توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تشبیه کلاس ششم درس هفت خان رستم

  1 بازدید

  تشبیه کلاس ششم درس هفت خان رستم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تشبیه درس هفت خان رستم ششم

  باغچه کوچک

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  در این مطلب ما برای شما تمام کلماتی را که به نوعی در ارتباط با درس بودن تحت عنوان معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم آماده کرده ایم که شما میتوانید با مطالعه ی آن ها تدریس بهتر و غنی تری را ارائه دهید.

   معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  معنی واژه ها، به ترتیب سطرها و بیت ها
  هفت خان: نام هفت مرحله از جنگهای رستم
  رخش: اسم اسب رستم؛ در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است.

  مرحله: فاصلهی بین دو منزل که مسافر طی میکرده است، قسمت
  زابلستان: نام شهری در استان سیستان و بلوچستان

  اهریمن: شیطان و ابلیس
  قوی پنجه: زورمند، توانا

  کیکاووس: پادشاه نادان و بیارادهی ایرانی
  سخت: پُر از رنج و زحمت

  دیوان: جمع دیو، موجودات خیالی و ترسناک
  تیمار کردن: مراقبت کردن، خدمت کردن، رسیدگی به آب و خوراک حیوان.

  رهایی: آزادی
  نخجیر: شکار، حیوانی را که شکار کنند.

  در ادامه شاهد معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم از کتاب فارسی ششم ابتدایی خواهید بود.

  بند: طناب، ریسمان، اسارت
  فرجام: پایان، آخرکار، عاقبت کار

  اژدها: جانور افسانهای بزرگ به شکل سوسمار که اغلب دو سر دارد.
  دیده: چشم

  پیکار: جنگ
  پرخاش: جنگ و ستیزه جویی، دُرشتی

  نبرد: جنگ
  سُم: قسمت انتهایی انگشتان حیوانات که مثل کفش برای آنهاست.

  چاکچاک: پاره پاره
  آذر گُشسب: آتش تند و تیز، در شاهنامه کنایه از هرچیز مورد نیایش آمده و نیز اسم یکی از پهلوانان است.

  سهمگین: خوفناک، ترسآور، ترسناک
  یال: موهای بلند پشت گردن اسب

  بَر: سینه، تن
  دلیر: شجاع، در اینجا همان رستم است.

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم

  بدینسان: به اینگونه
  هفت « دیو سپید: در خان هفتم که رستم و اولاد به محلّ زندگی دیو رسیدند، رستم دست و پای » کوه اولاد دیو را بست و سپس به غار حمله کرد و دیو سپید را از پا درآورد.

  قصد: خواست و اراده برای انجام کاری
  ز بهر: به خاطر

  حیله: مکر و فریب
  نیایش: راز و نیاز کردن با خداوند

  چیره: غالب: پیروز (چیرگی: پیروزی)
  داور: انصاف دهنده، خدای تعالی

  خم: در این درس به معنی حلقهی طناب
  دادگر: کسی که با عدالت رفتار میکند.

  کمند: طناب، بند، ریسمان
  گُردی: پهلوانی، دلیری

  سعی کنید معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم را به صورت یکجا به دانش آموز ارائه نکنید و آن ها را راهنمایی کنید تا به بهترین شیوه نسبت به پیدا کردن معانی کلمات جستجو نمایند.

  بیم: ترس
  اُولاد: نام دیوی است که در خان پنجم، رستم با وی و سپاهیانش مواجه میشود و آنها را تا رو مار میکند.

  دستگاه: شکوه، قدرت، عظمت
  ارژنگ دیو: نام یکی از سرداران دیو سپید است. ششمین خان رستم، جنگ با ارژنگ دیو است.

  معنی جمله ها
  از هفت خان رست گذشته است معنی: به کنایه: توانسته است، مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیّت برسد.

  دیوها را از پای درمیآورد.
  معنی: به کنایه: دیوها را نابود میکرد.

  رخش به تنگ میآید.
  معنی: به کنایه: رخش، خسته میشود.

  معنی بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت ۱ : خروشید و جوشید و برکَند خاک زسُمّش زمین شد همه، چاک چاک
  معنی: رخش، شیهه کشید و جَست و خیزکُنان، از شدّت خشم با ضربههای سُمّش، زمین را پاره پاره کرد.

  نکته ی آرایه ای: در این بیت مبالغه به کار رفته است: در خشم رخش، اغراق شده است.

  بیت ۲ : بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از بَرش
  معنی: رستم با شمشیر، سرش را از تن جدا کرد و خونِ فراوانی از تن اژدها جاری شد.

  نکته های آرایه ای: تشبیه: خون: مشبّه و رود: مشبّهٌبه / در ریخته شدن خون، مبالغه شده است.

  بیت ۳ : بینداخت چون باد، خَمّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند
  معنی: رستم با سرعت بسیار، طناب را به طرف جادوگر پرتاب کرد و سرش را با ریسمان بست و او را اسیر کرد.

  نکته های آرایه ای: چون باد ← تشبیه / کنایه در سرعت بسیار دارد و مبالغه شده است.

  بیت ۴ : میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جادوان زو پُر از بیم کرد
  معنی: با خنجر، جادوگر را از کمر، نصف کرد و تمام جادوگران از این اتّفاق ترسیدند.

  بیت ۵: چو رستم بدیدش برانگیخت اسب بدو تاخت مانند آذرگشسب
  معنی: وقتی رستم او را دید، اسبش را به حرکت درآورد و مانند آتش تندی، به سرعت روانه شد.

  نکته های آرایه های ادبی درس هفت خان رستم ششم ابتدایی

  حرف ربط است؛ بنابراین، نباید با ،» وقتی که « ،» زمانی که « در مصراع اوّل به معنی » چو « : نکتهی دستوری
  ارژنگ دیو است. ،» او « نشانهی تشبیه )ادات تشبیه( اشتباه کرد. / مرجع
  نکته های آرایه ای: مانند آذرگشسب ← تشبیه / تاختن مانند آذر گشسب: کنایه از تند و سریع حرکت کردن
  بیت ۶: سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر
  معنی: رستم سر و گردن ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر شجاع و قوی سرش را از تن جدا کرد.

  مانند( شیر ← تشبیه ₌) نکته ی آرایه ای: به کردار
  بیت ۷: ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست یکی پاک جای پرستش بجُست
  معنی: رستم برای راز و نیاز با خداوند، خودش را شُست و جای پاکی را برای عبادت کردن پیدا کرد.

  نکته ی دستوری: نیایش، متمّم است و سر و تن، مفعول میباشد. / پاک جای، ترکیب وصفی مقلوب است: جای
  پاک / یکی پاک جای پرستش، گروه مفعولی است.
  بیت ۸ : از آن پس نهاد از برِ خاک، سر چنین گفت: کای داورِ دادگر!
  معنی: بعد از این مشغول عبادت و راز و نیاز با خداوند شد و گفت: ای خداوند بزرگ و عادل!

  نکته ی دستوری: داور دادگر، ترکیب وصفی است و نقش منادا دارد.
  نکته ی آرایهای: سر بر خاک نهاد: کنایه از فروتنی و فرمانبُرداری کردن. در این درس یعنی راز و نیاز کردن.
  نکته ی ادبی: این بیت: موقوف المعانی است و با بیت بعدی کامل میشود.

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت ۹: ز هَر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه
  معنی: پروردگارا! در برابر تمام بدیها، پناهگاه بندگانت هستی و تو به من پهلوانی، قدرت و عظمت دادهای.

  است و حرف » به « به معنی » را « ، در مصراع اوّل، نشانهی مفعولی نیست و در مصراع دوم » را « : نکتهی دستوری
  به من( ₌ اضافه میباشد )

  پیام درس هفت خان رستم فارسی ششم
  این درس درباره ی هفت خان رستم مطالبی گفته است. رستم برای نجات دادن کیکاووس، پادشاه ایران، به مازندران میرود و با دیوها میجنگد. رستم در این سفر، هفت مرحلهی سخت و دشوار را طی میکند که به آن هفت خان میگویند.

   

  منبع مطلب : delfanlak55.blogfa.com

  مدیر محترم سایت delfanlak55.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : تشبیه می خوام

  Mohamad : ناموصا ریدم. تو این سایت⚠️

  فاطمه : تشبیه نمیخواستی گلم

  :) : من تشبیه می خواستم

  گل : را بلد نیستیم

  پرسپولیس : بزد تیغ و و بنداخت از بر ، سرش فرو ریخت چون رود ، خون از برش مشبه : خون مشبه به : رود وجه شبه : جاری شدن خون مانند رود ادات تشبیه : چون من این دونه رو میدونستم

  الهه : من تشبیه می خاستم

  . : و دمت گرم پرسپولیسی هستی

  نسی : ولی راست میگین بهتون حق میدم افتضاح سایتشون خیر سرشون سایت زدن😐

  . : دمت گرم ممنون

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  👻 6 روز قبل
  0

  تشبیه میخواستم ولی ببخشید.!

  یاخدا 9 روز قبل
  -2

  اصلا مشبه نداشت

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام من می خواستیم چرا آزمون هارو کامل نمی کنید خواهش می فقط زود تر خیلی ممنون

  0
  مصطفي مکرمی 7 ماه قبل

  سلام

  Ss 7 ماه قبل
  0

  کس کش این چیه ما تشبیه میخوایم

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  من تشبیه میخواستم

  نسترن 9 ماه قبل
  1

  واقعا افتضا بود نسترن ۱۲ ساله از تهران

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  تشبیهههههه

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  لطفا تشبیه میخوام

  Mehrdad 10 ماه قبل
  2

  من تشبیه میخواستم این چیه؟ 😫😫😫😫😫

  نسی 10 ماه قبل
  4

  ولی راست میگین بهتون حق میدم افتضاح سایتشون خیر سرشون سایت زدن😐

  نسی 10 ماه قبل
  1

  بچه های که تشبیه میخوان باید برین توی عمق قضیه باید بهش پی ببریم من قبلاً اینترنتم زیرو رو کردم

  ببینین توی یک جمله یا یک بیت چه به چی ربط داره برای مثال

  برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار

  برگ درختان مشبه به دفتر معرفت

  وجه شبه شناخت خداوند

  تشبیه هم حذف شده به همین آسونی

  نسترن هستم 12 ساله از کرج 🐨🐼

  سوگلیم 11 ماه قبل
  3

  خواهشن تشبیه ها جدا و تماممی ارکان تشبیه مشخص شده باشه اینطوری بهتره با تشکر

  الهه 12 ماه قبل
  5

  من تشبیه می خاستم

  8
  فاطمه 12 ماه قبل

  تشبیه نمیخواستی گلم

  پرسپولیس 12 ماه قبل
  5

  بزد تیغ و و بنداخت از بر ، سرش فرو ریخت چون رود ، خون از برش

  مشبه : خون

  مشبه به : رود

  وجه شبه : جاری شدن خون مانند رود

  ادات تشبیه : چون

  من این دونه رو میدونستم

  5
  . 10 ماه قبل

  و دمت گرم پرسپولیسی هستی

  4
  . 10 ماه قبل

  دمت گرم ممنون

  3
  محبوبه‌کبیری‌ 12 ماه قبل

  افرین

  پرسپولیس = عشق 12 ماه قبل
  3

  من تشبیه می خوام .

  اینکه کلا ۲ تا تشبیه داشت

  از هر چی تشبیه بدم میاد 😐😑😒😡😡😡

  3
  محبوبه‌کبیری‌ 12 ماه قبل

  عزیزم‌دقت‌کن‌

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  من تشبیه میخواستم با این سایت تون اصلا خوب نیست

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  خدایی این چیه من چندتا تشبیه میخوام معنی درس رو داده

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  من می‌خواهم

  -1
  محبوبه‌کبیری‌ 12 ماه قبل

  خب‌نخواه

  Mohamad 1 سال قبل
  9

  ناموصا ریدم. تو این سایت⚠️

  -1
  محبوبه‌کبیری‌ 12 ماه قبل

  آمار

  گل 1 سال قبل
  5

  را بلد نیستیم

  :) 2 سال قبل
  7

  من تشبیه می خواستم

  :) 2 سال قبل
  2

  کاملا مزخرف😒😑😶

  ناشناس 2 سال قبل
  10

  تشبیه می خوام

  عسل انصاریان 2 سال قبل
  2

  خوب می خوایم با مبالغه آشنا شویم خوب مبالغه یعنی چه.... یعنی کنایه زدن برای مثال دوساعت اینجا وایسادم یعنی این فرد دو ساعت اینجا مانده... خیر پس به این گونه صحبت ها مبا لغه گفته میشود

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید