در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب برف یوسف پیامبر

  1 بازدید

  تعبیر خواب برف یوسف پیامبر را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تعبیر خواب برف 🌒 تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف / دیدن برف در خواب

  تعبیر خواب جامع آنلاین

  محمد بن سیرین گوید:

  برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

  تعبیر خواب علامه مجلسی،تعبیر خواب حضرت یوسف،تعبیر خواب دانیال نبی،تعبیر خواب آنلاین،تعبیر خواب ابن سیرین،تعبیر خواب امام جعفر صادق،تعبیر خواب جامع،تعبیر کردن خواب،تعبیر خواب

  جابرمغربی گوید:

  دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

  تعبیر خواب آنلاین

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

  اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

  اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

  تعبیر خواب آنلاین

  ابراهیم کرمانی گوید:

  برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

  تعبیر خواب آنلاین

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

  تعبیر خواب آنلاین

  لوک اویتنهاو می گوید :

  برف

  بارش برف : سستی زود گذر

  برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

  آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

  تعبیر خواب آنلاین

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن برف عذاب وفتنه بود

  تعبیر خواب آنلاین

  مؤلف گوید :

  دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن برف بی هنگام لشگر باشد

  دیدن برف با هنگام فراخی روزی است

  دیدن برف در زمین قحط باشد

  تعبیر خواب آنلاین

  لیلا برایت می‏گوید:

  اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید. مشاهده ‏ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‏ تفاوت با دیگران خواهید داشت.

  تعبیر خواب آنلاین

  آنلی بیتون می‏گوید:

  تعبیر خواب آنلاین

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده

  زمین پوشیده از برف : خوشبختی

  برف کثیف : ناکامی و کسالت

  منبع مطلب : tabirkhab.blog.ir

  مدیر محترم سایت tabirkhab.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خواب برف چه تعبیری دارد؟

  خواب برف چه تعبیری دارد؟

  امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بی‌فایده خواهد گردید».

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید: «دیدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه».

  اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

  اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

  یوسف نبی علیه السلام گوید: «دیدن برف عذاب و فتنه بود»

  محمد بن سیرین می‌گوید: «برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در آنجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

   جابرمغربی می‌گوید: «دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه که با برف بیند».

    ابراهیم کرمانی می‌گوید: «برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی‌وقت بود».

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: «برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه».

  منبع مطلب : www.afkarnews.com

  مدیر محترم سایت www.afkarnews.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید