توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید

  1 بازدید

  انواع شکر را نام ببرید و مثال بزنید را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

  سوالات متن

  درس اول

  1.خانم فهیمی چه کار مهمی  در کلاس انجام داد؟

  = مسابقه ای با عنوان باز کردن پاکت در جایی که هیچکسی وجود ندارد برگزار کرد

  2.خانم فهیمی چه شرطی برای دانش آموزان گذاشت؟

  = که پاکت نامه در جایی باز شود که کسی نباشد

  3.چه کسی پاکت نامه اش را تحویل نداد؟ چرا؟

  = مریم . چون جایی را پیدا نکرد که کسی نباشد. و خدا را در همه جا حاضر میدید

  4. چه کسی در مسابقه برنده شد؟

  = مریم

  5. جایزه ی مریم چه بود ، و روی آن چه چیز نوشته بود ؟

  = یک ساعت دیواری بود که روی آن نوشته بود و هو معکم این ما کنتم =و هر جا که باشید او با شماست

  6. چرا خداوند از تمام ما و آفریده هایش محافظت میکند؟

  = چونهمهمارابسیاردوستدارد و مهربان است

  7. یک آیه بنویسید که نشان دهنده ی نگهداری خداوند از ماست؟

  = فَاللّهُخَیرٌحافِظًاوَهُوَاَرحَمُالرّاحِمینَ(خداوندبهتریننگهدارندهاستواومهربانترینمهرباناناست.)

  8. چرا انسان ها دچار حادثه میشوند؟

  =بخاطربیدقتییاسهلانگاریویاحتیازسرنادانی،

  9.  چرا انسان ها خودشان را از حفاظت خداوند محروم میکنند؟

  = بااشتباهاتیاگناهانیکهمرتکبمیشوند.

  10. خداوند چه موجوداتی را بر سایر موجودات برتری داده است؟ و راه رسیدن به رستگاری را هموار ساخته است؟

  = انسان ها

  11. یک نمونه از اختلاف  رفتار کودکان با یک بزرگسال را بنویسید؟

  = رعایت نکردن حقوق دیگران در کودکی . و کمک به دیگران در بزرگسالی

   12. یادگیری کارهای خوب ناگهانی است یا به مرور؟

  = به مرور

  13. وقتی کسی به ما کمک میکند ما در مقابل ، چه کاری انجام میدهیم ؟

  = تشکر میکنیم و برایش دعا میکنیم

  14. شکر زبانی چیست؟

  = دربرابرنعمتهایخداوندنیزگاهیبهزبانمیگوییمالحمدللّه

  15. ساده ترین نوع تشکرکردن چیست؟

  =شکر زبانی

  16. انواع شکر را بنویسید.

  = زبانی و عملی

  17. استفاده درست از نعمت چه نام دارد؟

  = شکرنعمت

  18. استفاده نا صحیح از نعمت چه نام دارد؟

  = ناسپاسی

  19. نتایج شکرگذاری چیست؟

  = نهتنهاازماراضیمیشودبلکهنعمتهایبیشترینیزبهمامیدهد

  20. یک آیه در مورد شکر گذاری بنویسید.

  = لَئِنشَکَرتُملَاَزیدَنَّکُم(اگرشکرگزاریکنید،ماقطعاً ]نعمتهارا[ زیادمیکنیم.]

  21. شکر واقعی چیست؟

  = کهازنعمتهایخداونددرراهنافرمانیاووانجام کارهایحراماستفادهنکنیم.

  22. امام صادق (ع) درباره ی شکر نعمت چه میفرماید؟

  = شکرنعمتآناستکهازآنچهخداوندحرامکردهاست،دوریکنی.

  درس دوم

  1)در خواست های بهلول از هارون چه بود؟

  = 1= ازشمامیخواهمگناهانمراببخشید. 2= ازشمامیخواهمبیماریهاراازمندورکنید. 3= پشه ها و مگس ها مرا اذیت نکنند

  2)پاسخ هارون به بهلول چه بود؟

  = نادان! اینهاچیستکهازما میخواهی؟چراکارهاییراازمامیخواهیکهانجامشانازهیچکسبرنمیآید؟نکندمارامسخرهکردهای؟

  3)منظوربهلول از این در خواست چه بود؟

  = تا ثابت کند که همه انسانها ضعیف هستند و فقط خداوند قادر به هر کاری است.

  4)آیا ما میتوانیم همه ی مشکلات خود را حل کنیم؟

  = خیر

  5) چه کسی میتواند به همه یاری برساند؟

  = خداوند

  6)راه های بهرمندی از یاری خداوند را بنویسید.

  =  صبر و تقوا یاری خداوند - دعا

  7)کدام آیات قرآنی دلالت دارد بر اینکه تنها باید خدا را بپرستیم وفقط از اویاری بخواهیم؟

  = اِیّاکَنَعبُدُ ]خدایا[ تنهاتورامیپرستیم وَاِیّاکَنَستَعینُوتنهاازتویاریمیخواهیم.

  8)دعا چیست؟

  = یکیازمهمترینوسادهترینراههابرایجلبیاریخداوند یعنی از او درخواست کمک نماییم

  9)مهمترین وساده ترین راه جلب یاری خداوند چیست؟

  = دعا

  10)خداوند درباره ی دعای بندگانش چه میفرماید؟

  = وَقالَرَبُّکُمُادعونی اَستَجِبلَکُموپروردگارتانگفت: مرابخوانیدتا ]دعای[  شمارابپذیرم.

  11)چرا خداوند بعضی از دعاهای ما را اجابت نمی­کند؟

  = چونکه به مصلحتمان نیست و بهجایخواستهما،چیزیراکهمفیدترومناسبتراستبهمامیدهد.

  12)از نظررسول خدا دعاها به چند صورت مستجاب می شود؟

  = دعایشیادرهمیندنیا مستجابمیشود،یاخداوندآنرابرایشدرروزقیامتذخیرهمیکندویا دربرابرآندعا،بخشیازگناهانشرامیآمرزد.

  13)یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب می شود چه موقع است؟

  = هنگام نماز

  14)منظور از صبر چیست؟

  =  تحمل مشکلات و سختی ها

  15)منظور از تقوا چیست؟

  = در هر موقعیتی از گناه دوری کنیم

  16)یکی از جنگهایی که نمونه بارز صبر وتقوای مسلمانان بود را نام ببرید.

  = احد

  17)در جنگ احد کدام آیه نازل شد؟

  = بَلیاِنتَصبرواوَتَتَّقواوَیَأتوکُممِنفَورِهِمهذایُمددکُمرَبُّکُمبخَمسَةِآلافٍمِنَالمَلائِکَةمُسَوِّمینَ

  18)نتیجه­ی جنگ احد چه بود وچه پیامدهایی داشت؟

  = پیروی مسلمانان . پیامد آن این بود که اگر به خدا توکل کنند و صبر و تقوا داشته باشند پیروی میشوند

  19)علت پیروزی مسلمانان در جنگ احد چه بود؟

  = صبر و تقوا و توبه و پشیمانی از اشتباه و غفلت خود

  20)خداوند پاداش کسانی که اورا یاری کنند را چه قرار داده است؟ آیه مورد نظر را بنویسید.

  = وعده یاری داده .  یااَیُّهَاالَّذینَآمَنوااِنتَنصُرُوااللّهَیَنصُرکُم وَیُثَبِّتاَقدامَکُم

  21)منظورخداوند از یاری اوچیست؟ یعنی چگونه اورا یاری کنیم؟

  = یاریدیناوست؛یعنیماباجهاددرراهخدا،دفاعازدینباجانواموالمان وباعملبهدستوراتخداونددرانجامواجباتوترکمحرمات،درواقعخداوندرایاریکردهایموموجب

  ثباتوپایداریدیناوشدهایم

  درس سوم

  1.قانون آن شهر عجیب چه بود؟

  = این بود که هر غریبه ای که وارد ان شهر میشد به صورت اجباری به مدت یک سال پادشاه ان شهر میشد و بعد از ان به یک جزیره ی دوردست تبعید میشد.    

  2.مردی که پادشاه شده بود چه اقدامات مهمی انجام داده بود؟

  = به مدت یک سال وفا دارانه برای ان شهر کارکردوهمه ی هدایایی که مردم برای ان می اوردند تبدیل به نهال ومصالح وگله کردو به کمک دوستان با وفایش که پیر مرد معرفی کرده بود ان ها را به جزیره برد.

  3. هنگامیکه پادشاه از ماموران مهلت خواست چه جوابی شنید؟

  = گفتند: که به هیچ وجه امکان ندارد.

  4.پادشاهی که به جزیره منتقل شده بود چه اقداماتی انجام  داده بود؟

  = جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملاَ  آماده کرده بود

  5. آیا وضعیت انسان زمانی که از این دنیا به آن دنیا میرود یکسان است؟

  = خیر

  6. خداوند در مورد انسانهای نیکوکار که به بهشت میروند چه می فرماید ؟

  = الَّذینَتَتَوَفّاهُمُالمَلائِکَةُطَیِّبینَیَقولونَسَلامٌعَلَیکُمُاُدخُلُواالجَنَّةَبماکُنتُمتَعمَلونَ

  همانکسانیکهفرشتگانجانشانرادرحالیکهپاکندمیستانند، [وبهآنان[ میگویند: درودبرشماباد،۱به ]پاداش[ آنچهانجاممیدادیدبهبهشتواردشوید.

  7. خداوند در مورد انسنهای بدکار که به جهنم میروند چه میفرماید؟

  = وَلَوتَریاِذیَتَوَفَّیالَّذینَکَفَرُواالمَلائِکَةُیَضرِبونَوُجوهَهُموَاَدبارَهُموَذوقواعَذابَالحَریقِ

  واگرمیدیدیهنگامیکهفرشتگانجانکافرانرامیگیرندبهصورتوپشتهایشانمیزنند

  و ]میگویند[ عذابسوزانرابچشید.

  8. خصوصیات انسانهایی که زندگی پس از مرگ را در نظر دارند، چیست؟

  =کسانیکهدرزندگیخودبهخداوپیامبرانشانایماندارندوبهفکرزندگیپسازمرگهستند،هیچترسیبرایشان نیست؛چراکهمیداننددرزندگیجدیدخودنیزدر آرامشوراحتیبهسرخواهندبرد.

  9.افراد بدکار که به فکر آخرت نیستند ، چه احساسی دارند؟

  = اصلاًدوستندارندازایندنیابروند؛زیرامیدانندمرگبرایآنهابهمعنایپایان خوشیهاوسرآغازسختیهاست.

  10. چرا پادشاه زیرک از رفتن به چزیره ترسی نداشت؟

  = جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملاَ  آماده کرده بود

  11. مرگ برای چه کسانی ناخوشایند است؟ چرا؟

  = برای کافران و بدکاران ؛ زیرامیدانندمرگبرایآنهابهمعنایپایان خوشیهاوسرآغازسختیهاست.

  12. حالت مومنان در هنگام مرگ را بنویسید؟

  = هیچترسیبرایشان نیست؛چراکهمیداننددرزندگیجدیدخودنیزدر آرامشوراحتیبهسرخواهندبرد.

  درس چهارم

  1)ابوذر دلیل ترسیدن انسانها از مرگ را در چه می دانست؟

  = زیراشمادنیایتانراآبادکردهایدوآخرتتانراخرابوویران،ومعلوماستکهدوستنداریدازآبادانی بهویرانیبروید.

  2) چرا حالت انسانها در هنگام روبه رو شدن با مرگ یکسان نیست؟

  = بستگی به رفتار آنها در این دنیا دارد، اگر نیکوکار باشند خوشحالند و اگر بدکار باشند از مرگ میترسند.

  3) انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت میشود؟

  = خوش اخلاقی - صدقه دادن  نیکی به پدر و مادر

  4) جوان از چه می هراسید و علت آن ترس چه بود؟

  =  از مرگ و آن دو موجود ترسناک میترسید چونکه مادرش از دست او ناراضی بود.

  5) چه مسئله ای باعث شد که آن حالت هراس از جوان دور شود؟

  = دعایپیامبرورضایتمادر

  6) امام صادق (ع) در رابطه ی پیوند با بستگان و نیکی به پدر و مادر چه می فرمایند؟

  = هرکسپیوندخودرابابستگانشمحکمکندوباپدرومادرشبسیارخوشرفتارومهربان

  باشد،دشواریهایمرگبراوآسانمیشودودردنیانیزهرگزفقیروتهیدستنمیشود.

  7) امام صادق (ع) در رابطه با اهمیت صدقه دادن چه فرموده است؟

  = صدقهدادنموجبنجاتازمرگ بدورهاییازهفتادنوعبلاست.

  8) صدقه به چه معناست؟

  = صدقهفقطمالینیستوهرنوعکمکبه دیگراندرراهخداوند،صدقهمحسوبمیشود.

  9) کارهای نیک به چه کاری هایی گفته می شود؟

  = کهباعثآسانیمرگوزندگیپسازآن میشوند.

   درس پنجم

  (1چرا زندگی پیامبران میتواند به صورت کامل، الگوی زندگی ما قرار گیرد؟

  = چونخودهدایتیافتهبودند،بهترینسبکزندگیراانتخابمیکردند و رفتار و گفتار آنها الگوی کاملی برای ماست.

  2) سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم(ص) را نام ببرید.

  = بزرگواری و محبت عزت نفس امانت داری

  3) پیامبر در مقابل آزار و اذیت آن مرد نادان، چه واکنشی نشان داد؟

  = در مقابل صبر میکرد و واکنشی نشان نمی داد و موقعی هم که بیمار شد به عیادتش رفت.

  4) خداوند درباره ی اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر (ص) چه می فرماید؟

  = لَقَدجاءَکُمرَسولٌمِناَنفُسکُمعَزیزٌعَلَیهِماعَنِتُّمحَریصٌعَلَیکُمبالمُؤمِنینَرَئوفٌرَحیمٌ

  بیشکبرایشماپیامبریازخودتانآمدهاست،براودشواراستشمادرسختیبیفتید.

  به هدایت شمااشتیاقفراواندارد،نسبتبهمؤمنانبسیاردلسوزومهرباناست.

  5) پیامبر (ص) در رابطه با انجام امور شخصی، چه توصیه ای می فرماید؟

  = هیچوقتانجامکارهایشخصیخودراازدیگراننخواهید،حتی درکوچکترینچیزیمثل درخواستبرایچوبخلالدندان

  6) امام صادق(ع) درباره ی ساده زیستی پیامبر اکرم چه می فرماید؟

  = هرگاهلباسوکفشرسولخداپارهمیشد،خودشآنهارامیدوخت. وقتیدرمیزدند

  خودشدررابازمیکردوبادستانخودشگندموجوراآسیابمیکردوآبمیآورد. اودرانجام

  کارهایخانه،بهخانوادهخودکمکمیکرد

  7) برای رسیدن به بهشت باید از چه کسی الگو گرفت؟

  = پیامبر اکرم

  8) چه کسانی میتوانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند؟

  = پیامبران

  9) با ذکر نمونه عزت نفس را تعریف کنید.

  = عزّتنفساحساسباارزشبودناست؛یعنیاینکهخودمانراپیشدیگرانکوچکنکنیم . مانند اینکه از دیگران چیزی درخواست نکنیم

  10)با توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست؟

  =  1- مسلمان نمی میرد 2- خدا از او خشمگین است

  درس ششم

  1) چه کسی پیامبر اکرم را ازنقشهخطرناکمشرکانباخبرساخت؟

  = فرشتهوحی از طرف خداوند

  2)حضرت علی (ع) چگونه پیامبر را در اجرای اوامر الهی یاری کرد؟

  = او شجاعانه بجای پیامبر در بسترش خوابید

  3) خداوند در ستایش فداکاری بی نظیر علی (ع) چه آیه ای را نازل کرد؟

  = وَمِنَالنّاسمَنیَشرینَفسَهُ اِبتِغاءَمَرضاتِاللّهِ وَاللهُرَئوفٌبالعِباد

  وازمردمکسانیجانخودرافدامیکنند تاخشنودیخدارابهدستآورند، وخدانسبتبهبندگانشمهرباناست.

  4) به چه کسی فداکار گفته می شود؟

  = کسیاستکهبرایخدمتبهدینوجامعه خود،ازمال،سلامتی،خانوادهوحتیازجانخود

  میگذردوآنهارادرراههدفپاکوبزرگخودفدامیکند.

  5) حضرت علی (ع) چگونه عدالت و مساوات را در بین مسلمانان ایجاد میکردند؟

  = هیچکسرابردیگریبرترینداد.درحقوقعمومیومسائلاجتماعی،باخانوادهونزدیکانخودنیز مانندمسلماناندیگررفتارمیکرد. درهنگامتقسیمبیت المالهمهچیزرابهدقت وبهصورتمساویمیانتمامی مسلمانانتقسیممیکرد

  6) چرا علی (ع) این چنین مساوات را رعایت میکرد و به دقت به حساب بیت المال رسیدگی میکرد؟

  = برای اجرای عدالت

  7) ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم به چه چیز مشهور است؟

  = لیلةالمبیت

  8) مرد مسیحی با چشمان گریان چه گفت؟

  = (اَشهَدُاَنلاالهالّااللّهُوَاَشهدُاَنَّمُحمداًرَسولُاللّه)آنگاه روبهامیرمؤمنانمیگوید: قسمبهخدااینزرهمالتوست.

  9) حضرت علی (ع) چه پاداشی به مرد مسیحی داد؟

  = زره و اسبش را به او بخشید.

  10)حضرت(ع)درچه شرایطیازسویمردمبرایادارهحکومتوخلافتانتخابشد؟

  =کهمشکلاتبسیاری،جامعهاسلامیرا فراگرفتهبود.

  11) نقشه خطرناک مشرکان برای پیامبر اکرم چه بود؟

  = میخواستند او را شبانه در بسترش بکشند

  12) چرا حضرت علی (ع) حکومت را پذیرفت؟

  = برای ایجاد عدالت

  13) حضرت علی (ع) پس از تقسیم بیت المال چی میکرد؟

  =بهنمازمی ایستاد

  درس هفتم

  1) درروزگاریکهجاهلانداشتنفرزنددخترراننگوعارمیدانستند خداوند چه اقدامی انجام داد؟

  خداوندبهبهترینبندهخودبهترینهدیهراداد؛فرزندیدختر. دختریکهبرخلافرسومغلطآنروز،نه موجبننگ،بلکهبهفرمودهپیامبراکرمصلّیاللّهعلیهوآله،موجببرکتوشادمانیزندگیبود.

  2) مشکلات حضرت فاطمه زهرا چه بود؟

  = دوسالبیشترنداشتکهمشرکانمکّه،پیامبروخویشانشراسهسالدرشعبابوطالبدر محاصرهقراردادند.هنوزسختیمحاصرهتمامنشدهبودکهفاطمهمادرشخدیجهراازدستداد.

  3) چه چیز موجبشدحضرت فاطمهدردورانکودکی،دشواریترکشهرودیارخودرابپذیردوبهدنبالپدربهمدینه هجرتکند؟

   فاطمهدر تمامسالهاییکهدرمکّهبههمراهپیامبرزندگیمیکرد،بارهاوبارهاشاهدآزارواذیتپیامبرتوسطمشرکان بود.اینها اینرنجهانهتنهاموجبناامیدی اشنشدبلکهاورامقاومترواستوارترساخت.

  4)سخنپیامبررادر مورد مقام حضرت فاطمه چیست ؟

  فاطمهسرورزناناوّلینوآخرینوبرترینبانویجهاناست.

  5) چه کسیدربینزنانعالمچهدرگذشتهوچهدرزمانحالوآیندهبهترووالامقام را در بین زنان دارد؟

  حضرت فاطمه

  6) چگونهمیتوانیمخودراتاحدّتوانبهشخصیتبهترینوبرترینبانویجهاننزدیک کنیم.

  = باالگوگرفتناززندگیایشان

  7) ویژگی هایحضرتفاطمهزهرا کدامند؟

  =حیاوعفت - علاقۀشدیدبهپیامبر- اهمیتدادنبهخانوادهوخانهداری- سادهزیستی - ایثاروبخشندگی - حضوردراجتماع

  8) راهنماییهای پیامبرخدابه حضزت علی و فاطمه چه بود و عکس العمل فاطمه چه بود؟

  = علیجان،بهتراستشماکارهایبیرونخانهرابرعهدهبگیریودخترمفاطمه کارهایداخلخانهرا. وقتیاینتقسیمکارانجامشد،حضرتفاطمهسلاماللّهعلیهافرمود: خدامیداندچقدرخوشحالمازاینکهرسولخدا،مراازروبهروشدنبا مرداننامحرمبینیازساخت.

  9) حضرتفاطمه چگونه علاقه خودش را نسبت به پیامبر نشان میداد؟

  = ایشانانسوعلاقهبسیاریبهپیامبرداشتهرگاهغذایخوبیتهیه میکرد،رسولخدارا نیزدعوتمیکردونسبتبهایشانهمچونمادرمهربانبوددرجنگهایسخت،بابهخطرانداختنجان خود،درمیداننبردزخمهایپیامبراکرموامیرالمؤمنینرامداوامیکرد.

  10) درلحظاتپایانیعمرپیامبراکرم، که حضرت فاطمه بیشازهمهبیتابیمیکردپیامبرچه مژده ای داد ؟

  =تواوّلینکسیهستیکهبعدازمن،بهمنملحق میشود که با شنیندن این جمله بسیار خوشحال شد

  11) پیامبراکرمدربارهدوست داشتن حضرت فاطمه چه میفرماید؟

  = خداوندفاطمهرادوستداردودوستدارانفاطمهرانیزدوستدارد. خداوندباخوشحالیفاطمهخشنودوباخشماوخشمگینمیشود.

  12) پیامبر چه برخوردی با حضرت فاطمه داشت؟

  = احترامفراوانیبهایشانمیگذاشتواوراازجانودلدوستمیداشت. هنگاممسافرت باآخرینکسیکهخداحافظیمیکردحضرتفاطمهبودوهنگامبازگشتازمسافرتنیزاوّلینکسیراکه دیدارمیکردفاطمهبود.

  13) مایۀشادمانیقلبپیامبر چه کسی بود؟

  = فاطمه

  14) بهفرمودهپیامبراکرمسرورهمهزنانعالمکیست و چه کارهایی انجام میداد؟

  =کاردرمنزلراعیبنمیدانست-گندمرابا دستاس(آسیابسنگیکوچک)آردمیکردونانمیپخت-گاهسختیکارهایشبهحدّیبودکهدستانشتاول میزدباوجودهمهکارهاوگرفتاریها،ازعبادتخداغافلنمیشد- برخیشبهاتاصبحبهرازونیازبا خدامشغولبود-نگرانازسفرآخرت بهپیامبرخدامیگفت: سوگندبهخداکهاندوهمشدّتمیابدآنگاهکهمیاندیشممنبرایسفرطولانیآخرتچهآمادهکردهام!

  15)امامعلیعلیهالسّلامدرباره حضرت فاطمه چه میفرماید؟

  = هرگاهبهاومینگریستمغمواندوهمنبرطرفمیشد- خدامیداندکهفاطمه درتماممدتزندگیهرگزمراخشمگیننساختوبرایخودچیزیازمننخواست، مباداکهمننتوانمآنرافراهمکنمفاطمهیاورینیکودرراه پیرویازخدابود.

  16) حضرتفاطمهزهراسلاماللّهعلیها چگونه به تربیتوآموزشفرزندانشتوجّهخاصیداشت؟

  =درشبهای قدر،بهفرزندانشغذایسبکیمیداد،تابتوانندشبرابیداربمانندوازبرکاتاینشببهرهمندگردند.

  17) سلمانفارسیدر مورد عظمت حضرت فاطمه چه میگوید؟

  = شگفتا،دختران پادشاهانایرانورومبرتختهاییازطلامینشینندوپارچههایزربافتبرتنمیکنندامادختررسولخدا نهچادرگرانقیمتیبرسرداردونهلباسهاییفاخر

  18) چگونه حضرت فاطمه ایمان را به ثروت ترجیح داد؟

  = باآنکهایشانبههنگامازدواج،خواستگارانزیادیازبزرگانوثروتمندانشهرداشتوحتیبرخی ازآنانحاضرشدهبودندبهاندازهصدبارشترپارچههایگرانقیمتوهزاراندینارطلامهریهایشانکنند،اما فاطمه،علیرابرگزیدکهازمالوثروتدنیاجزیکشتر،یکزرهویکشمشیر،چیزینداشت؛وایمانرا بهثروتبرتریداد.

  19) حضرت فاطمه پس از ازدواج در کجا زندگی میکرد؟

  پسازازدواجتامدّتزیادیدرخانه ایکهاجارهکردهبودندزندگیکردندتااینکهبعدها توانستنددر کنارمنزلپیامبرخانهایبسازند. درخانهایکهفرشآنحصیریبودکهتنهانیمیازاتاقرامیپوشاندونیمدیگر باشننرمپوشیدهشدهبود.

  20) عجایب و برکات گردنبد حضرت فاطمه چه بود؟

  =گرسنهایرا سیرکرد-برهنهایراپوشاند-فقیریرابی نیازکرد-بندهایراآزادساختودرپایانبهصاحباصلیاش بازگشت

  21) آنحضرت فاطمهسعادتزنانرادر چه چیزی میدانست؟

  = دوریازمرداننامحرممیدانست.

  =

  22) حضرت فاطمه در چه صورتی در اجتماع حضور میافت؟

  = هرگاهحقبهخطر میافتادباحفظحیاووقاربهمیانمردممیآمدوآنانراارشادونصیحتمیکرد.سخنانوخطبههایآن حضرتدرمسجدمدینهکهباقیماندهاست،نمونههاییازحضورضروریدراجتماعاست.

  23) نمونه ای از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بنویسید؟

  = ایشانبههنگامجنگدرخانهنانمیپختوآنرابرایرزمندگانمیفرستادوهرگاهنیازبوددرجبهه بهمداوایمجروحانوآبرسانیبهآنانمشغولمیشد. معارفواحکامدینرابهزنانمیآموختوباگشادهروییبهپرسشهایآنانپاسخمیدادوهرگزازاینکارخستهوآزردهنمیشد.

  24)چراحضرتزهراسلاماللّهعلیهاهرگزازامیرالمؤمنینچیزیدرخواستنمیکرد؟

  = بخاطر داشتن عزت نفس

  25)دلیلازدواجحضرتزهراسلاماللّهعلیهاباامیرالمؤمنین،باوجوداینکهخواستگاران ثروتمندیداشت،چهبود؟

  = چون ایشان ایمان را بر ثروت ترجیح میداد

  26)پنجموردازویژگیهایاخلاقیحضرتفاطمهسلاماللّهعلیهارابنویسید.

  =حیاوعفت - علاقۀشدیدبهپیامبر- اهمیتدادنبهخانوادهوخانهداری- سادهزیستی - ایثاروبخشندگی - حضوردراجتماع

  منبع مطلب : diny7esfahan.blogfa.com

  مدیر محترم سایت diny7esfahan.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خبرگزاری حوزه

  خبرگزاری حوزه

  به گزارش خبرگزاری «حوزه» حجت الاسلام والمسلمین فعالی در ادامه سلسله جلسات «زندگی معنوی» به منظور بررسی زندگی معنوی و آرمانی در موسسه آل یاسین به تبیین  انواع شکر و درجات آن پرداخت.

  انواع شکر

  شکر را می توان درجه بندی کرد و برای آن انواعی گفت. در یک تقسیم‌بندی می‌توان گفت شکر بر دو قسم است؛ ظاهری و حقیقی.

  الف) شکر ظاهری

  شکر ظاهری، شکر زبانی و سطحی می‌باشد. این نوع شکر سطحی بوده و از اعماق وجود انسان بر نمی‌خیزد.

  ب) شکر حقیقی

  شکر حقیقی، بر دو قسم است؛ شکر احساسی و شکر عملی. شکر احساسی شکری است که انسان در درون خود احساس تشکر بیابد، نوعی حس، احساس، دریافت درونی و حالت باطنی است و از نوع اول مهمتر است. امّا شکر عملی، شکری است که انسان از داده‌های خداوند در راستای رضایت او استفاده کند.

  برای شکر احساسی در مورد انسان مثال های متعددی وجود دارد.

  فرض کنید فردا چک دارید. مبلغ 10 میلیون و عملاً هیچ پولی ندارید. طرف مقابل که چک در دست اوست بسیار بد قلق است. و شما هم نسبت به مسائل مالی حساس هستید. با این شرایط تا آخر شب هر تلاشی ممکن هست انجام دهید امّا توفیق حاصل نمی شود. خواب نمی روید و نماز صبح می خوانی و هر دعایی می کنی، همه راه ها را امتحان می کنی، ولی پولی فراهم نمی شود.

  در این هنگام یکی از دوستان شما که تا به حال از او خبر نداشتی تماس می گیرد. و از ماجرا آگاه می شود و شماره حساب از شما می گیرد با کمال ناامیدی شماره حساب رابه او می‌دهی.

  می‌گوید سر ساعت 10 پول توی حساب شما است. ساعت 10 و یک دقیقه می بینی 15 میلیون به حسابت آمده، حامل چک وجه خود را از بانک می گیرد. بعد از اینکه خبردار می‌شوی چک وصول شده است با دوست خود که دقایقی پیش صحبت کرده‌ای تماس می گیری. به او می گویی آیا تو پول را به حساب من ریختی؟ می گوید بله. می‌گویی  چرا 15 میلیون؟ می گوید 5 میلیون دیگر مال خودت. آن لحظه چه احساسی نسبت به آن رفیقت داری؟

  به این حس می گوییم احساس تشکر.

  سؤال: آیا تا به حال در زندگی اینچنین احساسی را نسبت به نعمت های الهی داشته اید؟

   آن چنان خدا انسان را غرق در نعمت ها قرار داده که برای انسان عادت شده. هر کس این تجربه را کرد، او دارای احساس سپاس‌گزاری است.

  در مورد شکر عملی می‌توان چنین مثال آورد، اگر انسان از اندامش، عمرش،  فکر و ذهنش و از وسائل به گونه ای درست استفاده کند، اینچنین بهره بردن ها و  استفاده های شکر عملی است.

  *درجات شکر

  رتبه شکرهای سه گانه طولی است. اول باید شکر زبانی باشد، سپس شکر احساسی و نهایتاً شکر عملی. با نگاه به آیات و روایات شکر به این نکته پی می‌بریم که تمامی آیات و روایات در باب شکر عام می‌باشند.

  اگر انسانی کاری برای انسان کرد، شکر احساسی داریم و بعد از آن شکر عملی داریم. بیایم در مورد خدا اینگونه باشیم. شکر درجه ای از ایمان است. ایمانی، ایمان است که به قلب درآید. و شکری، شکر است که به قلب و درون انسان درآید. بیاییم فقط یک بار در مقابل خدا شکر گذار واقعی باشیم.

  *متعلقات شکر

  از مجموع آیات قرآن به دست می آید برای شکر پنج متعلّق می باشد:  خدا،انسان ، حیوان ،گیاه،جماد (اشیاء)

  در بحث متعلّقات پنج گانه شکر نکاتی قابل ذکر است:

  نکته اول: در میان این 5 متعلّق  اصالت با متعلّق اول یعنی خداست و چون همه چیز مخلوق خداست، شکر از مخلوق (یعنی شماره های  2 تا 5) شکر از خداست.

  نکته دوم: شکر فقط شکر نسبت به انسان نیست. از نگاه قرآن شکر نسبت به تمام اشیاء و اشخاص می باشد. یکی از اصولی که قرآن مطرح می کند اصل تسخیر است. تسخیر در قرآن به گونه های مختلف مطرح شده، گاهی واژه تسخیر آمده یا گاهی واژه ای مشابه آن آمده است.

  *آیات تسخیر

  آیه اول در مورد تسخیر کشتی است، خداوند می فرماید:

  وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بأَمْرِهِ (ابراهیم/32)؛ و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود.

  این آیه اشاره به صنعت کشتیرانی دارد. خدا می فرماید: این خداست که کشتی ها را مسخر بشر نمود تا کشتی در آب فرو نرود و نفعی به بشر برسانند.

  آیه دوم در مورد مسخر نمودن رودهاست، خداوند می‌فرماید:

  وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْأَنْهار(ابراهیم/32)؛ و رودها را برای شما مسخّر کرد.

  آیه سوم پیرامون تسخیر خورشید و ماه می‌باشد، در قرآن کریم آمده است:

  وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَر(رعد/2 و ابراهیم/33)؛ و خورشید و ماه را رام گردانید.

  آیه چهارم تسخیر شب و روز را مطرح نموده، می‌فرماید:

  وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهار(ابراهیم/33)؛ و شب و روز را مسخّر شما ساخت.

  آیه پنجم در مورد تسخیر دریاها و اقیانوس ها و هر آنچه در آنها است، سخن می‌گوید:

  وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا (نحل/14)؛ و اوست کسی که دریا را مسخّر گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید.

  این آیات بیان مصادیق تسخیر است. امّا آیاتی هم می‌باشد که بر اصل تسخیر به صورت کلی می پردازد.

  أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فیِ الْأَرْض (لقمان/20)؛ آیا ندانسته‏اید که خدا آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمین است، مسخّر شما ساخته.

    در بحث تسخیر چند نکته وجود دارد:

  *نکته اوّل

   آیات قرآن در باب تسخیر گاهی اشاره به مصادیق می کند و گاهی به صورت کلی بیان می کند. می توان گفت تسخیر مربوط به کل جهان است.

  *نکته دوم

  در معنای تسخیر باید گفت؛ اگر فاعل فعل خویش را به گونه ای جعل کند که آن فعل تمام اوامر فاعل را امتثال کند، مثلاً نویسنده ای که قلمی در دست می‌گیرد و مشغول نوشتن می‌شود، قلم را به اراده خویش به حرکت در می‌آورد به گونه ای که قلم با مشیّت نویسنده حرکت کند. گویند قلم مسخّر فاعل و نویسنده است.

  مثال دیگر اگر چشم با اراده فاعل عمل کند، گفته می‌شود چشم مسخّر فاعل است.

  بنابراین تسخیر یعنی تجمیع چند رکن؛ فاعل، فعل، ابزار و تبعیت کامل. پس جهان هستی مسخّر خداست؛ زیرا او خالق است و جهان به اذن خدا مسخّر بشر شده است تا به انسان خدمت کند. اصل تسخیر در باب خدا یعنی ابزار، وسایل و کائنات در خدمت خداست. امّا اصل تسخیر در باب بشر یعنی نفع رساندن و خدمت دائمی کائنات به بشر به گونه های متفاوت البته به اذن خدا.

  *پیامدهای معنای تسخیر

  پیامد اول: کائنات خدا اولاً و بالذات قبل از این که مسخّر بشر باشند مسخّر خدایند. و به صورت موقت در خدمت بشر است و بشر برای استمرار حیات نیازمند کل کائنات است.

  دوم: مسخّر بودن زمین و آسمان به معنای مملوک بودن زمین و آسمان برای بشر نیست فقط به معنای نفع بری است. تسخیر یعنی نفع بری آری ولی تخریب هرگز.

  در یک کلام خداوند تمام اجزاء کائناتش را در اختیار بشر قرار داد تا به بشر نفع رسانند. کائنات از این جهت مصداق اسم رحمان است. تا به حال کسی دیده است که هیچ درختی از انسان در مقابل میوه ای که می دهد وجه ش را بگیرد؟ هوا در ازای تنفس چیزی از انسان می گیرد؟

  حاصل آنکه اولاً براساس اصل تسخیر جهان دائماً به انسان‌ها خدمت می کند، ثانیاً شکر نعمت یعنی دیدن خدمت های دیگران و ثالثاً هر کس خدمات واقعی این و آن را ببیند شکر واقعی انجام داده است و این شکر، شکر احساسی است. شکر دائماً دیدن ناداشته ها نیست شکر یعنی دیدن داشته ها. اگر مهربانی کنید دیگری محبّت شما را ببیند، طبعاً به شما خدمت بیشتری خواهد رساند.

  منبع مطلب : www.hawzahnews.com

  مدیر محترم سایت www.hawzahnews.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ♥️ 1 ماه قبل
  1

  لطفا جواب رو بگین لطفاااا

  برای ارسال نظر کلیک کنید