توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب گردنبند طلا حضرت یوسف

  1 بازدید

  تعبیر خواب گردنبند طلا حضرت یوسف را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تعبیر خواب گردنبند طلا حضرت یوسف | دیدن ( گردنبند طلا ) در خواب چه تعبیری دارد؟ | گلسانه

  تعبیر خواب طلا 🌒 تعبیر خواب طلا از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

  تعبیر خواب طلا 🌒 تعبیر خواب طلا از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

  تعبیر خواب طلا 🌒 تعبیر خواب طلا از ابن سیرین، امام صادق و حضرت یوسف

  دیدن طلا در رویای شما نمادی از ثروت، شفابخشی طبیعی، اشراق و یا معنویت است. همچنین نمادی از عشق ، ماندگاری و سعادت است.

  از نظر منفی ، طلا ممکن است نشانگر طمع ، فساد و وسوسه باشد.

  پیدا کردن طلا در خواب

  پیدا کردن طلا در رویای شما نشان می دهد که شما چیزی ارزشمند در مورد خودتان کشف کرده اید. این ممکن است برخی از استعدادها و دانشهای پنهان باشد.

  دفن کردن طلا در خواب

  دفن طلا در خواب شما نشان می دهد که شما سعی می کنید چیزی در مورد خودتان پنهان کنید.

  تعبیر خواب النگو در دست

  اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.

  تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

  اگر دختری مجردی خواب ببیند که کسی به او زیورالاتی از جنس طلا هدیه می دهد نشانه این است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

  تعبیر خواب طلا برای زن باردار

  دوران بارداری دوران حساسی است و بسیاری از خانم ها در این دوران خواب های مختلفی می بینند، که یکی از مهم ترین آنها خواب دیدن گردنبند طلا می باشد که تعبیرهای مختلفی دارد.

  خواب دیدن گردنبند طلا برای زنان به طور کلی خوب و خوشایند می باشد و برای مردان ناخوشایند و مذموم است.

  تعبیر خواب النگو طلا

  خواب یک یا چند النگو نوعی اخطار برای انجام قطعی کاریست که به آن علاقه دارید.

  میل قلبی به انتخاب و سپس انجام یک وظیفه یا تعهد بزرگ، تعبیر خواب النگو است.

  برای مثال، لذت بردن از برعهده گرفتن یک مسئولیت جدید در زندگی، یا عشق و تعصب شما برای انتخاب مسیری از زندگی که شما را به امور خانواده تخصیص دهد.

  این حتی می‌تواند نوعی تعهد بین یک زوج محسوب شود.

  ابن سیرین گوید :

  تعبیر خواب طلا (زر) در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود.

  اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

  اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود.

  اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد.

  هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است.

  خواب گردنبند طلا برای زن باردار دلیل بر گوهر و مال و مکنت است.

  ابن سیرین در تعبیر خواب زن بارداری که در خواب گردنبند طلا دیده بود، می گوید که خواب طلا نشانه گوهر و مال است، یعنی با تولد فرزند بسیاری از مشکلات و گرفتارهای خانواده از بین خواهد رفت و فرزند مانند گوهر و ثروتی است که با خانواده داده شده است.

  ابراهیم کرمانی گوید:

  اگر کسی درخواب بیند طلا و یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد.

  اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد.

  اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.
  خواب گردنبند طلا برای زن باردار دلیل بر گوهر و مال و مکنت است.

  جابر مغربی گوید:

  زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب.

  اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد.

  اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود.

  اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

  یوسف نبی  می فرمایند:

  هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

  دیدن حلقه انگشتری تعبیرش فرزند است.

  دیدن انگشتر طلا برای مردان بد است اما دیدن انگشتری نقره یا فیروزه خوب است.

  دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است.

  اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.

  اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.

  اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.

  اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

  اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.

  نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.
  چنانچه در خواب ببینید النگویی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید.
  اگر زنی در خواب مشاهده کند دستبند طلا به دست خود بسته است نشانه آن است که کسب و کار شوهرش رونق زیادی پیدا می کند و سود و منفعت نصیبش می شود و به قدر و منزلت می رسد.

  داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  تعبیر خواب انگشتر طلا در خواب ، اگر بیننده خواب والی باشد ( موقعیت کاری بالایی داشته باشد ) نشانه آنست که عزل میشود ( از کارش برکنار میشود )

  اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند نشانه آنست که شوهرش یا فرزندش بمیرد .

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب گردنبند 🌒 تعبیر خواب گردنبند طلا امام صادق و ابن سیرین

  تعبیر خواب گردنبند 🌒 تعبیر خواب گردنبند طلا امام صادق و ابن سیرین

  تعبیر خواب گردنبند 🌒 تعبیر خواب گردنبند طلا امام صادق و ابن سیرین

  داشتن گردنبند، به تعهد و داشتن دین نسبت به چیزی تعبیر می شود. باز کردن گردنبند، بیرون آمدن از زیر بار تعهد نسبت به چیزی یا کسی است.

  تعبیر خواب گردنبند با رنگ‌های مختلف

  این گردنبند ها اغلب بیانگر عشق و علاقه هستند.

  گفته می‌شود زنی که گردنبند صورتی یا قرمز دریافت می‌کند در حال دیدن همسر آینده خود است.

  اگر شخصی که گردنبند را به او می‌دهد، از بستگان مانند پدر یا برادر وی باشد، آنگاه همسر آینده (یا شریک) دارای ویژگی‌های شخص دهنده گردنبند خواهد بود.

  سایه‌های مختلف رنگ آبی منعکس‌کننده حالت‌های عاطفی فرد می‌باشند.

  وقتی گردنبند آبی بسته شود نشانه‌هایی از اندوخته شدن و نگهداری چیزی درگذشته دارد.

  اگر شما در حال بستن گردنبند آبی هستید، نشان از این دارد که احساسات واقعی خود را نسبت به چیزی نادیده می‌گیرید.

  اگر شخص دیگری در حال بستن گردنبند بوده و شما متوجه آن شده‌اید، نباید به این شخص در مورد اسرار خود اعتماد کنید، چون حسود بوده و به شما رشک می‌ورزد.

  دریافت گردنبند سبز به معنای به دست آوردن پول بوده درحالی‌که بستن آن بدین معنی است که شما دارای مشکلات مالی بوده و یا با مشکلات مالی مواجه خواهید شد.

  وقتی شما در رؤیا گردنبند سبزی را می‌شکنید، ازآنجایی‌که افزایش ثروت را نشان می‌دهد، علامت بسیاری خوبی است و می‌تواند به معنی به دست آوردن کار بهتر، پیشنهاد دریافتی بیشتر یا شکستن چرخه منفی پول باشد.

  بنفش و نارنجی (هر یک یا) هر دو علامت ذهنی هستند و نشان‌دهنده دانش زیادی هستند که به دست خواهید آورد. شما به‌زودی اخباری را دریافت خواهید کرد که معمولاً خوب هستند.

  گردنبند سفید مانند گردنبند مرواریدی نشان از پاک‌دامنی و نجابت دارد.

  تعبیر خواب گردنبند به طور کلی

  بطور کلی اگر در خواب گردنبندی را ببینید، این خواب نشان دهنده شانس و عشق است. جواهرات در خواب معمولا برای هرکسی که در جستجوی عشق و شادی است، نشانه ای خوب و مبارک به شمار می رود.

  اگر مجرد هستید و هنوز ازدواج نکرده اید، این خواب خبرهای خوبی به همراه دارد. شاید قرار است به زودی فردی جدید و جذاب را ملاقات کنید. اما اگر در رابطه ای عاشقانه به سر می برید، این خواب نشان دهنده آن است که رضایت و خوشحالی را در این رابطه تجربه خواهید کرد.

  تعبیر خواب گردنبند طلا

  دیدن گردنبند طلا در خواب نشان دهنده نگرانی هایی است که وارد زندگی شما خواهد شد. شاید شما نگران نیت ها و مقاصد افرادی هستید که در زندگی تان حضور دارند.

  این سوال برای شما به وجود آمده است که آیا در صورت روبرو شدن با مشکلی بزرگ در زندگی شما این افراد همچنان در کنار و همراه شما باقی خواهند ماند؟ شاید در حال حاضر شما در موقعیت مالی سخت و دشواری قرار دارید و بدهکاری های تان شما را مجبور می کند تا این افراد را امتحان کنید. بهتر است خود را برای نتایجی ناامید کننده در این آزمون آماده کنید.

  تعبیر خواب گردنبند نقره

  دیدن گردنبند نقره در خواب نشان دهنده درگیری و کشمکش شما با دیگری است. این درگیری در نتیجه یک سوءتفاهم یا اختلاف عقیده بین شما و یکی از آشنایانتان رخ خواهد داد.

  اگرچه این درگیری مساله ای چندان جدی نخواهد بود اما می تواند به رابطه شما و آن فرد آسیب برساند. همچنین در صورتیکه شما بتوانید اوضاع را مدیریت کنید و دیدگاه خود را برای این شخص توضیح دهید، این درگیری می تواند نتیجه ای مثبت به همراه داشته باشد.

  تعبیر خواب گردنبند مروارید

  دیدن گردنبندی از مروارید در خواب نشان دهنده مشکلات زناشویی شما است. اگرچه این مشکلات چندان جدی نیستند اما باید در اولین و نزدیک ترین زمان ممکن در جهت برطرف کردن آن ها اقدام کنید.

  شاید دیگر علایقی مشترک میان شما و همسرتان وجود ندارد و به این ترتیب فاصله ای بین شما دو نفر به وجود خواهد آمد.

  تعبیر خواب گردنبند شکسته

  دیدن گردنبند شکسته در خواب نشان دهنده مشکلات مالی است. در روزهای پیش رو شما قادر به مدیریت صحیح پول هایتان نخواهید بود و همین مساله به مشکلات بسیار زیادی منجر خواهد شد.

  شاید بهترین کار این است که تا پایان این دوره زمانی از سرمایه گذاری و حل مشکلات مالی خودداری کنید. مراقب باشید تا به اموال شخصی خود- به ویژه آن هایی که قدیمی تر هستند- خسارتی وارد نکنید.

  تعبیر خواب پیدا کردن گردنبند

  اگر در خواب ببینید که گردنبندی را پیدا کرده اید، تعبیر آن است که چیزی هیجان انگیز در انتظارتان است. رویدادی رخ می دهد که خوشحالی بسیار زیادی برایتان به همراه داشته و شما را از زندگی راضی و خوشنود می سازد. شاید این اتفاق تمام آن چیزی است که به آن احتیاج داشتید و شما بالاترین سطح از خوشحالی را با آن تجربه می کنید. از این اتفاق لذت ببرید و آن را به یکی از بهترین تجربه های خود تبدیل کنید.

  تعبیر خواب گم کردن گردنبند

  اگر در خواب ببینید که گردنبندی را گم کرده اید، این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی با آن ها روبرو می شوید. این مشکلات با زندگی شخصی یا کاری شما در ارتباط خواهند بود. اگر به اندازه کافی تمرکز داشته باشید، قادر به حل این مشکلات خواهید بود. اما اگر ضعیف باشید و از این مشکلات فرار کنید، در نهایت آن ها به مشکلاتی بزرگ تر تبدیل خواهند شد.

  تعبیر خواب گردنبندی گرانقیمت

  دیدن گردنبندی گرانقیمت در خواب نشان دهنده جاه طلبی های بلند و بالای شما است. شما احساس می کنید که از دیگران برتر هستید و هیچ کس توان برابری کردن با شما را ندارد. تصویر ذهنی شما از خودتان به گونه ای است که خود را در هر چیزی بهترین می دانید. به همین دلیل احساس می کنید که شایسته احترام و تقدیر هستید درحالیکه واقعیت فاصله بسیار زیادی با تصورات ذهنی شما دارد.

  اگر به این رفتار خود ادامه بدهید، خواهید دید که این رفتار به شهرت کاری شما یا حتی زندگی شخصی تان آسیب می زند. اندکی چاشنی فروتنی و تواضع را وارد رویاهای خودتان کنید و ارزیابی بهتری از توانمندی های خودتان داشته باشید.

  تعبیر خواب دادن گردنبند به دیگری

  اگر در خواب ببینید که گردنبندی به کسی می دهید، این خواب نشان دهنده آن است که شما نگران او هستید. شاید این فرد یکی از اعضاء خانواده شما یا یکی از دوستانتان است و با مشکلی در زندگی روبرو شده است. اکنون شما مسئولیت این فرد را بر عهده دارید و می خواهید به او کمک کنید تا به این ترتیب بتواند زندگی معمولی خودش را از سر بگیرد.  در صورت مشاهده نشانه های گرفتاری و مشکل، سعی کنید که با او گفتگو کرده و اعتماد او را به دست آورید.

  تعبیر خواب گردنبندی زنگ زده

  دیدن یک گردنبند زنگ زده در خواب نشان دهنده حال و احوال کنونی شما است. شما احساس می کنید که اتفاق جدید یا هیجان انگیزی در زندگی شما رخ نمی دهد و نمی دانید که چطور این اوضاع را تغییر دهید. درواقع دست به هرکاری که می زنید تبدیل به کاری خسته کننده می شود و هیچ چیزی به شما انگیزه مورد نیازتان را نمی دهد. شاید بهتر است ابتدا برای مدتی کمی آرامش خود را به دست بیاورید و منتظر بمانید تا انگیزه به سراغ شما بیاید.

  تعبیر خواب ساختن یک گردنبند

  اگر در خواب ببینید که گردنبندی از مهره یا هر چیز دیگر درست می کنید، این خواب نشان دهنده موفقیت مالی است که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت. هر کاری که همین حالا دست به انجام آن می زنید در نهایت به موفقیتی بزرگ تبدیل خواهد شد. شاید قرار است بعد از مدت ها کار سخت و سخت کوشی ترفیع درجه بگیرید. این ترفیع یا موفقیت کاری انگیزه بسیار زیادی به شما می دهد و موفقیت های بیشتری را برای شما به همراه خواهد داشت.

  تعبیر خواب دریافت کردن گردنبند

  اگر در خواب ببینید که گردنبندی از کسی می گیرید، این خواب نشان دهنده عشق یا شریک عاطفی جدید است. شما با فردی جذاب و جدید آشنا خواهید شد و او این احساس را در شما به وجود می آورد که شما در اوج و بالاترین نقطه دنیا قرار گرفته اید.

  رابطه بین شما دو نفر پس از مدت کوتاهی شکوفا خواهد شد و حتی به اتفاق مهم تری منجر خواهد شد. اگر در حال حاضر در رابطه ای عاشقانه به سر می برید، این خواب نمادی از شادی و تعادل عاطفی و عاشقانه در رابطه شما است.

  تعبیر خواب گردنبند ابن سیرین :

  اگر در خواب ببینی گردنبند مروارید داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از مروارید بیرون آمده است، سخن علم و حکمت می‌گویی.

  ابراهیم کرمانی می‌گوید:

  اگر ببینی گردنبند تو «جواهرنشان» می‌باشد، به جاه و منزلت خواهی رسید و کامیاب و بهره‌مند می‌شوی.
  اگر ببینی گردنبند متناسب و اندازه‌ای در گردن داری، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به تو امانتی می‌سپارند.
  اگر ببینی گردنبندهای زیادی داری، علوم مختلف را به اندازۀ کافی یاد می‌گیری

  تعبیر خواب گردنبند امام صادق (ع) :

  حج اسلامی
  حکومت و فرمانروائی
  خصومت و دشمنی
  امانت
  معالجه و درمان
  کنیزک

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رسول رضایی 1 ماه قبل
  0

  سلام زنی درخواب دید یکی پسر ۱۷ ساله گردنبند طلا خاکی یا گلی به اوداده معنی این چست ممنونم از همراهی تون زنه متاهل هست

  0
  رسول رضایی 1 ماه قبل

  خانمی متاهل درخواب دید پسر ۱۷ ساله ای ازاقوام گردنبند طلا ولی آغشته به گل آلوده بهش داده تعبیر این خواب چیست ممنونم از لطفتون

  معصوم 4 ماه قبل
  0

  خواب دیدم مادر شوهرم که دوسال پیش فوت کرده یک گردنبند دور گردنش هست خواهرم نشان داد و من نگاه کردم دیدم بله دور گردنش بسته

  خانم فاطمه گریوانی 5 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که یک گردنبند سلیب طلا که نمیدانم کی گم کرده بودم راپیدا کردم وخیری هم خوشحال شدم اگه لطف کنید جواب بدید ممنون میشم

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  سلام من متاهلم وباردار درخواب دیدم ینی باکس دیگه عقدمیکنم ی گردنبند بزرگ وخوشگل سفیدبرام گرفته...تعبیرش چی میشه

  نشمیل 5 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم یه پسر ناشناس که بچه محل خودمون بود باهم رفتیم طلا فروشی واسم یه زنجیر طلا خرید وختی خواستم توجعبه اش بندازم انگار دوتا پلاک دیگه هم توش بودتعبیر چیه؟

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم دوتا گردنبند بزرگ گردن عمه شوهر م است ومن دارم نگاه ولمس میکنم

  محمد 6 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم گردنبند طلایی رو که در بیداری خریده ام رو میخواستم بفروشم اما پشیمان شدم

  محمد 6 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم گردنبند طلایی رو که در بیداری خریده بودم رو میخواستم بفروشم اما پشیمان شدم

  محمد 6 ماه قبل
  3

  سلام من خواب دیدم گردنبند طلایی رو که در بیداری خریده بودم رو میخواستم بفروشم اما پشیمان شدم

  یاسی 7 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم ی گرنبند طلا پیدا کردم در خواب

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  لیلا خواب دیدم گردن قیمتی طلا برگردن دارم یکیبار دیگه هم خواب دیدم از فردی کلی طلا هدیه گرفتم گوشواره النگو گردن بند میخواهم بدانم تعبیرش چیست

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم مادرم که یک سال از فوتش میگذره گردنبند بسیار بزرگو شیکی به گردن داره البته گردنبند طلا

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  سلام خواب دیدم ی گردنبند نقره ای خیلی زیبا انداختم گردنم خیلی زیبا بود

  تعبیرش چی میشه

  سارا 10 ماه قبل
  0

  سلام خواب دیدم مادرشوهرم تو گردنم ی گردنبند طلای کوچیک یعنی نوزادی گذاشت، کوچیک بود برام، و منو از گردنبندی ک تو گردنم بود ب هر طرفی ک خواست کشوند بعدش منو رو ب رو آینه برد و اینقدر محکم گردنبند رو ،.رو دهنم فشار داد ک تو آینه فقط دندونامو میدیدم و از شدت دردی ک تو خواب حس کردم کلا از خواب بیدار شدم ‌میشه لطفا ‌تعبیرش کنید .تشکر

  سحر 12 ماه قبل
  0

  سلام...من خواب دیدم با خواهرم که رابطمم باهاش خوب نیس دعوا میکنم و اون حین دعوا از من میخاد گردنبندم رو بهش بدم منم بارضایت و خوشحالی بهش میدم چون فک میکنم بدل هس بعد متوجه میشم اونو به مادرم میده و میگه این طلاس و‌بفروشیمش یهو رنگ گردنبند هم عوض میشه و زرد طلایی میشه حرف اول اسمم هس و خیلی توی خواب زیبا بود بعد من دوباره ازش پس میگیرم خواهش میکنم اگه تعبیرش رو میدونید بگید...سپاس

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  سلام خسته نباشید شوهرم خواب دیده است که برام یک گردن بند و پلاک گران قیمت خریده است تعبیرش چیست

  احمد ظاهر 1 سال قبل
  0

  خواب دیدم یک گردنبند طلا از یک پاکت چای دریافت میکنم و او را به قیمت بالا به فروش میرسانم تعبیر آن چی باشد

  0
  وااادداوواا 1 سال قبل

  خیر در امور دنیوی

  هنگامه 1 سال قبل
  2

  خواب دیدم که شوهرم دو تا گردنبند مثل هم که پر از سنگ الماس بود بهم هدیه داد. تعبیرش چی میتونه باشه ممنون

  نیکا 1 سال قبل
  -2

  سلام من خواب دیدم که کسی یک گردنبند طلای بزرگ هدیه از کسی هدیه گرفته بود .آیا این خواب تعبیرش برای من هست .؟؟

  زهره 1 سال قبل
  0

  خواب دیدن بچه دار شدم بچه پسر هدیه دادن شوهر بابت پسر دار شدنم

  الهام 2 سال قبل
  0

  خواب دیدم گردنبند طلای بسیار سنگینی هدیه گرفتم اما به محض اینکه انداختم گردنم پاره شد تعبییرش چیه

  زهرا 2 سال قبل
  0

  سلام خسته نباشید من باردارم ودبشب خواب دیدم یه پلاک طلا دیدم که روش نوشته شده بو یا باب الحوایج ایا به جنسیت ربطی داره ممنون میشم جواب بدید

  -1
  نرجس کریمی 1 سال قبل

  خوب است

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  سلام.ممنون از مطالبتون،راستش من خواب دیدم توی بازار یه مغازه ای که خراب شده بود و توش خاک بود ؛سه تا پلاک گردنبند طلا که یکی شون کامل مشخص بود و خیلی برای وتمیز بود و دوتای دیگه نیمه پیدا بود و من براشون داشتم ولی اولی خیلی برق میزد و طلایی بود.ممنون میشم جواب بدین؟؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید