توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبير خواب گم كردن كفش ها

  1 بازدید

  تعبير خواب گم كردن كفش ها را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: تعبیر خواب مغازه کفش فروشی / تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد / تعبیر خواب گم شدن کفش

  با ما همراه باشید.

  اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

  برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

  دیدن کفش در خواب / تعبیر خواب کفش

  دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

  درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است.

  اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود.

  در کتاب تفسیر فرهنگ رویا درباره کفش آمده است که:جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

  برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

  دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

  ابن سیرین گوید: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

  محمد بن سیرین:

  خانم اتیانوس: اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

  معنی خواب برای گم کردن کفش در مسجد و یا عبادتگاه میباشد که کرمانی و ابن سیرین معنای آن را زن میدانند کفش گم شده در مسجد ازدواج و وصلت میباشد

  تعبیر خواب گم شدن کفش

  نشان از طلاق و جدایی می باشد.

  اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

  تعبیرهای دیگر کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر.

  برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

  اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

  ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن).

  اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

  این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

  اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

  اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود.

  اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

  اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است.

  اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

  دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

  تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد).

  خریدن کفشهای نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

  اگر خواب ببینید کفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

  هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

  رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

  اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

  اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

  و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

  کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است.

  دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

  اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

  ابن خلیل می گوید: دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

  تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

  کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

  کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

  دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

  اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

  کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

  اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

  چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

  نشان از غافل بودن شما از همسرتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب گم شدن کفش چیست؟

  تعبیر خواب کفش |دیدن گم کردن کفش ، کفش ورزشی در خواب

  تعبیر خواب کفش |دیدن گم کردن کفش ، کفش ورزشی در خواب

  در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب کفش را درج نماییم.

  دیدن کفش در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

  در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

  با ما همراه باشید….

  تعبیر خواب کفش |دیدن گم کردن کفش ، کفش ورزشی در خواب

  تعبیر خواب کفش

  دیدن خواب کفش نشانه چیست؟

  تعبیر و معنی کفش در خواب

  خواب در مورد کفش بسیار رایج می باشد.

  چنین خواب هایی ممکن است نشاندهنده نیاز شما برای تغییر چیزهایی در زندگی است یا اینکه باید راه جدیدی را اتخاذ کنید.

  همچنین ممکن است سمبل بعد معنوی فرد باشد.

  کفش ها در خواب همچنین سمبل برنامه های شما برای آینده است.

  کفش ها همچنین سمبل فهم بعضی چیزها در زندگی فرد است. خواب در مورد کفش می تواند پیشرفت شغلی را نیز نشان دهد.

  مثلا اسنیکرها در خواب سمبل فعالیت پنهانی فرد می باشد.

  آنها همچنین سمبل نیاز برای خلاص شدن از وضعیتی به سرعت است.

  کفش های بالت سمبل تعادل در چیزهایی یا قدم زدن می باشد. بوت ها یا پوتین ها سمبل قاطعیت فرد است.

  صندل ها ممکن است نشانه راحتی باشند. اسلیپرها یا کفش های راحتی سمبل بعضی از اشتباهات یا احساس راحتی است.

  معنی و تعبیر کفش در خواب

  خواب در مورد پوشیدن کفش. اگر در خواب کفشی را پوشیدید، این خواب نشاندهنده سفر در آینده نزدیک است.

  خواب در مورد پوشیدن کفش ها علامت فروتنی فرد نیز می باشد.

  همچنین ممکن است علامتی از موانع خفیف در آینده نزدیک باشد که می توانید به راحتی به آنها غلبه کنید.

  پوشیدن کفش های جدید. اگر در خواب دیدی که کفش های جدیدی پوشیده اید، چنین خوابی علامت ثروت است.

  این خواب ممکن است علامت سود زیاد یا خوش شانسی در تجارت باشد.

  این خواب همچنین ممکن است نشاندهنده قاطعیت نداشتن فرد در مورد رفتن به سفر خارجی باشد.

  این خواب همچنین علامتی از زندگی در خارج از کشور است.

  گاهی اوقات نیز ممکن است نشاندهنده پیشگویی از سفری باشد که به زودی عازم می شوید.

  پوشیدن کفش های دیگر. اگر در خواب دیدید که کفش اشخاص دیگر را پوشیده اید، این خواب علامت خوبی دارد.

  ممکن است هشدار پایان رابطه با بهترین دوستتان را بدهد.

  این خواب همچنین ممکن است تلاش شما را برای قرار گذاشتن خودتان جای شخصی دیگر را نشان دهد.

  پوشیدن کفش های کثیف و پاره. اگر در خواب دیدی که کفش های کثیف و پاره پوشیده اید،

  چنین خوابی ممکن است نشاندهنده بعضی از دشمنان و افرادی در زندگی باشد که شما را دوست ندارد و رفتار نامناسبی با شما دارند.

  این خواب ممکن است شرمندگی و ناصداقتی را نیز در مورد چیزی در آینده نزدیک نشان دهد.

  پوشیدن کفش های تنگ. اگر در خواب دیدی که کفش های تنگی به پا کرده اید،

  چنین خوابی نشاندهنده ی امکان خیانت دیدن را از طرف فردی نزدیک نشان می دهد.

  این خواب همچنین ممکن است علامت شکست در پروژه ها یا فعالیت هایی باشد که اکنون در حال انجام دادنشان هستید.

  پوشیدن کفش های خیس. اگر در خواب دیدید که کفش های خیس به پا کرده اید،

  چنین خوابی علامت دروغ ها و عدم صمیمیت پارتنر شما می باشد.

  همچنین ممکن است نشاندهنده دروغ هایی باشد که دشمنان می گویند.

  پوشیدن کفش هایی که اندازه نیستند. اگر کفش هایی را در خواب پوشیدید که اندازه شما نبود،

  چنین خوابی ممکن است نشاندهنده این باشد که شما در بعضی موارد با خودتان صادق نیستید.

  شاید فعالیت های شما کاملا با افکارتان متفاوت باشد.

  پوشیدن کفش های نامناسب با موقعیت. اگر در خواب دیدی که کفش های نامتناسب با موقعیت پوشیده اید،

  چنین خوابی نشاندهنده این است که برای شرایط به وجود آمده در زندگی آماده کافی را ندارید.

  این خواب همچنین قبول نکردن و رد شدن انتظارات شما را از سوی برخی افراد نشان می دهد.

  تعبیر خواب پوشیدن کفش

  پوشیدن کفش های جدیدی که از کسی گرفته اید. اگر در خواب دیدید که کفش های جدیدی به شما دادند و آن ها را پوشیدید،

  چنین خوابی علامت خوبی دارد و سمبل آرامش درونی و هماهنگی است که اکنون در زندگی تجربه می کنید.

  کفش نپوشیدن. اگر در خواب دیدی که عیچ کفشی به پا ندارید، چنین خوابی نشاندهنده بی توجه شما نسبت به طبیعت است.

  این خواب همچنین علامت فقر و حامی نداشتن در زندگی می باشد.

  این خواب ممکن است نشاندهنده کمبود اعتماد بنفس فرد باشد.

  خرید کفش های جدید. اگر در خواب دیدی که کفش های جدیدی به پا کرده اید،

  چنین خوابی علامت خوبی دارد و تغییراتی را در آینده پیشگویی می کند.

  اگر در خواب کفش های جدیدی خریدید، این خواب ممکن است تمایل شما را برای تغییر زندگی از راه هایی نشان دهد.

  شاید نیاز دارید که چیزی جدید را در زندگی شروع کنید.

  اگر برند کفش جدید را در خواب مشاهده کردید، این خواب بیانگر سفر طولانی به یک مقصد دور است.

  کفش های خریداری شده اخیر. اگر در خواب کفش هایی را مشاهده کردید که اخیرا در واقعیت آن ها را خریداری کرده بودید،

  چنین خوابی احتمالا نشاندهنده سفر در روزهای آتی است.

  برند جدید کفش. اگر در خواب دیدی که برند جدیدی از کفش را دارید، چنین خوابی علامت خوبی دارد  و سمبل اعتمادبنفس است.

  این خواب همچنین رویدادهای اجتماعی جالب را نشان می دهد که به زودی اتفاق می افتد.

  همچنین ممکن است نشاندهنده طرز فکر شما در مورد مسائل شخصی تان باشد.

  کفش های جدید همچنین نشاندهنده موفقیت در تجارت است.

  کفش های قدیمی. کفش های قدیمی در خواب معمولا علامت بدی دارند و پیشگویی از اتفاقات نراضی کننده و و سختی هایی در خانواده می باشد.

  کفش های قدیمی در خواب ممکن است نشاندهنده روابط خوب با دوستان و رابطه های شاد داخل خانواده باشد.

  کفش های دزدیده شده. اگر در خواب کفش های دزدیده شده را مشاهده کردید،

  چنین خوابی ممکن است هم در مورد چیزهای از دست داده و هم چیزهایی باشد که در زندگی به دست می آورید.

  گم کردن کفش ها. اگر در خواب کفش های خود را گم کردید، چنین خوابی نشاندهنده پایان یک رابطه با فردی نزدیک می باشد.

  این خواب همچنین در مورد رد شدن درخواست عاطفی از سمت شخصی را نشان می دهد.

  خواب در مورد گم شدن یا فراموش کردن کفش ها ممکن است نشاندهنده بی میلی به حرکت به سمت جلو را در بعضی از شرایط زندگی نشان دهد.

  گاهی اوقات ممکن است این خواب نشاندهنده این باشد که شما به طور کامل مسائل مهم را نمی فهمید.

  این خواب گاهی اوقات می تواند نشاندهنده نیاز فرد برای کار کردن روی روابط باشد.

  شاید این خواب به شما پیشنهاد می دهد که با شخصی به سفر بروید.

  تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

  کفش های پاشنه بلند. اگر در خواب دیدید که کفش های پاشنه بلندی به پا کرده اید، چنین خوابی امکان سفر به خارج از کشور را نشان می دهد.

  تمجید دیگران از کفش های شما. اگر در خواب دیدید که دیگران از کفش شما تعریف می کنند،

  چنین خوابی ممکن است هشدار در مورد این باشد که نباید زیاد از حد در مورد خودتان با آشنایان جدید صحبت کنید.

  بسیار مهم است که فاصله خود را با دیگران حفظ کنید تا آنها را بهتر بشناسید.

  کفش ها درون کمد. اگر در خواب کفش ها را درون کمد مشاهده کردید،

  این خواب ممکن است نشاندهنده تکذیب شما در مورد بعضی از جنبه های شخصیتی مهم باشد.

  تعمیر کفش. اگر در خواب دیدید که کفش خود را نزد کسی برده اید که آن را تعمیر کند،

  چنین خوابی سختی هایی را نشان می دهد که می توانید با سخت کوشی به آنها غلبه کنید.

  فقط یک کفش. اگر فقط یک کفش را در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی ممکن است علامت میل بعضی از افراد نسبت به شما باشد.

  اگر یک خانم مجرد چنین خوابی ببیند، حتما شخصی عاشق او شده است.

  پوشیدن کفش و بستن بندهای آن. اگر در خواب دیدید که در حال پوشیدن کفش یا بستن بندهای آن هستید،

  چنین خوابی علامت باورها است و امادگی شما را برای آغاز سفری جدید در زندگی نشان می دهد.

  در آوردن کفش ها و پوشیدن یک جفت کفش جدید. اگر چنین خوابی دیدید،

  این خواب احتمالا تغییری را در نقش شما در زندگی در بعضی از جنبه ها نشان می دهد.

  شاید مسئولیت شما در زندگی یا در محل کار به شدت زیاد است.

  عوض کردن کفش ها در خواب ممکن است نشان دهنده تغییرات اساسی در زندگی شما مانند تغییر شغل، ازدواج یا جدایی باشد.

  این خواب همچنین ممکن است تغییر طرز فکر شما را در مورد چیزهایی یا فهم شما را در مورد بعضی از مسائل نشان دهد.

  در آوردن کفش ها. اگر در خواب دیدید که کفش های خود را درآورده اید، چنین خوابی نشاندهنده پایان رابطه است.

  قدیمی شدن و کثبف شدن کفش ها. چنین خوابی احتمالا نشاندهنده میل شما برای انتقاد کردن از دیگران است که باعث شده دشمنان زیادی را برای خود به وجود بیاورید.

  دریافت یک جفت کفش جدید به عنوان هدیه. اگر در خواب یک جفت کفش جدید را به عنوان هدیه دریافت کردید،

  چنین خوابی در مورد علایق شماست که در آینده نزدیک آنها را دنبال می کنید.

  تعبیر خواب کفش قرمز

  کفش های قرمز. کفش های قرمز در خواب علامت رابطه رمانتیک در آینده نزدیک است.

  کفش های سفید. کفش های سفید علامت خوبی دارد و در مورد آشنایی با افراد جدید، ازدواج و یا تغییراتی در زندگی است.

  کفش ها سیاه. کفش های سیاه در خواب علامت بدی دارد و نشاندهنده سوء تفاهم در مورد انسان های نزدیک زندگی است.

  گاهش اوقات این خواب علامت مرگ در خانواده است.

  تعبیرهای کفش عبارتند از:

  اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند.

  اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود.

  این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  اگر ببینی هنگام راه رفتن یک لنگه از کفش تو در آمد، یـعـنـی از برادر و خواهر خودت جدا می‌شوی.

  تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بند کفش تو شکاف خورده است، یـعـنـی در مسافرت می‌مانی و برنمی‌گردی.

  اگر ببینی کفش تو سوخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود.

  اگر ببینی کفش نو خریدی و پوشیدی، یـعـنـی کنیزکی دوشیزه به دست می‌آوری .

  بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی با زنی خوش‌گذران ازدواج می‌کنی.

  اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

  اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده‌اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

  خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

  اگر خواب ببینید کفش‌های نو، پای شما را می‌زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.

  اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته‌اید، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.

  اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

  کفش: جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده،

  شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

  برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

  کفش‌ هایی از شغل‌ های دیگر مثلا کفش پرستاری : به نیاز ما برای ویژگی‌های آن شغل تاکید دارد.

  درآوردن کفش: پشت سر گذاشتن گذشته، ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید.

  پا برهنه راه رفتن: اگر راه رفتن دشوار بود در مسیر سختی در زندگی گام بر می‌دارید، رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره، تماس با طبیعت

  به بیان ابراهیم کرمانی اگر در خواب ببینید که کفش نو خریدید و پوشیدید به این معناست که کنیزکی دوشیزه به دست خواهید آورد.

  به تعبیر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب در حال خرید کردن باشید نشان دهنده نیازها و تمایلات شماست.

  مثلا اگر در خواب خود لباس می‌خرید به این معناست که می‌خواهید تصویر جدیدی از خود ارائه دهید.

  آنلی بیتون می‌گوید: خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

  اگر مرد خواب ببیند کفش سفید زنانه‌ای می خرد به این معناست که می‌خواهد رابطه با نامزدش را به مرحله جدیدی وارد کند.

  تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه

  اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش را لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

  اگر در حال برنامه ریزی برای سفر هستید، دیدن خواب پوشیدن کفش نو ممکن است نشانه تردید و بی تفاوتی شما برای رفتن به این سفر باشد.

  همچنین این خواب می‌تواند نشانه احتمالی برای زندگی در خارج از کشور باشد.

  ابن سیرین گوید: اگر فرد ببیند که کفش نو در پای خود کرد، دلیلی است بر آن که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند کفشی جدید و نو پوشیده، ازدواج خواهد کرد.

  اگر خواب ببینید که در مغازه کفش‌فروشی هستید بدان معناست که شما حداقل دو راه برای تغییر زندگی خود پیش رو دارید

  به خصوص اگر در حال پوشیدن کفش باشید.

  معبرین غربی گویند:

  اگر در خواب ببینید که کفش پاشنه بلندی با عرض زیاد پوشیده‌اید نشانه ای از تحمل بلاتکلیفی و ابهام در وضعیت زندگی است که شما سعی در رهایی یافتن از این وضعیت نا امید کننده دارید.

  اگر در خواب پاشنه‌های بزرگ در کفش خود دیدید ارتباط قوی و محکمی با اعضای خانواده خود خواهید داشت.

  حضور دوستان وفادار و پایداری در کار از دیگر نشانه‌های رویای کفش پاشنه بلند بزرگ است.

  معبرین غربی گویند: دیدن کفش با پاشنه نازک به شما این هشدار را می‌دهد که در مورد موقعیت‌های پیش روی خود مجدداً تفکر کنید.

  تعبیر خواب شکستن پاشنه کفش

  در کتاب تعبیر خواب میلر آورده شده است که شکستن پاشنه کفش برای دختر جوان هشداری در مورد رخ دادن اتفاقی ناگوار است که باعث صدمه دیدن شهرت و آبروی او می‌گردد.

  خانم اتیانوس می‌گوید: اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می‌شود.

  نشان از غافل بودن شما از همسراتان است. به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند .

  باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید.

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست،

  کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

  منابع فارسی : ساعد / ستاره / پارسی نو

  منبع مطلب : delbaraneh.com

  مدیر محترم سایت delbaraneh.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رضا 12 روز قبل
  0

  خواب دیدم گفش هام گم شده

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید