توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب بازي world of words فارسی

  1 بازدید

  جواب بازي world of words فارسی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک

  جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک

  کلماتیک یک بازی حدس کلمه است که در هر مرحله باید با وصل کردن حروف به یکدیگر کلمه سازی کنید. در این بازی یک مادر بزرگ داستان‌هایی برای نوه‌اش از خاطرات دوران جوانی و ماجراجویی‌های خودش و سفرهایش تعریف می کند.

  بازی کلماتیک به قدری کلمات ناشناخته فارسی دارد که حتی در سخت ترین متن های کتاب ادبیات فارسی دوران تحصیل نیز به ندرت آن ها را دیده اید. بزرگترین وجه تمایز کلماتیک نسبت به عناوین مشابهش همچون فندق و آمیرزا  هم به همین مسئله باز می گردد.

  در حال حاضر، بازی هایی با محوریت وصل کردن کلمات توانسته اند به جدیدترین ترند عناوین موبایل ایرانی تبدیل شوند و توسعه دهندگان داخلی زیادی به ساخت اینگونه بازی ها روی آورده اند.

  به دلیل استقبال زیاد کاربران از بازی کلماتیک ما در این مطلب جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک را نوشته‌ایم. توجه داشته باشید، همه جواب های این نسخه از بازی به طور کلی تغییر کرده و جایگزین پاسخ های قبلی می شوند پس لازم است حتما آخرین نسخه بازی را استفاده کنید.

  برای دریافت این بازی از بازار می‌توانید بهاین نشانی مراجعه کنید.

  برای دیدن جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک با روزیاتو همراه باشید.

  ۱- آب، بابا
  ۲- کم، نمک
  ۳- نخ، خون
  ۴- آهو، هوا
  ۵- لب، بلا، بال
  ۶- شک، کت، کش، تشک
  ۷- زر، روز، زور
  ۸- مچ، چشم
  ۹- رگ، گرم، مرگ
  ۱۰- سن، سگ، سنگ
  ۱۱- آش، آتش
  ۱۲- رخ، سرخ، خرس
  ۱۳- شکم، تشک، تمشک
  ۱۴- سال، فال، سفال
  ۱۵- رنج، برج، برنج
  ۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه
  ۱۷- حرص، حریص، حصیر
  ۱۸- نی، ننگ، نگین
  ۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
  ۲۰- دکل، کلید
  ۲۱- رود، گور، دور، گردو
  ۲۲- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
  ۲۳- دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد
  ۲۴- امن، نام، نما، امان
  ۲۵- ساک، سکان، ساکن
  ۲۶- نی، نیک، عینک
  ۲۷- آبی، باز، بازی، زیبا
  ۲۸- رمز، رزم، مرز، ترمز
  ۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
  ۳۰- یال، اصل، اصیل، اصلی
  ۳۱- یار، ریل، ریال
  ۳۲- چکه، کوه، کوچ، کوچه
  ۳۳- نیم، نمک، نمکی، کمین
  ۳۴- آیه، آهن، آهنی
  ۳۵- رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
  ۳۶- رخت، ترد، درخت، دختر
  ۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
  ۳۸- جلو، جدل، جلد، جدول
  ۳۹- پشه، هوش، پوشه
  ۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
  ۴۱- حفظ، حفاظ، حافظ
  ۴۲- ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
  ۴۳- شاد، یاد، شادی، شیاد
  ۴۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
  ۴۵- ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
  ۴۶- خیر، میخ، مریخ، خمیر
  ۴۷- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
  ۴۸- آدم، دام، دما، مداد
  ۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
  ۵۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
  ۵۱- کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
  ۵۲- موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
  ۵۳- منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
  ۵۴- بیل، زبل، زین، زنبیل
  ۵۵- امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
  ۵۶- شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
  ۵۷- توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
  ۵۸- برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
  ۵۹- تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار، تانکر، کارتن
  ۶۰- ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
  ۶۱- خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
  ۶۲- دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
  ۶۳- درنگ، گردن، کرگدن
  ۶۴- سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
  ۶۵- لابی، باطل، طالبی
  ۶۶- بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
  ۶۷- باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
  ۶۸- پاک، پیک، کیان، پیکان
  ۶۹- اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
  ۷۰- سمند، مدرس، مردن، سمندر
  ۷۱- جسم، سمج، سهم، مجسمه
  ۷۲- شورا، واشر، مشاور
  ۷۳- آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
  ۷۴- سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
  ۷۵- دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
  ۷۶- خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
  ۷۷- میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
  ۷۸- تایر، گاری، گیرا، گیتار
  ۷۹- بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
  ۸۰- دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
  ۸۱- شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
  ۸۲- تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
  ۸۳- چاق، چاه، طاق، طاقچه
  ۸۴- تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
  ۸۵- اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
  ۸۶- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
  ۸۷- دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
  ۸۸- جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
  ۸۹- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
  ۹۰- تماس، ماست، تمساح، مساحت
  ۹۱- تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۹۲- مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
  ۹۳- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۹۴- ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
  ۹۵- اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
  ۹۶- شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۹۷- تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۹۸- پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
  ۹۹- صدا، قصد، قاصد، قاصدک
  ۱۰۰- پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز

  ۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
  ۱۰۲- شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
  ۱۰۳- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۱۰۴- گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
  ۱۰۵- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
  ۱۰۶- آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
  ۱۰۷- برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
  ۱۰۸- جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
  ۱۰۹- باغ، چاه، بچه، باغچه
  ۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
  ۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
  ۱۱۲- جشن، جنگ، گنج، گنجشک
  ۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
  ۱۱۴- رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۱۱۵- شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
  ۱۱۶- ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
  ۱۱۷- رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران
  ۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
  ۱۱۹- راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۱۲۰- امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
  ۱۲۱- پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو
  ۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
  ۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
  ۱۲۴- آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
  ۱۲۵- شرم، شمش، میش، شمشیر
  ۱۲۶- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۱۲۷- قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
  ۱۲۸- متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
  ۱۲۹- الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
  ۱۳۰- ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
  ۱۳۱- نیش، ناشی، نشاط، شیطان
  ۱۳۲- برادر، دربار، بردار
  ۱۳۳- گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
  ۱۳۴- شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
  ۱۳۵- ابری، بیات، تایر، باتری
  ۱۳۶- شورا، لواش، واشر، شلوار
  ۱۳۷- عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۱۳۸- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۱۳۹- پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
  ۱۴۰- تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
  ۱۴۲- کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
  ۱۴۳- خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۱۴۴- خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۱۴۵- لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۱۴۶- علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
  ۱۴۷- عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
  ۱۴۸- بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۱۴۹- درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
  ۱۵۰- تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف
  ۱۵۱- ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
  ۱۵۲- جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
  ۱۵۳- اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
  ۱۵۴- شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۱۵۵- پست، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۵۶- تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
  ۱۵۷- سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
  ۱۵۸- آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
  ۱۵۹- امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۱۶۰- راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
  ۱۶۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
  ۱۶۲- آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
  ۱۶۳- درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب
  ۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
  ۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
  ۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
  ۱۶۷- اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
  ۱۶۸- آزار، بارز، بازار، ابزار
  ۱۶۹- گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
  ۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
  ۱۷۱- بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۱۷۲- تنگ، شنا، آتش، انگشت
  ۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
  ۱۷۴- سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
  ۱۷۵- رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
  ۱۷۶- بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
  ۱۷۷- خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
  ۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی
  ۱۸۰- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۱۸۱- آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
  ۱۸۲- پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
  ۱۸۳- فال، لال، فلفل، فلافل
  ۱۸۴- پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده
  ۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
  ۱۸۶- ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
  ۱۸۷- دین، صید، صندل، صندلی
  ۱۸۸- روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
  ۱۸۹- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن
  ۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
  ۱۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
  ۱۹۲- امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
  ۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
  ۱۹۴- ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
  ۱۹۵- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح
  ۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی
  ۱۹۷- تراس، راست، راسته، ستاره
  ۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
  ۱۹۹- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۲۰۰- دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد

  ۲۰۱- گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۲۰۲- شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۲۰۳- هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
  ۲۰۴- ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۲۰۵- پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
  ۲۰۶- قالب، قالی، قلاب، لایق، قلابی، بقالی
  ۲۰۷- بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
  ۲۰۸- خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
  ۲۰۹- ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
  ۲۱۰- اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
  ۲۱۱- وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
  ۲۱۲- کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
  ۲۱۳- موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون
  ۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  ۲۱۵- تراز، آرزو، ترازو، وزارت
  ۲۱۶- گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
  ۲۱۷- بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
  ۲۱۸- شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
  ۲۱۹- آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
  ۲۲۰- شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
  ۲۲۱- بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
  ۲۲۲- باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
  ۲۲۳- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
  ۲۲۴- پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۲۲۵- فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
  ۲۲۶- ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
  ۲۲۷- جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۲۲۸- تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
  ۲۲۹- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
  ۲۳۰- تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۲۳۱- آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
  ۲۳۲- نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
  ۲۳۳- ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
  ۲۳۴- آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
  ۲۳۵- پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
  ۲۳۶- لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
  ۲۳۷- مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
  ۲۳۸- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۳۹- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۲۴۰- ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
  ۲۴۱- تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
  ۲۴۲- لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
  ۲۴۳- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۲۴۴- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۲۴۵- اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۲۴۶- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۲۴۷- تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
  ۲۴۸- حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
  ۲۴۹- اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۲۵۰- دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۵۱- جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
  ۲۵۲- موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۲۵۳- عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۲۵۴- پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
  ۲۵۵- سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۲۵۶- متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
  ۲۵۷- تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
  ۲۵۸- برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
  ۲۵۹- مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
  ۲۶۰- مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۲۶۱- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۲۶۲- سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۲۶۳- یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۲۶۴- ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
  ۲۶۵- خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
  ۲۶۶- آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
  ۲۶۷- تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۶۸- اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۲۶۹- قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
  ۲۷۰- رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۲۷۱- ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۲۷۲- گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
  ۲۷۳- بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۲۷۴- چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
  ۲۷۵- وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
  ۲۷۶- پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
  ۲۷۷- جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
  ۲۷۸- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۷۹- شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
  ۲۸۰- جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
  ۲۸۱- جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
  ۲۸۲- امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
  ۲۸۳- دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
  ۲۸۴- قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
  ۲۸۵- بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
  ۲۸۶- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۲۸۷- جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
  ۲۸۸- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۲۸۹- فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۰- اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۲۹۱- همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
  ۲۹۲- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
  ۲۹۳- نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
  ۲۹۴- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۲۹۵- کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
  ۲۹۶- نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
  ۲۹۷- رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
  ۲۹۸- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۲۹۹- تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک
  ۳۰۰- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری

  ۳۰۱- سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
  ۳۰۲- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
  ۳۰۳- دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
  ۳۰۴- دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
  ۳۰۵- اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
  ۳۰۶- داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
  ۳۰۷- صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
  ۳۰۸- بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
  ۳۰۹- شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
  ۳۱۰- بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
  ۳۱۱- شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
  ۳۱۲- صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۳۱۳- زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
  ۳۱۴- چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
  ۳۱۵- کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
  ۳۱۶- قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قلاب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
  ۳۱۷- آهو، وام، بام، میوه، بیمه، بیوه، ماهی، مایو، بامیه، آبمیوه
  ۳۱۸- گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۳۱۹- مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
  ۳۲۰- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
  ۳۲۱- وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
  ۳۲۲- پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۳۲۳- جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
  ۳۲۴- فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
  ۳۲۵- گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
  ۳۲۶- یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
  ۳۲۷- یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
  ۳۲۸- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
  ۳۲۹- جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
  ۳۳۰- باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
  ۳۳۱- تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
  ۳۳۲- اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
  ۳۳۳- تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۳۳۴- عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
  ۳۳۵- داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
  ۳۳۶- ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
  ۳۳۷- آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
  ۳۳۸- آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
  ۳۳۹- ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۳۴۰- ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۳۴۱- تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
  ۳۴۲- تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۳۴۳- اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
  ۳۴۴- تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
  ۳۴۵- اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
  ۳۴۶- بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
  ۳۴۷- کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
  ۳۴۸- دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۳۴۹- کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
  ۳۵۰- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، مقوی، موسیقی
  ۳۵۱- باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
  ۳۵۲- بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۳۵۳- ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
  ۳۵۴- اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
  ۳۵۵- روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۳۵۶- آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
  ۳۵۷- باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
  ۳۵۸- آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
  ۳۵۹- سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
  ۳۶۰- جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۳۶۱- ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۳۶۲- پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
  ۳۶۳- رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
  ۳۶۴- زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
  ۳۶۵- رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
  ۳۶۶- رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
  ۳۶۷- یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
  ۳۶۸- ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
  ۳۶۹- اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
  ۳۷۰- خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
  ۳۷۱- هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
  ۳۷۲- کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
  ۳۷۳- کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
  ۳۷۴- چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
  ۳۷۵- امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
  ۳۷۶- اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۳۷۷- امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
  ۳۷۸- دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
  ۳۷۹- پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
  ۳۸۰- امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
  ۳۸۱- اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۳۸۲- شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
  ۳۸۳- مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
  ۳۸۴- پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
  ۳۸۵- لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، غلات، غارت، پرتغال
  ۳۸۶- ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
  ۳۸۷- درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
  ۳۸۸- ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
  ۳۸۹- آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
  ۳۹۰- تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
  ۳۹۱- فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۳۹۲- اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
  ۳۹۳- پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
  ۳۹۴- رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
  ۳۹۵- بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
  ۳۹۶- بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
  ۳۹۷- چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
  ۳۹۸- دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
  ۳۹۹- ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش
  ۴۰۰- نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه


  ۴۰۱- پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
  ۴۰۲- آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
  ۴۰۳- اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
  ۴۰۴- آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
  ۴۰۵- دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
  ۴۰۶- تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
  ۴۰۷- کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
  ۴۰۸- چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
  ۴۰۹- نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
  ۴۱۰- زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۱۱- ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
  ۴۱۲- تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
  ۴۱۳- تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
  ۴۱۴- ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
  ۴۱۵- دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، نادر، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده
  ۴۱۶- خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
  ۴۱۷- امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
  ۴۱۸- شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
  ۴۱۹- مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
  ۴۲۰- عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
  ۴۲۱- گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
  ۴۲۲- عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
  ۴۲۳- امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
  ۴۲۴- ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۲۵- ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
  ۴۲۶- تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
  ۴۲۷- نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۴۲۸- تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
  ۴۲۹- انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
  ۴۳۰- باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
  ۴۳۱- کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
  ۴۳۲- شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرازه، شیربها، شهربازی
  ۴۳۳- دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
  ۴۳۴- کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
  ۴۳۵- پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
  ۴۳۶- خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
  ۴۳۷- قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۴۳۸- دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
  ۴۳۹- ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
  ۴۴۰- کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
  ۴۴۱- تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
  ۴۴۲- مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
  ۴۴۳- پاک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
  ۴۴۴- سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
  ۴۴۵- روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
  ۴۴۶- دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
  ۴۴۷- خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
  ۴۴۸- زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
  ۴۴۹- نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
  ۴۵۰- ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی
  ۴۵۱- بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
  ۴۵۲- ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
  ۴۵۳- دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
  ۴۵۴- اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
  ۴۵۵- شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
  ۴۵۶- آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
  ۴۵۷- چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
  ۴۵۸- اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
  ۴۵۹- پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
  ۴۶۰- ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
  ۴۶۱- آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۶۲- رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
  ۴۶۳- سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
  ۴۶۴- قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
  ۴۶۵- باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
  ۴۶۶- رژه، پشه، شور، گور، گوش، پوره، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۷- امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۶۸- ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
  ۴۶۹- تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
  ۴۷۰- ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
  ۴۷۱- یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
  ۴۷۲- رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
  ۴۷۳- دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
  ۴۷۴- ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
  ۴۷۵- رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
  ۴۷۶- رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
  ۴۷۷- نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
  ۴۷۸- شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
  ۴۷۹- اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
  ۴۸۰- تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
  ۴۸۱- فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
  ۴۸۲- پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
  ۴۸۳- برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
  ۴۸۴- بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
  ۴۸۵- جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
  ۴۸۶- امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
  ۴۸۷- هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
  ۴۸۸- یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
  ۴۸۹- نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
  ۴۹۰- برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
  ۴۹۱- ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
  ۴۹۲- تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
  ۴۹۳- پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
  ۴۹۴- نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
  ۴۹۵- پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
  ۴۹۶- سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۹۷- اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
  ۴۹۸- توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
  ۴۹۹- جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه
  ۵۰۰- دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد
  ۵۰۱- روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
  ۵۰۲- دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
  ۵۰۳- اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
  ۵۰۴- بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
  ۵۰۵- برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
  ۵۰۶- دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
  ۵۰۷- رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
  ۵۰۸- شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
  ۵۰۹- راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
  ۵۱۰- شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
  ۵۱۱- هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
  ۵۱۲- موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
  ۵۱۳- ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
  ۵۱۴- خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
  ۵۱۵- علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
  ۵۱۶- جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
  ۵۱۷- آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
  ۵۱۸- انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
  ۵۱۹- لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
  ۵۲۰- زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
  ۵۲۱- برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
  ۵۲۲- فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
  ۵۲۳- ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
  ۵۲۴- آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
  ۵۲۵- شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
  ۵۲۶- خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
  ۵۲۷- نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
  ۵۲۸- اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
  ۵۲۹- امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
  ۵۳۰- ایل، دما، مدل، ملی، یال، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
  ۵۳۱- بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
  ۵۳۲- الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
  ۵۳۳- ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
  ۵۳۴- ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

  منبع مطلب : rooziato.com

  مدیر محترم سایت rooziato.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اطلاعات و راهنمای حل جدول

  جواب تمام مراحل بازی کلماتیک،حل مراحل کلماتیک،پاسخ بازی کلماتیک،پاسخ سوالات بازی کلماتیک،راهنمای حل کلماتیک،راهنمای کلمات حل کلماتیک،راهنمای کلماتیک،جواب بازی کلماتیک،کلماتیک

  ۱- آب، بابا
  ۲- با، ابا
  ۳- ری، رای، یار
  ۴- بت، تب، تاب
  ۵- لب، بلا، بال
  ۶- شک، کت، کش، تشک
  ۷- زر، ورز، روز، زور
  ۸- نو، ون، نوچ
  ۹- بز، رب، رز، زبر
  ۱۰- دم، کد، مد، کم، کمد
  ۱۱- کم، نم، نمک
  ۱۲- ته، تی، تهی
  ۱۳- نیک، یکی، نیکی
  ۱۴- سال، فال، لاف، سفال
  ۱۵- کته، هتک، تکیه، تیکه
  ۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه، شهیر
  ۱۷- حرص، حریص، حصیر، صریح
  ۱۸- نی، ننگ، نگین
  ۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
  ۲۰- مچ، مه، چشم، چشمه
  ۲۱- روز، زبر، بروز، برزو
  ۲۲- پر، پا، روا، پارو، پروا
  ۲۳- ارم، آدم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد
  ۲۴- امن، نام، نما، امان
  ۲۵- انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس
  ۲۶- یک، نیک، عینک
  ۲۷- هوش، هوس، شوسه
  ۲۸- نوا، نان، وان، نانو
  ۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
  ۳۰- ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی
  ۳۱- کویر، کوری، کروی
  ۳۲- هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه
  ۳۳- نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین
  ۳۴- آیه، آهن، ناهی، آهنی
  ۳۵- نخ، خان، خانه
  ۳۶- رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
  ۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
  ۳۸- وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول
  ۳۹- پشه، هوش، پوشه
  ۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما
  ۴۱- آس، سن، سان، آسان، ناسا
  ۴۲- تی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی
  ۴۳- اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد
  ۴۴- زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده
  ۴۵- ورز، شور، روش، وزش، ورزش
  ۴۶- باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب
  ۴۷- تر، دف، فر، ترد، فرد، دفتر
  ۴۸- داد، مدد، دام، دما، مداد
  ۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
  ۵۰- یکه، سکه، کیسه
  ۵۱- بته، بست، بهت، بسته
  ۵۲- بیم، بیمه، مهیب
  ۵۳- اسد، داس، دیس، سید، یاس، اسید
  ۵۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
  ۵۵- ماه، ماهی، مایه، مهیا
  ۵۶- دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند
  ۵۷- زره، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره
  ۵۸- ساق، یاس، ساقی، قیاس، سیاق
  ۵۹- ابر، شار، برش، بشر، بارش، شراب
  ۶۰- امن، دام، دما، ندا، نمد، دامن، نادم، نماد
  ۶۱- هار، بار، بها، راه، بهار، راهب
  ۶۲- لک، هل، کله، لبه، لکه، کلبه
  ۶۳- ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد
  ۶۴- تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت
  ۶۵- مو، مزه، موز، موزه
  ۶۶- سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی
  ۶۷- کک، چک، کوچ، کوک، کوچه
  ۶۸- سفر، سرفه، سفره
  ۶۹- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
  ۷۰- امر، ران، نرم، مار، امن، رام، رمان، منار
  ۷۱- جهل، جمله، مجله
  ۷۲- خر، رخ، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ
  ۷۳- گوش، گوی، گوشی، گویش
  ۷۴- شل، لش، یل، شلیل
  ۷۵- مو، می، وام، مایو
  ۷۶- نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا
  ۷۷- ساق، سقا، ساقه
  ۷۸- کمر، کرم، مرز، رمز، مرکز
  ۷۹- شب، به، شیب، بیشه، شبیه
  ۸۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
  ۸۱- ارگ، رنگ، انگ، گران، نگار
  ۸۲- دهم، شهد، مهد، مشهد
  ۸۳- قله، قول، قوه، هلو، قلوه
  ۸۴- حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح
  ۸۵- بنا، ناب، انبر، برنا
  ۸۶- نا، نخ، خان، نان، ناخن
  ۸۷- باب، باک، بابک، کباب
  ۸۸- وجه، هجو، جوجه
  ۸۹- شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن
  ۹۰- هاگ، گناه، نگاه، آهنگ
  ۹۱- تشک، شیک، کشت، کشتی
  ۹۲- فنس، فنی، نفس، نفیس
  ۹۳- رشد، گرد، شگرد، گردش
  ۹۴- یخ، رخ، خیر، آخر، اخیر، خیار
  ۹۵- شهد، دیه، هدی، شهید
  ۹۶- شیر، شور، روش، روی، رویش، یورش
  ۹۷- پل، لپ، سیل، پلیس
  ۹۸- اسب، بال، بلا، سال، لباس
  ۹۹- ده، نخ، دهن، هند، خنده
  ۱۰۰- پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
  ۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی
  ۱۰۲- اکو، نوک، نیکو، کیان، یکان، کیوان
  ۱۰۳- ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
  ۱۰۴- گرو، گاو، ارگ، گور، نور، نوار، واگن، انگور
  ۱۰۵- نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان
  ۱۰۶- آلو، بوم، لبو، مبل، وام، بلوا، مولا، وبال، آلبوم
  ۱۰۷- نهی، آیین، آهنی، آینه، نهایی
  ۱۰۸- حوض، حوضه، حوضچه
  ۱۰۹- باغ، چاه، بچه، بها، باغچه
  ۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
  ۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، زاید، آزادی
  ۱۱۲- تهی، نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه
  ۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
  ۱۱۴- هوا، ذوق، آهو، قوا، قوه، آذوقه
  ۱۱۵- آرام، آمار، مجرا، ماجرا، اجرام
  ۱۱۶- جوار، ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
  ۱۱۷- افت، تاب، فتا، بافت، آفات، آفتاب
  ۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
  ۱۱۹- سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی
  ۱۲۰- انبه، آمنه، بهمن، منها، نامه، بهنام
  ۱۲۱- پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر
  ۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
  ۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، موعد، مسعود
  ۱۲۴- ترنم، تینر، ریتم، نرمی، متین، تمرین
  ۱۲۵- شرم، شمش، یشم، شمشیر
  ۱۲۶- دست، مست، ستم، متد، مدت، مستعد
  ۱۲۷- اپل، پاپ، تپل، لات، آتل، پالت، لپتاپ
  ۱۲۸- تمنا، توان، ناتو، وانت، تومان، مانتو
  ۱۲۹- طاس، وسط، واسط، طاووس
  ۱۳۰- اسیر، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، سیگار
  ۱۳۱- غنی، منگ، مین، مغنی، غمگین
  ۱۳۲- جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زجر، زجه، زهر، جیره، زیره، هجری، جزیره
  ۱۳۳- فکر، کار، کفر، کافر، کفار، افکار
  ۱۳۴- برخی، ریخت، تبخیر، تخریب
  ۱۳۵- ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری
  ۱۳۶- روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار
  ۱۳۷- تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته
  ۱۳۸- دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع
  ۱۳۹- جام، مهم، هجا، ماه، جامه، مهاجم
  ۱۴۰- ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، مشتی، مشتری
  ۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، آدینه، آینده
  ۱۴۲- کاهن، کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
  ۱۴۳- ریگ، کیف، گری، کفری، کیفر، کفگیر
  ۱۴۴- ناشی، شناس، شانس، شاسی، شانسی
  ۱۴۵- آوا، پرو، پروا، آوار، پارو، اروپا
  ۱۴۶- پتو، توپ، ننو، نپتون
  ۱۴۷- اوره، آهار، آواره، اهورا
  ۱۴۸- کام، کما، کژی، ماژیک
  ۱۴۹- اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک
  ۱۵۰- تبر، ترب، ربط، مطب، تمبر، مرتب، مطرب، مرتبط
  ۱۵۱- قاب، عقب، عبا، تابع، عقاب، عاقبت
  ۱۵۲- جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
  ۱۵۳- افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان
  ۱۵۴- اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل
  ۱۵۵- حنا، حیا، وحی، حاوی، حیوان، نواحی
  ۱۵۶- فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید
  ۱۵۷- قسمت، قیمت، متقی، مستی، تقسیم
  ۱۵۸- آخری، اخیر، اریب، بایر، بخار، خراب، خیار، بخاری
  ۱۵۹- صاف، صنف، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف
  ۱۶۰- آلی، ایل، لات، یال، آتل، آلات، آیات، ایلات، ایالت
  ۱۶۱- انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار
  ۱۶۲- حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان
  ۱۶۳- بارم، درام، مادر، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب
  ۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
  ۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
  ۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
  ۱۶۷- ترک، تور، رکن، کور، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور
  ۱۶۸- گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه
  ۱۶۹- ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل
  ۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، نعفن، تنوع، عفونت
  ۱۷۱- اتو، قوا، قوت، قوی، وقت، آتی، وقتی، یاقوت
  ۱۷۲- تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، آتش، انگشت
  ۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
  ۱۷۴- اجین، ناجی، نجات، جنایت، نتایج
  ۱۷۵- حیا، رای، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی
  ۱۷۶- بچه، بره، بهت، چتر، چرب، چرت، تره، بهتر، رتبه، تربچه
  ۱۷۷- رفعت، رفیع، فرعی، رعیت، ترفیع، تعریف
  ۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، حجار، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
  ۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی
  ۱۸۰- شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، شکلک، کشکول
  ۱۸۱- پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
  ۱۸۲- بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا
  ۱۸۳- فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل
  ۱۸۴- منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو
  ۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
  ۱۸۶- نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان
  ۱۸۷- دین، صید، نیل، صندل، صندلی
  ۱۸۸- انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
  ۱۸۹- تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار
  ۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
  ۱۹۱- آبی، باج، جیب، عاج، عجب، عیب، عجیب، عجایب
  ۱۹۲- جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه
  ۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، سرنگ، سرهنگ، گرسنه
  ۱۹۴- بارز، سراب، سزار، بازرس، سرباز
  ۱۹۵- اخرا، بخار، خراب، اخبار
  ۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی
  ۱۹۷- تراس، راست، ستار، راسته، ستاره
  ۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، وزین، قزوین
  ۱۹۹- تنها، رانت، نهار، ترانه
  ۲۰۰- بلاگ، گلاب، لابی، گلابی
  ۲۰۱- سمن، سمی، سیم، مسن، مین، سینی، نسیم، سیمین
  ۲۰۲- موقت، مقوی، تقویم، قومیت
  ۲۰۳- موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک
  ۲۰۴- خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی
  ۲۰۵- پنیر، پیرو، نیرو، ورنی، پروین
  ۲۰۶- کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک
  ۲۰۷- برنا، برنج، جانب، جبار، جناب، نجار، آرنج، جبران
  ۲۰۸- چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، گالن، چنگال
  ۲۰۹- جیره، مجری، مهیج، هجری، جریمه
  ۲۱۰- تیر، تیز، ریز، زیر، قیر، رزق، تیزر، قرتی، ترقی، تزریق
  ۲۱۱- چاک، کاک، کاو، کوک، چکاوک
  ۲۱۲- نوکر، کورس، سکون، کوسن، نورس، کنسرو
  ۲۱۳- پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین
  ۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، کله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  ۲۱۵- بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
  ۲۱۶- گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، آونگ، گونیا
  ۲۱۷- راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۲۱۸- اشل، آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
  ۲۱۹- ریواس، سواری، وارسی، واریس
  ۲۲۰- انگ، منگ، گمان، مژگان
  ۲۲۱- عارف، عرفا، نافع، عرفان
  ۲۲۲- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۲۲۳- قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
  ۲۲۴- تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
  ۲۲۵- نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
  ۲۲۶- کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
  ۲۲۷- شکوه، شوکه، شکوفه
  ۲۲۸- گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
  ۲۲۹- برادر، دربار، بردار
  ۲۳۰- الگو، والد، ولاد، گودال
  ۲۳۱- شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
  ۲۳۲- خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
  ۲۳۳- عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۲۳۴- کیف، یکی، کیفی، فیزیک
  ۲۳۵- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۲۳۶- تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
  ۲۳۷- آباد، آداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
  ۲۳۸- پارو، پروا، زوار، آرزو، پرواز
  ۲۳۹- شاکی، شکیب، کاشی، آبکش، آبکی، شکیبا
  ۲۴۰- حلول، محلل، محول، محلول
  ۲۴۱- بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
  ۲۴۲- تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا
  ۲۴۳- اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
  ۲۴۴- تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۲۴۵- بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
  ۲۴۶- بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
  ۲۴۷- پشیز، پیاز، زایش، آشپز، آشپزی
  ۲۴۸- خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۲۴۹- چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
  ۲۵۰- ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
  ۲۵۱- تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
  ۲۵۲- تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
  ۲۵۳- تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
  ۲۵۴- تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۲۵۵- دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
  ۲۵۶- اجنه، جانی، جهان، ناجی، جهانی، هیجان
  ۲۵۷- املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
  ۲۵۸- سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۲۵۹- رکوع، عروس، کورس، عروسک
  ۲۶۰- اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، آرشه، شماره
  ۲۶۱- رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
  ۲۶۲- خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
  ۲۶۳- بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۲۶۴- آسان، امان، آسمان، سامان
  ۲۶۵- درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
  ۲۶۶- روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
  ۲۶۷- ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
  ۲۶۸- دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
  ۲۶۹- ترسو، رسول، رولت، لوستر
  ۲۷۰- تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
  ۲۷۱- بلوا، تاول، وبال، تابلو
  ۲۷۲- بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
  ۲۷۳- عاقل، قلعه، علاقه
  ۲۷۴- دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
  ۲۷۵- رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
  ۲۷۶- قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
  ۲۷۷- قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، تملق، منتقل
  ۲۷۸- ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
  ۲۷۹- تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
  ۲۸۰- آتی، پیت، تاپ، تپل، آتل، پالت، تایپ، پاتیل
  ۲۸۱- ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
  ۲۸۲- پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
  ۲۸۳- پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
  ۲۸۴- باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
  ۲۸۵- سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۲۸۶- شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۲۸۷- درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
  ۲۸۸- پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
  ۲۸۹- تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
  ۲۹۰- اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، آخرت، خسارت، استخر
  ۲۹۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
  ۲۹۲- آذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، آذرخش
  ۲۹۳- اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
  ۲۹۴- اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
  ۲۹۵- بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
  ۲۹۶- تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
  ۲۹۷- آزار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
  ۲۹۸- آمال، مانا، لاما، امان، المان
  ۲۹۹- بنا، ناب، آرا، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۳۰۰- عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
  ۳۰۱- ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، آهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
  ۳۰۲- نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
  ۳۰۳- اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
  ۳۰۴- رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، آرنج، ناجور، جانور
  ۳۰۵- خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۳۰۶- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۳۰۷- پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
  ۳۰۸- انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
  ۳۰۹- اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
  ۳۱۰- پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
  ۳۱۱- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
  ۳۱۲- راه، شاه، شهر، آرشه، شراره
  ۳۱۳- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
  ۳۱۴- امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
  ۳۱۵- بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
  ۳۱۶- دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
  ۳۱۷- خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
  ۳۱۸- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
  ۳۱۹- الگو، انگل، گالن، واگن، آونگ، النگو
  ۳۲۰- تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
  ۳۲۱- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۳۲۲- راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
  ۳۲۳- بانو، بلوا، وبال، بالون
  ۳۲۴- مبنا، بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
  ۳۲۵- بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنده، بددهن
  ۳۲۶- راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
  ۳۲۷- قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
  ۳۲۸- ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
  ۳۲۹- پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
  ۳۳۰- باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
  ۳۳۱- ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۳۳۲- رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۳۳۳- درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
  ۳۳۴- ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
  ۳۳۵- اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
  ۳۳۶- خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، آخور، سوراخ
  ۳۳۷- تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
  ۳۳۸- لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
  ۳۳۹- اذن، نای، ذهن، آهن، آذین، آهنی، ذهنی، هذیان
  ۳۴۰- ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۳۴۱- شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، آویشن
  ۳۴۲- رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۳۴۳- رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
  ۳۴۴- شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
  ۳۴۵- جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
  ۳۴۶- جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
  ۳۴۷- شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
  ۳۴۸- گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
  ۳۴۹- الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
  ۳۵۰- برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
  ۳۵۱- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
  ۳۵۲- قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
  ۳۵۳- رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
  ۳۵۴- اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
  ۳۵۵- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۳۵۶- اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
  ۳۵۷- صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
  ۳۵۸- پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
  ۳۵۹- دوا، دوش، شاه، هوا، هود، آهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
  ۳۶۰- ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
  ۳۶۱- ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
  ۳۶۲- تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۳۶۳- اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۳۶۴- زمان، منزه، منها، نامه، نماز، آمنه، زمانه
  ۳۶۵- رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
  ۳۶۶- اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
  ۳۶۷- ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
  ۳۶۸- درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
  ۳۶۹- تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
  ۳۷۰- دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
  ۳۷۱- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۳۷۲- مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
  ۳۷۳- خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
  ۳۷۴- ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
  ۳۷۵- خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
  ۳۷۶- حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
  ۳۷۷- تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
  ۳۷۸- غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
  ۳۷۹- تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۳۸۰- پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
  ۳۸۱- اپرا، پارچ، آچار، چاپار
  ۳۸۲- اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، آجیل، جالیز
  ۳۸۳- تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
  ۳۸۴- توقف، وقتی، توفیق، توقیف
  ۳۸۵- بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
  ۳۸۶- جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
  ۳۸۷- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
  ۳۸۸- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
  ۳۸۹- اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، آثار، آریا، ایثار
  ۳۹۰- اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
  ۳۹۱- حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
  ۳۹۲- ژانر، ژیان، آژیر، انرژی
  ۳۹۳- توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
  ۳۹۴- عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
  ۳۹۵- درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
  ۳۹۶- آمال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
  ۳۹۷- خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
  ۳۹۸- فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
  ۳۹۹- بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
  ۴۰۰- ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۴۰۱- اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
  ۴۰۲- اساس، سکان، آسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
  ۴۰۳- باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۴۰۴- پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۴۰۵- اندک، بانک، دکان، آکبند، بادکنک
  ۴۰۶- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
  ۴۰۷- پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۴۰۸- شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
  ۴۰۹- تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
  ۴۱۰- جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۴۱۱- تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
  ۴۱۲- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، آبشش، خشاب، شفابخش
  ۴۱۳- تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۴۱۴- تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۴۱۵- پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۴۱۶- افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
  ۴۱۷- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۴۱۸- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۴۱۹- اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
  ۴۲۰- تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
  ۴۲۱- بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
  ۴۲۲- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، آمپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۴۲۳- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۴۲۴- سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۴۲۵- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۴۲۶- آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، آبستن، انتساب، باستان
  ۴۲۷- املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، آمال، مالت، حملات، احتمال
  ۴۲۸- خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۴۲۹- درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
  ۴۳۰- آواز، زانو، زمان، نماز، نازا، آزمون، آمازون
  ۴۳۱- راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، آرزو، آویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۴۳۲- عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۴۳۳- بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
  ۴۳۴- راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۴۳۵- بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
  ۴۳۶- رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
  ۴۳۷- بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
  ۴۳۸- اغما، انار، غران، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
  ۴۳۹- تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۴۴۰- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۴۴۱- استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۴۴۲- تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، آشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۴۴۳- تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
  ۴۴۴- جاه، گیج، هجا، گیاه، آگهی، گیجگاه
  ۴۴۵- ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
  ۴۴۶- تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
  ۴۴۷- اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۴۴۸- قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
  ۴۴۹- خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۴۵۰- اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۴۵۱- بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، آبزی، آبگیر، بیزار، بازیگر
  ۴۵۲- بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۴۵۳- آجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
  ۴۵۴- سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
  ۴۵۵- تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
  ۴۵۶- جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
  ۴۵۷- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۴۵۸- خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
  ۴۵۹- کام، کاه، محک، مهم، حکم، آهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
  ۴۶۰- تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
  ۴۶۱- اپرا، پارس، دارا، سارا، آدرس، پارسا، سراپا، پاسدار
  ۴۶۲- ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
  ۴۶۳- اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
  ۴۶۴- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
  ۴۶۵- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۴۶۶- ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
  ۴۶۷- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۴۶۸- شانه، شکاک، کاهش، کاهن، آکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
  ۴۶۹- اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۴۷۰- ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
  ۴۷۱- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
  ۴۷۲- برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
  ۴۷۳- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۴۷۴- تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
  ۴۷۵- قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
  ۴۷۶- اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۴۷۷- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۴۷۸- تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۴۷۹- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
  ۴۸۰- تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
  ۴۸۱- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
  ۴۸۲- بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
  ۴۸۳- داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
  ۴۸۴- شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۴۸۵- استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
  ۴۸۶- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
  ۴۸۷- بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، آنزیم، میزبان
  ۴۸۸- بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۴۸۹- آنتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
  ۴۹۰- بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
  ۴۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۴۹۲- بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، آباد، ابتدا، دیابت، ابیات، آبادی، ادبیات
  ۴۹۳- قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
  ۴۹۴- درمان، مدارک، نامرد، کارمند
  ۴۹۵- باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
  ۴۹۶- جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۴۹۷- رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۴۹۸- پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، آشپز، آشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، آشپزی، پیشتاز
  ۴۹۹- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
  ۵۰۰- جوان، رواج، نجار، واگن، آونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
  ۵۰۱- پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۵۰۲- روانی، گرانی، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
  ۵۰۳- حملات، صلوات، متحول، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
  ۵۰۴- استاد، سعادت، اعداد، تعداد، سادات، استدعا، استعداد
  ۵۰۵- ارزان، ارگان، بازار، آزگار، بازرگان، گازانبر
  ۵۰۶- درمان، نامرد، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
  ۵۰۷- سیگار، فارسی، سادگی، فریاد، افسردگی
  ۵۰۸- اسلام، اعلام، اعمال، سلامت، علامت، متعال، التماس، استعلام، استعمال
  ۵۰۹- راهزن، رهنما، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
  ۵۱۰- الهام، امیال، اهالی، ایهام، علامه، اعلامیه
  ۵۱۱- رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
  ۵۱۲- آوانس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۵۱۳- اشرفی، تشریف، تفتیش، شرافت، تشریفات
  ۵۱۴- اسارت، اسرار، امارت، امرار، راستا، استمرار
  ۵۱۵- طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
  ۵۱۶- ترمیم، تیمار، ماموت، متورم، میترا، متواری، ماموریت
  ۵۱۷- آشنا، انشا، افشان، ناشتا، آتشفشان
  ۵۱۸- روباه، قواره، آبغوره، قورباغه
  ۵۱۹- اوایل، لوبیا، آلبالو، والیبال
  ۵۲۰- بهیار، ربایش، بیزار، شیرازه، شیربها، شهربازی
  ۵۲۱- اکسیر، سیراب، فریبا، کاسبی، کرباس، باریک، فابریک، بارفیکس
  ۵۲۲- ارکان، انکار، کرانه، کناره، ناکار، کارخانه
  ۵۲۳- امنیت، تمرین، روایت، مانتو، نیمرو، مانیتور
  ۵۲۴- اندوه، خوانا، ناخدا، نواده، آخوند، خانواده
  ۵۲۵- اشعه، عاشق، قانع، عشاق، نقاش، نقشه، عاشقانه
  ۵۲۶- رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فرود، درفش، فروش، فروند، شهروند، فروشنده
  ۵۲۷- درگاه، گردان، گردنه، هجران، هنجار، آهنگر، جهانگرد
  ۵۲۸- تدارک، تراکم، دکترا، کرامت، مختار، خدمتکار
  ۵۲۹- اجسام، اجناس، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
  ۵۳۰- بومی، سمنو، مبین، مونس، سینی، نسبی، منسوب، مینیبوس
  ۵۳۱- بنگاه، بنیان، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
  ۵۳۲- زیست، بازی، سبزی، ستیز، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
  ۵۳۳- خاتم، خادم، خدمت، ستاد، تماس، آدامس، استخدام
  ۵۳۴- آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، کارگشا، شکارگاه

  منبع مطلب : jadvalbaz.blog.ir

  مدیر محترم سایت jadvalbaz.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ های بازی کلماتیک

  پاسخ های بازی کلماتیک

  سلام.
  نسخه ی جدید “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۲٫ کم، نمک
  ۳٫ نخ، خون
  ۴٫ آهو، هوا

  ۷٫ زر، روز، زور
  ۸٫ مچ، چشم
  ۹٫ رگ، گرم، مرگ
  ۱۰٫ سن، سگ، سنگ
  ۱۱٫ آش، آتش
  ۱۲٫ رخ، سرخ، خرس
  ۱۳٫ شکم، تشک، تمشک
  ۱۴٫ سال، فال، سفال
  ۱۵٫ رنج، برج، برنج
  ۱۶٫ شهر، ریش، شیره، ریشه
  ۱۷٫ حرص، حریص، حصیر

  ۲۰٫ دکل، کلید
  ۲۱٫ رود، گور، دور، گردو
  ۲۲٫ آهن، نگاه، گناه، آهنگ
  ۲۳٫ دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد

  ۲۵٫ ساک، سکان، ساکن
  ۲۶٫ نی، نیک، عینک
  ۲۷٫ آبی، باز، بازی، زیبا
  ۲۸٫ رمز، رزم، مرز، ترمز

  ۳۰٫ یال، اصل، اصیل، اصلی
  ۳۱٫ یار، ریل، ریال
  ۳۲٫ چکه، کوه، کوچ، کوچه
  ۳۳٫ نیم، نمک، نمکی، کمین
  ۳۴٫ آیه، آهن، آهنی
  ۳۵٫ رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
  ۳۶٫ رخت، ترد، درخت، دختر

  ۳۸٫ جلو، جدل، جلد، جدول

  ۴۰٫ مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
  ۴۱٫ حفظ، حفاظ، حافظ
  ۴۲٫ ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
  ۴۳٫ شاد، یاد، شادی، شیاد
  ۴۴٫ بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
  ۴۵٫ ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
  ۴۶٫ خیر، میخ، مریخ، خمیر
  ۴۷٫ کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
  ۴۸٫ آدم، دام، دما، مداد

  ۵۰٫ ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
  ۵۱٫ کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
  ۵۲٫ موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
  ۵۳٫ منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
  ۵۴٫ بیل، زبل، زین، زنبیل
  ۵۵٫ امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
  ۵۶٫ شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
  ۵۷٫ توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
  ۵۸٫ برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
  ۵۹٫ تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار تانکر، کارتن
  ۶۰٫ ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
  ۶۱٫ خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
  ۶۲٫ دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
  ۶۳٫ درنگ، گردن، کرگدن
  ۶۴٫ سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
  ۶۵٫ لابی، باطل، طالبی
  ۶۶٫ بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
  ۶۷٫ باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
  ۶۸٫ پاک، پیک، کیان، پیکان
  ۶۹٫ اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
  ۷۰٫ سمند، مدرس، مردن، سمندر
  ۷۱٫ جسم، سمج، سهم، مجسمه
  ۷۲٫ شورا، واشر، مشاور
  ۷۳٫ آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
  ۷۴٫ سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
  ۷۵٫ دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
  ۷۶٫ خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
  ۷۷٫ میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
  ۷۸٫ تایر، گاری، گیرا، گیتار
  ۷۹٫ بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
  ۸۰٫ دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
  ۸۱٫ شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
  ۸۲٫ تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
  ۸۳٫ چاق، چاه، طاق، طاقچه
  ۸۴٫ تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
  ۸۵٫ اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
  ۸۶٫ پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
  ۸۷٫ دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
  ۸۸٫ جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
  ۸۹٫ ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
  ۹۰٫ تماس، ماست، تمساح، مساحت
  ۹۱٫ تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۹۲٫ مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
  ۹۳٫ چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۹۴٫ ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
  ۹۵٫ اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
  ۹۶٫ شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۹۷٫ تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۹۸٫ پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
  ۹۹٫ صدا، قصد، قاصد، قاصدک
  ۱۰۰٫ پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
  ۱۰۱٫ اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
  ۱۰۲٫ شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
  ۱۰۳٫ تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۱۰۴٫ گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
  ۱۰۵٫ پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
  ۱۰۶٫ آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
  ۱۰۷٫ برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
  ۱۰۸٫ جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
  ۱۰۹٫ باغ، چاه، بچه، باغچه
  ۱۱۰٫ اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
  ۱۱۱٫ آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
  ۱۱۲٫ جشن، جنگ، گنج، گنجشک

  ۱۱۴٫ رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۱۱۵٫ شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
  ۱۱۶٫ ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
  ۱۱۷٫ رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران

  ۱۱۹٫ راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۱۲۰٫ امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
  ۱۲۱٫ پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو

  ۱۲۳٫ سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
  ۱۲۴٫ آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
  ۱۲۵٫ شرم، شمش، میش، شمشیر
  ۱۲۶٫ چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۱۲۷٫ قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
  ۱۲۸٫ متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
  ۱۲۹٫ الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
  ۱۳۰٫ ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
  ۱۳۱٫ نیش، ناشی، نشاط، شیطان
  ۱۳۲٫ برادر، دربار، بردار
  ۱۳۳٫ گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
  ۱۳۴٫ شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
  ۱۳۵٫ ابری، بیات، تایر، باتری
  ۱۳۶٫ شورا، لواش، واشر، شلوار
  ۱۳۷٫ عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۱۳۸٫ اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۱۳۹٫ پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
  ۱۴۰٫ تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۱۴۱٫ ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
  ۱۴۲٫ کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
  ۱۴۳٫ خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۱۴۴٫ خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۱۴۵٫ لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۱۴۶٫ علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
  ۱۴۷٫ عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
  ۱۴۸٫ بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۱۴۹٫ درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
  ۱۵۰٫ تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف
  ۱۵۱٫ ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
  ۱۵۲٫ جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
  ۱۵۳٫ اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
  ۱۵۴٫ شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۱۵۵٫ پست، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۵۶٫ تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
  ۱۵۷٫ سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
  ۱۵۸٫ آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
  ۱۵۹٫ امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۱۶۰٫ راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
  ۱۶۱٫ اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
  ۱۶۲٫ آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
  ۱۶۳٫ درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب

  ۱۶۷٫ اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
  ۱۶۸٫ آزار، بارز، بازار، ابزار
  ۱۶۹٫ گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
  ۱۷۰٫ فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
  ۱۷۱٫ بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۱۷۲٫ تنگ، شنا، آتش، انگشت
  ۱۷۳٫ امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
  ۱۷۴٫ سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
  ۱۷۵٫ رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
  ۱۷۶٫ بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
  ۱۷۷٫ خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۱۷۸٫ جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی

  ۱۸۰٫ ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۱۸۱٫ آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
  ۱۸۲٫ پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
  ۱۸۳٫ فال، لال، فلفل، فلافل
  ۱۸۴٫ پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده

  ۱۸۶٫ ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
  ۱۸۷٫ دین، صید، صندل، صندلی
  ۱۸۸٫ روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
  ۱۸۹٫ الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن

  ۱۹۱٫ افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
  ۱۹۲٫ امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
  ۱۹۳٫ رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
  ۱۹۴٫ ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
  ۱۹۵٫ اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح

  ۱۹۷٫ تراس، راست، راسته، ستاره
  ۱۹۸٫ قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
  ۱۹۹٫ عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۲۰۰٫ دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
  ۲۰۱٫ گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۲۰۲٫ شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۲۰۳٫ هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
  ۲۰۴٫ ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۲۰۵٫ پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
  ۲۰۶٫ قالب، قالی، قلاب، لابی، قلابی، بقالی
  ۲۰۷٫ بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
  ۲۰۸٫ خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
  ۲۰۹٫ ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
  ۲۱۰٫ اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
  ۲۱۱٫ وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
  ۲۱۲٫ کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
  ۲۱۳٫ موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون، آمازون
  ۲۱۴٫ الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  ۲۱۵٫ تراز، آرزو، ترازو، وزارت
  ۲۱۶٫ گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
  ۲۱۷٫ بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
  ۲۱۸٫ شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
  ۲۱۹٫ آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
  ۲۲۰٫ شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
  ۲۲۱٫ بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
  ۲۲۲٫ باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
  ۲۲۳٫ شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
  ۲۲۴٫ پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۲۲۵٫ فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
  ۲۲۶٫ ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
  ۲۲۷٫ جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۲۲۸٫ تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
  ۲۲۹٫ بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
  ۲۳۰٫ تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۲۳۱٫ آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
  ۲۳۲٫ نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
  ۲۳۳٫ ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
  ۲۳۴٫ آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
  ۲۳۵٫ پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
  ۲۳۶٫ لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
  ۲۳۷٫ مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
  ۲۳۸٫ چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۳۹٫ ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۲۴۰٫ ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
  ۲۴۱٫ تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
  ۲۴۲٫ لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
  ۲۴۳٫ پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۲۴۴٫ برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۲۴۵٫ اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۲۴۶٫ سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۲۴۷٫ تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
  ۲۴۸٫ حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
  ۲۴۹٫ اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۲۵۰٫ دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۵۱٫ جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
  ۲۵۲٫ موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۲۵۳٫ عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۲۵۴٫ پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
  ۲۵۵٫ سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۲۵۶٫ متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
  ۲۵۷٫ تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
  ۲۵۸٫ برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
  ۲۵۹٫ مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
  ۲۶۰٫ مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۲۶۱٫ ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۲۶۲٫ سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۲۶۳٫ یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۲۶۴٫ ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
  ۲۶۵٫ خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
  ۲۶۶٫ آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
  ۲۶۷٫ تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۶۸٫ اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۲۶۹٫ قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
  ۲۷۰٫ رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۲۷۱٫ ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۲۷۲٫ گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
  ۲۷۳٫ بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۲۷۴٫ چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
  ۲۷۵٫ وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
  ۲۷۶٫ پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
  ۲۷۷٫ جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
  ۲۷۸٫ چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۷۹٫ شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
  ۲۸۰٫ جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
  ۲۸۱٫ جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
  ۲۸۲٫ امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
  ۲۸۳٫ دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
  ۲۸۴٫ قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
  ۲۸۵٫ بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
  ۲۸۶٫ بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۲۸۷٫ جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
  ۲۸۸٫ ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۲۸۹٫ فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۰٫ اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۲۹۱٫ همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
  ۲۹۲٫ دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
  ۲۹۳٫ نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
  ۲۹۴٫ ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۲۹۵٫ کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
  ۲۹۶٫ نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
  ۲۹۷٫ رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
  ۲۹۸٫ ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۲۹۹٫ تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک
  ۳۰۰٫ باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری
  ۳۰۱٫ سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
  ۳۰۲٫ داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
  ۳۰۳٫ دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
  ۳۰۴٫ دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
  ۳۰۵٫ اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
  ۳۰۶٫ داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
  ۳۰۷٫ صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
  ۳۰۸٫ بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
  ۳۰۹٫ شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
  ۳۱۰٫ بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
  ۳۱۱٫ شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
  ۳۱۲٫ صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۳۱۳٫ زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
  ۳۱۴٫ چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
  ۳۱۵٫ کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
  ۳۱۶٫ قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قالب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
  ۳۱۸٫ گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۳۱۹٫ مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
  ۳۲۰٫ دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
  ۳۲۱٫ وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
  ۳۲۲٫ پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۳۲۳٫ جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
  ۳۲۴٫ فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
  ۳۲۵٫ گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
  ۳۲۶٫ یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
  ۳۲۷٫ یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
  ۳۲۸٫ زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
  ۳۲۹٫ جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
  ۳۳۰٫ باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
  ۳۳۱٫ تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
  ۳۳۲٫ اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
  ۳۳۳٫ تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۳۳۴٫ عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
  ۳۳۵٫ داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
  ۳۳۶٫ ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
  ۳۳۷٫ آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
  ۳۳۸٫ آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
  ۳۳۹٫ ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۳۴۰٫ ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۳۴۱٫ تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
  ۳۴۲٫ تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۳۴۳٫ اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
  ۳۴۴٫ تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
  ۳۴۵٫ اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
  ۳۴۶٫ بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
  ۳۴۷٫ کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
  ۳۴۸٫ دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۳۴۹٫ کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
  ۳۵۰٫ سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، مقوی، موسیقی
  ۳۵۱٫ باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
  ۳۵۲٫ بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۳۵۳٫ ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
  ۳۵۴٫ اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
  ۳۵۵٫ روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۳۵۶٫ آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
  ۳۵۷٫ باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
  ۳۵۸٫ آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
  ۳۵۹٫ سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
  ۳۶۰٫ جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۳۶۱٫ ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۳۶۲٫ پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
  ۳۶۳٫ رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
  ۳۶۴٫ زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
  ۳۶۵٫ رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
  ۳۶۶٫ رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
  ۳۶۷٫ یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
  ۳۶۸٫ ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
  ۳۶۹٫ اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
  ۳۷۰٫ خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
  ۳۷۱٫ هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
  ۳۷۲٫ کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
  ۳۷۳٫ کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
  ۳۷۴٫ چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
  ۳۷۵٫ امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
  ۳۷۶٫ اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۳۷۷٫ امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
  ۳۷۸٫ دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
  ۳۷۹٫ پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
  ۳۸۰٫ امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
  ۳۸۱٫ اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۳۸۲٫ شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
  ۳۸۳٫ مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
  ۳۸۴٫ پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
  ۳۸۵٫ لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، لغات، غارت، پرتغال
  ۳۸۶٫ ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
  ۳۸۷٫ درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
  ۳۸۸٫ ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
  ۳۸۹٫ آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
  ۳۹۰٫ تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
  ۳۹۱٫ فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۳۹۲٫ اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
  ۳۹۳٫ پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
  ۳۹۴٫ رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
  ۳۹۵٫ بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
  ۳۹۶٫ بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
  ۳۹۷٫ چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
  ۳۹۸٫ دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
  ۳۹۹٫ ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش
  ۴۰۰٫ نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۴۰۱٫ پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
  ۴۰۲٫ آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
  ۴۰۳٫ اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
  ۴۰۴٫ آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
  ۴۰۵٫ دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
  ۴۰۶٫ تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
  ۴۰۷٫ کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
  ۴۰۸٫ چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
  ۴۰۹٫ نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
  ۴۱۰٫ زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۱۱٫ ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
  ۴۱۲٫ تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
  ۴۱۳٫ تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
  ۴۱۴٫ ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
  ۴۱۵٫ دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، فردا، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و واژه ی “فردا” تکراری است. بار اول که این واژه را وارد کردیم، برای بار دوم و گذر به سایر مراحل، تنها با فشردن ۴ باره ی راهنما و کسر ۲۰۰ سکه امکان پذیر است.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۴۱۶٫ خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
  ۴۱۷٫ امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
  ۴۱۸٫ شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
  ۴۱۹٫ مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
  ۴۲۰٫ عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
  ۴۲۱٫ گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
  ۴۲۲٫ عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
  ۴۲۳٫ امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
  ۴۲۴٫ ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۲۵٫ ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
  ۴۲۶٫ تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
  ۴۲۷٫ نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۴۲۸٫ تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
  ۴۲۹٫ انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
  ۴۳۰٫ باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
  ۴۳۱٫ کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
  ۴۳۲٫ شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرابه، شیربها، شهربازی
  ۴۳۳٫ دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
  ۴۳۴٫ کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
  ۴۳۵٫ پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
  ۴۳۶٫ خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
  ۴۳۷٫ قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۴۳۸٫ دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
  ۴۳۹٫ ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
  ۴۴۰٫ کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
  ۴۴۱٫ تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
  ۴۴۲٫ مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
  ۴۴۳٫ باک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
  ۴۴۴٫ سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
  ۴۴۵٫ روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
  ۴۴۶٫ دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
  ۴۴۷٫ خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
  ۴۴۸٫ زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
  ۴۴۹٫ نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
  ۴۵۰٫ ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی
  ۴۵۱٫ بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
  ۴۵۲٫ ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
  ۴۵۳٫ دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
  ۴۵۴٫ اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
  ۴۵۵٫ شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
  ۴۵۶٫ آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
  ۴۵۷٫ چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
  ۴۵۸٫ اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
  ۴۵۹٫ پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
  ۴۶۰٫ ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
  ۴۶۱٫ آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۶۲٫ رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
  ۴۶۳٫ سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
  ۴۶۴٫ قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
  ۴۶۵٫ باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
  ۴۶۶٫ رژه، پشه، شور، گور، گوش، پروه، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۷٫ امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۶۸٫ ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
  ۴۶۹٫ تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
  ۴۷۰٫ ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
  ۴۷۱٫ یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
  ۴۷۲٫ رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
  ۴۷۳٫ دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
  ۴۷۴٫ ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
  ۴۷۵٫ رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
  ۴۷۶٫ رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
  ۴۷۷٫ نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
  ۴۷۸٫ شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
  ۴۷۹٫ اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
  ۴۸۰٫ تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
  ۴۸۱٫ فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
  ۴۸۲٫ پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
  ۴۸۳٫ برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
  ۴۸۴٫ بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
  ۴۸۵٫ جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
  ۴۸۶٫ امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
  ۴۸۷٫ هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
  ۴۸۸٫ یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
  ۴۸۹٫ نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
  ۴۹۰٫ برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
  ۴۹۱٫ ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
  ۴۹۲٫ تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
  ۴۹۳٫ پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
  ۴۹۴٫ نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
  ۴۹۵٫ پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
  ۴۹۶٫ سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۹۷٫ اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
  ۴۹۸٫ توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
  ۴۹۹٫ جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه
  ۵۰۰٫ دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد
  ۵۰۱٫ روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
  ۵۰۲٫ دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
  ۵۰۳٫ اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
  ۵۰۴٫ بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
  ۵۰۵٫ برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
  ۵۰۶٫ دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
  ۵۰۷٫ رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
  ۵۰۸٫ شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
  ۵۰۹٫ راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
  ۵۱۰٫ شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
  ۵۱۱٫ هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
  ۵۱۲٫ موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
  ۵۱۳٫ ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
  ۵۱۴٫ خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
  ۵۱۵٫ علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
  ۵۱۶٫ جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
  ۵۱۷٫ آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
  ۵۱۸٫ انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
  ۵۱۹٫ لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
  ۵۲۰٫ زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
  ۵۲۱٫ برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
  ۵۲۲٫ فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
  ۵۲۳٫ ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
  ۵۲۴٫ آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
  ۵۲۵٫ شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
  ۵۲۶٫ خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
  ۵۲۷٫ نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
  ۵۲۸٫ اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
  ۵۲۹٫ امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
  ۵۳۰٫ ایل، دما، مدل، ملی، یاد، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
  ۵۳۱٫ بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
  ۵۳۲٫ الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
  ۵۳۳٫ ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
  ۵۳۴٫ ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8336228376/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_2_0_0.txt.html

  منبع مطلب : asodeweb.ir

  مدیر محترم سایت asodeweb.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  جواب199

  0
  احمد 1 ماه قبل

  جواب مرحله 199

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  پاسخ مرحله ۷۷۱ عمودی اول

  پژمان 6 ماه قبل
  0

  چرا کامل نیست

  توحید 2 سال قبل
  0

  ناقصه

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  گربه

  ال 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  mery 2 سال قبل
  3

  ك ل و ب ن ت د

  2
  Siavash🤓 2 سال قبل

  گ ه ر ر ب م

  عارف 2 سال قبل
  0

  بد بد نبو

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید