توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  1 بازدید

  ببرد از من قرار و طاقت و هوش را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۲

  سیدعلی ساقی نوشته:

  بـبـرد از من قرار و طاقت و هـوش

  بـُتِ سنـگیـن دلِ سـیمـین بُناگوش

  بُتِ سنگین دل :یارِ زیباروی ، استعاره از نگار و محبوب سخت دل و بی‌رحم

  سیمین : نقره‌ای ، سفید ، بلورین

  «بُناگوش» در اصل «بـُنِ گوش» است ،به نرمه‌یِ گوش و قسمتی از گردن و چهره که در پایین و اطراف نرمه‌یِ گوش است ، گفته می‌شود .

  عقل و توان وتاب و آرامش مرا، دلبرِ سنگ دلِ گردن بلورینی ،برباد داده است .

  رشته یِ تسبیح اگربگسست معذورم بدار

  دستم اندردامنِ ساقیِ سیمین ساق بود…

  نگاری ، چابکی ، شـَنـگی ، کلـه‌دار

  ظریفی ، مَه‌وشی ، تـرکی ، قبـاپوش

  درادامه یِ بیتِ بالا، شاعردرحالِ شرحِ شمایل وبیانِ رفتارهایِ دلبرانه یِ معشوقِ غایب خویش است ومی فرماید: کسی که قرار ازکفِ من برده چنین صفاتی دارد:دلبری چالاک ، تندحرکات ، شوخ و شیرین ‌رفتار است.اودرعینِ سرکشی و تکبّر،باحشمت وجلال و ظریف و لطیف ، نکته‌سنج و مانندماه زیباست .

  قباپوش وکله دار: نشانه یِ بزرگ‌زادگی ، شاهزادگی ، آراستگی و زیباپوش بودن است.

  قبایِ حُسن فروشی تورا بَرازَد وبس

  که همچوگل همه آیینِ رنگ وبوداری

  ز تــاب آتـش سـودایِ عـشـقـش

  بـسـانِ دیـگ،دایـم می‌زنم جوش

  تاب : گره ، پیچ ، توانایی ، طاقت ، در اینجا به معنی شدّتِ گرماست.

  سودا :معامله ، در اینجا به معنی تخیُّل و فکر وخیال است .

  به سبب عشقی که شاعردچارِآن شده، به مانند دیگی برسرِآتش است که ازشدّتِ گرما هرلحظه درجوشش است.فکروخیالِ عشق،آتشی دردرونش افروخته وجان ودل ِاورامی سوزاند.

  زدلگرمیِّ حافظ برحذرباش

  که داردسینه ای چون دیگ جوشان

  چـو پـیـراهن شوم آسـوده خاطــر

  گرش همچون قـبـا گیـرم در آغوش

  چنانچه همانند قبا یار رادرآغوش بگیرم آنگاه مثلِ پیراهن که بی واسطه وبی هیچ مانعی به بدنِ یارچسبیده آسوده خاطرخواهم گشت.دراینجایک نکته یِ حافظانه وجود دارد وآن اینکه : شاعر آسودگیِ خاطرِ ایده آلی راهدف قرارداده ودرسرمی پروراند. اوخوب می داندکه پیراهن ازنظرِ فیزیکی نزدیکترین شئ به بدنِ شخص است (درقدیم زیرِپیراهن هیچ لباسی نمی پوشیدند وپیراهن به بدنِ شخص می چسبید.)

  پس از نظرگاهِ یک عاشق، آسودگیِ خاطرِ پیراهن که همیشه بابدنِ محبوب درتماس است والاترین بهره مندیست وهر عاشقی آرزو دارد به این فیض نایل گرددو به معشوق ازهمه چیز وهمه کس نزدیکترباشد.

  امّاحافظ عاشقی ادیب وفرزانه هست وبراساس شناختی که ازاوداریم ،هرگز درمقامِ عاشقی ازحیطه یِ ادب خارج نشده وهمیشه حرمتِ یار رابه زیباترین نحونگاه داشته است.بااینکه او درحقیقت همان فیضِ پیراهنِ چسبیده به بدنِ یار راطلب می کند،امّابارعایتِ ادب واحترام،یک گام عقب ترگذاشته ومی گوید:چنانچه محبوب خویش را مثلِ یک قبا(بادرنظرداشتِ اینکه اززیرِقباپیراهن می پوشند) دربربگیرم،خاطرِمن هم همانند پیراهن که بی واسطه با بدنِ یار در ارتباط است به آسایش می رسد.به عبارتی دیگر :اگر “پیراهن شدن” وبرتنِ دوست نشستن میّسرنیست من به “قبا شدن” واورادربرگرفتن خرسندم. زیرا اندک لطف نیز ازجانب دوست درنزدعاشق بسیار است.

  یارباماست چه حاجت که زیادت طلبیم

  دولتِ صحبتِ آن مونس جان مارابس

  اگـر پوسـیـده گـردد اسـتـخـوانم

  نـگـردد مـهـرش از جانم فرامـوش

  حتّااگراستخوانهایم پوسیده شود(بانظرداشتِ اینکه مدّت زمانِ زیادی طول می‌کشد تا استخوان پوسیده گردد) ، می‌خواهد بگوید که پس از مرگم نیز مهرِ ومحبّتِ محبوب از جانم بیرون نمی‌رود .

  چنین که در دلِ من داغِ زلفِ سرکش اوست

  بنفشه زارشود تربتم چو درگذرم

  دل و دینم ، دل و دینـم بـبـرده‌ست

  بَرو دوشش،بَر و دوشش،بَرو دوش

  بـَر : سینه ، آغوش

  دوش : کتف ، شانه

  در این بیت آرایه یِ تکرار وجود دارد ، «تکرارِ یک واژه وترکیب» به منظورِ تأکید بیشترصورت می پذیرد . شانه و سینه‌ی بلورینِ محبوب، دین و دل و عقلم را ربوده وبرده است.من مدهوش آن شمایلِ دلبرانه یِ معشوق هستم.

  چشمم ازآینه دارانِ خط وخالش گشت

  لبم ازبوسه ربایانِ بَر و دوشش باد

  دوای تـو ، دوایِ توست حـافــظ

  لب نوشش ، لب نوشش ، لب نـوش

  دوباره “آرایه یِ تکرار” تکرارشده است:

  ای حافظ “لب شیرینِ معشوق” تنهانوشدارویست که درد تو را مداوا می کند. علاجِ درد تو فقط وصالِ یار است وبس.

  قند آمیخته باگل نه علاجِ دل ماست

  بوسه ای چندبیامیز به دشنامی چند

  👆☹

  منبع مطلب : ganjoor.net

  مدیر محترم سایت ganjoor.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  غزل شماره ۲۸۲: ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  غزل شماره ۲۸۲: ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  بت سنگین دل سیمین بناگوش

  نگاری چابکی شنگی کلهدار

  ظریفی مه وشی ترکی قباپوش

  ز تاب آتش سودای عشقش

  به سان دیگ دایم می‌زنم جوش

  چو پیراهن شوم آسوده خاطر

  گرش همچون قبا گیرم در آغوش

  اگر پوسیده گردد استخوانم

  نگردد مهرت از جانم فراموش

  دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست

  بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

  دوای تو دوای توست حافظ

  لب نوشش لب نوشش لب نوش

  منبع مطلب : toomar.net

  مدیر محترم سایت toomar.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  غزل شماره 282 دیوان حافظ : ببرد از من قرار و طاقت و هوش

  ببرد از من قرار و طاقت و هوش
  بت سنگین دل سیمین بناگوش

  نگاری چابکی شنگی کلهدار
  ظریفی مه وشی ترکی قباپوش

  ز تاب آتش سودای عشقش
  به سان دیگ دایم می‌زنم جوش

  چو پیراهن شوم آسوده خاطر
  گرش همچون قبا گیرم در آغوش

  اگر پوسیده گردد استخوانم
  نگردد مهرت از جانم فراموش

  دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست
  بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

  دوای تو دوای توست حافظ
  لب نوشش لب نوشش لب نوش

  تعبیر غزل شماره 282 حافظ در فال شما :

  نگرانی را کنار گذاشته و آرامش خودتان را حفظ کنید. اگر می خواهید به اهداف خود برسید باید صبر و شکیبایی داشته باشید. از یاس و ناامیدی بپرهیزید زیرا در آینده نزدیک به آرزوی خود خواهید رسید.

  عشقی در دل دارید که شما را بی تاب کرده طوری که در تمام لحظات به او فکر می کنید، اما بدانید که اگر از خط تعادل خارج شوید دچار رنج و عذاب خواهید شد.

  به خداوند توکل کنید، به زودی موفقیت هایی به دست می آورید که دیگران حسرتش را می خورند.

  منبع مطلب : www.coca.ir

  مدیر محترم سایت www.coca.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید