 ماه قبل
  0

  .

  1
  mobham.1 3 ماه قبل

  صحیح

  Fatemeh 8 ماه قبل
  1

  عالی بود

  نفس 9 ماه قبل
  4

  خیلی رمان خوبیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  سلام رمانش عالیه ولی کاملشو بزارین من چندساله که منتظرم کاملش بیاد هنوز نیومده

  zizi 9 ماه قبل
  0

  چرا پی دی افش نیست

  باران 9 ماه قبل
  1

  بهترین رمان

  .... 9 ماه قبل
  4

  چرا لینک زمان نیست ؟

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  چرا پی دی افش نیسسسس

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  ..

  رها 10 ماه قبل
  3

  رمانش عالیه

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  سلام چجوری دانلود کنم

  ناشناس 10 ماه قبل
  3

  ممنون اگه میشه فصل دوم رو با پی دی اف بزارید

  :) 10 ماه قبل
  4

  چرا نمیشه دانلودش کرد؟ اگه کسی بلده لطفا بگه.. ^_^

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  با خجالت لب زدم بله ارباب

  لک 11 ماه قبل
  -1

  خوبه ولی ‌اش ادامه داشت

  پری 1 سال قبل
  3

  چرا pdf نداره واسه من نمیاد

  هانا 1 سال قبل
  6

  سلام رمان عالیه ولی اگه میشه Pdf روکامل بزارید مرسی😻🍃

  هلن 1 سال قبل
  9

  رمان خیلی خوبی است

  ریم 2 سال قبل
  5

  بهترین رمانی که خوندم

  ریم 2 سال قبل
  4

  رمانش عالیه ولی لینکش نیست

  مهدی 2 سال قبل
  5

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید