توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب انار دادن به دیگران

  1 بازدید

  تعبیر خواب انار دادن به دیگران را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  38 تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب

  38 تعبیر و تفسیر دیدن انار در خواب

  تعبیر خواب انار چیست و چه معنا و مفهومی دارد ؟

  مجله دلگرم: خواب انار ( انار ترش ، انار شیرین ، انار گندیده ، درخت انار و .... ) از دید تعبیرکنندگان مختلف تعبیرها و تفسیرهای متنوعی دارد ما در این مقاله به جزئیات این خواب و تعابیر آن میپردازیم

  خواب انار

  کارل یونگ، پروفسور سوئیسی میگوید :
  1- خواب انار بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است. به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود. تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است

  آنلی بیتون می‌گوید :
  2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .
  3ـ خواب خوردن انار ، نشانه آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد
  4- خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  5- خواب انار نیکو است چون انار میوه ای است بهشتی .
  6- معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان . این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار را هزار سکه بر آورد کرده اند .
  7- چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید .

  حضرت دانیال گوید :
  8- خواب انار نشانه مال است .

  ابراهیم کرمانی گوید :
  9- اگر در خواب ببیند دانه های انار یافت یا کسی به او داد ، نشانه آنست که به او رنجی میرسد

  خالد بن علی بن محد العنبری ( از اصحاب پیامبر اسلام ) میگوید:

  10- انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود. اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

  لیلا برایت می‌گوید :
  11- دیدن یا خوردن انار در خواب ، بیانگر رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  12- اگر در خواب ببینید که یک انار را به دو قسمت می کنید نشانه آنست که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .
  13- دیدن خواب خوردن انار نشانه خوشبختی و سلامت است .
  14- اگر در خواب ببینید که یک ظرف پر از انار دارید نشانه آنست که نباید بدون فکر کاری انجام دهید .

  تعبیر خواب خوردن انار شیرین

  محمدبن سیرین گوید :
  15- تعبیر خواب انار شیرین نشانه مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند انار شیرین خوردن در خواب ، به دست آوردن هزار درم است.

  جابر مغربی گوید :
  16- حکم خواب انار شیرین میانه است . ( نه سود و نه زیان )

  ابراهیم کرمانی گوید :
  17- اگر کسی در خواب ببیند انار شیرین را در فصل آن می خورد ، اگر بازرگان است تجارت او رواج یابد . اگر مسافر است ، نشانه آنست که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است .
  18- اگر در خواب ببیند که انار شیرین را پوست می خورد ، نشانه آنست که از همه چیز برخوردار میشود .

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  تعبیر خواب خوردن انار شیرین نشانه موارد زیر است.
  19- مال جمع کردن
  20- زن پارسا
  21- شهری آباد

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  22- تعبیر خواب داشتن انار شیرین و با طراوت ، نشانه اندوختن پول است
  23- چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد ، اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا می یابد .
  24- از دید برخی معبرین اگر کسی در خواب ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خوب و زیبا سرراهش قرار می گیرد .

  تعبیر خواب خوردن انار ترش

  محمدبن سیرین گوید :
  25- تعبیر خواب انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین است، تعبیرش مانند انار شیرین است .

  جابر مغربی گوید :
  26- تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است

  حضرت امام جعفر صادق فرماید :
  27- تعبیر خواب خوردن انار ترش غم واندوه است .

  خواب خوردن انار در فصل خود

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  28- خواب خوردن انار در فصل خودش خوب است

  جابر مغربی گوید :
  29- اگر در خواب ببیند انار را در زمستان می خورد ، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز

  خواب خوردن انار در خارج از فصل آن

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  30- خواب خوردن انار در خارج از فصل آن خوب نیست

  حضرت دانیال گوید :
  31- دیدن خواب خوردن انار در خارج از فصلش بد است

  خواب درخت انار

  حضرت دانیال گوید :
  32- اگر کسی در خواب ببیند انار را در فصلش از درخت کند و خورد ، نشانه آنست که از سمت زنی زیبا منفعت به دست آورد. ولی اگر خارج از فصلش بود بد است

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  33- اگر در خواب ببینید که از درخت انار ، اناری کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید .

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  34- خواب درخت انار نشانه آنست که ثروت بزرگی نصیبتان می شود .
  35- خواب یک درخت انار پر ازگل نشانه خوشبختی است
  36- خواب یک درخت پر از انار نشانه شادی و لذت است .

  دیدن انار گندیده و فاسد در خواب

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  37- دیدن انار گندیده و فاسد در خواب نشانه آنست که مشکلات بسیار در انتظار شماست .

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
  38- خواب انار لهیده و گندیده نشانه انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند .

  تعبیرهای مرتبط:

  تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه

  تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟

  منبع مطلب : www.delgarm.com

  مدیر محترم سایت www.delgarm.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انار

  تعبیر خواب هدیه دادن انار

  اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد. محمدبن سیرین گوید: اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران …

  انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده را در آکاایران …

  محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب انار اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد …

  تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث …

  تعبیر خواب انار,تعبیر خواب درخت انار,تعبیر خواب درخت انار ابن سیرین تعبیر … اگر در خواب ببینیم که در حال جمع کردن انار هستیم یا در حال چیدن انار تعبیر این …. انار هدیه گرفتن به‌طور معمول به معنای دریافت هدایای گران‌بها است و درتعبیر آن از …

  تعبیر خواب انار انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند. تعبیر خواب انار …

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال … بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار شیرین این است که هزار درهم …

  تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن … دادن یا گرفتن هدیهدر رویا نشان دهنده فرصت های توام با موفقیت فراوانی است که در آینده نزدیک پیش خواهند آمد.

  با تعبیر خواب هدیه دادن و تعبیر خواب هدیه گرفتن از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

  ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انار شیرین ببینی، تعبیرش جمع کردن مال و اموال می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خوردن یک انار …

  با تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن (پول، غذا، آب و…) و تعبیر خواب چیزی دادن به مرده (لباس) همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

  تعابیر دیدن کادو دادن و یا کادو گرفتن در خواب بیشتر بر اساس آنچه فرد در خواب دریافت یا هدیه می‌دهد تعبیر می‌گردد ولی صرف عمل کادو دادن و کادو …

  برای آنکه با بصیرت بیشتر، بحث خواب دیدن و تعبیر خواب از دیدگاه امامان (ع ) را پی گیریم ، در آغاز لازم ….. پدرم به او گفت : گویا غذای کشک همراه رب انار خورده ای .

  بایگانی برچسب: تعبیر خواب هدیه دادن انار. تعبیر خواب انار. برای مشاهده « تعبیر خواب انار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید … توضیحات بیشتر » …

  تعبیر خواب صابون تعبیر خواب شستشو با صابون تعبیر خواب هدیه گرفتن صابون تعبیر خواب خریدن … تعبیر خواب استفاده کردن صابون ، مناطق خطرناک است …

  تعبیر خواب نان,تعبیر خواب خوردن نان,تعبیرخواب گرفتن نان از مرده,تعبیر خواب گرفتن نان از کسی,تعبیرخواب هدیه دادن نان,تعبیرخواب کامل نان,تعبیرخواب نان …

  تعبیر خواب قرآن,تعبیر خواب خرید قرآن,تعبیر خواب فروش قرآن,تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن,تعبیر خواب پاره کردن قرآن,تعبیر خواب نوشتن قرآن,تعبیر خواب …

  دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی …

  خلاصه این‌که اگر خواب انار دیده‌اید، حتما به تعبیر خواب این ماه سرکی بکشید؛ … و دگرگونی در زندگی است؛ یعنی این میوه‌ی مبارک را در خواب نوش‌جان کردن همانا و سیر … انار هدیه گرفتن به‌طور معمول به معنای دریافت هدایای گران‌بها است و …

  منبع مطلب : tabir-khab.com

  مدیر محترم سایت tabir-khab.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسرا 1 ماه قبل
  0

  خواب خریدن انار و پخش کردن ان چیست

  مریم 3 ماه قبل
  1

  خواب دین انار به کسی دادان

  مهدی 2 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید