توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  برای خودت زندگی کن به انگلیسی

  1 بازدید

  برای خودت زندگی کن به انگلیسی را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی به همراه ترجمه

  جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی می‌توانند دیدگاه ما را نسبت به زندگی وسعت ببخشند و کمک کنند به تعریفی جدید از زندگی دست بزنیم. در مطلب پیش رو می‌توانید جملاتی را که بزرگان، نویسندگان و خردمندان جهان درباره زندگی بیان کرده‌اند همراه ترجمه فارسی آنها مطالعه کنید.


  منتخب جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی

  I don’t want to earn my living; I want to live.

  -Oscar Wilde

  من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

  ❆❆❆❆

  Live for yourself.

  برای خودت زندگی کن

  ❆❆❆❆

  What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

  آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگیچگونه باید باشد

  ❆❆❆❆

  Life is short. Live passionately.

  زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

  ❆❆❆❆

  Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

  -Anais Nin

  کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

  ❆❆❆❆

  Life is a one time offer, use it well.

  زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

  ❆❆❆❆

  Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

  -Kierkegaard

  ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

  ❆❆❆❆

  The trouble is you think you have time.

  -Buddha

  مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

  ❆❆❆❆

  So it goes.

  -Kurt Vonnegut

  زندگی می‌گذرد

  ❆❆❆❆

  Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

  -Voltaire

  زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

  ❆❆❆❆

  Whatever you are, be a good one.

  -Abraham Lincoln

  هرچه هستی، یک انسان خوب باش

  ❆❆❆❆

  Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

  -Buddha

  در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

  ❆❆❆❆

  Everything happens for a reason.

  هر اتفاقی دلیلی دارد

  ❆❆❆❆

  Be the change you wish to see in the world.

  تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

  Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

  -Lou Holtz

  زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

  ❆❆❆❆

  Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

  -John Green

  کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

  ❆❆❆❆

  What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

  -Colette

  چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

  ❆❆❆❆

  This is your life, and it’s ending one minute at a time.

  -Chuck Palahniuk, Fight Club

  این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

  ❆❆❆❆

  Love the life you live, and live the life you love.

  -Bob Marley

  زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

  ❆❆❆❆

  It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

  -Isaac Asimov

  این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

  ❆❆❆❆

  Live each day as if it’s your last.

  -Unknown

  هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

  ❆❆❆❆

  A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

  -John Barrymore

  انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

  ❆❆❆❆

  Try and fail, but never fail to try.

  -Jared Leto

  سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

  ❆❆❆❆

  Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

  -Ernest Holmes

  زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

  ❆❆❆❆

  Life is wasted on the living.

  -Douglas Adams

  زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

  ❆❆❆❆

  Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

  -Albert Einstein

  زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

  Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

  -Anonymous

  از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

  ❆❆❆❆

  To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

  -Mark Twain

  برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس

  ❆❆❆❆

  Beware the barrenness of a busy life.

  -Socrates

  مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

  ❆❆❆❆

  Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.

  -Richard Bach

  یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است

  ❆❆❆❆

  If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

  -Anonymous

  اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد

  ❆❆❆❆

  So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

  -Marilyn Monroe

  سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

  ❆❆❆❆

  There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

  -Albert Einstein

  تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

  ❆❆❆❆

  Life is a spell so exquisite that everything conspires to break it.

  -Emily Dickinson

  زندگی یک طلسم بسیار سخت است که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند

  ❆❆❆❆

  If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.

  -Unknown

  اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

  ❆❆❆❆

  Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.

  -Henry David Thoreau

  با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید. آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

  ❆❆❆❆

  Live today, for tomorrow it will all be history.

  -Anonymous

  امروز را زندگی کنید. همه این‌ها فردا تاریخ خواهند شد

  ❆❆❆❆

  Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.

  -Vivian Greene

  زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص در باران است

  ❆❆❆❆

  Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

  -Soren Kierkegaard

  زندگی یک مشکل نیست که حل شود، بلکه واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد

  -Jack London

  زندگی در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است

  ❆❆❆❆

  Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

  -Marcus Aurelius

  بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید

  ❆❆❆❆

  Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.

  -William Cowper

  تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

  ❆❆❆❆

  Life is what happens while you are busy making other plans.

  -John Lennon

  زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

  ❆❆❆❆

  Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

  -Steve Jobs

  زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

  ❆❆❆❆

  Be happy for this moment. This moment is your life

  -Omar Khayyam

  این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

  ❆❆❆❆

  We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to create something that will.

  -Chuck Palahniuk

  همه ما می‌میریم. هدف این نیست که برای همیشه زنده باشیم. هدف این است که آنچه از ما خواسته شده، ایجاد کنیم

  ❆❆❆❆

  Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

  -Ralph Waldo Emerson

  زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

  ❆❆❆❆

  Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile.

  -Mark Twain

  زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، تا می‌توانید بخندیدو هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده نشانده، پشیمان نشوید

  ❆❆❆❆

  Enjoy life! This is not a rehearsal.

  -Anonymous

  از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

  ❆❆❆❆

  The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one.

  بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در زندگی انجام دهید این است که دائماً بترسید که چگونه زندگی کنید

  ❆❆❆❆

  If you don’t build your dream someone will hire you to help build theirs.

  -Tony Gaskins

  اگر شما رویای خودتان را نمی‌سازید، کسی شما را استخدام خواهد کرد تا رویایش را بسازید

  منبع مطلب : daily.infu.ir

  مدیر محترم سایت daily.infu.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی و عشق به همراه ترجمه

  متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی و عشق به همراه ترجمه

  , In the name of god who create the life with death

  created colorless friendships,

  created life with colors,

  the love colorful,

  the rainbow in 7 colors,

  the moth in 100 colors

  &

  created me nostalgic.

  به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،

  دوستی‌ های کم‌ رنگ را به وجود آورد،

  زندگی را با رنگ‌ ها آفرید،

  عشق را رنگارنگ کرد،

  رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

  پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

  و

  مرا دلتنگ تو آفرید.

  منبع مطلب : arga-mag.com

  مدیر محترم سایت arga-mag.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی + متن های کوتاه و بلند در مورد زندگی با ترجمه

  جملات عاشقانه انگلیسی در مورد زندگی + متن های کوتاه و بلند در مورد زندگی با ترجمه

  So it goes.

  -Kurt Vonnegut

  زندگی می‌گذرد

  Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

  -Voltaire

  زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

  منبع مطلب : roozaneh.net

  مدیر محترم سایت roozaneh.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 روز قبل
  1

  رهبر خوب دنبال حقیقت می باشد نه شخصیت.

  بیاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  برای خودت زندگی کن و از زندگی لذت ببر ♥

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید