در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بهترین کار امت پیامبر در عصر غیبت امام مهدی چیست دینی نهم

  1 بازدید

  بهترین کار امت پیامبر در عصر غیبت امام مهدی چیست دینی نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  نمونه سوال دروس 1 تا 4 1 پیامهای آسمان پایه نهم

  نمونه سوال درس 1
  »تو را چگونه بشناسم«
  » باسمه تعالی «
  پیامهای آسمان، پایه نهم
  تعداد صفحات: 1
  تعداد سوال: 13
  ردیف سؤال بارم


  خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
  1- آیه شریفه ی » وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ « به کدام صفات الهی اشاره می کند؟ نام ببرید . 5/0
  پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
  2- شعر » برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار « با کدامیک از راههای شناخت خدا
  ارتباط دارد؟
  الف( تفکر در کتاب خلقت ب( تفکر در کتاب آسمانی ج( شناخت صفات الهی د( فطرت انسان
  3- کدام گروه از کلمات زیر، صفات ثبوتی خداوند است؟
  الف( رحمت-قدرت نیاز به پدر و مادر ب( علم عدالت جسم
  ج( قدرت حیات بخشندگی د( خستگی جهل - ظلم
  صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
  4- ما انسان ها، امکان شناخت کامل خداوند نامحدود را نداریم . درست نادرست5/0
  5- می می توانیم هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال نسبت دهیم . درست نادرست5/0
  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
  6- حمد به معنای ...................... است . 5/0
  7- صفاتی که جنبه کمال دارند، صفات ........................ می گوییم و به خدا نسبت می دهیم 
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
  8- من کیستم؟
  یکی از صفت های خدا هستم که در آیه » انَّهُ یَعلَمُ الجَهرَ وَ ما یَخفَی« توصیف شده ام : .........................
  9- سرچشمه همه خوبی ها و کمالات کیست؟ 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
  10- دلیل احکام و قوانین الهی که از طرف خداوند برای انسان وضع شده، چیست ؟ 1
  11- منظور از تسبیح خداوند چیست؟ مثالی بنویسید . 5/1
  2 1- چگونه با مراجعه به کلام خداوند، به شناخت صفات خداوند دست می یابیم ؟ 5/1
  13- در نمونه های زیر » حمد و تسبیح« را مشخص کنید .
  الف( مریم می گوید : » خدایا تو پروردگار جهانی ، تو رحمان و رحیمی « : حمد تسبیح
  ب( علی می گوید : » خدایا تو نیازمند نیستی ، تو شریک نداری . « : حمد تسبیح
  ج( در نماز می خوانیم : » الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمین « : حمد تسبیح
  1/5
  موفق باشید جمع بارم 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی


   

  نمونه سوال درس 2
  » در پناه ایمان«
  » باسمه تعالی «
  پیامهای آسمان، پایه نهم
  تعداد صفحات: 1
  تعداد سوال: 14

  خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
  1- بر اساس آیه شریفه ی » َاَو َم ْن کا َن َمْیتًا فََا ْحیَْیناُه َو َجَعلْنا َُلَۥ نُوًرا یَْم یشٖ ِب یه ِفِ النّـاِس َکََ ْن َمثَُُلُۥ ِفِ ال ُّظلُما ِت لَیْ َس ِباِر ٍج
  ِمْنْا « تاثیر ایمان در وجود انسان چگونه است؟
  1/5
  پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
  2- آیه شریفه ی » َو ِاذا تُِلَیت عَلَ ِیهم آ یاتُُه زاَدتهُم ایما ًن « چه عاملی را راعث افزایش ایمان می داند؟
  الف( نمازهای پنج گانه ب( گوش سپردن به آیات خدا
  ج( انجام نیکی و دوری از گناهان د( تفکر در جهان آفرینش
  0/5
  3- از نظر امام صادق ) ع ( چه چیزی باعث پایداری ایمان در دل می شود؟
  الف( شناخت خدا ب( دوری از گناهانج( یاد و ذکر خدا د( عمل نیک
  0/5
  صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
  4- میان ایمان به خدا و عمل به دستورات الهی رابطه ای دوسویه است . درست نادرست5/0
  5- توجه به جهان آفرینش، لطف و رحمت خدا را به ما یادآوری می کند. درستنادرست5/0
  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
  6- اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع و یا حقیقت را ........................ می گوییم . 5/0
  7- جایگاه ایمان، ....................... است . 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
  8- ما کیستیم ؟
  » از نظر حضرت علی ) ع ( دو برادر و همراه و دو دوست جدایی ناپذیریم . « : ........................................
  0/5
  9- نتیجه همنشینی با انسان های هوسران چیست؟ 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
  0 1- آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستورهای الهی کافیست؟ 1
  1 1- مریم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، آموخت که » دل ها با یاد خدا آرام می گیرد. « به نظر شما او کدام آیه از قرآن
  را تلاوت کرده است؟
  1
  2 1- چرا انسان با داشتن ایمان به خدا، به آرامش روحی می رسد؟ دو دلیل ذکر کنید . 5/1
  3 1- سعید دوست دارد که ایمان خود را نسبت به خدا تقویت کند. لطفا او را راهنمایی کنید تا سه مورد را به یاد آورد . 5/1
  4 1- توضیح دهید چگونه ایمان می تواند انسان را از احساس پوچی و بیهودگی برهاند؟ 5/1
  موفق باشید جمع بارم 12
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 3
  » دین راستین«
  » باسمه تعالی «
  پیامهای آسمان، پایه نهم
  تعداد صفحات: 1
  تعداد سوال:
  ردیف سؤال بارم
  خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
  1- بر اساس آیه شریفه » ... ِا ْذ بََع َث ٖف ِیهْم َرُسوالً ِم ْن َانُْف ِسهِْم یَْتلُوا عَلَِْیهْم ءایاتِ ٖه َو یَُزٖک ِیهْم َو یَُعِل ُمهُُم الْ ِکتا َب َوالْ ِح ْکْمَََ...« تعالیم
  پیامبران به انسان چیست؟
  1/5
  پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
  2- دو موضوع اساسی مشترک در مأموریت همه پیامبران چیست؟
  الف( توحید معاد ب( عمل صالح ایمان ج( شناخت ایمان د( توحید - عدالت
  0/5
  3- علت این که بعضی از جوامع به ظاهر دیندار، دچار گرفتاری و مشکلات فراوانی هستند، چیست؟
  الف( جهل نسبت به دستورات دین ب( دفاع نکردن از دین
  ج( اتکا به علم و عقل خود د( تباهی و ستمگری
  0/5
  صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
  4- پیامبران همگی مردم را به یک دین دعوت می کردند. درست نادرست5/0
  5- پاسداری از دین فقط به صورت دفاع در صحنه نبرد با دشمنان اسلام میسر است . درست نادرست5/0
  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
  6- برنامه زندگی مادی و معنوی انسان را که از طریق وحی به پیامبران رسیده است را ................. می گویند . 5/0
  7- پیامبران، راه سعادت انسان ها را در ..................... می دانند . 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
  8- من کیستم؟
  » من با آوردن دلیل و تشویق انسان ها به تفکر در شگفتی های خلقت، آنها را به خداپرستی دعوت می کنم.« : ...........
  0/5
  9- چه کسی می تواند بهترین و کاملترین پاسخ ها را به سوالات و نیازهای انسان بدهد ؟ 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
  0 1- استاد شهید مطهری چگونه از دین دفاع کرد؟ 1
  11- چگونه می توانیم تاثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعه خود مشاهده کنیم؟ 1
  2 1- شما به عنوان یک دانش آموز چگونه می توانید از دین خود دفاع کنید ؟ دو مورد بنویسید. 1
  3 1- چه راه و برنامه ای می تواند سبب رستگاری جوامع بشری شود؟ 1
  4 1- نادر اعتقاد دارد که انسان با اتکا به علم و دانش تجربی می تواند به رستگاری حقیقی برسد. آیا شما هم به نظر او موافقیدد؟
  توضیح دهید .
  1/5
  موفق باشید جمع نمره 11
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 4
  » راهنمایان الهی«
  » باسمه تعالی «
  پیامهای آسمان، پایه نهم
  تعداد صفحات: 1
  تعداد سوال: 13
  ردیف سؤال بارم
  خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
  1- خداوند در آیه » اَفَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بما لا تَهْوی اَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقًا کَذَّبْتُمْ وَ فَریقًا تَقْتُلُونَ « رفتار سرکشان
  را در مقابل پیامبران چگونه توصیف می کند؟
  1/5
  پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
  2- دعوت نمرود به یکتا پرستی توسط حضرت ابراهیم به کدامیک از ویژگی های پیامبران ارتباط دارد؟
  الف( تسلیم در برابر امر خداوند ب( استقامت و پایداری در راه خدا
  ج( پیروی نکردن از عقاید باطل د( دوری از هرگونه گناه و زشتی
  0/5
  3- کدام پیامبر الهی مردم زمان خود را مدت نهصدو پنجاه سال، به یکتاپرستی دعوت کرد؟
  الف( حضرت ایوب ) ع ( ب( حضرت موسی ) ع ( ج( حضرت نوح ) ع ( د( حضرت ابراهیم ) ع (
  0/5
  صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
  4- عقاید خرافی و باطل منحصر به زمان پیامبران بوده است. درستنادرست5/0
  5- دین الهی توسط » پیام آوران« به انسانها ابلاغ شده است . درست نادرست5/0
  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
  6- از نظر پیامبران ، ............................ کلید دست یافتن به وعده های بزرگ الهی است . 5/0
  7- همه پیامبران الهی مسلمان ، یعنی ................................... بودند . 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
  8- من کیستم؟
  » خداوند من را الگوی انسان ها در تمامی زمان ها معرفی کرده است. « : ..........................
  0/5
  9- تنها دلیل بت پرستی مردم در زمان پیامبر اکرم ) ص ( چه بود؟ 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
  0 1- نمونه ای از تسلیم حضرت موسی ) ع ( در برابر امر خدا را بنویسید . 1
  1 1- پیامبران چگونه با عقاید باطل زمان خود مبارزه می کردند؟ 5/1
  2 1- نتیجه مراجعه به کف بین، رمال و فال گیر در زندگی انسان چیست؟ 1
  3 1- در آیه شریفه » وَ خَرَقوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بغَیرِ عِلمٍ « مشرکان به خاطر چه کاری سرزنش شده اند؟ 1
  موفق باشید جمع بارم 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 5
  » آخرین پیامبر آخرین پیام«
  » باسمه تعالی «
  پیامهای آسمان، پایه نهم
  تعداد صفحات: 1
  تعداد سوال: 11
  ردیف سؤال بارم
  خداوند جویندگان دانش را دوست دارد . پیامبر اکرم ) ص (
  1- خداوند در آیه » اِنَّ هذَا الْقُرْءانَ یَهْدی لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ « و » وَ نُـنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءانِ ما هُوَ شفاءٌ وَ رَحْمَـ ٌ لِلْمُـْْمِنینَ«
  قرآن را چگونه معرفی می کند؟
  2
  پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت × در داخل مشخص کنید .
  2- پیام قرآنی » در قرآن بهترین قصه ها برای پند گرفتن انسان وجود دارد. « مربوط به کدامیک از گام هاای بهرمنادی قارآن
  است؟
  الف( خواندن و قرائت قرآن ب( عمل به معارف قرآنج( فهم آیات قرآن د( حفظ آیات قرآن
  0 /5
  3- بر اساس آیه » وَ لَقَد یَسَّرنا القُرآنَ لِلذِّکرِ فَهَل مِن مُدَّکِر « علت آسان بودن آیات قرآن چیست؟
  الف( تحریف ناپذیری ب( هدایت ج( پندآموزی د( پاسخ به سوالات اساسی انسان
  0 /5
  صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .
  4- پیامبر اکرم ) ص ( اولین راهنمای کاروان بشریت است . درست نادرست 5/ 0
  5- یهودیان و مسیحیان، پیامبر اکرم ) ص ( را همانند فرزند خود به خوبی می شناسند. درست نادرست 5/ 0
  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
  6- تعداد سوره های قرآن، ............... است که تمامی معارف الهی در آن بیان شده است . 5/ 0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
  7- من چیستم؟
  » پیامی هستم که خداوند حکیم با آخرین فرستاده خود برای انسانها فرستاد که تا روز قیامت برای هدایت آنها کافیست.« : ....
  0 /5
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.
  8- چرا بعد از رحلت هر پیامبری، مردم تعالیم آن پیامبر را فراموش و یا دگرگون می کردند؟ 1
  9- مریم می خواهد بداند که "پیامبر اکرم ) ص ( خاتم پیامبران است" یعنی چه ؟ شما او را راهنمایی کنید . 1
  0 1- سخن حضرت علی ) ع ( در مورد جایگاه قرآن در زندگی را بنویسید . 5/ 1
  1 1- مردم زمان پیامبر چه خصوصیاتی داشتند که باعث شد تعالیم ایشان تحریف و یا نابود نشود ؟ 5/ 1
  موفق باشید جمع بارم 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 6 خورشید پنهان پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا که هستی خدا با توست . »پیامبر اکرم )ص( «
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  1- کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتفاقات پس از ظهور حضرت مهدی ) ع ( نادرست است؟
  الف( از آسمان و زمین برکت می بارد ب( حرص و طمع از میان مردم رخت بر بسته است
  ج( دادگاه و زندان پر از حالمان زورگوست د( علم و دانش شکوفا شده است
  0/5
  2- علی با دوستانش در باره اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی ) ع ( گفتگو می کردند . مشخص کنید نظر کدامیک از
  آنها صحیح است؟
  الف( علی : داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن است.
  ب( رضا : یاران حضرت مهدی ) ع ( فقط 313 یار ویژه است.
  ج( جواد: هدف قیام حضرت مهدی)ع ( گسترش عدالت و مهربانی است .
  د( نادر: بلافاصله بعد از ظهور حضرت مهدی) ع ( قیامت برپا خواهد شد .
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  3- اعتقاد به ظهور منجی فقط به شیعیان اختصاص دارد . درست نادرست5/0
  4- هیچ کس نمی تواند زمان دقیق قیام حضرت مهدی ) ع ( را مشخص کند . درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  5- هدف قیام حضرت مهدی ) ع ( ...................... است . 5/0
  6- پیامبر اکرم ) ص ( : » بهترین کارهای امت من .................. است . « 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید
  7- من کیستم : » مهدی از خاندان من است که قیام می کند و زمین را آکنده از عدل و داد می کند. « ................. 5/0
  8- هدف شیادین از ادعای ملاقات با امام زمان ) ع ( چیست؟ 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  9- اگر بخواهید براساس سخن امام صادق ) ع ( از منتظران واقعی امام زمان باشید چه می کنید؟ سه مورد 5/ 1
  10- » وقتی امام زمان قیام کند، بیشتر مردم کشته می شوند. « نظر شما در مورد این جمله چیست؟ 5/ 1
  1 1- آیا یاری امام زمان مختص دوران ظهور است؟ توضیح دهید. 5/ 1
  2 1- از نظر قرآن کریم داشتن عمر طولانی برای انسان چگونه است ؟ مثالی بنویسید . 5/ 1
  موفق باشید جمع 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  سوالات درس 7 رهبری در عصر غیبت پیامهای آسمان نهم
  ردیف سؤال بارم
  بهترین نوع ایمان آن است که بدانی هر جا که هستی خدا با توست . »پیامبر اکرم )ص( «
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  1- هدایت و رهبری جامعه را به دست چه کسانی نباید سپرد؟ کسانی که ...........
  الف( برخلاف هوای نفس خود رفتار می کنند ب( از دین خود محافظت می کنند
  ج( مطیع دستورات خداوند هستند د( در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند .
  0/5
  2- چرا مخالفت با فقها، مخالفت با معصومین )ع( است ؟ زیرا......
  الف( فتوای فقیهان برگرفته از قرآن و احادیث است .
  ب( احکام خداوند را به نفع مردم تغییر می دهند .
  ج( در مسائل دینی اظهار نظر می کنند .
  د( بهتر از دیگران می توانند انسان ها را هدایت کنند .
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  3- هدایت و رهبری مردم در عصر غیبت بر عهده عالمان و دانشمندان دینی است . درست نادرست5/0
  4- هرکس که در مسائل دینی اظهار نظر کند، شایستگی رهبری بر جامعه اسلامی را دارد . درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  5- به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط، ..................... گفته می شود . 5/0
  6- پس از رحلت پیامبر ) ص ( ، وظیفه هدایت و رهبری مردم بر عهده ..................... قرار گرفت . 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید
  7- او کیست؟
  » برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید . همانگونه که محکم و استوار می گفت : » آمریکا هیچ غلطی نمی تواند
  بکند« وقتی نام امام حسین را می شنید اشک از چشم هایش جاری می شد .« : ....................
  0/5
  8- نایب و جانشین امام زمان ) ع ( چه کسانی هستند؟ .................... 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  9- چه ویژگی هایی در آیت الله خامنه ای باعث شد که پس از رحلت امام خمینی ) ره( شایستگی رهبری جامعه اسلامی
  را داشته باشند؟
  1
  10- بر اساس سخن امام صادق ) ع ( آیا می توان برای حل اختلاف به هر حاکم و پادشاهی مراجعه نمود؟ 5/ 1
  1 1- اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند؟ 5/ 1
  2 1- چرا امام زمان) ع ( به دستور خداوند از نظر ها غایب شد؟ 2
  موفق باشید جمع 10

  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 8 وضو و تیمم پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  1- در کدام یک از کارهای زیر وضو گرفتن واجب است؟
  الف( زیارت اهل قبور ب( دست زدن به نام خدا ج( خواندن قرآن د( زیارت حرم امامان
  0/5
  2- در کدام یک از موارد زیر شرایط وضو صحیح نیست؟
  الف( مطلق بودن آب وضو ب( مباح بودن ظرف آب وضو
  ج( مباح بودن محل وضو گرفتن د( موالات.
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  3- کسی که برای وضو گرفتن مشکلی ندارد نباید دیگری او را وضو دهد. درست نادرست5/0
  4 - کسی که آب ندارد ،اما فرصت کافی برای وضو گرفتن باقیست باید بدون اتلاف وقت تیمم کند .
  درست نادرست
  0/5
  5- اگر ندانیم آب وضو نجس است و با آن وضو بگیریم،وضو صحیح است. درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  6- به آبی که از چیزی گرفته شده یا چیزی با آن مخلوط شده باشد ، آب .............. می گویند. 5/0
  7- استفاده از آب غصبی برای وضو ....... است. 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  8- صحیح یا باطل بودن وضو را در نمونه های زیر مشخص کنید.
  الف.مریم با آبی که در پارک قرار دارد، وضو می گیرد. صحیح باطل
  ب.علی با این که کمی چسب روی دستش باقی مانده،وضو می گیرد. صحیح باطل
  1
  9- مضاف یا مطلق بودن آبهای زیر را مشخص کنید .
  آب چشمه : گلاب : آب لوله کشی :
  1 /5
  10- در چه مواردی وضو و تیمم باطل می شود؟ دو مورد 2
  11- .منظور از ترتیب و موالات در وضو چیست؟ 2
  موفق باشید جمع 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 10 همدلی و همراهی پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  1- انتخاب دوست در چه دورانی و چرا ازاهمیت بالایی برخوردار است؟
  الف( نوجوانی-میزان تاثیر پذیری دراین دوران بالاست.
  ب( نوجوانی-نوجوانان به اطرافیان خود بیشتر اعتماد می کنند .
  ج( کودکی-میزان تاثیر پذیری در این دوران بیشتر است.
  د( کودکی-به راحتی به اطرافیان خود اعتماد می کنند .
  0/5
  2- بیت:»دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست«به کدام یک از ویژگی های دوست خوب ارتباط
  دارد؟ الف( هل فکر و اندیشه ب( دوری از گناه ج( خیرخواهی د( میانه روی در دوستی
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  3- اثر پذیری دوستان از یکدیگر،آرام و تدریجی است. درست نادرست5/0
  4 - با اعتماد به دوست واقعی می توانیم همه اسرار زندگی خود را به او بگوییم. درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  5- دوستان خود را باید با معیار هایی انتخاب کنیم که باعث رشد و پیشرفت ............ و .............. ما شود. 1
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  6- من کیستم؟
  »به شمشیری زهرآلود تشبیه شده ام که اگر چه باعث ظاهری براق و زیبا دارم اما اثری خطرناک دارم.« : ................
  0/5
  7- بر اساس سخن امام صادق )ع( اگر بخواهید محبوب ترین دوست برای دیگران باشید ، چگونه رفتار می کنید؟ 1
  8- نتیجه ی علاقه ی افراطی در دوستی چیست؟ 1
  9- بر اساس آیه ی :»
  «نتیجه دوستی با معیار نادرست چیست؟
  2
  0 1- حدود و وظایف دوستی را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید. 2
  موفق باشید جمع 5/9
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 11 مسئولیت همگانی پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  1- بنابر آیه ی شریفه » یکی از
  ویژگی های مومنان را بنویسید.
  1
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  2- نتیجه ی ترک امر به معروف و نهی از منکر از نظر امام کاظم ) ع ( چیست؟
  الف(رواج کار های نادرست در جامعهب(مسلط شدن شرور ترین افراد بر جامعه
  ج(فراموش شدن تعالیم دین در میان مردم د(دور شدن رحمت و برکت خدا از مردم
  0/5
  3- عمل کردن به آنچه دیگران را توصیه می کنیم، چه تاثیری دارد؟
  الف( از آسیب ها و مشکلات اجتماعی جلوگیری می شود.
  ب( تاثیر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر می شود
  ج( مردم نسبت به سرنوشت هم احساس مسئولیت می کنند
  د( خداوند رحمت و برکت را به جامعه بر می گرداند.
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  4- هدف در نهی از منکر این است که انسان خطاکار به اشتباهاتش ادامه ندهد. درست نادرست5/0
  5 - معروف شدن یک کار منکر در جامعه،نتیجه ی ترک امر به معروف و نهی از منکر است. درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  6- همه ی کار های نیک در مقایسه با ............... مانند قطره در برابر دریایی پهناور و عمیق است. 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  9- منظور از جمله ی» مومنان ولی یکدیگرند.« چیست؟
  1/5
  10- شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را با مثال توضیح دهید. 2
  11- زهرا اعتقاد دارد که هر امر به معروف و نهی از منکری یک موفقیت است.آیا با نظر او موافقید؟چرا 2
  موفق باشید جمع 9
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 2 1 انفاق پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  با توجه به کامات قرآنی زیر،آیه را کامل کرده و بنویسید موضوع آیه در مورد کدام یک از برنامه های دین اسلام
  است؟
  موضوع آیه : .........................
  1 /5
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  1- به کدامیک از غلات ، زکات تعلق می گیرد؟
  الف( گندم جو خرما کشمش ب(جو عدس نخود - گندم
  ج( برنج گندم ذرت - کشمش د( خرما کشمش عدس برنج
  0/5
  2- کدام یکی از موارد زیر انفاق واجب است؟
  الف(زکات-مالیات ب(صدقه-انفاق ج(زکات-خمس د(قرض الحسنه-خمس
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  3- طبق توصیه ی معصومین ، اموال وقف قابل فروش و بخشش می باشند. درست نادرست5/0
  4 - زکات به نوعی انفاق گفته می شود که به تمام اموال انسان تعلق می گیرد. درست نادرست5/0
  5- نماز خواندن در خانه ای که خمس پول آن پرداخت نشده، باطل است . درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  5- زکات در اصل به معنای ............................. است. 5/0
  6- یکی از راه های تامین نیاز های جامعه که به حاکم اسلامی یا مرجع تقلید پرداخت می شود، .............. می گویند. 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  7- حکمت انفاق چست؟ 1
  8- رایج شدن وقف در جامعه اسلامی چه فوایدی دارد؟ 1
  9- فاطمه می خواهد بداند در چه صورت به زیور آلات او خمس تعلق می گیرد . لطفا او را راهنمایی کنید . 1
  10- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
  1(زکات فطره:
  2(قرض :
  2
  موفق باشید جمع 10
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس 3 1 اانقلاب اسلامی ایران پیامهای آسمان پایه نهم
  ردی
  ف
  سؤال بارم
  -1
  آیه ی مقابل را کامل کنید و بنویسید که این آیه مربوط به کدام یک از ثمرات انقلاب اسلامی است؟
  و سست نشوید و غمگین نباشید،زیرا که شما برترید ااگر ایمان داشته باشید. 5/ 1
  -2
  باتوجه به آیه هدف اصلی دشمن از تحریم اقتصادی
  و جمگ نظامی چیست؟ 1
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  3- مخرب ترین سلاح دشمن ملت ایران اسلامی چیست؟
  الف(محاصره ی اقتصادیب (شبیخون فرهنگی ج (تفرقه افکنی د (حمله ی نظامی
  0/5
  4- کدام یک از موارد زیر از ابزار ها و سلاح های جنگ نرم نیست؟
  الف(جنگ مسلحانه ب(شایعه پراکنی ج(تهیه و پخش فیلمد(تفرقه بین مردم
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  5- تا قبل از انقلاب اسلامی ، مردم ایران باور کرده بودند که نمی توانند هیچ مشکلی را حل کنند. درست نادرست5/0
  6 - انقلاب اسلامی بازگشتی دوباره به دین و ارزش های دینی بود درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  7- راه کار جدید دشمنان برای به زانو در آوردن ملت ها........نام دارد. 5/0
  8- از نظر حضرت علی انسان ................ نزدیک است فرشته ای از فرشته ها شود. 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  9- با توجه به تجربه انقلاب اسلامی ایران، چه شرایطی می تواند ملت ها را قله پیشرفت و عزت برساند؟ 5/ 1
  موفق باشید جمع 7
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  نمونه سوال درس4 1 جهاد پیامهای آسمان پایه نهم
  ردیف سؤال بارم
  1- بنابر آیه ی شریفه ذیل ، خداوند با مومنان چه داد و ستدی می کند و نتیجه آن چیست؟
  «
  2
  گزینه صحیح را با علامت × مشخص کنید .
  2- مفهوم آیه ی » وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَ ... تُرهِبونَ بهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّکُم«چیست؟
  الف(کسب آمادگی برای دفاع  ب(جنگ نرم بر علیه ملت ایران 
  ج(نتیجه ی ایمان و خودباوری  د(جهاد به عنوان عبادت ارزشمند
  0/5
  3- جهاد دفاعی چه زمانی واجب می شود؟
  الف(دشمن به کشور اسلامی حمله کند.  ب(مردم تحت ظلم ستمگران باشند.
  ج(آمادگی نظامی کافی در جامعه نباشد.  د(عده ای سرکش در جامعه هرج و مرج ایجاد کنند.
  0/5
  جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .
  4- جهاد در راه خدا مبارزه ایست که هرگز شکست ندارد. درست نادرست5/0
  5 - جهاد در راه خدا یک وظیفه ی همگانی است. درست نادرست5/0
  در جای خالی کلمه ی مناسب بگذارید .
  6- جهاد در فرهنگ اسلامی به معنای ......................... است . 5/0
  به سوالات زیر پاسخ کامل دهید
  7- نوع جهاد را در نمونه های زیر مشخص کنید:
  جنگ احزاب در صدر اسلام : ............................ جنگ حضرت علی با خوارج نهروان : .......................
  1
  8- آمادگی نظامی برای کشور چه فایده ای دارد؟ دو مورد 1
  9- منظور از هواداران شیطان چه کسانی هستند؟ 1
  10- چرا کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان بر می خیزد همواره پیروز است؟ 5/1
  موفق باشید جمع 9
  گروه آموزشی قرآن و پیامهای آسمان استان خراسان رضوی
   

  منبع مطلب : niayeshhighschool.blogfa.com

  مدیر محترم سایت niayeshhighschool.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  صهبای تسنیم

   سوالات چهارگزینه ای

   1- پیامبر(ص) درباره ی امام زمان (ع) وقیام اوکدام رابهترین کارهای امت خویش می داند؟ 

   الف - همسایه داری            ب - گشاده رویی          ج - خیرخواهی       د - انتظارفرج 

    

  2 - کدام گزینه ازرفتار منتظران امام مهدی (ع) نیست؟

   الف - تلاش درجهت اصلاح جامعه امری بیهوده است وبایددرانتظارمنجی بود. 

   ب -صبوربودن ،خوش رفتاری ،همسایه داری نشانه ی انتظاراست.

   ج -منتظران برای ظهورآنحضرت برنامه دارند. 

    د - دوری ازگناهان ازوظایف منتظران است. 

  منبع مطلب : miladehkosar.blogfa.com

  مدیر محترم سایت miladehkosar.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پیام آسمانی نهم درس به درس 1تا11

  کدام مورد نماز را باطل می کند ؟

  الف) سرفه             ب) عطسه                ج) خمیازه کشیدن                 د) سر برگرداندن

  شکستن نماز واجب برای جلوگیری از ضرر ................ مانعی ندارد ؟

  الف) مالی            ب) جانی                    ج) روحی             د) الف و ب

  کدام مورد نماز را باطل می کند ؟

  الف) گوشی زنگ می زند و آن را جیبش در می آورد و خاموش می کند .

  ب) مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان با صدای بلندی بی اختیار گردنش را از قبله بر می گرداند .

  ج) خیلی عجله دارد و ذکر های نماز را در حال حرکت می گوید .

  د) خوردن ذره های ریز غذا بین نماز .

  منبع مطلب : din-quran.blogfa.com

  مدیر محترم سایت din-quran.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید