توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به سرزمین های نسبتا هموار اما مرتفع چه می گویند

  1 بازدید

  به سرزمین های نسبتا هموار اما مرتفع چه می گویند را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  مطالعات نهم درس سوم و چهارم

  درس 3

  1-زمین از چند محیط تشکیل شده است؟

  ازچهارمحیطتشکیلشدهاست:

  2-چند درصد از سطح زمین را آب و چند درصد آن را خشکی تشکیل می دهد؟

            71 درصد   آب        29 درصد خشکی

  3-دو نیمکره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آب هایشان چه تفاوتی با هم دارند

  نیمکره شمالی (40 درصد  خشکی   --- 60 درصد آب)

  نیمکره جنوبی (18 درصد خشکی    --- 82 درصد آب)

  4-برای نشان دادن کدام ناهمواریها بر روی نقشه از رنگ سبز استفاده می کنند؟

  جلگههاودشتهایعنیسرزمینهایپست

  5-جلگه ها در کدام مناطق تشکیل  شده اند؟

  جلگههایپهناورجهاندرکناردریاهایاامتدادرودهایبزرگ تشکیلشدهاند.

  6-برای نشان دادن کدام ناهمواری ها بر روی نقشه از رنگ زرد و قهوه ای استفاده می کنند؟

  فلات ها وکوههای بلند

  7-فلات چیست؟

  فلاتهاسرزمینهایینسبتاًهموارامامرتفعاندکهازاطرافبهسرزمینهای کمارتفاعوپستمنتهیمیشوند.

  8-بلندترین فلات جهان چه نام دارد ؟

  تبت

  9-تفاوت کو ههای جوان و مرتفع با کوه های کم ارتفاع چیست؟

  10-چه عواملی موجب پیدایش وتغییر شکل ناهمواری ها می شوند؟

  عواملدرونیوعواملبیرون

  11-پوسته  به کدام بخش از زمین گفته می شود و آیا پوسته زمین یکپارچه و همچنین ثابت و بی حرکت است؟

  پوستهٔزمینبهقطعاتیاورقههایبزرگیتقسیمشدهاست. اینورقهها )پوستهوگوشتهٔفوقانیبخشهاییازقارههاتاکفاقیانوسهارادربرمیگیرند.ورقههارویبخشخمیریشکل گوشتهیانرمکرهبهآرامیحرکتمیکنند،ازهمدوریابههمنزدیک میشوند،بههمبرخوردمی کنندیادرامتدادهممیلغزند.

  12-سرعت وحرکت پوسته زمین (ورقه ها ) چه مقدار است؟

  ورقهها بسیارکندحرکتمیکنندودرهرسالفقطچندسانتیمترجا بهجا میشوندامااینجابهجاییوحرکتطیمیلیونهاسال،تغییراتزیادیدرناهمواریهابهوجودمیآورد.

  13-کوه زایی نتیجه چیست؟

  کوهزاییازجملهنتایجبرخورددوورقهبهیکدیگراست.

  14-حرکات کوه زایی سبب چه تغییری در پوسته زمین می شود؟

  حرکات کوهزاییباعثچینخوردگییاشکستگی)درزهوگسلدرپوستهٔزمین میشوند.

  15-چین خوردگی ها چگونه بوجود می آیند؟ مثال بزنید

  وقتیبخشزیرینیکورقهبهزیرورقهایدیگرمیرود،فشاریبرپوستهواردمیشودکهلایههایرسوبیرادچارخمیدگیمیکندوبهسمتبالامیآوردچینخوردگیهای هیمالیامثالیازایننوعایجادرشتهکوههااست

  16-تشکیل کوه و کوه زایی به چند شکل ممکن است صورت گیرد؟

      1-چین خوردگی  2- گسل  3- کوه های آتشفشانی  4 کوه های گنبدی

  17-شکستگی و گسل چگونه بوجود  می آید؟

  اگرفشاربرلایههایرسوبیبهگونهایباشدکهپوستهرادچارشکستگیکند،گسلبهوجودمیآید.دراینصورت،بااختلافارتفاعحاصلازشکست،مناطقیبالاترازاطرافقرارمیگیردومناطقینیزفرومینشیندو درنتیجهکوهیادرهایجادمیشود.

  18-کوه های آتشفشانی و کوه های گنبدی چگونه تشکیل می شوند؟

  گاهیموادمذاب )ماگماازسمتگوشتهبهطرفپوسته.حرکتمیکنندوبهآنفشارواردمیآورند.اگرموادمذابازپوستهراهیبرایخروجازپوستهپیداکنندوفورانکنند،کوههایآتشفشانیرابهوجودمیآورنداما اگرفورانرخندهدولایهٔپوستهبالابیاید،کوههایگنبدیایجاد میشوند.

  19-کدام عوامل بیرونی سبب تغییر شکل ناهمواریها می شوند؟

  ناهمواریهابراثرنیروهایدرونیپدیدمیآیندامادرطولزمان،عواملیچونهوازدگی،فرسایشآبی،فرسایشبادیوفرسایش.یخچالیتغییراتزیادیدرچهرهٔاینناهمواریهاپدیدمیآورد.

  20-علاوه بر عوامل طبیعی چه عامل دیگری در تغییر شکل ناهمواری ها موثر است؟

  علاوهبرفرسایشوعواملطبیعی،فعّالیتهایانساننقشمهمیدرتغییرشکلناهمواریهاداردانسانهموارهبرایرفع.نیازهایخودوبهرهبرداریازمحیططبیعی،چهرهٔناهمواریهاراتغییردادهاست.

  سوالات درس 4

  1-اقیانوس آرام چه ویژگی ها وخصوصیاتی دارد؟

  اقیانوس آرام پهناورترین اقیانوس کرهٔ زمین است. )تصور کنید مساحت آن 100برابر کشور ایران است!( این اقیانوس عمیق ترین اقیانوس جهان نیز هست. درازگودال ماریانا با ژرفای 11000 متر در نزدیکی مجمع الجزایر فیلیپین در این اقیانوس قرار دارد.

  2- برخی  از جریان های اقیانوسی سرد و گرم را نام ببرید.

  3-مشکلات مطالعه درباره اقیانوس ها وبستر آنها چیست؟

  فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب 

  4-چند مورد از ناهمواری های کف اقیانوس ها  و دریاها را نام ببرید؟

  فلات قاره  -- شیب قاره – دشت اقیانوسی – گودال اقیانوسی

  5-فلات قاره کجاست و از چه نظر اهمیت دارد؟

  در جاهایی که اقیانوس ها با خشکی تماس دارند، اغلب ناحیه ای کم عمق با ژرفاییکمتر از 200 متر دیده می شود که به آن فلات قاره )ایوان خشکی( می گویند.  فلات.قاره در دریاها و دریاچه ها نیز دیده می شود  و در برخی از آنها جزیره هایی سر ازآب بیرون آورده اند. معمولاً فلات قاره ها از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز وجزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند.

  6- به کدام ناهمواری  کف اقیانوس یا دریا شیب قاره گفته می شود؟

  بعد از فلات قاره ناگهان شیب.زیاد می شود و تا عمق 2000 تا 5000 متری ادامه می یابد؛ به این بخش شیب قاره می گویند.

  7-اقیانوس ها از چه نظر اهمیت دارند؟

  - از مهمترین منابع تأمین غذا برای انسان هستند

  -امکان حمل ونقل کم هزینه تر میلیون ها تن بار را با کشتی ها فراهم می آورند.

  -به طور غیر مستقیم منبع تأمین آب شیرین برای ساکنان جهان اند(به وسیله کارخانه آب شیرین کن

  8-چه خطراتی اقیانوس ها را تهدید می کند؟

  مخزن زباله تلقی کردن اقیانوس ها  و دفن زباله های اتمی٭ در اعماق اقیانوس ها  و ریختن سالیانه چند میلیون تن زباله های سمی کارخانه ها، پلاستیک و مواد تجزیهنشدنی در آنها ولطمه به بوم سازگان )اکوسیستم( آب با  صید بی رویه و انبوه ماهیها  با کشتی های مجهز به رادار یا نصب دائمی تورها در آب

  9- هوا کره تا چه ارتفاعی از اطراف کره زمین را شامل می شود و از چه گازهایی تشکیل شده است؟

  هوا کره لایه ای از گاز است که از سطح زمین تا ارتفاع 10000 کیلومتری اطرافسیارهٔ زمین را در برگرفته است. هواکره مخلوطی از  گاز های مختلف نیتروژن   78 %      اکسیژن 21 %  و سایر گاز ها مانند دی اکسید کربن و بخار آب است.

  10- تشکیل ابرها و تغییرات آب وهوایی در کدام بخش از هواکره صورت می گیرد؟

  در تروپوسفر ، پایین ترین لایه، که نزدیک به سطح زمین است

  11-تفاوت هوا با آب وهوا چیست؟               

  هوا وضعیت گذرا و موقتی هوا کره )اتمسفر( در یک محل و در مدت زمانی کوتاهاست

  . برای مثال، می گوییم امروز هوا آفتابی یا ابری یا بارانی است یا باد می وزد.

   آبوهوا وضعیت هوا کره )اتمسفر( در یک ناحیه در مدت زمانی نسبتاً طولانیاست.

  برای مثال، می گوییم استان بوشهر آب و هوای گرم و شرجی دارد.

  12-نوع آب وهوای   یک ناحیه چگونه مشخص می شود؟

  داده های آماری،مربوط به دما، بارش، رطوبت، باد و… در طول سال ها )سی سالیا بیشتر( جمع آوری و میانگین آنها محاسبه می شود

  13-عوامل مؤثر بر آب وهوای مناطق مختلف جهان را نام ببرید؟

  1 زاویۀ تابش خورشید و عرض جغرافیایی

  2 دوری و نزدیکی به اقیانوس ها و دریاها و جریانهای اقیانوسی -دریایی

  3 ارتفاع از سطح زمین

  4 فشارهوا و جریان باد

  14- عرض جغرافیایی چگونه بر آب وهوا مؤثر است؟

  هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم، تابش خورشید مایل تر می شود. درنتیجه، گرمای کمتری به زمین می رسد. هرچه از مدار استوا )صفر درجه( به سمتعرض های جغرافیایی بالاتر حرکت کنیم، دمای هوا کاهش می یابد و در نواحیمجاور قطب ها کمترین میانگین دمای سالانه دیده می شود.

  15یکسان نتابیدن خورشید به سطح زمین چند منطقه آب  وهوایی را پدید آورده است؟

  1 منطقهٔ گرم در دو طرف استوا تا مدار های رأس السرطان و رأس الجدی

  2 منطقهٔ معتدل شمالی و جنوبی،

   3 منطقهٔ سرد در مجاورت قطب ها.

  16-دوری ونزدیکی به دریاها واقیانوس ها چگونه بر آب و هوا مؤثر است؟

  خشکی ها زودتر از آب ها گرم می شوند و سریع تر گرمای خود را از دست میدهند. آب ها بیشتر از خشکی ها گرما را در خود ذخیره می کنند. به همین سبب،اقیانوس ها و دریاها موجب اعتدال دمای نواحی مجاور خود در زمستان وتابستان می شوند و گرما و سرمای مناطق را کاهش می دهند.

  17-آیا جریان های دریایی برآب هوا تأثیر دارند؟

  عبور جریان های دریایی آب گرم از کنارهٔ کشورها موجب می شود که سرمای هوا      در زمستان کاهش،پیدا کند.  به عکس، عبور جریان های آب سرد موجب بروزسرمای شدید در کناره ها می شود؛ مانند جریان آب سرد گرینلند که از کناره های کانادا عبور می کند.

  18- ارتفاعات  چگونه بر آب وهوا تأثیر می گذارند؟

  در لایهٔ وردسپهر )تروپوسفر(، هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم دمای هوا کممی شود

  . )به ازای هر 1000 متر ارتفاع، دما 6 درجهٔ سانتی گراد کاهش می یابد.(

  بنابراین، در نواحی مرتفع و بر فراز قله ها و کوه ها و دامنه ها دما پایین تر ازنواحی پست است.

  ارتفاعات می توانند از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیریکنند؛ مانند رشته کوه های هیمالیا در شمال هند یا البرز در ایران.

   ارتفاعات همچنین جهت وزش بادها را تغییر می دهند.

  19- در چه دمایی هوا  کم فشار ودر چه دمایی  هوا پر فشار می شود؟

  هوای گرم فشار کمتری دارد؛ زیرا منبسط می شود و مولکول های آن از هم فاصله می گیرند. هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می کند.

   هوای سرد فشار بیشتری دارد؛ زیرا سرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکولها می شود. هوای سرد سنگین است و به سمت پایین و سطح زمین فرود می آید.

  20-ارتفاع چگونه بر فشار هوا تأثیر می گذارد؟

  هر چه از سطح زمین بالاتر برویم، فشار هوا کم می شود. به همین دلیل، فشار هوادر سطح دریا ها زیاد و در ارتفاعات و کوهستان ها کم است.

  21- باد چگونه ایجاد می شود؟

  هوا همیشه از جایی که فشار بیشتری دارد به سمت جایی که فشار کمتری وجود  داردجریان  می یابد و به این ترتیب، با به وجود می آید. 

  22- چه عواملی سبب افزایش دما در کره زمین شده است؟

  زیاد شدن تعداد خودروها و افزایش فعّالیت های،صنعتی است که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند و موجب آلودگی هوا و ورود گاز های گلخانه ای٭ به هواکره می شوند. 

  23- پیامدهای گرم شدن زمین چیست؟

  ذوب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن آب دریا، به زیر آب رفتن نواحی ساحلی وجزیره ها یا وقوع خشکسالی در نواحی گرم و خشک و مواردی از این قبیل.

  منبع مطلب : mojtabapes.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mojtabapes.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سلام

  1-سیاره زمین از چند محیط تشکیل شده است؟ آن ها را بیان کنید.

  الف)بخش خارجی کره ٔ زمین یا پوسته آن که حالت جامد دارد واز سنگ و خاک تشکیل شده سنگ کره (لیتوسفر) نامیده میشود.


   ب)) آب کره (هیدروسفر) شامل اقیانوسها و دریاها، دریاچه ها، رودها و بقیه آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، یخچالها و نزولات جوی میشود.


  ج))هواکره (اتمسفر) نیز شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته اند.


  2-چه مقدار از سطح زمین را آب ها وچه مقدار از آن را خشکی ها فرا گرفته اند؟حدود71درصد را آب ها و 29درصد بقیه را خشکی ها فرا گرفته اند.

  3-دو نیمکره شمالی وجنوبی ا نظر وسعت آب ها وخشکی ها چه تفاوتی دارند؟

  نیمکره شمالی را نیمکره خشکی ها می گویند.زیرا بیشتر خشکی ها دراین نیمکره قراردارند. ونیمکره جنوبی را نیمکره آب ها میگویند زیرا 82درصد آن را ابها فرا گرفته اند.

  4- مجموعه بزرگ خشکی ها را نام ببرید.

  آسیا، امریکا، افریقا، قطب جنوب ، اروپا و استرالیا واقیانوسیه

  5-منظوراز ناهمواری ها چیست ؟ چند مورد نام ببرید.

  به پستی وبلندی های سطح زمین ناهمواری گویند. فلات ها، کوه ها ، تپه ها، دشت ها ، جلگه ها و ....

  6-جلگه های پهناورجهان در چه مناطقی پدید آمده اند؟ درکنار دریا ها و یا  در امتداد رودهای بزرگ .

  7-فلات ها چگونه سرزمین هایی هستند؟ تعریف کنید.

  فلاتها سرزمینهایی نسبتاً هموار اما مرتفع اند که از اطراف به سرزمینهای کم ارتفاع و پست منتهی میشوند. این فلاتها، کوههای بسیار بلند با قله های نوک تیز را در برگرفته اند. فلات تبت بلندترین فلات جهان است.

  8-ناهمواری های جوان و ناهمواری های قدیمی وفرسوده را باهم مقایسه کنید.

  کوههای بسیار مرتفع جزء ناهمواریهای جوان هستند. دامنهاین کوهها شیب تندی دارند و درههای بین آنها تنگ و به شکل Vاست. به عکس، در کوههای کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قلهها به شکل گنبدی در آمدهاند و شیب دامنهها ملایم است.این کوهها درههای باز و آبرفتی به شکل Uدارند.

  9-عوامل تغییر شکل وپیدایش ناهمواری ها به چند دسته تقسیم میشود؟

  عوامل درونی وعوامل بیرونی

  10- حرکت ورقه(قطعات) پوسته زمین به چند صورت در ایجاد کوهستان ها نقش دارند؟

  این ورقه ها (پوسته ٔ و گوشته فوقانی) بخشهایی از قاره ها تا کف اقیانوسها را در بر میگیرند. ورقه ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت میکنند، از هم دور یا به هم نزدیک میشوند، به هم برخورد میکنند یا در امتداد هم می لغزند.البته ورقه ها بسیار کند حرکت میکنند و در هر سال فقط چند سانتیمتر جابه جا میشوند. اما این جابه جایی و حرکت طی میلیونها سال، تغییرات زیادی در ناهمواریها به وجود میآورد.

  11-کوهزایی نتیجه چه عاملی است؟ وموجب پیدایش چه پدیده هایی میشود؟ نتیجه برخورد به یکدیگر است  _ باعث پیدایش چین خوردگی ها و شکستگی ها(گسل) می شود.

  12-عمل کوهزایی به چند شکل موجب تشکیل رشته کوه ها می شود؟

  به سه صورت:

  1-چین خوردگی: وقتی بخش زیرین یک ورقه به زیر ورقه ای دیگر می رود، فشاری بر پوسته وارد میشود که لایه های رسوبی را دچار خمیدگی میکند و به سمت بالا می آورد. مانندچین خوردگی های هیمالیا و البرز.

  2-شکستگی(گسل): اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود میآید. در این صورت، با اختلاف ارتفاع حاصل از شکست، مناطقی بالاتر از اطراف قرار میگیرد و مناطقی نیز فرو مینشیند و در نتیجه کوه یا دره ایجاد میشود.

  3-بالا آمدن مواد مذاب :گاهی مواد مذاب (ماگما) از سمت گوشته به طرف پوسته حرکت میکنند و به آن فشار وارد می آورند. اگر مواد مذاب از پوسته راهی برای خروج از پوسته پیدا کنند و فوران کنند، کوههای آتشفشانی را به وجود میآورند اما اگر فوران رخ ندهد  و لایه پوسته بالا بیاید، کوههای گنبدی ایجاد میشوند

  13- بالا آمدن مواد مذاب چگونه در شکل گیری کوه ها نقش دارند؟

  اگر مواد مذاب از پوسته راهی برای خروج از پوسته پیدا کنند و فوران کنند، کوههای آتشفشانی را به وجود میآورند اما اگر فوران رخ ندهد  و لایه پوسته بالا بیاید، کوههای گنبدی ایجاد میشوند

  14-چندمورد از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواری ها را نام ببرید.

  عواملی چون هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی

  15-انسان ها باچه هدفی چهره ناهمواری ها را تغییر می دهند؟

  برای رفع نیاز های خود وبهره برداری از محیط طبیعی

  16- گُـــُســــَل چیست؟

  اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند، گسل به وجود میآید. که با اختلاف ارتفاع همراه است.

  منبع مطلب : motaleat-bj.blog.ir

  مدیر محترم سایت motaleat-bj.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ناهمواریها - گروه مطالعات اجتماعی مدرسه نرجس

  ناهمواریها - گروه مطالعات اجتماعی مدرسه نرجس

  تعریف ساده ی ناهمواری : پستی و بلندی های سطح کره ی زمین را ناهمواری می گویند .

  بادید نقشه برداری تصور می کنیم که سطح زمین یکنواخت و صاف است . اما اگر  شیب یک معیار باشد منطقه ی صاف و هموار هم براستی سطحی صاف نیست .

  سطح کره ی زمین ناهموار است حتی کف اقیانوس ها و دریاها هم ناهموار می باشد . ناهمواری ها را می توان به شکل زیرتقسیم کرد: 


  1- کوه ها :

  تعریف : کوه ها برجستگی های سطح کره ی زمین می باشد مانند رشته ی هیمالیا ، آند که از نظر ارتفاع با هم متفاوت می باشند . کوه ها یا به شکل کوه منفرد می باشند یا آتش فشانی هستند مانند سیاه کوه در شمال دریاچه نمک .

  منشاء کوه ها :

  الف) کوه هایی که بر اثر رسوبی که در کف اقیانوس ها رخ می دهند به وجود می آیند . مانند البرز ( منشاء کوهزایی )

  ب) کوه هایی که بر اثر فعالیت های آذرین یا آتش فشانی بوجود آمده اند مانند سهند در آذربایجان

  ج)کوه هایی که منشاء زمین زایی دارند . این کوه ها زمانی بوجود می آیند که گسل مرکب رخ داده و قسمتی از سطح زمین بالاتر از مناطق اطراف قرار می گیرد مانند کوه های جنگل سیاه در آلمان .

  2- فلات ها :

  تعریف :  به سرزمین مرتفع اما نسبتاً مسطح می گویند که بر زمین های اطراف خود مشرف است ، و می تواند روی آن کوه یا دره ای قرار گرفته باشد مانند فلات ایران .

  فلات ها از نظر ارتفاع با یکدیگر متفاوت هستند .

  منشاء فلات ها :

  الف) کوه زایی ( در اثر فعالیت های چین خوردگی بوجود می آیند )

  ب) آتش فشانی ( مانند هیمالیا که باعث به وجود آمدن فلات دکن شده است )

  3- دشت :

  تعریف : به سرزمین هموار که در بین چند کوه محصور شده است می گویند . مانند دشت لوت و دشت کویر که کوه های شرقی ایران و کوه های البرز و کوه های زاگرس آنها را دربر گرفته اند .

  ارتفاع دشت ها یکسان نیست . مثلاً دشت لوت تقریباً  200  متر ارتفاع دارد ( نسبت به سطح دریا ) اما ماهی دشت نسبت به سطح دریا تقریباً  2200  متر بلندی دارد .

  در مورد ارتفاع دشت ها سخنی گفته نمی شود و دشت از نظر وسعت ملاک ندارد .

  توجه : گاهی کلمه ی دشت و جلگه را به جای یکدیگر به کار می برند که غلط است . جلگه می تواند روی دشت ایجاد شود

  منشاء دشت ها :

  دشت ها نتیجه ی فرسایش ارتفاعات اطراف آن ها هستند مانند دشت های مرکزی ایران .

  4- جلگه :

  تعریف : جلگه سرزمین هموار و کم شیب است که در دامنه ی کوه ها و ارتفاعات به وجود می آید .

  منشاء :منشاءجلگه ها عامل فرسایشی است جلگه هابراثرفرسایش زمین توسط رودها ایجاد می شوندمانندگرگان ،گیلان ، انزلی

   بیابان در چه تقسیماتی قرار می گیرد؟

  بیابان هم یک نوع دشت است که در اثر شرایط اقلیمی خاص به وجود می آید .

  ناهمواری ها چگونه پدید آمده اند ؟

  آن چه که به عنوان ناهمواری می بینیم نتیجه جنگ و جدال دو دسته عوامل است :

   1-  عواملی که ریشه در داخل زمین دارند .    ( عوامل درونی )

  2- عواملی که ریشه در خارج زمین دارند .  ( عوامل بیرونی )  ساختمان زمین چند لایه دارد :

  مجموعة عوامل درونی زمین به شرح زیر عمل می کنند :

  به صورت آتش فشان عمل می کنند .

  به صورت چین خوردگی عمل می کنند .

  به صورت گسل عمل می کنند .

  مجموعة فرسایش ها ریشه در عوامل بیرونی دارند . رشته کوهی مانند البرز  6000  متر ارتفاع دارد اما 400 میلیون سال بعد مثلاً 1200  متر می شود .

  چگونه این اتفاق می افتد و ارتفاع کم می شود ؟ بر اثر عوامل بیرونی فرسایش در آن رخ می دهد .

  عوامل فرسایش عبارتند از :

  باد : که بیشتر در مناطق خشک و بیابانی عامل فرسایش است .

  آب های روان ( رودها ) : که مهمترین عامل فرسایش می باشد .

  یخچال های طبیعی :  در مناطق سرد و کوهستانی مرتفع عامل فرسایش است .

  عامل هوازدگی

  توجه : بین فرسایش و هوازدگی تفاوت وجود دارد . فرسایش به صرف جابجایی و رسوب گذاری مواد است .

  مانند : کله قندی که از مکانی به مکان دیگر جابجا می شود .  اما هوازدگی کندن و متلاشی کردن مواد است . مانند کله قندی که به قطعات کوچک تبدیل شده است .

    پس هوازدگی از عوامل بیرونی است .  نتیجه می گیریم  عوامل درونی  ناهمواری ها را به وجود آورده اند و عوامل بیرونی آن ها را دچار تحول و تغییر کرده است .

  منبع مطلب : 198727.parsiblog.com

  مدیر محترم سایت 198727.parsiblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  چه جالب منم نمیدونم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید