توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی php

  1 بازدید

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی php را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

  تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ

  شاید پیش آمده باشد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ویا میلادی به شمسی راجهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یامسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید.ازآنجاکه سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری ازکشورهای جهانست لذا درکشورهاییکه تقویم آنهابه سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل درمورد تاریخ قمری نیزبرقراربوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن دربرخی موارد موردنیازست.

  بکمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت باحساب امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ راازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هاییکه برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

  باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین برمبتای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

  تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشدکه امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی گردیده ودرادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

  تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت.

  درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی 365 روز داردوهر 4 و یا 5 سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

  درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با226899 روز.

  درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز 10 دی به11ام و 11 دی به12ام تغییر مییابد.

  درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

  بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

  روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

  باکم کردن عدد 621 ویا 622 ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

  توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

  تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

  تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری 354یا355 روز دارد وهر ماه قمری معادل 29یا30 روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد 30 روزه و ماههای زوج 29 روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم 30 روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله 2یا3 سال از یکدیگر هستند و دریک دوره 30 ساله 11 سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره 30 ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

  مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال 622 میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز 19th ماه July سال 622 میلادی جدید(گریگوری) و برابربا 27 تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز 16th ماه July سال 622 ژولیانی میباشد.

  مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره 30 ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

  توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر 1روز و در موارد نادر 2روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از30یا29 روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست.

  مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری رامیتوان درمواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن ویا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته وآینده و .... بدون هیچگونه محدودیت استفاده نمود.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  مدیر محترم سایت www.bahesab.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در php - سون لرن

  تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در php - سون لرن

  تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در php :تا به‌ حال به این موضوع فکر کرده ‌اید که اگر امکان استفاده از تاریخ در وب سایت‌ها وجود نداشت، چه اتفاقی می‌افتاد؟ تقریبا بدون ثبت و خواندن تاریخ در وب سایت ها، پیاده سازی هیچ کدام از خدماتی که در حال حاضر در سایت‌ها ارائه می‌شوند، کار ساده ای نخواهد بود. ثبت نام کاربران، گزارش‌های مالی، زمان پست‌های ارسالی و... نمونه ای از خدماتی است که با تاریخ در ارتباط اند. بنابراین کار با تاریخ یکی از رایج‌ترین مواردی است که در طراحی و برنامه نویسی سایت‌ها صورت می‌گیرد. کمتر سایت و یا اپلیکیشنی پیدا خواهید کرد که از تاریخ استفاده نکرده باشد.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی php

  روش‌های زیادی برای استفاده ازتاریخ در PHP وجود دارد. برای کار با تاریخ توابع و کتبخانه‌های زیادی توسعه داده شده است که استفاده از آن‌ها با توجه به مستندات ارائه شده کار چندان سختی نخواهد بود. اما تاریخی که به صورت پیش فرض در این زبان استفاده می‌شود به صورت میلادی است. یکی از مشکلات برنامه نویسان و طراحان ایرانی، استفاده از تاریخ شمسی و قابلیت تبدیل آن به تاریخ میلادی در سایت‌ها است. در این مقاله، روش‌های مختلف تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در زبان برنامه نویسی php را به شما آموزش خواهیم داد. پس اگر قصد دارید از تاریخ شمسی در وب اپلیکیشن‌های خود استفاده کنید، از شما دعوت می‌کنیم تا در انتهای این مقاله همراه ما باشید.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در PHP با استفاده از کتابخانه Verta

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی php

  ورتا (Verta) پکیجی برای تبدیل تاریخ شمسی و میلادی به یکدیگر است که برای فریم ورک لاراول عرضه شده است. این پکیج توابع کمکی زیادی را شامل می‌شود که کاربران با بکارگیری آن‌ها می‌توانند به راحتی تبدیلات تاریخ را انجام دهند. زبان PHP دارای کلاسی برای تاریخ و زمان است که پکیج ورتا از همین کلاس ارث بری کرده است. ورتا از الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و بالعکس استفاده می‌کند. الگوریتم مبدل تاریخی که در این پکیج استفاده شده است بر اساس الگوریتم تاریخ جلالی وحید سهراب لو، روزبه پورنادر و محمد توسی می‌باشد.

  برای استفاده از این پکیج در وب اپلیکیشن‌های خود نیاز به نصب و استفاده از کامپوزر (Composer) دارید. کامپوزر یک ابزار کامند لاین است که به منظور کاهش وابستگی نرم افزارها به کتابخانه‌ها و پکیج‌های خارجی ارائه شده است. با استفاده از این ابزار به راحتی می‌توان پکیج‌ها و کتابخانه را دریافت و مدیریت کنید. منبع اصلی پکیج‌ها و کتبخانه‌های کامپوزر سایت Packagist است که به عنوان مخزن پیش‌فرض پروژه‌های PHP شناخته می‌شود. در این سایت توسعه دهندگان مختلف کتابخانه‌ها و پکیج‌های مختلف پروژه ‌های خود را در دسترس سایر توسعه دهندگان قرار می‌دهند.

  آموزش نصب Composer

  ابتدا باید ابزار کامپوزر را باید دانلود کنید. برای دانلود کامپوزر به سایت رسمی این برنامه به نشانی getcomposer.org مراجعه کنید. برای دانلود آخرین نسخه این برنامه مطابق عکس زیر بر روی Download کلیک کنید. آموزش نصب کامپوزر تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در PHP

  در صفحه بعد که هدایت می‌شوید، روش‌های مختلفی برای نصب کامپوزر وجود دارد. در این بخش ساده‌ترین روش نصب این ابزار بررسی می‌شود. در این صفحه برای دریافت فایل نصبی کامپوزر بر روی عبارت Composer-Setup.exe کلیک کنید.

  پس از دریافت فایل اجرایی کامپوزر، آن را اجرا کنید و مراحل را مانند تصاویر دنبال کنید. در این مرحله از نصب باید نشانی فایل اجرایی php را برای نصب Composer مشخص نمایید. فایل اجرایی PHP معمولا توسط نرم افزارهایی مانند Xampp، Wamp و... نصب می‌شود. البته معمولا فایل نصبی به صورت اتوماتیک آدرس فایل اجرایی PHP را شناسایی می‌کند. اگر نرم‌ افزار نصب نتوانست به صورت خودکار این فایل را شناسایی کند، لازم است تا با زدن دکمه‌ Browse این مرحله را به صورت دستی پیش ببرید. پس انجام این کار بر روی گزینه Next کلیک کنید.

  آموزش نصب کامپوزر تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در PHP

  برای نصب این ابزار باید به اینترنت متصل باشید. پس این مرحله، دیگر نیازی به تغییرات و انجام عمل خاصی وجود ندارد و کافی است بر روی گزینه‌های Next و در نهایت Install کلیک کنید. تبریک می‌گویم، کامپوزر شما نصب شده است. اکنون می‌توانیم برای دریافت کتابخانه ورتا از این ابزار استفاده کنیم.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در PHP

  نصب کتابخانه Verta

  برای نصب و بکارگیری کتابخانه ورتا در کامند لاین پروژه خود، دستور زیر را وارد کنید.

  حال اگر بخواهید از این کتابخانه در پروژه لاراولی خود استفاده کنید، باید این پکیج را درون پروژه خود اضافه کنید. برای این کار دستور زیر را وارد کنید. البته در صورتی که قصد دارید از این پکیج در پروژه‌های غیر لاراولی استفاده کنید، می‌توانید این مرحله را نادیده بگیرید.

  همانطور که اشاره شد این پکیج کاربردهای بسیاری در نرم افزارهای ایرانی و فارسی زبان دارد. بنابراین اگر قصد دارید از سایر قابلیت‌های این پکیج استفاده کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم که مستندات آن را مطالعه کنید.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی در PHP با استفاده از کتابخانه Jdf

  دومین روش استفاده از کتابخانه Jdf است. Jdf کتابخانه ای برای تبدیل تاریخ شمسی و میلادی به یکدیگر است که برای زبان‌های برنامه نویسی مختلف توسعه داده شده است. استفاده از این روش نسبت به روش قبل از مزیت‌های کمتری برخودار است. زیرا پکیج ورتا امکانات بسیار زیادی را برای کار با تاریخ در اختیار توسعه دهندگان وب قرار می‌دهد. ازطرفی دیگر پکیج ورتا با استفاده از کدنویسی شی گرا پیاده سازی شده است، به همین دلیل می‌تواند به راحتی در هر بخش از کدهای شما استفاده شود. همچنین علاوه بر تمیز شدن کدهای شما، باعث کاهش میزان کدنویسی می‌شود.

  بنابراین زمانی که نیاز به استفاده از توابع مختلف کار با تاریخ احساس نمی‌شود، استفاده از کتابخانه Jdf می‌تواند گزینه مناسبی باشد. همچنین اگر پروژه شما به صورت شی گرا پیاده سازی نشده است، استفاده از این روش پیشنهاد نمی‌شود. در این کتابخانه دو تابع gregorian_to_jalali و jalali_to_gregorian از توابع بسیار کاربردی برای تبدیل تاریخ از میلادی (گرگوری) به هجری شمسی (جلالی) و برعکس می‌باشند. توابع مورد استفاده در این کتابخانه برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با استفاده از PHP در یک فایل تعریف شده اند. پس در هر جایی از که نیاز به تبدیل تاریخ داشته باشید کافی است که ابتدا فایل اصلی کتابخانه را دانلود و سپس در پروژه خود Include کنید. بعد از این کار می‌توانید به راحتی از توابع این کتابخانه در کدهای خود استفاده کنید.

  راهنمای تابع gregorian_to_jalali و jalali_to_gregorian

  این تابع‌ها دارای 4 پارامتر (آرگومان) بوده و وظیفه اصلی آن ها، تبدیل تایخ هجری شمسی به میلادی و یا برعکس می‌باشد. سه پارمتر اول این توابع حتما باید وارد شوند، اما پارامتر چهارم در آن‌ها اختیاری است. اگر بخواهیم تاریخ میلادی را به شمسی تبدیل کنیم باید از تابع gregorian_to_jalali استفاده کنیم. تاریخی که در این تابع وارد می‌کنیم، حتماً باید میلادی باشد تا در خروجی به هجری شمسی تبدیل گردد. خروجی این تابع در حالت پیشفرض به صورت آرایه است، اما به وسیله پارامتر چهارم می‌توان خروجی را به عبارت (متن-رشته) تبدیل کرد.

  همچنین اگر قصد داشته باشیم که تاریخ شمسی را به میلادی تبدیل کنیم، باید از تابع jalali_to_gregorian استفاده کنیم. تاریخی که در این تابع باید وارد شود حتما باید شمسی باشد تا در خروجی به صورت میلادی نمایش داده شود. پارامترهای این توابع مشابه هم هستند و از نظر کارکرد تفاوتی ندارند.

  mixed gregorian_to_jalali( int $year , int $month , int $day [, string $mod = "" ] )

  ([ ""=mixed jalali_to_gregorian( int $year , int $month , int $day [, string $mod

  پارامترهای تابع gregorian_to_jalali عبارتند از :

  پارامترهای تابع jalali_to_gregorian عبارتند از :

  منبع مطلب : 7learn.com

  مدیر محترم سایت 7learn.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  توابع تبدیل تاریخ زبان php

  دو تابع gregorian_to_jalali و jalali_to_gregorian از توابع بسیار کاربردی برای تبدیل تاریخ از میلادی (گرگوری) به هجری شمسی (جلالی) و برعکس می‌باشند که به چندین زبان برنامه‌نویسی در نشانی http://jdf.scr.ir/jdf ارائه گردیده و به همراه مثال‌های کاربردی در یک فایل فشرده قابل دریافت هستند.

  کد زیر به زبان PHP می‌باشد. [ سایر زبان‌های برنامه‌نویسی ]
  [ دریافت فایل‌ها+مثال ] [ دریافت کتابخانه‌ی jdf.php ]

  [ حمایت مالی داوطلبانه ] [ دریافت سایر پروژه‌های مرکز ]
  [ دریافت فایل‌ها+مثال ] [ دریافت کتابخانه‌ی jdf.php ]

  راهنمای تابع gregorian_to_jalali (php)

  دارای 4 پارامتر (آرگومان) بوده و وظیفه ی اصلی آن ، تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی می باشد. سه پارمتر اوّل آن حتماً باید وارد شوند ، امّا پارامتر چهارم اختیاری است. تاریخی که به این تابع وارد می کنیم ، حتماً باید میلادی باشد تا در خروجی به هجری شمسی تبدیل گردد. خروجی این تابع در حالت پیشفرض ، به صورت آرایه است ، امّا به وسیله ی پارامتر چهارم ، می توان خروجی را به عبارت (متن-رشته) تبدیل نمود.

  ( array | string )
  mixed gregorian_to_jalali( int $year , int $month , int $day [, string $mod = "" ] )


  gregorian_to_jalali($g_y,$g_m,$g_d,$mod);

  پارامترهای تابع gregorian_to_jalali

  g_y$ : پارامتر اوّل ، سال میلادی ( کامل 4 رقمی )
  g_m$ : پارامتر دوم ، ماه میلادی ( 12- 1 )
  g_d$ : پارامتر سوم ، روز میلادی ( 31 - 1 )

  توجّه: صفر بی ارزش قبل از اعداد ورودی را حذف کنید: مثلاً 02 را به 2 تبدیل نموده ، سپس به آرگومان ها وارد نمایید.

  mod$ : پارامتر چهارم ، یک پارامتر اختیاری است. تا زمانی که این پارامتر را وارد نکنید یا خالی '' بگذارید ، خروجی تابع به صورت یک آرایه از سال و ماه و روز هجری شمسی خواهد بود ، امّا اگر هر مقدار دلخواهی را ( در بین '' ) برای این پارامتر وارد نمایید ، نوع خروجی به یک عبارت (متن-رشته) تغییر خواهد کرد که ترکیبی از سال و ماه و روز است و در بین سال و ماه و روز ، همان کاراکتری که در این پارامتر وارد نموده بودید ، به عنوان جدا کننده ، قرار می گیرد. به مثال توجّه بفرمایید:

  gregorian_to_jalali(2011,2,11);// خروجی: array(1389,11,22);

  gregorian_to_jalali(2011,2,11,' / ');// خروجی: 1389 / 11 / 22

  مثال عملی در فایل مربوطه موجود می باشد. می توانید دانلود نمایید.

  راهنمای تابع jalali_to_gregorian (php)

  دارای 4 پارامتر (آرگومان) بوده و وظیفه ی اصلی آن ، تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی می باشد. سه پارمتر اوّل آن حتماً باید وارد شوند ، امّا پارامتر چهارم اختیاری است. تاریخی که به این تابع وارد می کنیم ، حتماً باید هجری شمسی باشد تا در خروجی به میلادی تبدیل گردد. خروجی این تابع در حالت پیشفرض ، به صورت آرایه است ، امّا به وسیله ی پارامتر چهارم ، می توان خروجی را به عبارت (متن-رشته) تبدیل نمود.

  ( array | string )
  mixed jalali_to_gregorian( int $year , int $month , int $day [, string $mod = "" ] )


  jalali_to_gregorian($j_y,$j_m,$j_d,$mod);

  پارامترهای تابع jalali_to_gregorian

  j_y$ : پارامتر اوّل ، سال هجری شمسی ( کامل 4 رقمی )
  j_m$ : پارامتر دوم ، ماه هجری شمسی ( 12- 1 )
  j_d$ : پارامتر سوم ، روز هجری شمسی ( 31 - 1 )

  توجّه: صفر بی ارزش قبل از اعداد ورودی را حذف کنید: مثلاً 02 را به 2 تبدیل نموده ، سپس به آرگومان ها وارد نمایید.

  mod$ : پارامتر چهارم ، یک پارامتر اختیاری است. تا زمانی که این پارامتر را وارد نکنید یا خالی '' بگذارید ، خروجی تابع به صورت یک آرایه از سال و ماه و روز میلادی خواهد بود ، امّا اگر هر مقدار دلخواهی را ( در بین '' ) برای این پارامتر وارد نمایید ، نوع خروجی به یک عبارت (متن-رشته) تغییر خواهد کرد که ترکیبی از سال و ماه و روز است و در بین سال و ماه و روز ، همان کاراکتری که در این پارامتر وارد نموده بودید ، به عنوان جدا کننده ، قرار می گیرد. به مثال توجّه بفرمایید:

  jalali_to_gregorian(1389,11,22);// خروجی: array(2011,2,11);

  jalali_to_gregorian(1389,11,22,' - ');// خروجی: 2011 - 2 - 11

  مثال عملی در فایل مربوطه موجود می باشد. می توانید دانلود نمایید.

  منبع مطلب : jdf.scr.ir

  مدیر محترم سایت jdf.scr.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خیراللّه 1 ماه قبل
  0

  تاریخ ١٣٨١\١٢\١٧ هجری شمسی ره به میلادی تبدیل کو

  ناشناس👻🖕 1 سال قبل
  0

  وای امممممممممممم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید