توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا

  1 بازدید

  تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تعبیر خواب ماهی

  تعبیر خواب ماهی

  تعبیر خواب ماهی حضرت دانیال گوید:

  تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

  محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب ماهی

  اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

  جابرمغربی گوید:تعبیر خواب ماهی

  دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

  دیدن ماهی بر شش و جه است.
  اول: وزیر.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشیزه.
  چهارم: غنیمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: کنیزکی هندوی

  تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

  ماهیگیری : سود زیاد
  ماهیهای بزرگ : رضایت
  ماهیهای کوچک : شکست
  ماهیهای مرده : ناراحتی
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خریدن آن : اطلاعات غلط
  ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

  دیدن ماهی روزی است

  آنلی بیتون می‏گوید:تعبیر خواب ماهی

  ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
  ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
  ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانة آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
  ۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
  ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانة کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانة آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
  ۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است

  منبع مطلب : taveel.org

  مدیر محترم سایت taveel.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا

  تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا

  تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گیری,تعبیر خواب ماهیگیری با قلاب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده,تعبیر خواب ماهی زنده,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز,تعبیر خواب ماهی مرده و زنده,تعبیر خواب ماهی مرده که زنده شود,تعبیر خواب ماهی مرده چیست,تعبیر خواب ماهی مرده در رودخانه,تعبیر خواب ماهی مرده سفید,تعبیر خواب ماهی مردن,تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچک,تعبیر خواب ماهی سیاه مرده,تعبیر خواب ماهی سیاه رنگ,تعبیر خواب ماهی سیاه و قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه گرفتن,تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید,تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو,تعبیر خواب ماهی سیاه زنده,تعبیر خواب ماهی سرخ شده چیست,تعبیر خواب دیدن ماهی سرخ شده,تعبیر خواب ماهی پخته شده,تعبیر خواب ماهی پخته خوردن,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی پخته چیست,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب ماهی پختن,تعبیر خواب خوردن ماهی پخته,تعبیر خواب خوردن گوشت ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی گرفتن,تعبیر خواب ماهی گرفتن از رودخانه,تعبیر خواب ماهی گرفتن از دریا,تعبیر خواب ماهی گرفتن از آب,تعبیر خواب ماهی قرمز مرده در تنگ,تعبیر خواب ماهی قرمز بزرگ مرده,تعبیر خواب ماهی زنده در خشکی,تعبیر خواب ماهی زنده در دهان,تعبیر خواب ماهی زنده در غذا,تعبیر خواب ماهی زنده بزرگ,تعبیر خواب ماهی زنده دراب,تعبیر خواب ماهی گلی قرمز ابن سیرین

  یکی از معمول ترین خوابها دیدن ماهی در خواب است.اگر شما هم در خواب ماهی دیده اید و دنبال تعبیر خواب ماهی هستید این مطلب را که کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب ماهی است را تا انتها دنبال کنید

  تعبیر خواب ماهی از دید منوچهر مطیعی

  دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند.

  اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا کردن تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد

  اگر در خواب ببینید که ماهی ها در آبی شنا می کنند که آب تیره و گل آلود است تعبیر خواب این است که شما به بزرگی و جاه و مقام و ثروت می رسید اما باید سختی ها و غم و رنج فراوانی را طی کنید.

  اگر در خواب ببینید ماهی های زیبایی در آب متعفن شنا می کنند تعبیر خواب این است شما چیزهایی بدست می آورید که ارزش رنج و سختی و بیماری هایی که برای رسیدن به ان چیزها می کشید را ندارند

  تعبیر خواب آب متعفن بیماری و حبس و محکومیت است.

  تعبیر خواب ماهی سفید بخت و اقبال است

  تعبیر خواب ماهی زرد طلایی پول و مال است

  تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است.

  تعبیر خواب دیدن ماهی ها داخل تنگ مثل نوروز: اگر کسی به شما بدهد خیلی خوب است و از او به شما خیر می رسد و اگر شما به کسی بدهبد از شما به او خیر می رسد.

  اگر در خواب ببینید ماهی را درسته قورت می دهید دچار حرص و آز می شوید و اگر غذایی بخورید به نعمت می رسید

  اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید به بلا و مصیبت دچار می شوید.

  تعبیر خواب ماهی از دید دانیال نبی ع

  تعبیر خواب دیدن ماهی در دریای گرمسیر دلیل بلا و سختی است و تعبیر دیدن ماهی در دریای سردسیر خوب است. اگر ماهی ها بزرگ بودن تعبیر خواب غنیمت است و اگر ماهی کوچک بود تعبیرش غم است.

  اگر در خواب ببینید از شکم ماهی مروارید یافت تعبیر خواب این است که پسری آورد

  تعبیر خواب ماهی از دید محمد بن سیرین

  اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

  تعبیر خواب ماهی از دید جابر مغربی

  دیدن ماهی تازه دلیل بر غنیمت است چرا که در غذاهای بهشتی که برای حضرت عیسی اورده بودند ماهی بود.

  اگر در خواب ببیند که از دهانش ماهی خارج می شود تعبیر خواب این است که دروغ زیاد می گوید

  اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

  اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

  اگر در خواب ببیند ماهی فروشی می کند به منفعت می رسد

  اگر در خواب ببیند ماهیان دریا با او سخن می گویند دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. 

  تعبیر خواب ماهی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  دیدن ماهی بر شش و جه است.

  اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

  تعبیر خواب ماهی از دید خالد بن علی بن محد العنبری

  تعبیر خواب دیدن ماهی اگر قابل شمارش باشد زن و اگر غیر قابل شمارش باشد مال و منفعت است

  اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود

  تعبیر خواب ماهیگیری کردن خیر و منفعت است

  تعبیر خواب از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب ماهیگیری ، سود زیاد است

  تعبیر خواب ماهیهای بزرگ ، رضایت است

  تعبیر خواب ماهیهای کوچک ، شکست است

  تعبیر خواب ماهیهای مرده ، ناراحتی است

  تعبیر خواب پختن ماهی ، داشتن خانه با سامان است

  تعبیر خواب خریدن ماهی ، اطلاعات غلط است

  تعبیر خواب ماهیهای فرمز ،ازدواج با یک فرد ثروتمند است

  تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی ع

  دیدن ماهی در خواب، روزی است

  تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند.

  تعبیر خواب دیدن ماهی مرده این است که در اثر اتفاقی دردناک ثروت خود را از دست می دهید

  اگر دختری در خواب ماهی ای ببیند تعبیر آن این است که همسری خوب و با استعداد به دست آورد

  تعبیر خواب دیدن گربه ای که ماهی را صید می کند این است که نقشه های دشمنان شما را اذیت میکند اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

  تعبیر خواب به آب زدن برای گرفتن ماهی این است که با توانایی و شهامت به ثروت می رسید

  تعبیر خواب ماهیگیری کسب قدرت و علم اقتصاد است اما اگر چیزی نکیرید یعنی تلاشتان بی فایده است

  تعبیر خواب خوردن ماهی در خواب روابط دوستانه و پایدار است

  تعبیر خواب ماهی در کتاب سرزمین رویاها

  تعبیر خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند شانس است

  تعبیر خواب گرفتن یک ماهی ،شما را به نهایت دوست خواهند داشت

  تعبیر خواب دیدن یک ماهی روی پیشخوان ، منتظر دردسر باشید .

  تعبیر خواب یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق ، خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

  تعبیر خواب دیدن بازار ماهی فروشان ، به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

  تعبیر خواب دیدن ماهی رنگی توسط یک زن ، بیماری او را تهدید می کند .

  تعبیر خواب اینکه یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند ، مشاجره و عذاب

  تعبیر خواب داشتن ماهی ، لذتهای متعددی نصیبتان میشود

  تعبیر خواب ماهی پختن یا سرخ کردن، یک ازدواج است

  تعبیر خواب ماهی آب پز خوردن شادی است

  تعبیر خواب ماهی سرخ کرده خوردن، نگرانی و اضطراب شدید است

  تعبیر دیدن یک ماهی مرده در یک جویبار این است که تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

  تعبیر خواب اینکه یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی ببیند این است که دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

  تعبیر اینکه ببینید یک ماهی بزرگ صید می کنید این است که پول و شادی به دست می آورید

  اگر ببینید که ماهیهای کوچک صید می کنید تعبیر خواب این است که شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

  تعبیر خواب یک ماهی قرمز چیزی جز رضایت و شادی بزرگ نیست

  تعبیر خواب دیدن ماهی شور این است که برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

  تعبیر خواب دیدن ماهی دودی این است که  نارضایتی در زندگی است

  تعبیر خواب خریدن ماهی این است که یک ملاقات غیره منتظره در پیش دارید

  تعبیر خواب یک ماهی پرنده این است که دوستانتان شما را فریب خواهند داد

  تعبیر خواب یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا  خیانت و فریب است

  تعبیر خواب تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند خوشبختی است

  یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

  تعبیر خواب دیدن ماهی قرمز توسط زن متاهل این است که او بزودی طلاق می گیرد .

  تعبیر خواب ماهی قرمز مرده این است که ناکامی در انتظار شماست .

  اگر ببینید که یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست  پول فراوانی بدست می آورید .

  اگر ببینید در خوا بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند تعبیرش شادی است

  اگر ببینید ماهی قرمز می خرید یک ازدواج در فامیل در راه است

  تعبیر خواب خواب ماهی قزل آلا این است که مشکلات شما به پایان میرسند .

  اگر ببینید شما ماهی قزل آلا می خورید تعبیرش پول است

  اگر در خواب ببینید قزل آلا می پزید مشاجره با اعضاء فامیل در راه است

  تعبیر خواب صید قزل آلا پول فراوان است

  تعبیر خواب دیدن قزل آلا در بازار ماهی فروشان پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

  اگر در خواب ببینید دیگران قزل آلا صید می کنند تعبیرش بدشانسی در عشق است

  تعبیر خواب ماهی کولی شانس است

  اگر ببینید که با ماهی کولی غذا درست می کنید تعبیرش پول است

  تعبیر خواب ماهی | تعبیرخواب ماهی | ماهی در خواب دیدن

  منبع مطلب : hencameloil.loxblog.com

  مدیر محترم سایت hencameloil.loxblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب ماهی

  تعبیر خواب ماهی

  معبران تعابیر متفاوتی درباره دیدن ماهی در خواب آورده اند .یوسف نبی معتقد است دیدن ماهی در خواب به معنای ,
  روزی می باشد .تعبیر خواب ماهی جابر مغربی می گوید دیدن ماهی تازه در خواب خوب است . اگر خواب ببیند از دهانش ,
  ماهی بیرون می آید به معنای دروغگویی اوست و خوردن ماهی نشان از بدست آوردن مال دارد . برای دانستن ,
  تعابیر دیگر ماهی با پرشین وی همراه باشید .

  تعبیر خواب ماهی

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی گوید:

  دیدن ماهی روزی است

  تعبیر خواب ماهی به روایت محمد بن سیرین

  اگر در خواب دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر در خواب ماهی خورد،
  دلیل که از غلام مضرت بیند .

  جابرمغربی گوید:

  دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود.
  اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد،
  دلیل که او را دختری آید.

  اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد.
  اگر خواب دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

  آنلی بیتون دباره دیدن ماهی در خواب می‏گوید:

  معنای دیدن ماهی در خواب

  ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را,
  مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

  ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
  ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

  ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ،
  اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

  ۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
  ۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ،
  نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

  ۷ـ خوردن ماهی در خواب ، نشانه روابط دوستانه و پایدار است.

  تعبیر خواب ماهی  به روایت حضرت دانیال

  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود.
  اگر خواب دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است.
  اگر خواب بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

  تعبیر خواب ماهی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  معنای شنا کردن ماهی در آب زلال در خواب

  دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.

  اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید ,
  که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد,
  ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند,

  تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از,
  طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

  اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید ,
  چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن,
  نشان بیماری و حبس و محکومیت است.

  ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.
  اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز,
  موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید ,

  و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.
  اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید,
  و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید.

  معنی خوردن ماهی شور در خواب

  اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت ,
  گرفتار می شوید.

  تعبیر خواب ماهی به روایت امام جعفر صادق

  دیدن ماهی بر شش و جه است.

  اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

  ماهیگیری : سود زیاد
  ماهیهای بزرگ : رضایت
  ماهیهای کوچک : شکست
  ماهیهای مرده : ناراحتی
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خریدن آن : اطلاعات غلط
  ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

  تاویل , تعبیرستان

  منبع مطلب : persianv.com

  مدیر محترم سایت persianv.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عسل 1 ماه قبل
  0

  خواب دیدم با دست خالی از دریا یه ماهی تقریبا بزرگ گرفتم که رنگش به سبز میزد یکم نگهش داشتم بعد رهاش کردم تو دریا .اون ماهی مال صید یه خانمی بود که نخش پاره شده بود من گرفتمش

  ناشناس 7 ماه قبل
  -2

  خواب دیدم با دست از دریا تعدادی ماهی بزرگ گرفتم

  0
  مهبد 4 ماه قبل

  تعبیرش بر اساس نضر معبران موفقیت مالی و خوشبخی هست

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید